Ir al contenido

Ir al índice

 31 YACHAQANA

Jehovapi pacienciawan suyakuna

Jehovapi pacienciawan suyakuna

“Diosnillaypi suyakusaj” (MIQ. 7:7).

128 TAKIY Tukukuykama sinchʼita sayay

¿IMATÁ KAYPI YACHAKUSUN? *

1, 2. ¿Imastá kay yachaqanapi yachakusun?

KAYPI piensarina: Ichapis uj encomiendata suyakushasunman. Chay encomiendataqa maytapuni necesitashasunman, nitaj usqhayta chayamunmanchu. Chaytaj llakichishawasunman. Chantachá Proverbios 13:12 nin: “Imatapis suyasqa mana juntʼakojtenqa, sonqoqa llakisqa qhepakun”, nispa. Jinapis imajtinpunichus manaraj chamusqanta yachaspaqa, pacienciawan suyakuyta atillasun.

2 Kay yachaqanapeqa yachakusun imaynatachus Bibliaj yuyaychaykunasnin pacienciawan suyakunapaj yanapawasqanchejta (Miq. 7:7). Chantá yachakusun imaspi rikukuspachus Jehovapi pacienciawan suyakunanchej kasqanta. Yachakullasuntaj pacienciawan suyakojkuna ima bendicionestachus japʼinanchejmanta.

BIBLIAJ YUYAYCHAYKUNASNIN PACIENCIAKUNAPAJ YANAPAWANCHEJ

3. ¿Imatá yachakunchej Proverbios 13:11 versiculomanta?

3 Biblia nin: “Uj runa usqhayllata qhapajyan chayqa tantasqan imasnenqa pisimanta pisi tukukaponqa”, nispa (Pro. 13:11, TNM). Kay versiculomanta yachakunchej pacienciayoj kananchej kasqanta. Arí, imata ruwashaspapis pacienciakunanchej tiyan, nitaj usqhay usqhayllatachu ruwarparinanchej tiyan.

4. ¿Imatá yachakunchej Proverbios 4:18 versiculomanta?

4 Proverbios 4:18 nin: “Cheqan runaspa ñanninkoqa sutʼiyamuyta inti llojsimushaj jina, pʼunchayamusqanman jinarí astawan  kʼancharin”, nispa. Kay versiculoqa sutʼita reparachiwanchej Jehovaqa munayninta pisimanta pisi llajtanman yachachisqanta. Reparachillawanchejtaj uj cristiano kausayninta pisimanta pisi cambiasqanta, Jehovamantaj qayllaykusqanta. Arí, uj cristianoqa Jehovaj llajtanpi pisimanta pisi ñauparin. Chayrayku Jehová Dios Palabrannejta, llajtannejtataj yachachiwasqanchejta sumajta estudiasun, chayman jinataj kausakusun chayqa, pisimanta pisi Cristo jina yuyayta qallarisun, astawantaj Diosman qayllaykusun. Jesusqa chaymanta parlaspa uj kikinchaywan sutʼincharqa. Qhepan parrafopi chayta qhawarisun.

Diospa Gobiernonmanta willayta uyarispa japʼikoj runaqa, pisimanta pisi ñauparin, imaynatachus uj plantita wiñan ajinata (5 parrafota qhawariy).

5. Jesús nisqanman jina, ¿imaynatataj uj runa Diospa llajtanpi ñauparin?

5 Jesusqa, Diospa Gobiernonmanta willasqanchejta uj mujituwan kikincharqa. Chay mujituqa kʼacha runaspa sonqonpi pisimanta pisi wiñan. Jesús nerqa: “Mujustaj pʼutumuspa jatuchajta wiñanku, mana paypa [tarpojpa] yachasqallan. Jallpʼaqa sapallanmanta pisimanta pisi poqochin: Ñaupajtaqa yurata wiñachin, chantá espigachin, chantá trigota espigapi poqochin”, nispa (Mar. 4:27, 28). ¿Imatataj Jesús chaywan niyta munasharqa? Uj runa Diospa Gobiernonmanta willayta japʼikojtin, pisimanta pisi Diospa llajtanpi ñauparisqanta, imaynatachus uj plantita pisimanta pisi wiñan ajinata. Chaytataj sutʼita reparanchej estudiosninchej Jehovaman qayllaykojtinku, kausayninkutataj cambiajtinku (Efe. 4:22-24). Jinapis chay mujitutaqa Jehovalla wiñachin (1 Cor. 3:7).

