Ir al contenido

Ir al índice

 14 YACHAQANA

Diospaj llankʼayninchejta juntʼana

Diospaj llankʼayninchejta juntʼana

“Sumaj willaykunata willallaypuni, Diospaj llankʼayniykitataj allinta juntʼay” (2 TIM. 4:5).

57 TAKIY Tukuy laya runasman willanchej

¿IMATÁ KAYPI YACHAKUSUN? *

Jesusqa kausarisqantawan, yachachisqasninman kamachishan: “Rispa, tukuy laya runasta yachachisqasniyman tukuchimuychej”, nispa (1 parrafota qhawariy).

1. ¿Imatataj ‘allinta juntʼayta’ munanchej, imaraykutaj? (Kay revistaj tapanta qhawariy).

JESUCRISTOQA yachachisqasninman nerqa: “Rispa, tukuy laya runasta yachachisqasniyman tukuchimuychej”, nispa (Mat. 28:19). Cristianosqa Diosninchej qowasqanchej llankʼayta, ‘allinta juntʼayta’ munanchej, imaynatachus chayta ruwanatapis (2 Tim. 4:5). Chay llankʼayqa ima ruwanamantapis aswan ñaupajpi kashan, aswan usqhaytataj ruwana tiyan. Jinapis mayta munaspapis, ichá mana chayta ruwayta atillanchejchu.

2. ¿Ima llakiykunawantaj tukuy kausanchej?

2 Tukuypis ashkha ruwanasniyoj kanchej. Ichá familianchejta uywanapaj diantinta trabajanchej. Manachayrí onqosqa chayri sinchʼi llakisqa kashanchej. Manaqa viejitosña kasqanchejrayku, ñakʼayllataña purishanchej. Chayrí ujnin familianchej ajina llakiypi kashan. Chay jina llakiykunawan kausananchej kajtinpis, Diospaj llankʼayninchejta allinta juntʼayta atisunman. Chaytataj qhepan parrafospi yachakusun.

3. Mateo 13:23 nisqanman jina, ¿imatataj Jesús yacharqa?

3 Diospaj astawan llankʼayta munaspapis, ichá mana atinchejchu. Jina kajtin, ama anchata llakikunachu. Jesusqa yacharqa, mana tukuychu ashkha horasta predicayta atisqanchejta (Mateo 13:23 leey). Jehovaqa paypaj tukuy atisqanchejta llankʼasqanchejta, sumajpaj qhawan (Heb. 6:10-12). Jinapis ichá astawan ruwayta atisunman. Kay yachaqanapi qhawarisun, imatachus ruwananchej kasqanta: Diosta  sirviyta ñaupajman churanapaj, wakin ruwanasninchejta pisiyachinapaj, aswan sumajta predicanapaj, yachachinapaj ima. Niraj chaymanta parlarishaspa, Diospaj llankʼayninchejta allinta juntʼaymanta parlarina.

4. ¿Imatá ruwananchej kasqa Diospaj llankʼayninchejta allinta juntʼanapaj?

4 Diospaj llankʼayninchejta allinta juntʼanapajqa, tukuy atisqanchejta runasman Diosmanta willamuna, yachachimunataj. Jehovaqa mana qhawanchu mashkha horastachus paypaj llankʼasqanchejta, manaqa imayna sonqowanchus chayta ruwasqanchejta. Jehová Diosta, runamasinchejta ima munakusunchej chayqa, tukuy sonqowan, tukuy kallpawantaj Diospaj llankʼasun * (Mar. 12:30, 31; Col. 3:23). Diospa Gobiernonmanta willayta jatunpaj qhawasun chayqa, tukuy runasman sumaj willaykunata willamusun.

5, 6. Ashkha ruwanasniyoj kaspapis, ¿Diosmanta willayta ñaupajman churayta atisunmanchu? Uj kikinchaywan sutʼinchay.

5 Uj warmiman pʼitay chayri tʼipay mayta gustasqanmanta parlarina. Chaywan kausakuyta munaspa, payqa pʼitasqan ropitasta vendekamun. Jinapis ganakusqan qolqeqa, ni imapaj alcanzanchu. Chayrayku semanantinta empleadamanta trabajaj yaykun. Ajinata trabajakuspapis, mayta gustasqanrayku sapa atispa pʼitallanpuni. Payqa aswan sumajta pʼitayta munan, ajinamanta chayllawanña kausakunanpaj. Chaykamaqa tiempiton karisqanman jina pʼitallanpuni.

