Ir al contenido

Ir al índice

 5 YACHAQANA

“Qankunawan riyta munayku”

“Qankunawan riyta munayku”

“Qankunawan riyta munayku, imaraykuchus uyariyku qankunawan Dios kasqanta” (ZAC. 8:23).

26 TAKIY Noqapaj ruwarqankichej

¿IMATÁ KAYPI YACHAKUSUN? *

Waj ovejasmanta kajkunaqa, ajllasqa cristianoswan khuska Jehová Diosta yupaychayta jatunpaj qhawanku. Paykunaqa ‘chunka runaswan’ ninakunku, ajllasqa cristianostaj “judío” runawan ninakunku (1, 2 parrafosta qhawariy).

1. ¿Imatataj Jehová Dios kay tiempomanta nerqa?

JEHOVÁ DIOSQA kay tiempomanta parlaspa nerqa: “Jaqay tiempopeqa waj llajtasmanta chunka runas uj judío runaj pʼachanmanta japʼiykukuspa, nenqanku: Qankunawan riyta munayku, imaraykuchus uyariyku qankunawan Dios kasqanta, nispa” (Zac. 8:23). ‘Judío runaqa’ Jehová Diospa atiyninnejta ajllasqa cristianoswan ninakun. “Paykunamin Diospa llajtan Israelmanta kanku” (Gál. 6:16). ‘Waj llajtasmanta chunka runastaj’, kay jallpʼapi wiñaypaj kausakuyta suyakojkunawan ninakunku. Paykunaqa ajllasqa cristianosta Jehová Dios bendecisqanta yachanku. Chayrayku paykunawan khuska Jehová Diosta yupaychayta, may jatunpaj qhawanku.

2. Kay jallpʼapi wiñay kausayta suyakojkuna, ¿imaynatá ajllasqa cristianoswan khuska rinku?

2 Kay jallpʼapi wiñay kausayta suyakojkunaqa, mana yachankuchu kay jallpʼallapiraj kaj ajllasqa cristianospa sutisninkuta. * Jina kajtin, ¿imaynatá paykunawan khuska “riyta” atinkuman? Biblia nin: “Chunka runas uj judío runaj pʼachanmanta japʼiykukuspa, nenqanku: Qankunawan riyta munayku, imaraykuchus uyariyku qankunawan Dios kasqanta”, nispa. Chay versículo uj judío runallamanta parlajtinpis, chay chunka runasqa payman “qankunawan riyta munayku” nispa ninku. Chaytaj rikuchiwanchej, chay judío runaqa mana uj runallachu kasqanta. Chayrayku ninchej, tukuynin ajllasqa cristianoswan ninakusqanta. Mana ajllasqa cristianosqa, ajllasqa cristianoswan khuska Jehová Diosta yupaychashanku. Jinapis paykunaqa Jesusllata kamachejninkuta jina qhawanku, manataj ajllasqa cristianostachu (Mat. 23:10).

3. ¿Ima tapuykunamantaj kay yachaqanapi kutichisun?

3 Kay tiempopeqa, ajllasqa cristianosmanta wakin kay jallpʼallapiraj kashanku. Chayrayku ichá kay tapuykunata ruwakunchej:  1) ¿Imaynataj ajllasqa cristianos kananku tiyan? 2) Uj hermano Señorpa Cenanpi tʼantata mikhojtin, vinota ujyajtin, ¿imaynatá payta qhawananchej tiyan? 3) ¿Llakikunanchejchu tiyan chayta ruwaj hermanos yapakushasqankumanta? Kay yachaqanapi chay tapuykunaman kutichisun.

¿IMAYNATAJ AJLLASQA CRISTIANOS KANANKU TIYAN?

4. 1) ¿Imatá 1 Corintios 11:27-29 ajllasqa cristianosman nin? 2) ¿Imaraykutaj ajllasqa cristianos chay versiculospi nisqanta kasukunanku tiyan?