6, 7. ¿Imatá yachakunchej Jehová Jallpʼata ruwasqanmanta?

6 Jehovaqa imata ruwaspapis pacienciakun. Manataj usqhay usqhayllatachu imatapis ruwarpan. Chaytataj ruwan sutinta jatunchananrayku, wajkunaj allinnintataj munasqanrayku. Jehovaqa kay Jallpʼata runaspaj ruwashaspa, mana ujllapichu tukuy imata ruwarparqa.

7 Jehová imaynatachus Jallpʼata ruwasqanmanta Bibliaqa nin “medidasninta churasqanta”, “ima patapichus” sayachisqanta,  “cimiento esquina jatun rumita” churasqanta ima (Job 38:5-7). Chantapis Diosqa ruwasqasninpi sumajta piensarejpuni (Gén. 1:10, 12). Angelesqa Jehovata sapa kuti mosoj imata ruwajta rikuspa, maytachá kusikorqanku (Job 38:6, 7). ¿Imatá Jehovamanta yachakunchej? Jehovaqa Jallpʼata, estrellasta, sachʼasta, animalesta, runata ima may chhika wataspi ruwasqanta. Ruwasqasninta qhawarispataj Diosqa “rikorqa tukuy ima ruwasqanqa sumajpuni kasqanta” (Gén. 1:31).

8. ¿Imatá qhepan parrafospi yachakusun?

8 Kaykama yachakunchej, Bibliaj yuyaychaykunasnenqa pacienciayoj kanapaj mayta yanapawasqanchejta. Qhepan parrafospi yachakusunchej imaspi rikukuspachus pacienciawan Jehová Diospi suyakunanchej kasqanta.

¿IMASPI RIKUKUSPATAJ JEHOVAPI PACIENCIAWAN SUYAKUSUNMAN?

9. ¿Imata yuyashaspataj Jehovapi pacienciawan suyakunanchej tiyan?

9 Jehová mañakusqanchejta mana chay rato uyariwasqanchejta yuyajtinchej. Ichapis Jehovamantaqa, uj problemata aguantanapaj kallpata mañakunchej chayri paypa chejnisqan imasta atipanapaj yanapata mañakunchej. Jinapis ichá yuyasunman mana usqhaytachu uyarishawasqanchejta. Qhepan parrafopi yachakusun imaraykuchus Jehová mana chay ratochu tukuy ima mañakusqanchejta uyariwasqanchejta.

10. ¿Imaraykutaj Jehovamanta mañakuspa pacienciayoj kananchej tiyan?

10 Jehovaqa mañakojtinchej sumajta uyariwanchej (Sal. 65:2). Payqa yachan mañakojtinchej creeyniyoj kasqanchejta (Heb. 11:6). Jehovaqa yachaytapuni munan mañakusqanchejman jina kausayta munasqanchejta, munaynintataj ruwayta munasqanchejta (1 Juan 3:22). Chayrayku Jehovaj chejnisqan imasta saqepunapaj mayta kallpachakushanchej chayqa, ichapis pacienciakunanchej kanqa, mañakusqanchejman jinataj kausakunanchej kanqa. Jesús nerqa: “Mañakullaychejpuni qosonqachejtaj, maskʼallaychejpuni tarinkichejtaj, punkutapis takallaychejpuni kicharisonqachejtaj. Mañakojqa japʼin, maskʼajpis tarin, punkuta takajtapis kicharenqanku”, nispa (Mat. 7:7, 8). Jesusqa chaywan reparachishawarqanchej Diosqa paymanta mañakojtinchej wakin kutis ichá mana chay ratochu uyarinawanchejta. Jesuspa nisqanta kasukusun, mana saykʼuspataj Diosmanta mañakusun chayqa, Tatanchej Jehová uyariwasunpuni (Col. 4:2).