6 Predicayta munasqanchejwanpis kikillantaj. Mayta munaspapis, ichá mana ashkhatachu predicayta atinchej. Tukuy cristianos sumaj willaykunata mayta willayta munanchej. Chayrayku sapa kuti astawan kallpachakunchej runaj sonqonman chayanapaj. Jinapis ashkha ruwanasniyoj kasqanchejrayku, ichá sonqonchejpi ninchej: “¿Imatá ruwayman astawan predicanaypaj?”, nispa.

 DIOSPAJ LLANKʼAYNINCHEJTA ÑAUPAJMAN CHURANA

7. ¿Imatataj Jesús kausayninpi ñaupajman churarqa?

7 Jesuspa ruwasqanmanta mayta yachakusunman. Payqa Diospa Gobiernonmanta willayta ñaupajman churarqa (Juan 4:34, 35). Jesusqa runasman Diosmanta willananrayku, karusta purerqa. Payqa wasimanta wasi, mercadospi, plazaspi, waj lugarespiwan predicarqa. Jesusqa Diosmanta willayta kausayninpi ñaupajman churarqa.

8. ¿Imaynatá Jesús jina ruwasunman?

8 Noqanchejpis Jesús jina ruwasunman, sapa atispa mayllapipis sumaj willaykunata willarispa. Predicananchejrayku munayninchejta, ruwanasninchejtapis qhepaman churanchej (Mar. 6:31-34; 1 Ped. 2:21). Wakin hermanosqa, precursores especiales, precursores regulares chayri precursores auxiliares kanku. Wakintaj waj parlayta yachakunku chayri maypichus pisi predicajkuna kanku, chayman predicaj ripunku. May chhika hermanostaj, tukuy atisqankuta Diosmanta willashallankupuni. Ashkhata chayri pisillata predicajtinchejpis, Jehová Diosqa ruwayta atisqallanchejta mañawanchej. Payqa kusiywan sirvinanchejta munan. Imajtinchus payqa “kusikuyniyoj” Dios, willanchej chay “may sumaj” willaykunataj paymanta jamun (1 Tim. 1:11; Deu. 30:11).

9. 1) Apóstol Pablo trabajanan kajtinpis, ¿imatataj ñaupajman churasqa? 2) Hechos 28:16, 30, 31 nisqanman jina, ¿imatataj Apóstol Pablo astawan ruwaj?

9 Apóstol Pablomantapis mayta yachakullasunmantaj. Misionero jina iskay kaj viajenpi, Corinto llajtapi uj tiempota qhepakorqa. Qolqen pisisqanraykutaj, toldosta ruwaspa trabajarqa. Jinapis mana chaytachu ñaupajman churarqa, manaqa gastosnillanpaj trabajakorqa. Ajinamanta Corinto llajtamanta runasman Diosmanta willarerqa, nitaj paykunamanta imatapis mañakorqachu (2 Cor. 11:7). Pabloqa trabajaspapis, sapa Samarikuna Pʼunchay predicaj. Ajinamanta Diosmanta willayta ñaupajman churallarqapuni. Gastosninpaj qolqesitun kapojtinña, “Pabloqa Diospa palabranta willaspallaña purerqa, judiosman sutʼinchaspa Jesusqa Cristopuni kasqanta” (Hech. 18:3-5; 2 Cor. 11:9). Chaymanta qhepaman, Pabloqa Romapi iskay watata wasinpi preso karqa. Ajina kashajtinpis, payta waturikoj rejkunaman predicarqa, cartastapis qhelqarqa (Hechos 28:16, 30, 31 leey). Pabloqa Diosmanta willananpaj, ni ima jarkʼananta saqerqachu. Pay nerqa: Diospaj “llankʼanaykupaj churasqa kayku. Chaytataj mana saykʼuspa ruwallaykupuni”, nispa (2 Cor. 4:1). Noqanchejpis trabajananchej kajtinpis, Pablo jinallataj Diosmanta willayta kausayninchejpi ñaupajman churayta atisunman.

Diospaj llankʼayninchejtaqa tukuy imaymanamanta juntʼayta atisunman (10, 11 parrafosta qhawariy).