4 Ajllasqa cristianosqa, imatachus 1 Corintios 11:27-29 (leey) nisqanta kasukunanku tiyan. Sichus paykuna Señorpa Cenanpi tʼantata mikhunkuman, vinotapis ujyankuman, manataj Jehová Diospa kamachisqanman jinachu kausankuman chayqa, Señorpa Cenanta ‘pisipaj qhawashankuman’ (Heb. 6:4-6; 10:26-29). Ajllasqa cristianosqa, yachanku wañupunankukama Jehová Diosta kasukunanku kasqanta. Chayta ruwajtillanku, tʼinkankuta japʼenqanku. ‘Chay tʼinkataj cielopi kausay, mayqentachus Dios paykunaman Cristo Jesusnejta qonqa, chay’ (Fili. 3:13-16).

5. ¿Imaynataj ajllasqa cristianos kanku?

5 Jehová Diospa atiyninta japʼejkunaqa, astawan “kʼumuykukoj sonqo” kanku, manataj  jatunchakunkuchu (Efe. 4:1-3; Col. 3:10, 12). Chayrayku ajllasqa cristianosqa, mana yuyankuchu wajkunamanta aswan sumaj kasqankuta. Paykunaqa yachanku, Jehová Dios tukuy kamachisninman atiyninta qosqanta, nitaj paykunallamanchu. Chantapis ajllasqa cristianosqa, mana yuyankuchu Bibliaj yachachiykunasninta wajkunamanta astawan entiendesqankuta. Ni jaykʼajtaj waj cristianota ninkumanchu: “Qanpis cieloman rinapaj ajllasqa kanki. Señorpa Cenanpi tʼantata mikhuwaj, vinotapis ujyawaj”, nispa. Ajllasqa cristianosqa kʼumuykukoj sonqo kanku, yachankutaj Jehová Dioslla cieloman rejkunata ajllayta atisqanta.

6. Kay 1 Corintios 4:7, 8 nisqanman jina, ¿imatataj ajllasqa cristianos mana ruwankuchu?

6 Ajllasqa cristianosqa, cieloman rinankupaj wajyasqa kasqankuta may sumajpaj qhawanku. Jinapis mana wajkunawan jatunchachikuyta maskʼankuchu (Fili. 2:2, 3). Jehová Diosqa mana paykunata tukuypa rikunantachu ajllan. Ajllasqa cristianostaj, chayta sutʼita yachanku. Chayrayku paykunaqa, ajllasqa kasqankuta wajkuna mana creejtinku mana tʼukunkuchu. Bibliapuni yuyaychawanchej, pipis “Dios ajllawan” niwajtinchej mana creenallata (Apo. 2:2). Ajllasqa cristianosqa mana jatunchachikuyta munankuchu. Chayrayku pillatapis rejsispa, mana willankuchu ajllasqa kasqankuta. Nillataj cieloman rinankupaj ajllasqa kasqankumanta alabakunkuchu (1 Corintios 4:7, 8 leey).

7. ¿Imatataj ajllasqa cristianos mana ruwankuchu, chanta imaraykutaj?

7 Ajllasqa cristianosqa, mana waj ajllasqa cristianosllawanchu masichakunku, uj asociacionmantapis kankuman jina. Paykunaqa nillataj waj ajllasqa cristianosta maskʼankuchu ajllasqa kasqankumanta parlanankupaj, chayri paykunapuralla Bibliata estudianankupaj (Gál. 1:15-17). Chayta ruwankuman chayqa, hermanosta tʼaqanachinkuman. Chantapis Jehová Diospa atiyninpa contranpi oqharikushankuman. Imaraykuchus chay ateyqa, Diospa llajtanmanta kajkunata ujchan, allinpi kausakunankupajtaj yanapan (Rom. 16:17, 18).

¿IMAYNATÁ AJLLASQA CRISTIANOSTA QHAWANANCHEJ TIYAN?