Jehovapi suyakusqanchejman jina, paymanta creeywan mañakunallapuni (11 parrafota qhawariy). *

11. ¿Imaynatá Hebreos 4:16 yanapawanchej mañakusqanchejta mana usqhaytachu Dios uyariwasqanchejta yuyajtinchej?

11 Ichapis yuyasunman Jehovaqa mañakusqanchejta mana usqhayta uyariwasqanchejta. Jinapis payqa, yanapata necesitashajtinchejpuni uyariwasun (Hebreos 4:16 leey). Chayrayku Jehová Dios mañakusqanchejta mana usqhaytachu uyariwasqanchejta yuyanchej chayqa, ama payta juchachanachu. Ashkha hermanosqa unaytaña Jehovamanta mañakushanku Gobiernon kay sajra mundota chinkachinanta. Jesuspis nerqa Diospa Gobiernonta mañakunanchejta (Mat. 6:10). Ichapis mayta suyakusharqanchej Jehová kay sajra mundota chinkachinallantaña. Mana suyakusqanchejman jinachu kasqanraykutaj, ichá Jehovamanta karunchakuyta munasunman. Chaytaj nipuni allinchu kanman (Hab. 2:3; Mat. 24:44). Astawanpis allin kanman Jehovapi suyakunallanchejpuni, creeywantaj mañakunallanchejpuni. Jehovaqa kay sajra mundota maychus tiemponpi chinkachenqa. Payqa yachanña ima ‘pʼunchaychus,  ima horatajchus’ chayta ruwananta. Chaytaj may sumajpuni kanqa tukuypaj (Mat. 24:36; 2 Ped. 3:15).

¿Imatataj Josemanta yachakunchej? (12 al 14 parrafosta qhawariy).

12. ¿Maykʼajtaj pacienciakuyta mana atillasunmanchu?

12 Wajkuna qhasimanta sufrichiwajtinchej. Kay tiempopi runasqa wajkunata sufrichinku mana paykuna jinachu kasqankurayku, waj culturayoj kasqankurayku, waj suyumanta kasqankurayku chayri mana sano runachu kasqankurayku. Ashkha hermanosninchejtaqa, qhasillamanta sufrichinku Bibliaj nisqanman jina kausakusqankurayku. Noqanchejtapis qhasillamanta sufrichishawanchej chayqa, Jesuspa nisqanta yuyarikuna. Pay nerqa: “Pichus tukukuykama sinchʼita sayajrí, chaymá salvasqa kanqa”, nispa (Mat. 24:13). Jinapis congregacionmanta hermano uj jatun juchapi urmasqanta yachaspa, ancianospis chayta yachajtinkuña, pacienciawan suyakuna paykuna Jehovaj nisqanman jina allinchanankuta. Qhepan parrafopi qhawarisun imatachus paykuna ruwananku kasqanta.

13. ¿Imatá munan Jehová ancianos ruwanankuta pillapis jatun juchapi urmajtin?