10. Onqosqa chayri machitus kanchej chay, ¿imaynasmantá predicasunman?

10 Ichapis machitus chayri onqosqas kasqanchejrayku, manaña wasimanta wasi predicayta atinchejñachu. Jina kajtin, waj jinasmanta predicasunman. Ñaupa tiempomanta cristianosqa, maypichá runas kaj kanku, chaypi willaj kanku. Paykunaqa predicaj kanku wasimanta wasi, mercado plazaspi, waj lugarespi ima (Hech. 17:17; 20:20). Manaña purikuyta atinchejchu chayqa, maypichus ashkha runas purinku chaypi tiyarikusunman. Ajinamanta chaynejta pasajkunaman predicanapaj. Manachayrí telefononejta, cartasnejta chayri mayllapipis kashaspa predicasunman. Ashkha hermanos ajinata predicaspa mayta kusikunku.

11. Onqosqa kanchej chay, ¿pikunamantaj predicasunman?

 11 Rikunchej jina, onqosqa kaspapis Diospaj llankʼayninchejta allinta juntʼayta atisunman. Apóstol Pablomanta parlarinallapuni. Pay nerqa: “Tukuy imapaj kallpayoj kani, Dios atiyta qowasqanrayku”, nispa (Fili. 4:13). Apóstol Pabloqa ujnin viajenpi onqoykorqa. Chay kutipitaj Diospa atiyninta necesitarqa. Payqa Galacia llajtamanta hermanosman nerqa: “Onqoykusqayrayku sumaj willaykunata ñaupaj kutipi willarqaykichej”, nispa (Gál. 4:13). Noqanchejpis onqosqa kaspaqa, doctoresman, enfermerasman, chaypi trabajkunaman ima predicasunman. Paykunamanta ashkhasta, predicashaspa mana wasinkupi taripanchejchu.

¿IMASTÁ RUWASUNMAN ASTAWAN PREDICANAPAJ?

12. ¿Imatá Jesús niyta munasharqa ‘ñawiyki sutʼita qhawachun’ nispa?

12 Jesús nerqa: “Ñaweqa cuerpoj kʼanchaynin. Chayrayku ñawiyki sutʼita [chayri “cheqanta”] qhawan chayqa, tukuy cuerpoyki lliphipirenqa”, nispa (Mat. 6:22, sutʼinchaynin). ¿Imatá Jesús chaywan niyta munasharqa? Pisi imasllawan kausakunata, nisunman yuyayninchejta uj imallapi churanata. Jesuspis Diosmanta willayta kausayninpi ñaupajman churarqa, chaytataj discipulosninman yachacherqa. “Ñaupajtaqa Diospa Gobiernonta, cheqan kaynintawan” maskʼallasunpuni chayqa, Jesús jina ruwasunchej (Mat. 6:33).

13. ¿Imatá ruwasunman Diospaj llankʼayta ñaupajman churanapaj?

 13 Diospaj llankʼayta ñaupajman churasunman, ruwanasninchejta pisiyachispa. Ajinamanta astawan tiempoyoj kasun, runasta yanapananchejpaj Jehová Diosta rejsinankupaj, munakunankupaj ima. * Ichapis astawan predicanapaj, patronninchejta nisunman waj horaspi trabajananchejta. Chayrí kusirikunapaj tiemponchejta pisiyachisunman.

14. Hermanonchej Elías, señoranwan, ¿imatataj ruwasqanku astawan predicanankupaj?

14 Hermano Eliasmanta señoranmantawan parlarina. Hermanoqa congregacionninpi anciano. Pay nin: “Noqaykoqa mana precursores kayta aterqaykuchu. Jinapis Diospaj astawan llankʼanayku kasqanta yacharqayku. Chayrayku astawan predicanaykupaj wakin imasta ruwarqayku. Ñaupajtaqa gastosniykuta, samarikunayku horastawan pisiyacherqayku. Chantá patronniykuman waj horaspi trabajachinawaykuta nerqayku. Chay jinamanta tardesnin predicaj llojsiyta aterqayku, astawan runasmantaj Bibliamanta yachacherqayku. Chantapis killapi iskay kutita chaupi semanapi predicacionman llojsej kayku. Manchay kusisqapuni kasharqayku”, nispa.