Mana allinchu kanman ajllasqa cristianosta, Diospa llajtanta ñaupajman apaj hermanostapis, may rejsisqa runasta jina jatunchananchej (8 parrafota qhawariy). *

8. ¿Imaraykutaj ajllasqa cristianosta mana anchata alabananchejchu tiyan? (Sutʼinchayninta qhawariy).

8 ¿Imaynatá ajllasqa cristianosta qhawananchej tiyan? Mana pitapis anchata alabananchejchu tiyan, Cristoj ujnin hermanon kajtinpis (Mat. 23:8-12). Bibliaqa ancianosmanta parlaspa nin: “Paykuna jina creeyniyoj kaychej”, nispa. Jinapis mana niwanchejchu runaspa qhepankuta rinanchejta (Heb.  13:7). Biblia nillawanchejtaj, wakin cristianosta “tukuy sonqo jatunpaj qhawana” kasqanta. Chaytataj ruwananchej tiyan, mana ajllasqa cristianos kasqankuraykuchu, manaqa “congregacionta sumajta ñaupajman pusasqankurayku”. Imaraykuchus chay hermanosqa, “Diospa palabranmanta parlanankupaj, yachachinankupaj ima, sinchʼita llankʼanku” (1 Tim. 5:17). Ajllasqa cristianosta anchata alabasunman chayri may rejsisqa runasta jina qhawasunman chayqa, paykunata pʼenqachisunman. * Chantapis ichá umata oqharinankupaj tanqasunman (Rom. 12:3). Ni mayqenninchejpis, Cristoj hermanosninta juchaman urmachiyta munasunmanchu (Luc. 17:2).

9. ¿Imaynatá ajllasqa cristianosta respetasunman?

9 ¿Imaynatá Jehová Diospa ajllasqasninta respetasunman? Ñaupajtaqa, mana paykunata tapunanchejchu tiyan: “¿Imaynapi yacharqanki Jehová Dios cieloman rinaykipaj ajllasusqanta?”, nispa. Chaytaqa paykunawan Jehová Diosllawan yachananku tiyan. Noqanchejqa mana yachananchejchu tiyan (1 Tes. 4:11; 2 Tes. 3:11). Nillataj yuyananchejchu tiyan, uj ajllasqa cristianoj warmin, tatasnin chayri waj familiaresnin ajllasqallataj kasqankuta. Cieloman rinapaj ajllasqa kaytaqa mana uj herenciata jinachu japʼinku, manaqa Jehová Dios sapa ujninkuta ajllan (1 Tes. 2:12). Chantapis mana allinchu kanman, sonqota nanachinapaj jina tapuykunata ruwananchej. Chayrayku uj ajllasqa cristianoj warminta mana tapusunchu: “¿Imayna kashanki paraisopi sapallaykiña kausakunaykita yachaspa?”, nispa. Imajtinchus Jehová Diosqa, paraisopi tukuy runasman sonqonkoj munasqanta qonqa (Sal. 145:16).

10. ¿Imaraykutaj runasta jatunchaymanta jarkʼakuna tiyan?

10 Ajllasqa cristianosta tukuy hermanosta jina qhawayqa, allinninchejpaj. ¿Imaraykú chayta ninchej? Imaraykuchus Biblia nisqanman jina, wakin ajllasqa cristianosqa Diosmanta karunchakunkuman (Mat. 25:10-12; 2 Ped. 2:20, 21). Runasta jatunchaymanta jarkʼakusun chayqa, mana runaspa qhepankuta risunchu, ni ajllasqa cristianos kajtinkupis, ni may rejsisqa hermanos kajtinkupis, ni unaytaña Diosta yupaychajtinkupis. Chayta ruwasun chayqa, paykuna Jehová Diosmanta chayri congregacionmanta karunchakojtinkupis, creeyninchejqa sinchʼillapuni kanqa, Jehová Diosmantapis mana karunchakusunchu.

