Ir al contenido

Ir al índice

¿Imaraykutaj llampʼu sonqo kananchej tiyan?

¿Imaraykutaj llampʼu sonqo kananchej tiyan?

“Yachaytajrí llampʼu sonqoyojkunapi kashan” (PRO. 11:2).

38, 69 TAKIYKUNA

1, 2. ¿Imaraykutaj Jehová Saulta qhesacharqa? (Patapi kaj dibujota qhawariy).

JEHOVAQA Saulta rey kananpaj ajllashajtin, Saulqa llampʼu sonqo karqa (1 Sam. 9:1, 2, 21; 10:20-24). Jinapis rey kasqantawan, jatunchakuyta qallarerqa. Uj kuti, may chhika filisteo soldados tantakorqanku israelitaswan maqanakunankupaj. Saulqa profeta Samuel chayamunanta suyanan karqa, Jehovapaj uj jaywanata qʼolachinanpaj. Jinapis israelitasqa mancharikorqanku, ashkhastaj ripusharqanku. Chayta rikuspa Saulqa manaña Samuelta suyarqachu, pay kikintaj qʼolachina jaywanata qʼolacherqa. Chaytaqa Samuellla ruwanan karqa. Chayrayku Jehová mayta phiñakorqa (1 Sam. 13:5-9).

Samuelqa Saúl kasharqa chayman chayaytawan, payta kʼamerqa Jehovata mana kasukusqanrayku. Saultajrí Samuelpa kʼamisqanta japʼikunanmantaqa, achakista churarqa, pantasqanmantataj wajkunata juchacharqa (1 Sam. 13:10-14). Chaymantapacha Saulqa jatunchakuyta qallarerqa. Chayrayku Jehovaqa Saulta qhesacharqa, nerqataj manaña  rey kananta (1 Sam. 15:22, 23). Saulpa kausaynenqa qallariypi sumaj karqa, jinapis llakiypi tukukorqa (1 Sam. 31:1-6).

3. 1) ¿Imatataj wakin runas yuyanku llampʼu sonqo kaymanta? 2) ¿Ima tapuykunamantaj kay yachaqanapi kutichisunchej?

3 Kay tiempopi ashkha runasqa, yuyanku kausayninkupi allin rinanpaj mana llampʼu sonqoschu kananku kasqanta. Paykunaqa mayta runaykachanku, wajkunamanta aswan allin kasqankuta rikuchinankupaj. Uj runa, pichus peliculaspi llojsin, politicotaj, nerqa: “Mana llampʼu sonqo kasqayta niymanchu, nitaj ni jaykʼaj ajina kayta munaymanchu”, nispa. Jinapis, ¿imaraykutaj cristianos llampʼu sonqo kananchej tiyan? ¿Imaynataj llampʼu sonqo runa? ¿Imaynatataj llampʼu sonqo kayta qhawananchej tiyan? Kay yachaqanapeqa chay tapuykunaman kutichisunchej. Qhepan yachaqanapitaj, yachakusun imapi rikukuspapis llampʼu sonqollapuni kanata.

¿IMARAYKÚ LLAMPʼU SONQO KANANCHEJ TIYAN?

4. ¿Imaynataj wapuykachaj runa?

4 Bibliaqa nin, llampʼu sonqo kaywan, jatunchakuywan mana kikinchu kasqanta (Proverbios 11:2 leey). Davidqa Jehovamanta mañakorqa: “Wapuykachaspa juchallinamanta kamachiykita waqaychay”, nispa (Sal. 19:13). ¿Imaynataj wapuykachaj runa? Wapuykachaj runaqa wajpa ruwananta ruwan, chayta mana ruwananchu kajtinpis. Ichapis chaytaqa jatunchakusqanrayku chayri mana pacienciakusqanrayku ruwan. Juchasapa kasqanchejrayku, maykʼajllapis ajinata pantanchej. Jinapis chayta sapa kuti ruwasun chayqa, rey Saúl jina Jehovata phiñachisun. Salmo 119:21 nin, Jehovaqa “runaykachajkunata” kʼamisqanta. ¿Imaraykú chayta ruwan?

5. ¿Imaraykutaj runaykachay mana allinchu?

