Ir al contenido

Ir al índice

Jehovata jatunchana tukuy sonqo llankʼaspa

Jehovata jatunchana tukuy sonqo llankʼaspa

“Tukuyniykichej Tata Diosta jatunchaychej, [...] maqanakuman wajyachisqata uyariytawankama [risqaykichejrayku]” (JUE. 5:2).

150, 10 TAKIYKUNA

1, 2. 1) ¿Imatá Elifaz, Bildad ima nerqanku Dios imaynatachus payta sirvisqanchejta qhawasqanmanta? 2) ¿Imatá Jehová chaymanta nerqa?

ASHKHA watas ñaupajta Elifaz, Bildad, Zofar ima cheqa sonqo Jobwan parlarerqanku. Temanmanta kaj Elifazqa, Jobta taporqa: “Yuyankichu runaqa may jina yachayniyoj kaspapis Diospajqa imapajpis allimpuni kasqanta? Tukuy Atiyniyoj Diosqa imatapunitaj allinta tarisqa qan cheqan runa mana kʼamina kasqaykimantari?”, nispa (Job 22:1-3). Elifazqa yuyarqa ni pi runapi Dios allin kajta tarisqanta. Chantá Súa sutiyoj llajtamanta Bildad nerqa Diospa ñaupaqenpi ni pi runapis llimphu kayta atisqanta (Job 25:4 leey).

2 Elifaz, Bildad imaqa Jobta yuyachiyta munarqanku Diosta sirvinanpaj kallpachakusqan qhasipaj kasqanta. Chay runasqa Jobta creechiyta munarqanku Jehovapaj mana valorniyojchu kasqanchejta, manaqa uj khuru chayri thuta jinalla kasqanchejta (Job 4:19; 25:6). Ichapis yuyasunman Elifaz, Bildad ima llampʼu sonqos kasqankuta (Job 22:29). Jehovamanta nisqaqa juchʼuysitus kanchej. Uj orqomanta chayri avionmanta qhawamuspa, reparanchej juchʼuysitos, ni imapis kasqanchejta. Chaywanpis Jehovaqa cielomantapacha Gobiernonrayku imatachus ruwasqanchejta qhawamuspa, mana noqanchej jinachu qhawan. Jehovaqa Elifazta, Bildadta, Zofarta ima llulla imasta parlasqankuta nerqa. Chantá rikucherqa Jobwan may kusisqa kashasqanta, “kamachiy Job” nispa nejtin (Job 42:7, 8). Chayrayku noqanchejqa mana iskayrayanchejchu “Diospajqa imapajpis allimpuni kasqan[chejmanta]”.

¿IMATÁ DIOSMAN QONCHEJ?

3. ¿Imatá Elihú nerqa Diosta sirvinapaj kallpachakusqanchejmanta, chantá imatá niyta munarqa?

3 Joven Elihuqa imatachus Jobwan chay kinsa runaswan parlarisqankuta uyarisharqa. Parlayta tukojtinkutaj Elihuqa Jehovamanta Jobta tapurerqa: “Sichus imatapis allinta ruwanki chayqa, imatataj qonki paymanri? Paypajqa ni ima allintapis ruwashankichu”, nispa (Job 35:7). ¿Elihupis nisharqachu Diosta sirvinapaj kallpachakusqanchej qhasilla kasqanta? Mana. Jehovaqa mana chay kinsa runasta jinachu Elihuta kʼamerqa. Elihuqa nisharqa Jehová tukuy imayoj kasqanrayku yupaychananchejta mana necesitasqanta. Ni imata ruwayta atisunmanchu Jehová qhapaj kananpaj, aswan atiyniyoj kananpaj ima. Ima kʼacha kaypis, imata ruwayta atisqanchejpis Paymanta jamun. Paytaj imaynatachus chaykunata apaykachasqanchejta qhawamushan.

4. ¿Imaynatá Jehová qhawan wajkunata khuyajtinchej?

