Ir al contenido

Ir al índice

“Pachantinta juzgaj” Juezqa cheqan kajtapuni ruwan

“Pachantinta juzgaj” Juezqa cheqan kajtapuni ruwan

“Payqa chhanka jina pakakunanchej. Ruwasqasnenqa may sumajpuni. Tukuy ñankunanqa cheqampuni” (DEU. 32:4).

112, 89 TAKIYKUNA

1. ¿Imatá Abraham nerqa Jehová cheqan juez kasqanpi atienekusqanta rikuchinanpaj? (Patapi kaj dibujota qhawariy).

UJ KUTI Abraham Diosta taporqa: “Qan kanki kay pachantinta juzgaj. Chayrayku, manachu cheqan kajtapuni ruwanayki tiyan?”, nispa (Gén. 18:25). Ajinata Abraham tapuspaqa, Sodoma, Gomorra llajtasta Jehová cheqan kajman jina juzgananpi atienekusqanta rikucherqa. Abrahamqa sumajta yacharqa “cheqan runasta juchasapastawan khuska” Jehová mana chinkachinanta. Chaypi mana tʼukurillaytapis munarqachu. Ashkha watasninmantaj, Jehová pay kikinmanta nerqa: “Chhanka jina pakakunanchej. Ruwasqasnenqa may sumajpuni. Tukuy ñankunanqa cheqampuni. Payqa mana llullakoj Dioschu. Payqa mana jaykʼajpis pantanchu. Payqa cheqanmin, cheqa kajta ruwajtaj”, nispa (Deu. 31:19; 32:4).

2. ¿Imaraykú nisunman Jehová cheqan kajtapuni ruwasqanta?

2 ¿Imaraykú Abraham atienekorqa Jehová cheqan kajtapuni ruwananpi? Imaraykuchus Jehovaqa cheqan kajtapuni ruwaj Dios. Kamachiykunasnin cheqan kajman jinapuni kasqanrayku, Payqa cheqan kajman jinapuni juzgan. Biblia nin Jehová “cheqan kajta, justiciatawan munakun”, nispa (Sal. 33:5).

3. ¿Imaynatá wakin runas qhasimanta ñakʼarichisqa kanku?

3 Kay mundoqa mana allin ruwaykunamanta juntʼa kashan. Jinapis Jehová cheqan kajtapuni ruwasqanta yachayqa mayta sonqochawanchej. Wakin runasqa qhasillamanta juchachasqas kasqankurayku ashkha watasta carcelpi kanku. Chay runasmanta wakintaj, runas rikhurichisqanku imaswan yanapachikuspa carcelmanta llojsinku. Ajina kasqanraykutaj runasqa phiñakunku, llakikunkutaj. Jinapis cristianosqa waj jinasmanta ñakʼarichisqa kasunman, ichapis chaykunata mana aguantayta atikullanmanchu.

CONGREGACIONPI

4. ¿Imataj creeyninchejta pruebaman churanman?

4 Yachanchej kay mundomanta runas qhasimanta ñakʼarichinawanchejta. Chaywanpis creeyninchej pruebaman churakunman, pi hermanollapis contranchejpi imatapis ruwasqanta yuyajtinchej chayri congregacionpi uj hermanoj contranpi imatapis ruwasqanta rikojtinchej. Ajinapi rikukuspa, ¿imatá ruwasun? ¿Niñachu Jehovata sirvisun?

5. ¿Imaraykú mana tʼukunachu tiyan pi hermanollapis qhasimanta sonqonchejta nanachiwajtinchej?

5 Tukuypis pantaj runas kasqanchejrayku pantanchej. Chayrayku pi hermanollapis qhasimanta sonqonchejta nanachiwasunman chayri noqanchej nanachisunman (1 Juan 1:8). Chaytaj hermanos ukhupi wakin kutilla rikukun. Jinapis chay kajtenqa cheqa cristianosqa mana tʼukunchejchu, nitaj miskʼanchejchu. Jehovaqa Biblianejta sumajta yuyaychawanchej, pi hermanollapis qhasimanta sonqonchejta nanachiwajtinchej cheqa sonqollapuni kanapaj (Sal. 55:12-14).

6, 7. 1) ¿Imapitaj uj hermano rikukorqa? 2) ¿Imastaj chay hermanota yanaparqa?