SUMAJ YACHACHEJKUNA KANA

Cristiano Kausayninchej tantakuypi yachakusqanchej, aswan sumajta yachachinapaj yanapawasun (15, 16 parrafosta qhawariy). *

15. Kay 1 Timoteo 4:13, 15 nisqanman jina, ¿imaynatá Diospaj llankʼayninchejta allinta juntʼasunman?

15 Diospaj llankʼayninchejta allinta juntʼanapajqa, aswan sumaj yachachejkuna kanapaj kallpachakuna. Profesionniyoj runasqa, trabajonkuta sumajta ruwanankupaj, sapa  kuti astawan yachakunku. Noqanchejpis aswan sumaj yachachejkuna kanapaj, sapa kuti astawan yachakunanchej tiyan (Pro. 1:5, 6; 1 Timoteo 4:13, 15 leey).

16. ¿Imaynatá sumaj yachachejkunaman tukusunman? (“ ¿Imaynatá Diospaj llankʼayninchejta allinta juntʼasunman?” nisqa recuadrota qhawariy).

16 ¿Imaynatá sumaj yachachejkunaman tukusunman? Cristiano Kausayninchej tantakuypi, imastachus yachachikusqanta sumajta uyarina. Chay tantakuypeqa sumajta predicanapaj yachachiwanchej. Chayrayku tantakuyta kamachej hermano, asignacionniyoj kajkunata yuyaycharishajtin sumajta uyarina. Predicaj rispataj yachakusqanchejman jina ruwana. Manachayrí predicanapaj grupomanta encargadota yanaparinawanchejta nisunman, chayri paywan predicaj llojsisunman. Manaqa unaytaña willaj hermanoswan, precursoreswan chayri congregacionesta waturej hermanowan predicasunman. Ajinata ruwaspaqa, Bibliata estudiachinapaj yanapasta sumajta rejsisun. Chantapis aswan kusiywan predicasun, yachachisun ima.

17. Diospaj llankʼayninchejta allinta juntʼaspa, ¿imaynataj kasunchej?

17 Jehová “Dioswan khuska” llankʼayqa, may sumajpuni (1 Cor. 3:9). “Imaschus aswan allin” kasqanta reparaspa, Diospaj llankʼaytataj ñaupajman churaspa, ‘Jehová Diosta kusiywan sirvisunchej’ (Fili. 1:10; Sal. 100:2). Paymin kallpata qowasun, ima problema chayri ima jarkʼay kajtinpis, paypaj llankʼayninchejta allinta juntʼanapaj (2 Cor. 4:1, 7; 6:4). Jehová Diospaj tukuy sonqo llankʼaspaqa kusisqa kasun, ashkhata chayri pisillata predicajtinchejpis (Gál. 6:4). Diospaj llankʼayninchejta allinta juntʼaspaqa, Jehová Diosninchejta, runa masinchejta ima, munakusqanchejta rikuchinchej. Chantapis ‘chayta ruwaspaqa, noqanchej kikinchejta salvakusun, jinallataj uyariwanchej chay runastapis’ (1 Tim. 4:16).

58 TAKIY Kʼacha runasta maskʼana

^ párr. 5 Jesusqa kamachiwarqanchej, Diospa Gobiernonmanta willamunanchejta, runastataj yachachisqasninman tukuchinanchejta. Kay yachaqanapi yachakusun, problemasniyoj kaspapis imaynatachus Diospaj llankʼayninchejta allinta juntʼanata. Chantá yachakullasuntaj, imaynatachus sumaj yachachej kanata, imaynatachus aswan kusiywan predicanata ima.

^ párr. 4 MANA QONQANAPAJ: Diospajqa llankʼanchej, predicaspa, runasman yachachispa, Diosta yupaychana wasista ruwaspa, llimphuchaspa, chayri allinchaspa. Diospaj llankʼallanchejtaj jatun llakiypi rikukoj hermanosta yanaparispa (2 Cor. 5:18, 19; 8:4).

^ párr. 13 Julio de 2016 watamanta Torremanta Qhawaj revistaj 10 paginanpi, “Kapuyninchejta pisiyachina” nisqa recuadrota leeriy. Chaypeqa 7 yuyaychaykunata tarinki.

^ párr. 65 FOTOS: Uj hermana imaynatachus uj revisitata ruwanata rikuchishan. Chantá tantakuyta kamachej hermanoj yuyaychasqanta, Yachachillaypuni folletonpi anotakushan. Semana tukukuytataj, yachakusqanman jina predicashan.