Ir al contenido

Ir al índice

¿Imataj chinkanqa Diospa Gobiernon jamojtin?

¿Imataj chinkanqa Diospa Gobiernon jamojtin?

“Kay mundoqa tukukapushan, munayninpis tukukapushallantaj, Diospa munayninta ruwajrí wiñaypaj kausanqa” (1 JUAN 2:17).

134, 24 TAKIYKUNA

1, 2. 1) ¿Imapitaj kay sajra mundo, suwa runaman rijchʼakun? (Patapi kaj dibujota qhawariy). 2) Kay sajra mundo chinkachisqa kajtin, ¿imaynataj kanqanku cielopi kajkuna, kay Jallpʼapi kajkuna ima?

UJ SUWA runata carcelpi wañuchinankupaj apashasqankupi tʼukurina. Soldadostaj jatunmanta ninku: “¡Wañusqa runa purishan!”, nispa. ¿Imaraykú chayta chay soldados ninku? Chay suwa runaqa mana onqosqachu, nitaj wañusqachu kashan. Manaqa wañuchisqa kananpaj juchachanku, wañuchisqa kanan kashan chaymantaj apashanku. Chay runaqa wañusqañapis kanman jina. *

2 Kay sajra mundoqa, chay suwa runaman rijchʼakun. Biblia nin: “Kay mundoqa tukukapushan”, nispa (1 Juan 2:17). Jehovaqa kay mundota chinkachinanta nin, chaytaj juntʼakonqapuni. Chaywanpis kay mundoj tukukuynin, chay suwa runa wañuchisqa kananwan mana kikinchu. Ichapis wakin runasqa yuyanku chay suwa runa wañuchisqa kananpaj juchachasqanku mana cheqanchu kasqanta. Chayraykutaj chʼajwankuman mana wañuchisqa kananpaj. Jinapis Jehová Diosqa cheqanta ruwaj Juez, kay mundota chinkachinanta nisqantaj cheqanpuni (Deu. 32:4). Nitaj chayta qheparichenqachu. Kay mundo chinkachisqa kasqantawan, cielopi kajkuna, kay Jallpʼapi kajkuna ima reparanqanku Jehovaqa cheqan kajtapuni ruwasqanta. Chaytaj, ¡may sumajpuni kanqa!

3. ¿Imastaj Diospa Gobiernon jamojtin chinkanqa?

3 ¿Imastaj kay mundo chinkachisqa kashajtin tukukaponqa? Sajra ruwaykuna, mayqenkunachus tukuynejpi rikukushan. Tumpamantawan sajra ruwaykuna chinkachisqa kanqa. Chaytaj “Diospa Gobiernonmanta sumaj willaykuna[manta]” ujnin kashan (Mat. 24:14). Kay yachaqanapeqa yachakusunchej Diospa Gobiernon jamojtin sajra runas, engañaj organizaciones, sajra ruwaykuna, mana allin kausay ima chinkananmanta. Sapa ujmanta parlarishaspataj yachakusunchej: imaynatachus sajra ruwaykuna ñakʼarichiwasqanchejta, imatachus Jehová sajra ruwaykunawan ruwananta, sajra ruwaykunaj cuentanmanta imastachus Jehová apamunanta ima.

SAJRA RUNAS

4. ¿Imaynatá sajra runaspa ruwayninku ñakʼarichiwanchej?

4 ¿Imaynatá sajra runaspa ruwayninku ñakʼarichiwanchej? Apóstol Pablo nerqa ‘qhepa pʼunchaykunapi’ kausay may llakiy kananta. Chantá nillarqataj: “Sajra runasrí, astawan astawan sajrayanqanku”, nispa (2 Tim. 3:1-5, 13). Chay profecía juntʼakojta rikushanchej, ¿icharí? Noqanchejmanta ashkhasta suwa runas mayta ñakʼarichiwanchej chayri sajra runas wajkunata ñakʼarichinku chayri runa masinkuta waj suyumanta kasqankurayku mayta chejnikunku. Wakin sajra runasqa tukuypa rikunanta sajra imasta ruwanku. Wakin sajra runastaj wajkunata yanapajman rijchʼakunku, jinapis may sajras kanku. Ichapis mana noqanchejtapunichu sajra runas ñakʼarichiwanchej, jinapis sajra imasta ruwasqankoqa ñakʼarichiwanchej. Wawitasta, viejitusta, mana piniyojta ima mayta ñakʼarichisqankuta uyarispa mayta llakikunchej. Chay sajra runasqa phiña animales chayri supaykuna jina ruwanku (Sant. 3:15). Jinapis Diosqa Palabrannejta uj suyakuyta qowanchej, chaytaj kusichiwanchej.