6 Qhawarina hermano Willi Diehlpa kausayninta. Payqa 1931 watapi Berna (Suiza) Betelpi sirviyta qallarerqa. Kay 1946 watapitaj Nueva Yorkpi (Estados Unidos) Galaad Escuelaman clase 8 nisqaman rerqa. Tiemponmantaj Suiza suyupi, congregacionesta waturej jina llankʼarqa. Hermano Diehl kausayninmanta willarishajtin, jinata nerqa: “Kay 1949 mayo killapi sucursalman willarqani casarakunayta. Sucursaltaj niwarqa, precursores regulares jinallaña llankʼanaykuta [...]. Nillataj umallirichejtapis saqewarqankuchu [...]. Ashkha hermanosqa niña saludawajchu kayku, congregacionmanta qharqosqasta jinataj qhawawaj kayku”, nispa.

7 ¿Imatá hermano Diehl ruwarqa? Pay, warmin ima yacharqanku casarakuy mana Diospa contranpichu kasqanta. Chayrayku Diospi atienekorqanku, mana saqespataj mañakorqanku. Wakin hermanos imatachus Jehová casarakuymanta nisqanta mana sutʼitachu entiendejtinkupis, tiemponmanraj entienderqanku. Jehovaqa hermano Diehlta cheqa sonqo kasqanrayku bendicerqa. Chayrayku chay hermanoqa watejmanta congregacionpi ruwanasniyoj karqa. * Noqanchejrí, ¿imatá ruwasunman hermano Diehl jina rikukuspa? ¿Pacienciakusunchu, suyasunchu Dios chay chʼampayta allinchananta? Chayrí, ¿noqanchejpichu atienekusun chay chʼampayta munasqanchejman jina allinchanapaj? (Pro. 11:2; Miqueas 7:7 leey).

8. ¿Imaraykú pantashasunman pi hermanollapis contranchejpi chayri uj hermanoj contranpi imatapis ruwakusqanta yuyajtinchej?

8 Pi hermanollapis contranchejpi imatapis ruwasqanta yuyajtinchej chayri congregacionpi uj hermanoj contranpi imatapis ruwasqankuta yuyajtinchej, ichapis pantashasunman. Wakin kutis uj chʼampaymanta mana sutʼita entiendeyta atillanchejchu, pantaj runas kasqanchejrayku. Chantapis imachus kasqanmanta, mana tukuy imatapunichu yachanchej. Jinapis cheqanta yuyajtinchej chayri manapis chay chʼampaymanta Jehovaman mañakuynejta willasunman. Chantapis Jehovapi atienekuna, cheqa sonqollapunitaj kana. Ajinamanta Jehovawan mana phiñakusunchu (Proverbios 19:3 leey).

9. ¿Imatá kay yachaqanapi, qhepan yachaqanapi ima yachakusunchej?

9 Ñaupa tiempopi Diospa llajtanpi mana allin ruwaykuna rikukorqa. Kunantaj kay yachaqanapi Josemanta parlarisun. Payqa Abrahampa allchhinpa wawan karqa. Yachakusuntaj imaynatachus José hermanosninpa juchanrayku ñakʼarisqanta. Qhepan yachaqanapitaj yachakusunchej imatachus Jehová ruwasqanta Israel llajtaj reynin Achabwan, imatachus apóstol Pedro ruwasqanta Antioquía llajtapi kashaspa. Paykunamanta yachakushaspa tʼukurina imaynatachus Jehová jina chʼampaykunata qhawanata, imaynatachus Jehovawan amigosllapuni kanata ima. Chayqa mayta yanapawasunchej, astawanqa pillapis contranchejpi imatapis ruwasqanta yuyajtinchej.

QHASIMANTA ÑAKʼARICHERQANKU

10, 11. 1) ¿Imastá José aguantarqa? 2) ¿Imatá José ruwayta aterqa carcelpi kashaspa?