5 Runaykachayqa manapuni allinchu. ¿Imarayku? Uj kaj, Kamachejninchej Jehová Diosta pisipaj qhawasunman. Iskay kaj, imatachus mana ruwananchejchu kasqanta ruwaspaqa, wajkunawan phiñanakusunman (Pro. 13:10). Kinsa kaj, runaykachaspa imatapis ruwasqanchejta wajkuna reparajtinku, pʼenqaypi rikhurisunman (Luc. 14:8, 9). Chayraykuchá Jehovaqa llampʼu sonqo kanata niwanchej.

¿IMAYNATAJ LLAMPʼU SONQO RUNA?

6, 7. ¿Imaynataj llampʼu sonqo runa?

6 Llampʼu sonqo cristianoqa mana jatunchakunchu, wajkunatataj paymanta aswan kurajta jina qhawan (Fili. 2:3). Chantapis imastachus mana ruwayta atisqanta yachan, llampʼu sonqowantaj pantasqanta reparakun. Wajkunaj yuyaychasqankutapis japʼikun, paykunamantataj yachakun. Jehovaqa mayta kusikun llampʼu sonqo runaswan.

7 Biblia rikuchisqanman jina, llampʼu sonqo runaqa pay kikin allinta rejsikun. Chantapis yachan wakin imasta mana ruwayta atisqanta, chayri chayta ruwananpaj mana derechoyojchu kasqanta. Chayrayku wajkunata jatunpaj qhawan, kʼachataj.

8. Llampʼu sonqollapuni kananchejpaj, ¿imatá mana ruwananchejchu tiyan?

8 Mana allinta qhawarikuspaqa, mana reparakuspalla runaykachayta qallarisunman. ¿Imaynatá? Ichapis congregacionpi ruwanasniyoj kasqanchejrayku, chayri amigosninchej congregacionpi ruwanasniyoj kasqankurayku, aswan sumaj kasqanchejta yuyayta qallarisunman (Rom. 12:16). Chayri wajkunawan  aswan allinpaj qhawachikunapaj imatapis ruwasunman (1 Tim. 2:9, 10). Chantapis ichá wajkunata niyta qallarisunman, imatachus ruwanankuta chayri mana ruwanankuta (1 Cor. 4:6).

9. ¿Imaraykutaj wakin runas jatunchakorqanku? Sutʼinchay.

9 Sajra munayninchejwan atipachikuspaqa, jatunchakullasunmantaj. Ashkhasqa jatunchakoj runasman tukorqanku, wajkunawan ancha sumajpaj qhawachikuyta munasqankurayku, envidiakusqankurayku, phiñakusqankurayku ima. Chaytaj Bibliamanta wakin runaspa kausayninkupi rikukorqa. Paykunamanta karqanku Absalón, Uzías, Nabucodonosor. Jatunchakusqankurayku Jehová paykunata kʼumuykachacherqa (2 Sam. 15:1-6; 18:9-17; 2 Cró. 26:16-21; Dan. 5:18-21).

10. ¿Imaraykú wajkunata mana juchachananchejchu tiyan? Abimelecmanta chayri Pedromanta parlariy.

10 ¿Imaraykú runas wakin kutis jatunchakunkuman? Abimelecpi, Pedropi ima tʼukurina (Gén. 20:2-7; Mat. 26:31-35). ¿Runaykachaspachu imatapis ruwarqanku? ¿Mana tukuy imata yachasqankuraykuchu pantarqanku? Chayri, ¿imatapis mana tʼukurispallachu ruwarqanku? Noqanchejqa imachus runaj sonqonpi kasqanta mana yachanchejchu. Chayrayku mana wajkunata juchachayta atisunmanchu (Santiago 4:12 leey).

DIOSPA LLAJTANPI RUWANASNINCHEJ

11. ¿Imatataj llampʼu sonqo cristiano allinpaj qhawan?

11 Llampʼu sonqo cristianoqa, Diospa llajtanpi ima ruwaytachus japʼisqanta allinpaj qhawan. Jehová Diosqa tukuy imata maychus kajta ruwan. Chayrayku congregacionpi tukuyman uj ruwayta qon, nitaj pitapis aswan pisipaj qhawanchu. Jehovaqa kʼacha kasqanrayku, sapa ujman ruwanapaj uj atiyta qowarqanchej. Llampʼu sonqo kasunchej chayqa, Pay munasqanman jina imatapis ruwasun (Rom. 12:4-8). Jehovaqa imastachus ruwayta atisqanchejwan, payta jatunchananchejta munan, wajkunata yanapananchejta ima (1 Pedro 4:10 leey).