5. 1) ¿Imatataj ruwayta atinku sajra runas? 2) ¿Imataj kanqa kausayninkuta mana cambiayta munajkunawan?

5 ¿Imatá Jehová ruwanqa? Jehovaqa runasman tiempota qoshan sajra ruwayninkuta saqenankupaj (Isa. 55:7). Kay sajra mundo tumpamantawan chinkachisqa kananta Jehová nejtinpis, niraj sajra runasta juzganchu. ¿Imataj kanqa manchay ñakʼariy tiempo chayamunankama kausayninkuta mana cambiayta munaj runasmanta? Jehovaqa chinkachinanta nin (Salmo 37:10 leey). Kay tiempopi sajra runasqa sajra ruwayninkuta pakanku, ashkha kutispitaj mana castigasqaschu kanku (Job 21:7, 9). Chaywanpis Bibliaqa nin: “Diosqa sumajta qhawan imaynatachus runa thaskisqanta, rejsintaj ima rijchʼajtachus purisqanta. Mana kanchu laqha, chay jina tuti laqha, chaypi millayta ruwaj sajra runa pakakunampajqa”, nispa (Job 34:21, 22). Jehovamantaqa mana imatapis pakayta atisunmanchu. Payqa sajra runaspa tukuy ima ruwasqankuta qhawamushan. Armagedón pasayta may jinata maskʼaspapis, manaña sajra runasta tarisunchu. Imaraykuchus wiñaypaj chinkachisqas kanqanku (Sal. 37:12-15).

6. ¿Pikunataj sajra runas chinkachisqa kajtinku kay Jallpʼapi qhepakonqanku, imaraykutaj chay uj sumaj willay?

6 ¿Pikunataj sajra runas chinkachisqa kajtinku kay Jallpʼapi qhepakonqanku? Jehová nin: “Llampʼu sonqoyojkunatajrí kay pachata herenciata jina japʼenqanku, allin kawsaypitaj kusisqa kanqanku”, nispa. Chantá Salmo libro nillantaj: “Cheqan runasqa kay pachata herenciankupaj japʼenqanku, chaypitaj wiñaypaj kawsanqanku”, nispa (Sal. 37:11, 29). ¿Pikunataj ‘llampʼu sonqoyojkuna’, ‘cheqan runas’ ima kanku? Llampʼu sonqoyojkunaqa Jehovamanta yachakoj, kasukoj runas ima kanku. Cheqan runastaj Jehovaj nisqasninta ruwayta munaj runas kanku. Kay mundopeqa astawan sajra runas tiyan, cheqan runasmanta nisqaqa. Paraisopeqa llampʼu sonqoyojkunalla, cheqan runaslla kanqanku. Chay runastaj kay Jallpʼata uj paraisoman tukuchenqanku.

ENGAÑAJ ORGANIZACIONES

7. ¿Imaynatá engañaj organizaciones ñakʼarichiwanchej?