AMA LLAKIKUNACHU YAPAKUSHASQANKUMANTA

11. Kay qhepa wataspi, ¿imataj yapakushan?

11 Señorpa Cenanpi tʼantata mikhojkuna, vinotapis ujyajkuna, pasaj wataspi pisiyarqanku. Chaywanpis kay qhepa wataspi astawan yapakunku. Ajinata yapakusqanrayku, ¿llakikunanchejchu kanman? Mana. Qhepan parrafospi, imaraykuchus mana llakikunachu kasqanta yachakusun.

12. ¿Imaraykutaj mana llakikunanchejchu tiyan Señorpa Cenanpi tʼantata mikhojkuna, vinotapis ujyajkuna yapakushasqankumanta?

12 “Jehová Diosqa paypata kajkunata rejsin” (2 Tim. 2:19). Payqa yachan pichus ajllasqa kasqanta, pitajchus mana. Jinapis Señorpa Cenanpi tʼantata mikhojkunata, vinotapis ujyajkunata yupaj hermanosqa, mana chayta yachankuchu. Chay yupasqa hermanos ukhupeqa, mana ajllasqapunichu kajkuna kashallankutaj. Señorpa Cenanpi tʼantata mikhoj kanku, vinotapis ujyaj kanku chay hermanosmanta wakenqa, manaña chayta ruwankuchu. Wakenqa mana yuyayninkupi  kasqankurayku, Jesuswan khuska cielomanta kamachimunankuta yuyanku. Chayrayku mana sutʼita yachayta atisunmanchu, mashkha ajllasqa cristianospunichus kay jallpʼapi kasqankuta.

13. ¿Imatataj Biblia mana ninchu?

13 Jesús ajllasqa cristianosta cieloman apakapunanpaj jamojtin, paykunaqa jallpʼantinpi kashanqankuraj (Mat. 24:31). Biblia nisqanman jina, wakin ajllasqa cristianosqa tukukuy pʼunchaykunapi kay jallpʼapiraj kashanqanku (Apo. 12:17). Chaywanpis Bibliaqa mana ninchu, manchay ñakʼariy tiempo qallarishajtin mashkharajchus kay jallpʼapi kashanankuta.

Uj hermano Señorpa Cenanpi tʼantata mikhojtin, vinotapis ujyajtin, ¿imaynatá payta qhawananchej tiyan? (14 parrafota qhawariy).

14. ¿Imatataj Romanos 9:11, 16 yachachiwanchej, Jehová Dios imaynatachus cristianosta ajllasqanmanta?

14 Jehová Diosmanta kashan maykʼajchus uj cristianota cieloman rinanpaj ajllananqa (Rom. 8:28-30). Payqa cieloman rejkunata Jesús kausarimusqanmanta qhepaman ajllayta qallarerqa. Chay tiempopeqa, tukuy cheqa cristianos kajkunasina ajllasqas karqanku. Aswan qhepamantaj, “cristianos kayku” nejkunamanta ashkhas, mana cheqa cristianoschu karqanku. Jinapis Jehová Diosqa, chay tiempopi kaj cheqa cristianosta cieloman rinankupaj ajllarqa. Chay ajllasqa cristianostaj, Jesuspa kikinchayninmanta trigowan ninakorqanku. Jesustaj nerqa, chay trigoqa cizaña qhorawan khuska wiñananta (Mat. 13:24-30). Jehová Diosninchejqa kay tukukuy pʼunchaykunapipis, wakin cristianosta ajllashallanpuni 144 mil runasmanta kanankupaj. * Payllamanta kashan kay mundoj tukukuynin qayllatapis runasta ajllananqa. Noqanchejqa  mana pipis kanchejchu chayta qhawaranapaj (Romanos 9:11, 16 leey). * Manataj munasunmanchu, Jesuspa rijchʼanachinanmanta uvas huertapi trabajaj peones jina kayta. Chay peonesqa patronninkupaj thutorqanku, uj horallata trabajajkunaman, paykunaman jinallataj pagasqanmanta (Mat. 20:8-15).