4 Jehovata yupaychajkunata munakojtinchej, Jehovaqa chayta qhawan paytapis munakushasunman jina. Proverbios 19:17 nin: “Wajcha runaman jaywarejqa Tata Diosman manurin, Tata Dios kikintaj chay manuta juntʼanqa”, nispa. Wajkunamanta khuyakusqanchejta Jehová sumajta qhawamushan. Jehová tukuy imata ruwajtinpis, payqa wajkunarayku imatachus ruwasqanchejta, paypajpis ruwapushasunman jina qhawan, chaymantataj mayta bendeciwasun. Wawan Jesuspis wajkunarayku ruwasqanchejmanta Jehová tʼinkanawanchejta nillarqataj (Lucas 14:13, 14 leey).

5. ¿Ima tapuykunamantaj kutichisunchej?

5 Jehovaqa kusikun cheqa sonqo kamachisnin munaynin juntʼakunanpaj yanapakojtinku. Chaytaj sutʼi rikukorqa profeta Isaiasta sutinpi parlananta nishajtin. Isaiasqa Jehovaj nisqanta tukuy sonqo kasukorqa, nerqataj: “Kaypi kani, noqata kachaway ari”, nispa (Isa. 6:8-10). Kunanpis ashkha hermanos Isaías jina Jehovata tukuy sonqo sirviyta munanku, mana ruwayta atinapaj jina llankʼaykunapi. Jinapis ichá pillapis tapukunman: “¿Imatachus ruwasqayta Jehová qhawashanchu? Jehovaj munaynin juntʼakunanpaj yanapakojtiy chayri manapis, ¿manachu Jehová munaynin juntʼakunanpaj imatapis ruwanqa?”, nispa. ¿Maykʼajllapis ajinapi rikukorqanchejchu? Chaypajqa imaschus Deboraj, Baracpa tiemponpi ima rikukusqanta qhawarina, chaytaj yanapawasunchej chay tapuypa kutichiyninta yachanapaj.

JEHOVÁ DIOS YANAPARQA NIÑA MANCHACHIKUNANKUPAJ

6. ¿Imaraykú Jabinpa soldadosnin israelitasta atipanankupaj jina karqanku?

6 Baracqa Israelmanta maqanakoj soldado karqa, Deborataj profeta karqa. Canaanmanta rey Jabinqa 20 watastaña israelitasta sinchʼita ñakʼaricherqa. Jabinpa soldadosnin may sajras kasqankurayku, llajtaspi tiyakoj israelitasqa manchachikoj kanku wasinkumanta llojsimuyta. Jabinpata jisqʼon pachaj fierromanta maqanakupaj carretasnin karqa, israelitastaj maqanakunankupaj mana sumaj armasniyojchu karqanku (Jue. 4:1-3, 12, 13; 5:6-8). *

7, 8. 1) ¿Imatá Jehová Baracman kamacherqa? 2) ¿Imaynatá israelitas atiparqanku Jabinpa soldadosninta? (28 paginapi kaj dibujota qhawariy).

7 Jehovaqa profeta Deboranejta, Baracman jinata kamacherqa: “Tabor Orqoman rispa, chaypi tantamuy chunka waranqa runasta Neftalí ayllumanta, jinataj Zabulón ayllumantawan. Jinapi Jabinpa soldadosninta kamachej Sisarata noqa kachamusaj soldadosnintawan, carretasnintawan, Cisón Wayqʼokama qankunawan maqanakunankupaj. Noqataj makiykiman paykunata jaywaykusaj”, nispa (Jue. 4:4-7).