¿Imaynatá Jesuspa kausaynin yanapawanchej congregacionpi uj mosoj llankʼayta japʼejtinchej? (12-14 parrafosta qhawariy).

12, 13. ¿Imatá yuyarikunanchej tiyan Diospa llajtanpi waj ruwanasniyoj kajtinchej?

12 Diospa llajtanpi imatachus ruwashasqanchejqa, qhepaman niña kikinchu kanman. Jesús kausayninpi imastachus ruwasqanpi tʼukurina. Qallariypeqa Tatallanwan kausakorqa (Pro. 8:22). Chantá Tatanta yanapaysikorqa, angelesta, runasta, tukuy kaj chhikatawan ruwananpaj (Col. 1:16). Chaymantataj Jallpʼaman jamorqa. Payqa wawita jina nacekuspa, Jallpʼapi kuraj runa kanankama kausakorqa (Fili. 2:7). Wañupuspataj cieloman kutiporqa, 1914 watapitaj Diospa Gobiernonmanta Reyman tukorqa (Heb. 2:9). Aswan qhepamantaj Jesusqa waranqa watasta Rey jina kamachenqa, chantá Reinota Tatanman jaywaponqa. Chantataj “Diosqa tukuy kaj chhikata kamachenqa” (1 Cor. 15:28).

13 Noqanchejpa kausayninchejpis mana kikillanpunichu kanqa. Ichapis kausayninchejpi ajllasqanchejman jina, waj ruwanasniyoj kasunchej. Ichá solteros karqanchej, casarakuytataj ajllarqanchej, kunantaj wawasniyoj kanchej. Manachayqa Diospaj astawan llankʼanapaj, ruwanasninchejta pisiyacherqanchej. Jinapis kausayninchej niña kikinchu kajtenqa, waj ruwanasniyoj kasunchej. Ichapis kunanqa Jehovapaj astawan llankʼayta atinchej chayri pisillataña. Machitus, jóvenes, onqosqa kanchej chaypis,  Jehovaqa yachan imaynatachus paypaj sumajta llankʼayta atisqanchejta. Payqa mana mañawanchejchu imatachus mana ruwayta atisqanchejta. Astawanpis Jehovaqa payta yupaychanapaj imatachus ruwasqanchejwan kusikun (Heb. 6:10).

14. ¿Imaynatá llampʼu sonqo kay yanapawasunman imata ruwaspapis kusisqa kanapaj?

14 Jesusqa Tatan ima ruwaykunatachus qosqanta, tukuy sonqo ruwarqa. Noqanchejpis kikillantataj ruwasunman (Pro. 8:30, 31). Llampʼu sonqo kajtinchejqa, congregacionpi ima llankʼaytapis japʼisqanchejwan kusisqa kasunchej, nitaj wajkunaj ruwanasninkumanta envidiakusunchu. Astawanqa Diospa llajtanpi ima ruwaytachus japʼisqanchejwan kusisqa kasunchej. Imaraykuchus Jehová chay ruwayta qowarqanchej. Llampʼu sonqo kaspaqa hermanosninchejta jatunpaj qhawasun, paykunatataj tukuy sonqo yanapasun. Reparasuntaj Jehová paykunamanpis llajtanpi uj ruwanata qosqanta (Rom. 12:10).

LLAMPʼU SONQO KANANCHEJ TIYAN

15. ¿Imatataj Gedeonmanta yachakunchej?

15 Gedeonqa llampʼu sonqo runa karqa, paymantataj mayta yachakusunman. Uj kuti, Jehovaqa Gedeonta kamacherqa, Israel llajtata madianitaspa makinmanta salvananta. ¿Imatá Gedeón nerqa? Pay nerqa: “Aylloyqa Manasés ukhupi kaj ayllusmanta aswan wajcha, noqataj, wasi aylluypi kajkunamantapis aswan sullkʼa kani”, nispa (Jue. 6:15). Jinapis Gedeonqa Jehovapi atienekorqa,  kasukunantataj nerqa. Chantá Jehovaj kamachisqanta sutʼita entiendenanpaj, yanapayninta mañakorqa (Jue. 6:36-40). Gedeón wapu runa kajtinpis, yuyayniyoj karqa (Jue. 6:11, 27). Israelitas Gedeonta reyta churayta munajtinkutaj, payqa mana munarqachu. Astawanpis Jehovaj kamachisqanta juntʼaytawan, wasinman riporqa (Jue. 8:22, 23, 29).