7 ¿Imaynatá engañaj organizaciones ñakʼarichiwanchej? Kay mundopi sajra ruwaykuna kananpaj organizaciones juchayoj kanku, manataj sapa uj runachu. Sutʼincharinapaj, llulla religionesqa ashkha runasta chʼaukiyanku. Mana yachachinkuchu Jehová imayna Dioschus kasqanta. Nillataj yachachinkuchu Biblia atienekunapaj jina kasqanta, Jallpʼanchej uj kʼachitu paraisoman tukunanta, kasukoj runas paraisopi wiñaypaj tiyakunankuta ima. Gobiernostaj guerras, chejninakuy ima kananpaj juchayoj kanku, wajchastapis ñakʼarichinku. Chay gobiernosqa aswan qhapajman, atiyniyojman ima tukunku, wakin runasllata allinpaj qhawasqankurayku, llukʼichikusqankurayku ima. Qhapajyayta munaj empresasqa Jallpʼanchejta chʼichichanku, tukuy imatataj tukuchashanku. Runasmantataj aprovechakunku, wakin runaslla qhapajyanankupaj. Sutʼita rikunchej engañaj organizaciones casi tukuy ñakʼariykunamanta juchayoj kasqankuta.

8. Biblia nisqanman jina, ¿imataj kanqa engañaj organizacioneswan?

8 ¿Imatá Jehová ruwanqa? Gobiernos llulla religionespa contranpi sayarejtinku, manchay ñakʼariy tiempo qallarenqa. Bibliataj chay llulla religionesta Jatun Babilonia nispa sutichan, kikinchantaj khuchi warmiwan (Apo. 17:1, 2, 16; 18:1-4). Llulla religionesqa wiñaypaj chinkachisqas kanqanku. ¿Imataj kanqa engañaj organizacioneswan? Bibliaqa chay organizacionesta kikinchan sumaj sayasqa orqoswan, churuswan ima (Apocalipsis 6:14 leey). Diospa Gobiernonta mana yanapaj gobiernos, organizaciones ima chinkachisqa kanqanku. Chaytaj kanqa manchay ñakʼariy tiempo tukukushajtin (Jer. 25:31-33). Chaymantapachataj niña kanqachu engañaj organizaciones.

9. ¿Imaraykú yachanchej mosoj jallpʼa sumaj wakichisqa kananta?

9 ¿Imataj kanqa engañaj organizacionespa cuentanmanta? Armagedón pasayta, ¿uj organizacionllapis kay Jallpʼapi kanqachu? Biblia nin: “Mosoj cielota, mosoj jallpʼatawan suyakushanchej, pay qonanta nisqanman jina. Chaypitaj cheqan kausaylla kanqa”, nispa (2 Ped. 3:13). Gobiernos, paykunaj atiyninpi kajkuna ima chinkachisqas kanqanku. Paykunaj cuentankumantataj ‘mosoj cielo, mosoj jallpʼa’ kanqa. Mosoj cieloqa, uj mosoj gobierno, mayqenpichus Jesús, 144.000 ajllasqa cristianos ima kamachenqanku. Mosoj jallpʼataj kasukoj runas kanku. Jesús, 144.000 ajllasqa cristianos ima Diospa Gobiernonpi kamachishajtinku, Jehová Dios jina ruwanqanku, pichus mana munanchu chʼajwas kananta (1 Cor. 14:33). Chayrayku mosoj jallpʼaqa sumaj wakichisqa kanqa. Chaypitaj kʼacha runas cargoyoj kanqanku yanapanawanchejpaj (Sal. 45:16). Paykunataqa Jesuswan, 144.000 ajllasqa cristianoswan yanapanqanku. Engañaj organizacionespa cuentanmantataj uj organizacionlla kanqa. Chay organizaciontaj may ujchasqa kanqa, nitaj jaykʼaypis chinkachisqachu kanqa.

SAJRA RUWAYKUNA

10. 1) ¿Ima sajra ruwaykunataj kan tiyakunki chaypi? 2) Familiaykita, qanta ima, ¿imaynatá sajra ruwaykuna ñakʼarichisunkichej?

10 ¿Imaynatá sajra ruwaykuna ñakʼarichiwanchej? Kay mundopeqa millay khuchichakuy, wistʼu ruway, sajra ruwaykuna ima juntʼa kashan. Kay mundoqa chay sajra ruwaykuna, sonqota kusirichinapaj allillan kasqanta rikuchin. Jehovaqa imachus allin imatajchus mana allinchu kasqanta nin, chaytapis kay mundoqa pisipaj qhawachin (Isa. 5:20). Tatasqa chay millay imasmanta wawasninkuta astawan jarkʼananku tiyan. Diospa kamachiykunasninta pisipaj qhawaj mundopi kausashanchej, chayraykutaj tukuyninchej kallpachakunanchej tiyan, Dioswan amigos kasqanchejta jarkʼananchejpaj.

