Ir al contenido

Ir al índice

 CRISTIANOSPA KAUSAYNINKUMANTA

Jehovata sirvisqaymanta mayta kusikuni

Jehovata sirvisqaymanta mayta kusikuni

CANADAMANTA Betelpeqa maypichus imprenta kasharqa chayta pichaspa yanapakorqani. Chay kutisqa 1958 wata karqa, noqataj 18 watasniyoj kasharqani. May kusisqapuni kasharqani. Pisi tiemponmantaj revistas imprimikusqanman jina, uj maquinawan kantusninta kʼutuspa trabajarqani. Maytapuni kusikorqani Betelpi kashasqaymanta.

Watanmantaj Betelpi willakorqa Sudáfrica sucursalpi, voluntarios necesitakusqanta. Chaypeqa uj mosoj máquina publicacionesta impriminapaj instalakunan karqa. Noqataj voluntario jina riyta munarqani, kachanawankuta niwajtinkutaj mayta kusikorqani. Chantapis kinsa betelitastawan ajllarqanku, paykunaqa karqanku: Dennis Leech, Bill McLellan, Ken Nordin ima. Mana niwarqaykuchu maykʼajchus Sudafricamanta kutinpunaykuta.

Chayrayku mamayta telefononejta wajyaspa nerqani: “Mamáy, Betelmanta Sudafricaman kachashawanku”, nispa. Mamayqa pisillata parlaj, jinapis sinchʼi creeyniyoj karqa, Jehová Diospa munayninman jinapunitaj imatapis ruwaj. Jinapis yacharqani rinayta munasqanta. Tatasneyqa llakisqas kasharqanku, chay chhika karuman ripunaymanta. Jinapis mana jarkʼawarqankuchu.

SUDAFRICAMAN RIPORQANI

1959 watapi Ciudad del Cabo nisqa llajtamanta Johannesburgoman trenpi viajashayku Dennis Leech, Ken Nordin, Bill McLellan ima.

2019 watapi 60 watasmanta, tawantiyku watejmanta Sudáfrica sucursalpi tinkuyku.

Niraj Sudafricaman rishajtiyku, Brooklyn Betelman kachawarqayku. Chaypi uj maquinata apaykachayta yachakamunaykupaj. Kinsa killamantataj cargata apaj barcopi Ciudad del Cabo nisqa llajtaman rerqayku. Chaytaj Sudafricapi kashan. Chaypajqa 20 watasniyoj kasharqani. Ciudad del Cabo nisqa llajtaman chayaytawanqa, chʼisinpi Johannesburgo nisqa llajtamanñataj trenpi viajarqayku. Trenqa sutʼiyayta Karroo nisqa ranchitopi sayarqa. Chay lugarqa chʼakipacha karqa. Ancha polvareda, calortaj karqa. Tawantiyku ventanamanta qhawarispa, “¡maymán jamunchejri!” nispa ninakorqayku. Aswan qhepamantaj chay lugaresman kutimorqayku, repararqaykutaj kʼachitu, tiyakunapaj jinataj kasqanta.

Sudáfrica sucursalpeqa uj mashkha watasta jina linotipia nisqa maquinawan trabajarqani. Chay maquinata apaykachayqa mana facilchu karqa. Chay maquinapeqa letritasta wakichej kani, Torremanta Qhawaj, ¡Rijchʼariy! revista ima imprimikunanpaj. Chaypeqa Africamanta ashkha parlaykunaman imprimikoj. Manataj Sudafricallapajchu, manaqa chay sucursal atiendesqan suyuspajwan. Mayta kusikorqayku chay mosoj maquinawan ashkhata trabajashasqaykumanta. Chaypajpunitaj rerqayku.

Aswan qhepamanqa Oficina de la Fábrica nisqapi trabajarqani. Chaypeqa publicacionesta traducikoj, imprimikoj, waj lugaresmantaj apachikoj. Noqaqa mana tiempoyoj kaspapis kusisqa kasharqani.

 CASARAKORQANI, NIÑATAJ BETELPICHU LLANKʼARQANI

1968 watapi señoraywan precursores especiales kashajtiyku.