8 Maqanakupi yanapakoj runas necesitakusqanta tukuynejpi willakorqa, Tabor orqopitaj chunka waranqa runas tantakorqanku. Chantá Barac, 10.000 runas ima Taanac llajtapi enemigosninkuwan maqanakuyta qallarerqanku (Jueces 4:14-16 leey). Jehovataj israelitasta chay maqanakupi yanaparqa. Imaraykuchus jinallapi parayta qallarerqa, maqanakusharqanku chay lugartaj qʼetaman tukorqa. Chayraykutaj israelitasqa enemigosninkuta atipaykorqanku. Baracqa Sisarata, soldadosnintawan Haroset-goimkama 24 kilometrosta qhatiykorqa. Chantá Sisaraj carretan tʼuruman satʼiykukorqa, Sisarataj carretanmanta uraykuspa, chakipi ayqerikaporqa Zaanaimman, ichapis Cedes llajtaj qayllanman. Chaypitaj Sisaraqa Jaelpa wasinpi pakakorqa, may saykʼusqa kashasqanraykutaj sinchʼita puñurparerqa. Puñushajtintaj Jaelqa wañurparicherqa (Jue. 4:17-21). Jehovaqa israelitasta yanaparqa enemigosninkuta atipanankupaj. *

WAKILLAN YANAPAKORQANKU

9. Jueces 5:20, 21 maqanakupi Sísara atipachikusqanmanta parlashan, ¿imatá chaymanta yachakunchej?

9 Imastachus Jueces capítulo 4 nisqanta yachakunapajqa capítulo 5 leena tiyan. Sutʼincharinapaj, Jueces 5:20, 21 nin: “Maypichus kashanku, chaymantapacha chʼaskasqa Sísaraj contrampi maqanakorqanku. Wayqʼo, ñawpa wayqʼo, Cisón nisqa wayqʼo tukuy paykunata picharparerqa”, nispa. ¿Imamantataj kay versículos parlashan? Nishanchu, ¿israelitasta ángeles yanapasqankuta chayri nina chhankas paramusqanta? Bibliaqa mana imatapis ninchu. Chayrayku nisunman Jehovapuni llajtanta paranejta salvasqanta. Imaraykuchus Jehovaqa maykʼajchus, maypichus parachimuyta atin. Jabinpa 900 carretasnintaj niña sumajta puriyta aterqankuchu. Jueces 4:14, 15 versiculospi kinsa kutirayku Jehovata jatunchakun israelitas enemigosninkuta atipasqankumanta. Chayrayku chunka waranqa runasmanta ni mayqen jatunchasqa kayta aterqankuchu.

10, 11. ¿Imaraykú “Meroz” llajtamanta runasman maldición urmarqa?

10 Enemigosninkuta atipasqankutawan Deborawan Baracwan Jehovata jatunchanankupaj takerqanku. Kunantaj chayta qhawarina. Paykuna takerqanku: “Tata Diospa angelnintaj willan: Meroz llajtaman, chaypi tiyakojkunamanwan maldición urmachun, imaraykuchus mana jamorqankuchu wapu runasman sayaykoj, Tata Diosta yanapanankupaj”, nispa (Jue. 5:23).

11 Meroz llajtaman maldición urmasqanqa may sumajpuni karqa, imajtinchus chay llajtapi ni imapis qhepakorqachu. Ichapis Meroz llajtamanta kaj runasqa mana maqanakupi Baracta yanaparqankuchu. Maqanakupi yanapakoj runas necesitakusqanta Jehová willachisqantaqa Meroz llajtamanta kajkunaqa uyarerqankuchá, imaraykuchus 10.000 runas cananeoswan maqanakoj llojserqanku. Chayri Baracmanta ayqekuspa Sísara Meroz llajtanejta pasarqa. Ichapis Meroz llajtamanta runasqa Sisarata japʼiyta aterqanku, jinapis ayqejta saqellarqanku. Tʼukurina Meroz llajtamanta runas, sajra runa Sisarata mana wañuchisqa kananrayku ayqejta rikushasqankupi. Chay llajtamanta runasqa Jehovaj munaynin juntʼakunanpaj yanapakuyta aterqanku. Yanapakunkuman karqa chayqa, Jehová bendecinman karqa. Yanapakuyta atispapis, chay runasqa ni imata ruwarqankuchu. Chay runasqa mana Jael jinachu karqanku. Jaelqa mana manchachikoj karqa (Jue. 5:24-27).