13 Ancianosqa pillapis congregacionmanta jatun juchapi urmasqanta yachaspa, Jehovamanta yachayta mañakunku imatachus ruwananku kasqanta yachanankupaj (Sant. 3:17). Ancianosqa juchallikoj hermanota yanapaytapuni munanku “pantasqa ñanninmanta” kutirikunanpaj, jinapis wakin kutisqa manapuni kutirikunkuchu (Sant. 5:19, 20). Chantapis paykunaqa mayta kallpachakunku congregacionta jarkʼanankupaj, chay jucharayku llakisqa kashajkunata sonqochanankupajtaj (2 Cor. 1:3, 4). Ancianosqa pillapis jatun juchapi urmasqanta yachaspa, ñaupajtaqa qhawarinanku tiyan imapunichus pasasqanta. Chaytataj ichá mana uj ratopichu ruwanqanku. Chaymantataj ancianosqa Jehovamanta mañakunanku tiyan, juchallikojta kʼachallamanta Bibliawan yuyaycharinanku tiyan, “juchallikusqanman” jinataj juzgananku tiyan (Jer. 30:11). Jinapis paykunaqa mana saqenqankuchu ashkha tiempo pasananta, nitaj juchallikojta usqhayllatachu juzgarpanqanku. Ancianosqa Jehovaj nisqanman jina ruwaspa, congregacionmanta tukuy hermanosta yanapanku. Jinapis ichá mayqen hermanollapis chay juchallikojpa juchanrayku sonqo nanasqaraj kashanman. Noqanchej ajina sonqo nanasqa kashanchej chay,  ¿imatá ruwasunman mana anchata llakikunapaj? Chayta qhepan parrafospi qhawarisun.

14. Uj hermano qhasimanta ñakʼarichiwanchej chay, ¿pejpa kausaynintaj yanapawasunman?

14 Ichá pillapis chayri congregacionmanta hermanos sonqonchejta mayta nanachiwarqanchej. Jina kajtenqa Diospa Palabran yanapawasunman, Jehová allinchananpi pacienciawan suyakunanchejpaj. Diospa kamachin Josemanta parlarina. Payqa qhasimanta sufrichejtinku, hermanosnin contranpi juchallikojtinkupis mana anchata llakikorqachu. Astawanpis Joseqa Jehovata sirvillarqapuni, Jehovataj payta bendicerqa pacienciayoj kasqanrayku, aguantasqanraykutaj (Gén. 39:21). Tiemponwantaj Joseqa hermanosninta perdonarqa, rikorqataj imaynatachus Jehová payta bendecisqanta (Gén. 45:5). Noqanchejpis Jehovaman qayllaykuspaqa José jina sonqochasqa kanchej, makinmantaj saqenchej pay maychus tiemponpi justiciata ruwananta (Sal. 7:17; 73:28).

15. ¿Imataj uj hermanata yanaparqa paymanta qhasimanta parlajtinku pacienciakunanpaj?

15 Ichapis mana José jinapunichu sinchʼita sufrishanchej. Jinapis qhasimanta sufrichiwajtinchejqa mayta sonqonchej nanawanchej. Uj hermano chayri mayqen runallapis sufrichiwajtinchejqa, allin kanman Bibliaj nisqanta kasukunanchej (Fili. 2:3, 4). Uj hermanamanta parlarina. Payqa trabajonmanta compañeran llullakuspa paymanta sajra imasta parlasqanta yachaspa, ancha sonqo nanasqa kasharqa. Jinapis mana phiñakorqachu, manaqa Jesuspi piensarerqa. Jesusqa “paypaj sajrata parlashajtinku, mana kikillanwantaj kutichikorqachu” (1 Ped. 2:21, 23). Chayrayku hermanaqa, mana kikillanwantaj compañeranman kuticherqachu. Compañeranqa sinchʼi onqosqa, llakisqataj kashasqa. Chayta yachaspa hermanaqa repararqa, compañeran mana sonqonta nanachiyta munaspapunichu llulla imasta paymanta parlasqanta. Ajinamanta payqa sonqonta tiyaykucherqa, maytataj kusikorqa compañeranwan pacienciakusqanmanta.

16. ¿Imataj sonqochawasunman pillapis qhasimanta sufrichiwajtinchej? (1 Pedro 3:12).