15. ¿Tukuy ajllasqa cristianoschu “allin kamachi yuyayniyoj” kanku, mayqenmantachus Mateo 24:45-47 parlan, chay?

15 Mana cieloman tukuy rejkunachu “allin kamachi yuyayniyoj” kanku (Mateo 24:45-47 leey). Jehová Dioswan Jesuswanqa, apostolespa tiemponkupi jinallataj, pisi runasnejta ashkha runasman cheqa kajta yachachishanku. Apostolespa tiemponkupeqa, wakin ajllasqa cristianoslla Mosoj Testamentoj librosninta qhelqarqanku. Kunanpis wakin ajllasqa cristianoslla, Diospa llajtanman “tiemponpi mikhunata” qoshanku.

16. ¿Imastataj kay yachaqanapi yachakunchej?

16 Imastachus kay yachaqanapi yachakusqanchejta yuyarikuna. Jehová Diosqa wakin kamachisnillanta ajllan Jesuswan khuska cielomanta gobernamunankupaj, may chhika kamachisninmantaj kay jallpʼapi wiñay kausayta qonqa. Payqa tukuy kamachisninman premiota qonqa, nisunman “judío” runamanta kajkunaman, ‘chunka runasmanta’ kajkunamanpis. Chantapis Jehová Diosqa, munan tukuynin kamachisnin leyesninta kasukunankuta, paymantaj cheqa sonqos kanankuta. Chayrayku tukuy kamachisnin llampʼu sonqos kananchej tiyan, ujchasqataj payta sirvinanchej tiyan. Kallpachakunanchejtaj tiyan hermanosninchejwan allinta kausakunapaj. Tukukuy pʼunchay qayllitapiña kasqanrayku, Jehová Diosta yupaychanallapuni, Cristoj qhepantataj ‘uj tropa’ jina rinallapuni (Juan 10:16).

^ párr. 5 Kay wataqa Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj, martes 7 de abrilta tantakusunchej. Chay tantakuypi uj hermano tʼantata mikhojtin, vinotapis ujyajtin, ¿imaynatá payta qhawananchej tiyan? ¿Llakikunanchejchu tiyan chayta ruwaj hermanos yapakushasqankumanta? Kay yachaqanapi chay tapuykunaman kutichisun. Kaytaj orqhosqa kashan, enero de 2016 watamanta Torremanta Qhawaj revistaj ujnin yachaqananmanta.

^ párr. 2 Salmo 87:5, 6 nisqanman jina, Jehová Diosqa ichapis aswan qhepaman willawasun, Jesuswan khuska cielomanta kamachimojkunaj sutisninkuta (Rom. 8:19).

^ párr. 8‘Munakuyniyoj runaqa mana ruwanchu mana allin kajtaqa’” nisqa recuadrota leeriy. Chayta tariwaj enero de 2016 watamanta Torremanta Qhawaj revistaj 27 paginanpi.

^ párr. 14 Hechos 2:33 versículo nin, Jesús ajllasqa cristianosman atiyta qosqanta. Jinapis Jehová Diospuni sapa ujninkuta cieloman rinankupaj wajyan.

^ párr. 14 Astawan yachakuyta munaspaqa, “Preguntas de los lectores” nisqa yachaqanata leeriy. Chaytataj tariwaj 1 de mayo de 2007 watamanta La Atalaya revistapi.

34 TAKIY Diosta ni jaykʼaj saqenachu

^ párr. 56 FOTO: Uj jatun tantakuypi, centralninchejmanta uj hermano warminwan kashan. Chaypitaj ashkha hermanos, paykunata muyuykushanku fotosta orqhonankupaj. Chayta ruwayqa manapuni allinchu.