12. 1) ¿Imayna runasmantataj Jueces 5:9, 10 parlan? 2) Chay runaspa kausayninkuta qhawarispa, ¿imapitaj tʼukurinanchej tiyan?

12 Jueces 5:9, 10 versiculospi rikunchej 10.000 runas maqanakuman rinapaj “kʼuchis” kasqankuta, mana rejkunatajrí mana jinachu karqanku. Débora, Barac ima Israelpa kuraj kamachejkunanta sumajta ruwasqankuta nerqanku. Chay kuraj kamachejkunaqa mana kikinchu karqanku “yuraj china burrospi purejkuna[wan]”. Yuraj burrospi purejkunaqa may kasqankuta yuyakorqanku, chayraykutaj mana yanapakoj riyta munarqankuchu. Paykunata “llampʼu mastʼanaspi tiyakojkuna” kasqankuta, “ñan puriypi” kajkuna kasqankuta ima nikun, tukuy ima patapi tiyakusqankumanta kusikuspa. Tukuy sonqo yanapakojkunataj Baracwan maqanakoj rerqanku Tabor orqoman, Cisón wayqʼoman ima. Tukuy ima patapi kausakuyta munajkunaman nikorqa: “Unanchaychej”, nispa. Imaraykuchus chay runasqa Jehovata yanapakuypi tʼukurinanku karqa. Noqanchejpis tʼukurinanchej tiyan Diosta sirviyta imaynatachus qhawashasqanchejta.

13. ¿Imapitaj mana kikinchu Rubén, Dan, Aser ayllus ruwasqanku, Zabulón, Neftalí aylluspa ruwasqankuwan?

13 Chunka waranqa runasqa rikorqanku Jehovalla Tukuy Atiyniyoj Gobernante kasqanta. Paykunaqa wajkunaman willayta aterqanku “Dios[...] atipachej kasqan[man]ta” (Jue. 5:11). Rubén, Dan, Aser ayllusqa Jehovata sirvinankumanta nisqaqa, astawan llakikusharqanku ovejasninkumanta, barcosninkumanta, barco sayanasninkumanta ima (Jue. 5:15-17). Chaywanpis Zabulón, Neftalí ayllusqa kausayninkuta wañuypataman churaspa Deborata, Baracta ima yanaparqanku (Jue. 5:18). Chantá imaynatachus Diosta yanapakuyta Rubén, Dan, Aser, Zabulón, Neftalí ayllus ima qhawasqankumanta, ¡mayta yachakusunman!

JEHOVATA JATUNCHAYCHEJ

14. ¿Imaynatá rikuchinchej Diospa Gobiernon ñaupajman rinanpaj yanapakuyta munasqanchejta?

14 Kay tiempopeqa mana uj guerraman rinanchejtachu niwanchej. Jinapis sonqo kʼajaywan, mana manchachikuspa predicayta atinchej. Kay tiempopi mana jaykʼaj jina Diospa llajtanpi yanapakojkuna necesitakun. Ashkha qharis, warmis, jóvenes ima, Diospaj astawan llankʼashanku. Sutʼincharinapaj, ashkhas precursores, betelitas ima kanku. Wakintaj Tantakuna Wasista ruwaypi yanapakunku, jatuchaj tantakuykunapi ima. Wakin ancianosqa Comités de Enlace con los Hospitales nisqapi, jatun tantakuyta wakichiypi ima mayta llankʼanku. Cheqamantapuni Jehovaqa may jatunpaj qhawan yanapakusqanchejta, nitaj qonqanqachu yanapakunapaj kallpachakusqanchejta (Heb. 6:10).

Niraj imatapis ajllashaspa, familianchej, hermanos ima imaynatachus chayta qhawanankupi tʼukurina. (15 parrafota qhawariy)

15. ¿Ima tapuykunataj yanapawasun Jehovapaj sonqo kʼajaywanchus manachus llankʼasqanchejta yachanapaj?