16 Pillapis qhasimanta sufrichiwasqanchejta chayri ima llakiytapis aguantashanchej chayqa, ama qonqanachu Jehovaqa ‘sonqo nanasqaspa  qayllanpi kashasqanta’ (Sal. 34:18). Diosqa munakuwanchej pacienciayoj kasqanchejrayku, paymantaj llakiyninchejta saqesqanchejrayku (Sal. 55:22). Jehovaqa pachantinta Juzgaj Dios, tukuy imatataj qhawamushan (1 Pedro 3:12 leey). Chayrayku mana allinchayta atinapaj jina llakiypi kaspaqa, Jehová allinchananpi suyakuna.

JEHOVAPI SUYAKOJKUNAQA ASHKHA BENDICIONESTA JAPʼENQANKU

17. Isaías 30:18 nisqanman jina, ¿imatataj Jehová niwanchej?

17 Tumpamantawanqa Tatanchej Jehová Gobiernonnejta may chhika bendicionesta qowasun. Isaías 30:18 nin: “Tata Diosqa qankunaman khuyakuyninta, munakuyninta ima rikuchinasuykichejpaj suyashasunkichej, imaraykuchus payqa cheqanta ruwaj Diosmin. Kusikuyniyojmin paypi tukuy suyakojkunaqa”, nispa. Jehovapi suyakojkunaqa may chhika bendicionesta japʼisunchej kay tiempopi, mosoj pachapipis.

18. ¿Ima bendicionestataj mosoj pachapi japʼisun?

18 Mosoj pachapiña kausakushaspaqa, niña kay tiempopi jina ujtawan aguantananchejchu kanqa problemasta, nitaj llakiykunatapis. Mana pipis qhasimanta sufrichiwasunchu, manataj ima nanay kanqachu (Apo. 21:4). Nillataj llakikusunchu imachus faltanawanchejmanta, imajtinchus tukuy ima jinantin kanqa (Sal. 72:16; Isa. 54:13). Chayqa sumaj bendicionpuni kanqa.

19. ¿Imapajtaj Jehová wakichishawanchej?

19 Chaykamataj Jehovaqa chejnisqan imasta saqepunapaj, kʼacha cristianosmantaj tukunapaj yanapashawanchej. Ajinamanta wakichishawanchej mosoj pachapi kausakunapaj. Chayrayku ama saykʼuspa Jehovata sirvinallapuni. Sumaj kausayqa qayllitapiña kashan. Arí, pacienciawan suyakunallapuni Jehová imatachus niwasqanchejta juntʼananta.

118 TAKIY Diosníy creeyniy yapakunanpaj yanapaway

^ párr. 5 Ichá maykʼajllapis uyarerqanchej Jehová Diosta unaytaña sirvej hermanota kayta nejta: “Nipuni yuyarqanichu kay sajra mundo kunankama kashanallantapuni”. Llakiy tiempopi kausakusqanchejrayku tukuypis mayta suyakushanchej Jehová Dios, kay sajra mundota chinkachinallantaña. Jinapis pacienciakunanchej tiyan. Kay yachaqanapi yachakusun imaynatachus Bibliaj yuyaychaykunasnin Jehovapi suyakunapaj yanapawasqanchejta. Chantá yachakusun imaspi rikukuspachus Jehovapi pacienciawan suyakunanchej kasqanta. Yachakullasuntaj pacienciawan suyakojkuna ima bendicionestachus japʼinanchejmanta.

^ párr. 56 FOTOS. Uj hermana tukuy kausayninpi Jehovamanta mañakun. Paymanqa wawita kashajtin, tatasnin Jehovamanta mañakuyta yachacherqanku. Jovencita kashajtinña precursora karqa, Jehovamantataj mañakullajpuni predicacionpi yanapananta. Watasninmantaj casadaña kajtin, qosan onqoykorqa, Jehovamantataj kallpata mañakorqa llakiyninta aguantananpaj. Viuda kaspapis payqa Jehovamanta mañakullanpuni. Payqa ñaupa tiempopi jina Jehová uyarinallanpipuni atienekun.