1968 watapi Laura Bowenwan casarakorqani. Payqa Betel qayllapi tiyakorqa, precursorataj karqa. Departamento de Traducción nisqapitaj yanapakoj traducisqasta escribispa. Chay tiempopeqa recién casarakojkuna mana Betelpi qhepakuyta aterqankuchu. Chayrayku sucursalta kamachejkunaqa precursores especialesta jina kachawarqayku. Betelpeqa chunka watastaña mana mikhunamanta, nitaj wasimanta llakikorqanichu. Jinapis chay kutipeqa tumpa llakisqa kasharqani precursores especialespaj yanapa kasqan, mana alcanzanawaykumanta. Chay wataspeqa precursores especialesta, 25 rands nisqa qolqewan sapa killa yanapaj kanku (chay tiempopeqa chay qolqe 35 dolaresman cambiakorqa). Chay yanapataqa japʼiykuman karqa mashkha horastachus juntʼanayku karqa, mashkha publicacionestachus saqenayku karqa, mashkha revisitastatajchus ruwanayku karqa, chayta juntʼaspalla. Chay qolqesitoqa alquilerniykupaj, mikhunaykupaj, pasajesniykupaj, doctorman rinaykupaj, waj imaspajwan karqa.

Kachawarqayku Durban llajtapi kaj uj juchʼuy grupitoman. Chay llajtataj Océano Índico nisqa qochaj kantunpi kashan. Chaypitaj ashkha runas India suyumanta tiyakoj kanku. Paykunaj tatasninkutaqa 1875 watapi, azúcar fabricamanta dueños, munajta mana munajta contratasqanku trabajachinankupaj. Paykunaqa waj trabajosniyojña karqanku. Jinapis culturankuta, mikhunankuta ima mana cambiarqankuchu. Chantapis inglesta parlaj kanku. Ajinamanta paykunawan parlayta atillaj kayku.

Precursores especialesqa 150 horasta predicanayku karqa. Chayrayku señoraywan noqawanqa, primer diata sojta horasta predicanaykuta nerqayku. Mana kapuwarqaykurajchu revisitasniyku, nitaj estudiosniykupis. Chayrayku sojta horasnintinta wasimanta wasi, jina calorpi predicanayku karqa. Predicayta qallarisqaykumanta unayninman relojniyta qhawarerqani, media hora kurajllaraj pasasqa. Sonqoypitaj nikorqani: “Nisina precursores especiales kayta atisqaykuchu”, nispa.

Uj sumaj horariota wakichikorqayku. Sapa diataj sanguchista, calditota chayri cafeta apakoj kayku. Samarikunaykupajtaj uj sachʼa uraman autoykuta sayaykuchej kayku. Wakin kutistaj, ashkha wawitas tʼukuspa qhawawaj kayku. Pisi diasninmantaj repararqayku, iskay chayri kinsa horasta jina predicayta qallarisqaykumanta, rato día pasapusqanta.

Maytapuni kusikorqayku chay lugarmanta runasman Bibliamanta yachachispa. Repararqaykutaj chay runas respetoyoj, kʼachas kasqankuta, qorikuyta yachasqankuta, Diostataj munakusqankuta. Paykunamanta ashkhasqa willasqaykuta sumajta uyariwarqayku. Paykunaqa kusiywan yachakorqanku Jehovamanta, Jesusmanta, Bibliamanta, aswan qhepaman allin kausay kananmanta, wañusqas kausarimunankumanta ima. Watanmantaj 20 estudiosniyojña karqayku. Sapa diataj ujnin estudioykoj wasinpi almuerzaj kayku. May kusisqapuni kasharqayku.

Jinallapi waj asignacionta japʼerqayku. Congregacionesta waturinaykupaj Océano Índico nisqa qochaj kantusninman kachawarqayku. Sapa semana alojakoj kayku mayqen congregaciontachus waturisharqayku chay hermanospa wasinkupi. Chantapis chay congregacionmanta kaj hermanoswan predicaj kayku kallpacharinaykupaj. Paykunaqa familiankuta jina qhawawarqayku, noqaykupis paykunawan, wawitasninkuwan, uywakusqanku animalitoswan ima kusisqa karqayku. Iskay watastaña congregacionesta waturispa kasharqayku. Jinallapi Sucursalmanta hermanos wajyamuwarqayku, Betelman kutinaykutataj niwarqayku. Noqataj nerqani: “Nichu kayllapi qhepakuykuman”, nispa. Chaywanpis maypichá yanapa necesitakusqanman jina yanapakuyta munarqayku.