15 Tukuypis tapurikusunman: “¿Diosta sirviypi, wajkunalla ruwanankutachu suyani? ¿Jehovata yupaychanaymanta nisqa kapuyniyoj kaypichu astawan yuyani? ¿Barac, Débora, Jael, chunka waranqa yanapakoj runas jinachu creeyniyoj, mana manchachikoj ima kani? ¿Tukuy kapusqaywanchu Jehovata sirvini? ¿Waj suyuman chayri waj llajtaman qolqeta gananaypaj ripuypichu yuyashani? Jina kajtin, ¿Jehovamanta yanapata mañakunichu imaynatachus chayta familiay, hermanos ima qhawanankupi tʼukurinaypaj?”, nispa. *

16. ¿Imatá Jehovapaj ruwayta atinchej?

16 Jehovaqa Gobiernon ñaupajman rinanpaj yanapakunanchejta saqewanchej. Satanasqa Adanpa, Evaj tiempomantapacha Jehovaj contranpi kananchejta munan. Diospa Gobiernon ñaupajman rinanpaj yanapakuspaqa, Satanasman sutʼita rikuchinchej Jehovawan kashasqanchejta. Cheqa sonqo kayninchej, creeyninchej ima Jehovapaj llankʼayta munanapaj yanapawanchej, chaytaj Jehovata mayta kusichin (Pro. 23:15, 16). Jehovaqa kasukojtinchej, yanapakojtinchej ima Satanasta llulla kasqanta rikuchin (Pro. 27:11). Kasukuyta atisqanchejqa, Jehovapaj may valorniyoj, kusichintaj.

17. ¿Imatá Jueces 5:31 versículo nin, imachus aswan qhepaman kananmanta?

17 Tumpamantawan kay Jallpʼapi Diospa Gobiernonta munajkunalla kausakonqanku. Chay pʼunchay chayamunantataj mayta suyashanchej. Débora, Barac jina kashanchej, paykunaqa Jehovaman takiypi nerqanku: “Tata Dios, tukuy enemigosniyki phirisqa kachunku, qanta munakusojkunataj kʼancharichunku, imaynatachus inti llojsimushaspa may sinchʼita kʼancharin, jinata”, nispa (Jue. 5:31). Chaytaj kanqa Satanaspa mundonta chinkachejtin. Armagedón maqanakuy qallarejtin Jehovaqa mana runaswan yanapachikonqachu enemigosninta chinkachinanpaj. Astawanpis ‘kakullasun mana kuyukuspa Jehová librawasqanchejtataj’ rikusun (2 Cró. 20:17). Chaykamataj Diospa Gobiernon ñaupajman rinanpaj tukuy imaymanamanta sonqo kʼajaywan, mana manchachikuspa ima yanapakunallapuni.

18. ¿Imaynatá wajkunata yanapan Jehovata sirviyta munasqanchej?

18 Deborawan Baracwan enemigosninkuta atipasqankumanta takiyninkuta qallarerqanku Jehovata jatunchaspa. Paykuna takiyninkupi nerqanku: “Tukuyniykichej Tata Diosta jatunchaychej, [...] maqanakuman wajyachisqata uyariytawankama [risqaykichejrayku]”, nispa (Jue. 5:1, 2). Kunanpis Diosta sirviyta munasqanchejqa, wajkunata Diosta jatunchanankupaj yanapananta munanchej.

^ párr. 6 Hocesqa jatuchaj filochasqa cuchillos jina karqanku, wakin hocestaj muyus jina karqanku. Ichapis chaykunaqa carretaspa ruedasninpa chaupinpi kasharqa. Chay carretasqa manchachikunapaj jina karqanku, nitaj pipis qayllaykuyta munajchu.

^ párr. 8 Chaymanta astawan yachakuyta munanki chayqa 1 de agosto de 2015 Torremanta Qhawaj revistapi “‘Israelpi uj mama jina sayarikorqa’” nisqa yachaqanata leey.

^ párr. 15 Kay 1 de julio de 2015 Torremanta Qhawaj revistapi “Qolqerayku llakiy” nisqa yachaqanata leey.