10 Joseqa Jehovaj cheqa sonqo kamachin karqa, ashkha ñakʼariykunatataj aguantarqa. Hermanosnin contranpi sajra imasta ruwasqanku sonqonta astawan nanacherqa. Chunka qanchis watasniyoj kashajtin hermanosnin ‘suwarqanku’, esclavota jinataj venderqanku. Rantikapojkunataj Egiptoman pusakaporqanku (Gén. 37:23-28; 42:21). Egiptopeqa uj warmiwan puñuykuyta munasqanta nispa qhasimanta juchacharqanku. Mana juzgaspallataj wisqʼaykorqanku (Gén. 39:17-21). Joseqa 13 watasta jina presochasqa karqa, esclavo jinataj. ¿Imatá yachakusunman Josej kausayninmanta hermanos qhasillamanta imatapis niwajtinchej?

11 José carcelpi kashajtin, vinota ruwajkunata kamachejqa presochasqallataj kasharqa. Uj chʼisi chay runaqa mosqokorqa, Josetaj Jehovaj yanapayninwan mosqoyninta sutʼincharqa. Nerqataj kacharichisqa kananta, watejmanta faraonpaj llankʼananta ima. Chantapis Joseqa vinota kamachejman llakiyninmanta willarerqa. Mayta yachakusunman José imatachus nisqanmanta, imatachus mana nisqanmanta ima (Gén. 40:5-13).

12, 13. 1) ¿Imatá José ruwarqa qhasimanta ñakʼarichejtinku? 2) ¿Imastá José mana willarqachu vinota ruwajkunata kamachejman?

12 (Génesis 40:14, 15 leey). Rikunchej jina Joseqa nerqa ‘suwasqa’ kasqanta. Sutʼita rikunchej, Joseta qhasimanta ñakʼarichisqankuta. Payqa rikucherqa qhasimanta carcelman wisqʼasqankuta. Chayrayku vinota ruwajkunata kamachejman nerqa faraonman paymanta willarinanta carcelmanta orqhonanpaj.

13 Joseqa carcelpi kashaspa kacharichisqa kananpaj tukuy imata ruwarqa. Yacharqa qhasimanta ñakʼarichishasqankuta. Chayrayku vinota ruwajkunata kamachejman, llakiyninmanta willarerqa, pay yanaparinanpaj jina kasqanrayku. Jinapis Bibliaqa mana ninchu José waj runasman willasqanta hermanosnin payta suwasqankuta. Ni faraonmanpis chayta willarqachu. Hermanosnin Egiptoman chayajtinku, paywan allinyakojtinku ima, faraón Josej hermanosninta napaykorqa. Nerqataj Egiptopi qhepakunankuta, “Egipto jallpʼapi sumajnin” kajta qonanta ima (Gén. 45:16-20).

Wajpa wasanmanta rimayqa chʼampayninchejta mana allinchanchu. (14 parrafota qhawariy).

14. Congregacionpi pillapis sonqonchejta nanachiwajtinchej, ¿imataj yanapawasun wajkunaj contrankupi mana imatapis ruwanapaj?

14 Congregacionpi pillapis sonqonchejta nanachiwasqanchejta yuyanchej chayqa, sumajta qhawarikunanchej tiyan mana cuento qʼepis kanapaj. Jinapis uj hermano jatun juchapi urman chayqa, allin kanman ancianoswan parlarinanchej, yanapayninkuta mañakunanchej ima (Lev. 5:1). Mana jatun jucha kajtenqa, chay hermanowan allinyakusunman, chʼampayninchejmanta niraj ni piman willashaspa, ni ancianosmanpis (Mateo 5:23, 24; 18:15 leey). Ajinapi rikukuspa, Jehovaman cheqa sonqollapuni kana, Bibliaj yuyaychaykunasninman jinataj allinchana. Ichapis reparasunchej mana yuyasqanchejman jinachu kasqanta. Kusikusuntaj chay hermanoj contranpi mana ima sajratapis parlasqanchejmanta. Yuyarikunataj cheqanta parlajtinchej chayri manapis uj hermanoj sonqonta nanachinapaj jina parlajtinchejqa, chay hermanowan chʼampayninchej mana allinchakonqachu. Jehovaman, hermanosman ima cheqa sonqo kasun chayqa, mana chay jina chʼampaykunapi urmasunchu. Salmista ‘llimphu kawsayniyoj’ runamanta parlaspa, nin: “Mana pimantapis sajrata parlaj, kawsaqenta mana wasanchaj, runa masinta qhasimanta mana chʼataykoj”, nispa (Sal. 15:2, 3; Sant. 3:5).