BETELMAN KUTILLARQAYKUTAJ

Betelpeqa Departamento de Servicio nisqapi yanapakorqani. Chaypeqa ashkha experienciayoj hermanoswan khuska trabajarqani. Chay tiempopeqa superintendente uj congregacionta waturiytawan sucursalman uj cartata apachej. Departamento de Servicio nisqapi trabajaj wakin hermanostaj, chay cartata leeytawan, waj cartata congregacionman apachej kanku. Chay cartataj karqa hermanosta kallpachanapaj, yuyaychanapaj ima. Superintendentesqa chay cartasta xhosa parlaypi, zulú parlaypi ima apachej kanku. Departamento de Servicio nisqapi secretariomanta trabajaj hermanostaj  chayta inglés parlayman traducinanku karqa. Sucursalqa cartasta inglés parlaypi ruwaj. Chay hermanostaj, chay cartasta Africapi parlakun chay parlaykunaman traducej kanku. Maytapuni chay cartasta traducej hermanosta agradecekorqani, Africamanta hermanosta, ima llakiykunasniyojchus kasqankuta entiendenaypaj yanapawasqankumanta.

Chay tiempopeqa Sudafricapi yana runaswan yuraj runaswan mayta chejninakorqanku. Gobiernoqa kamacherqa maymantachus kasqankuman jina grupospi tʼaqasqa tiyakunankuta. Ajinamanta mana waj laya runaswan parlanakojchu kanku. Sudafricamanta hermanosninchejqa parlayninkupi parlaj kanku, predicaj kanku, parlayninkupi kaj congregacionmantaj rej kanku.

Inglés parlaypi predicakoj territoriosllamanpuni kachawaj kanku. Chayrayku mana Africamanta ashkha runasta rejserqanichu. Jinapis chay kutipeqa imaynatachus kausakusqankuta, imaynachus costumbresninku kasqanta ima yacharqani. Yachallarqanitaj, ima llakiykunapichus hermanosninchej rikukushasqankuta lugarninkumanta costumbresta, llulla creenciasta ima mana ruwasqankurayku. Paykunaqa mana manchachikuspa qhesacharqanku Bibliaman churanakoj costumbresta, layqerioswan chajrusqa costumbresta ima. Chantapis mayta aguantarqanku familianku, comunidadninkumanta runas ima churanakusqankuta. Campopi tiyakoj runasqa ancha wajchaspuni karqanku. Ashkhasqa pisillata chayri ni mashkhata leeyta yachajchu kanku. Jinapis Bibliamanta yachakuyta munaj kanku.

Wakin hermanosninchejtaqa mana willajta saqejchu kanku, politicaman chhapukunankupajtaj mayta tanqaj kanku. Noqataj chaykunata allinchaysikuspa yanapakorqani. Ashkha testigo jovencitostaqa, escuelamanta qharqorqanku mana rezasqankurayku, nitaj religionmanta takiykunata takisqankurayku. Paykunaqa mana Diosta wasancharqankuchu, nitaj runasta manchachikorqankuchu. Chaytaj maytapuni creeyniyta kallpacharqa.

Suazilandia nisqa suyumanta hermanosqa waj llakiypi rikukullarqankutaj. Rey Sobhuza II wañupojtin, tukuy runasta nerqanku, llakisqa kashasqankuta rikuchinankupaj costumbresta ruwanankuta. Qharisqa umankuta pʼajlachikunanku karqa, warmistaj chujchankuta ancha muruta mururpachikunanku karqa. Ashkha hermanosta, hermanasta ima mayta qhatiykacharqanku mana chay costumbresta ruwayta munasqankurayku. Paykuna Jehovata  kasukusqankumantaqa mayta kusikorqayku. Africamanta hermanosninchejmantaqa Diosta kasukuyta, pacienciayoj kayta ima yachakorqayku. Chaytaj astawan creeyniykuta kallpacharqa.

IMPRENTAMAN KUTERQANI

1981 watapi imprentaman kuterqani. Chaypitaj publicacionesta impriminapaj computadorasta instalarqayku. Computadoras instalakushasqanmantaqa maytapuni kusikorqayku, imaraykuchus tukuy ima impriminapaj cambiasharqa. Chay lugarpeqa uj runa maquinasta vendej, paytaj sucursalman uj maquinata apachimuwarqayku, imaynachus kasqanta qhawarinaykupaj. Chaymantataj mana cobrawarqaykuchu. Chay maquinaqa sumaj yanapa karqa, chayrayku jisqʼon linotipiaspa cuentanmanta, phishqa mosoj maquinasta ranterqayku. Chantapis uj mosoj imprentata instalallarqaykutaj. Ajinamanta aswan ashkha publicacionesta imprimisharqayku.