16, 17. ¿Imatataj llampʼu sonqo cristiano qhawarikun Diospa llajtanpi ñauparinanpaj?

16 Congregacionpi mosoj llankʼayta japʼejtinchej, chayri astawan yanapakuyta munajtinchej, ¿jatunchakuytachu munashanchej? Mana. Bibliapuni niwanchej, Jehovapaj astawan llankʼayta munananchejta, hermanosninchejta yanapananchejta, Diospa llajtanpi ñauparinanchejta ima (1 Tim. 4:13-15). Jinapis congregacionpi ñauparinapajqa, mana waj llankʼaytapunichu japʼinanchej tiyan. Tukuypis aswan kʼachas kanapaj kallpachakusunman, jinallataj imastachus ruwayta yachasqanchejta aswan sumajta ruwanapajpis. Ajinamantaqa Jehovata aswan sumajta yupaychasunchej, hermanosninchejtapis yanapasunchej.

17 Llampʼu sonqo cristianoqa, congregacionpi uj ruwayta niraj japʼikushaspa, imastachus ruwananta tapukun. Payqa chay ruwayta juntʼayta atinantachus manachus sumajta qhawarikun, Diosmantataj mañakun. Chantá tapurikun: “Chay ruwayta japʼikusaj chay, ¿waj ruwanasniyta juntʼayta atillasajchu?”, nispa. Mana atinanta reparakuspaqa, ichá waj hermanos wakin ruwanasninwan yanapananku kanqa. Tukuy chaypi sumajta tʼukuriytawan, llampʼu sonqo cristianoqa ichapis reparakonqa chay mosoj llankʼayta mana juntʼayta atinanta. Maykamallachus ruwayta atisqanta reparakuspataj, ichapis “mana atisajchu” ninan kanqa.

18. 1) Mosoj ruwayta japʼejtinchej, ¿imatá ruwasun llampʼu sonqo kaspa? 2) ¿Imaynatá Romanos 12:3 llampʼu sonqo kanapaj yanapawanchej?

18 Jehovaqa payta yupaychaspa, kʼumuykukoj sonqo kananchejta munan (Miq. 6:8). Chayrayku mosoj llankʼayta japʼispaqa, Gedeón jina ruwana, Diospa yanapaynintataj mañakuna. Sumajta tʼukurina, imatachus Jehová Biblianejta, llajtannejta niwasqanchejpi. Ama qonqanachu, Jehová llampʼu sonqo kasqanrayku, yanapawasqanchejraykutaj imatapis paypaj ruwayta atisqanchejta, manataj noqanchejpa atiyninchejraykuchu (Sal. 18:35). Llampʼu sonqo kaspaqa, mana wajkunamanta aswan sumaj kasqanchejta yuyakusunchu (Romanos 12:3 leey).

19. ¿Imaraykú llampʼu sonqo kananchej tiyan?

19 Rikunchej jina, Jehovalla jatunchanapaj jina kasqanrayku, llampʼu sonqo kananchej tiyan. Payqa tukuy kaj chhikata ruwarqa, Kamachejninchejtaj (Apo. 4:11). Llampʼu sonqo kayqa, Jehovata sirvinapaj imatachus ruwasqanchejwan kusisqa kanapaj yanapawasun. Chantá yanapallawasuntaj, hermanosninchejpa yuyasqankuta jatunpaj qhawanapaj, nitaj sonqonkuta nanachinapaj. Ajinamantataj ujchasqa kasunchej. Llampʼu sonqo kaspaqa, niraj imatapis ruwashaspa allintaraj tʼukurisunchej, nitaj chʼampaykunapi rikukusunchu. Jehovaqa llampʼu sonqo runasta mayta munakun. Tukuy chay imasqa rikuchiwanchej, Jehovaj kamachisnin llampʼu sonqo kananchej kasqanta. Qhepan yachaqanapeqa yachakusunchej, imapi rikukuspapis imaynatachus llampʼu sonqollapuni kananchejta.