JEHOVÁ DIOSWAN AMIGOS KASQANCHEJ ASWAN SUMAJ

15. ¿Imaynatá Joseta yanaparqa Jehovawan amigos kasqan?

15 Josej kausayninmanta waj imata yachakullasunmantaj. Payqa 13 watasta qhasimanta ñakʼarichisqa karqa. Chay wataspitaj Jehová jina chʼampayninta qhawarqa (Gén. 45:5-8). Payqa ni jaykʼaj Jehovata chʼampayninmanta juchacharqachu. Mayta ñakʼarispapis, mana ñakʼariykunasnillanpichu yuyarqa. Nitaj saqerqachu wajkunaj pantasqanku, sajra imasta ruwasqanku Jehovamanta karunchananta. Cheqa sonqo kasqanrayku, Joseqa contranpi sajra imasta ruwasqankuta imaynatachus Jehová allinchasqanta rikorqa, familianman, payman ima bendecisqantapis.

16. ¿Imaraykú astawan Jehovaman qayllaykunanchej tiyan hermanos sonqonchejta nanachiwajtinchej?

16 Noqanchejpis José jina Jehovawan amigos kasqanchejta jatunpaj qhawana, jarkʼanataj. Ni jaykʼaj saqenachu hermanospa pantasqanku Jehovamanta karunchanawanchejta, pitachus munakunchej, yupaychanchejtaj (Rom. 8:38, 39). Hermanos sonqonchejta nanachiwajtinchejqa José jina ruwana, astawantaj Jehovaman qayllaykuna. Kallpachakunataj Jehová jina chay chʼampayta qhawanapaj. Uj chʼampay kajtenqa, Bibliaj yuyaychaykunasninman jina allinchanapaj kallpachakuna. Chantá Jehovaj makisninpi saqepuna. Atienekunataj chay chʼampayta Jehová imaynatachus, maychus tiemponpi ima allinchananpi.

PACHANTINTA JUZGAJPI ATIENEKUNA

17. ¿Imaynatá rikuchisunman “pachantinta juzgaj” Juezpi atienekusqanchejta?

17 Kay sajra mundopi kausakusqanchejrayku, ichá pillapis qhasillamanta ñakʼarichiwasun. Wakin kutispi ichá yuyasunman contranchejpi imatapis ruwasqankuta chayri uj hermanoj contranpi imatapis ruwasqankuta. Jinapis ama saqenachu chaykuna Diosta yupaychaypi urmachinawanchejta (Sal. 119:165). Astawanpis Jehovaman cheqa sonqollapuni kana, yanapayninta mañakuna, paypitaj atienekuna. Pantaj runas kasqanchejrayku ichapis mana allintachu imatapis entiendesunman, nitaj tukuy imatachu yachasunman. José jina ruwanallapuni, nitaj pejpa wasanmanta rimanachu. Imajtinchus chayta ruwayqa chay chʼampayta mana allinchanqachu. Nitaj sapallanchejmanta chay chʼampayta allinchayta maskʼanachu. Astawanpis Diosman cheqa sonqollapuni kana, pacienciawantaj suyana Dios chay chʼampayta allinchananta. Chayta ruwasunchej chayqa, Joseman jina Jehová bendeciwasun, allinpajtaj qhawawasun. Chayrayku niyta atisunman “pachantinta juzgaj” Juezqa cheqan kajtapuni ruwananta, imaraykuchus “tukuy ñankunanqa cheqampuni” kanku (Gén. 18:25; Deu. 32:4).

18. ¿Imatataj qhepan yachaqanapi yachakusunchej?

18 Qhepan yachaqanapeqa Nabot imapichus rikukusqanmanta, ñaupa tiempomanta uj ancianoj pantayninmanta ima yachakusunchej. Paykunaj kausayninkoqa yanapawasunchej imaynatachus llampʼu sonqoyoj kay, perdonayta yachay ima cheqan kajta Jehová jina qhawanapaj yanapawasqanchejta.

^ párr. 7 Hermano Willi Diehlpa kausayninmanta “Jehová es mi Dios, en quien de veras confiaré”, nisqa yachaqanapi leeriy. Chaytaj La Atalaya del 1 de noviembre de 1991 watapi llojserqa.