Tukuy ima computadorapi ruwakushasqanrayku, MEPS nisqa programata wakicherqayku. Ajinamanta publicacionesninchejta ashkha parlaykunaman tijrachinapaj. Tawantiyku betelitas Africaman chayasqaykumantapacha tukuy ima cambiarqa (Isa. 60:17). Chay kutipajqa tawantiykuña sumaj precursoraswan casarakorqayku. Paykunaqa mayta Jehovata munakorqanku. Billwan noqawanqa Betelllapipuni kasharqayku. Kenwan Denniswantaj Betel qayllallapi familiasninkuwan tiyakorqanku.

Betelpeqa trabajo yapakushallarqapuni. Publicacionesninchejqa aswan ashkha parlaykunapi traducikusharqa, imprimikusharqa ima. Chantapis publicacionestaqa waj sucursalesman apachej kayku. Chayrayku waj Betel ruwakunanta necesitarqayku. Hermanostaj Johannesburgopi uj kʼachitu lugarpi Betelta ruwarqanku. 1987 watapitaj Jehovaman jaywaporqanku. Maytapuni kusikuni chay tukuy imaspi yanapakusqaymanta, ashkha watastataj Sudáfrica Sucursalta Kamachejkunamanta ujnin kasqaymanta.

WAJ ASIGNACIONMAN KACHAWARQAYKU

2001 watapeqa Estados Unidospi Comité de Sucursalmanta ujnin kanaypaj invitawarqanku. Chay comiteqa recién qallarikusharqa. Llakisqa kasharqayku trabajoykuta, Sudafricamanta amigosniykuta ima saqepunaykumanta. Jinapis mayta kusikorqayku Estados Unidos Betelman rinaykumanta.

Maytataj llakikorqayku Lauraj mamanta saqerpanaykumanta, payqa viejitaña karqa. Noqaykoqa Nueva Yorkmantapacha mana payta yanapayta atiykumanchu karqa. Jinapis Lauraj hermanasnenqa, tukuy imapi mamankuta yanapananku karqa. Paykunaqa niwarqayku: “Mana qankuna jina Jehovapaj llankʼayta atiykuchu, jinapis mamanchejta cuidasqayku. Ajinamanta qankuna tukuy atisqaykichejta Jehovapaj llankʼallankichejpuni”, nispa. Paykunataqa maytapuni agradecekuyku.

Hermanoywan señoranwanqa, Canadamanta Toronto llajtapi tiyakorqanku. Paykunataj mamayta cuidaspa yanapawarqayku. Mamayqa viuda karqa. Paykunawantaj 20 watas kurajtaña tiyakorqa. Maytapuni paykunata agradecekuni mamayta wañupunankama cuidasqankumanta. Mamayqa Nueva York llajtaman chayasqaykumanta pisi tiemponman wañuporqa. Familiaresninchejqa wakin ruwanasninkuta saqenanku kajtinpis, tatasninchejta cuidaspa yanapawanchej. Chaytaj may sumajpuni.

Estados Unidos Betelpeqa publicacionesta ruwaysikuspa yanapakorqani. Kunanqa tukuy ima computadorapi ruwakun, aswan faciltaj. Noqaqa niraj unaychu Departamento de Compras nisqapi yanapakushani. Maytataj kusikuni 20 watastaña kay sucursalpi yanapakushasqaymanta. Kaypeqa 5 mil betelitas jina kayku, 2 mil voluntarios jinataj wasinkumantapacha yanapakamushanku.

60 watas ñaupajtaqa nipuni kaypi kanayta yuyarqanichu. Señorayqa casarakusqaykumantapacha Jehovata sirvinaypaj mayta yanapawarqa. May sumajta kausakorqayku. Maytataj kusikuyku tukuy imaymanasmanta yanapakusqaykumanta, may chhika hermanoswantaj trabajasqaykumanta. Paykunamanta wakenqa ashkha sucursalespi kashanku. Paykunataqa rejserqayku, sucursalesta waturishaspa. Kunanqa 80 watas kurajniyojña kasqayrayku, pisi imasllataña ruwani. Chantapis kanku ashkha joven hermanos trabajomanta encargakunankupaj.

Uj salmista nerqa: “Uj nacionqa kusikuyniyojmin, Tata Diosqa Diosnin kajtin”, nispa (Sal. 33:12). Chaytaj jinapuni. Maytapuni Jehovaman agradecekuni llajtanpi yanapakusqaymanta.