11. ¿Imatataj yachakunchej Jehová Sodoma, Gomorra llajtasta chinkachisqanmanta?

11 ¿Imatá Jehová ruwanqa? Sodoma, Gomorra llajtaspi sajra ruwaykunawan, imatachus Jehová ruwasqanta qhawarina (2 Pedro 2:6-8 leey). Lotqa cheqan runa karqa. Pay, familian ima mayta ñakʼarerqanku, sajra imasta runas ruwasqankurayku. Jehovaqa chay llajtasta chinkacherqa sajra ruwaykunata tukuchinanpaj. Ajinamantataj rikucherqa “sajra runaspaj imaschus jamunanta”. Imaynatachus chay tiempopi millay ruwaykunasta chinkacherqa, ajinallatataj kay tiempopi millay ruwaykunata tukuchenqa kay sajra mundota chinkachishaspa.

12. ¿Imatá paraisopi ruwayta munanki?

12 ¿Imataj sajra ruwaykunaj cuentanmanta kanqa? Paraisopeqa ashkha ruwanasniyoj kasunchej, chaytaj mayta kusichiwasunchej. Sutʼincharinapaj, kay Jallpʼata uj paraisoman tukuchisunchej. Wasista ruwasunchej familiaresninchejpaj, noqanchejpaj ima. Chantapis wañuymanta kausarimojkunata napaykusunchej, Jehovamanta yachachisunchej, imastachus noqanchejrayku ruwasqanmantapis (Isa. 65:21, 22; Hech. 24:15). Chay tiempopeqa ashkha ruwanasniyoj kasunchej, chaykunataj kusichiwasunchej, chaytaj Jehovata jatunchanqa.

MANA ALLIN KAUSAY

13. Satanaswan, Adanwan, Evawan ima Diospa contranpi oqharikusqankurayku, ¿imaynataj kausay kashan?

13 ¿Imaynatá ñakʼarichiwanchej mana allin kausay? Sajra runas, engañaj organizaciones, sajra ruwaykuna ima, mana allin kausayman apawanchej. Tukuyta ñakʼarichiwanchej guerras, wajchayay, chejninakuy, onqoykuna, wañuy ima. Kay imastaj kan Satanaswan, Adanwan, Evawan ima Diospa contranpi oqharikusqankurayku. Chayraykutaj tukuyninchej ñakʼarinchej.

14. ¿Imastataj Jehová chinkachenqa?

14 ¿Imatá Jehová ruwanqa? Imastachus chinkachinanta qhawarina. Jehovaqa tukuy guerrasta chinkachinanta nin (Salmo 46:8, 9 leey). Onqoykunata chinkachenqa (Isa. 33:24). Wañuytapis wiñaypaj chinkachenqa (Isa. 25:8). Wajchayaytapis chinkachenqa (Sal. 72:12-16). Chantá Jehovaqa ñakʼarichiwasqanchej imasta chinkachillanqataj. Niñataj saqenqachu Satanás, supaykunasnin ima sajra ruwaykunaman tanqanawanchejta (Efe. 2:2).

Tʼukuriy imaynachus kausay kananpi manaña wañuy, onqoykuna, guerras ima kajtin. (15 parrafota qhawariy).

15. ¿Imastaj niña kanqachu Armagedón pasayta?

15 Tʼukurina imaynachus kausay kananpi manaña wañuy, onqoykuna, guerras ima kajtin. Manaña kanqachu soldados, armas chayri guerrapi wañojkunapaj monumentos. Niña hospitalesta, doctoresta, enfermerosta, morguesta chayri cementeriosta necesitasunchu. Nillataj sajra runas kanqachu, chayrayku manaña necesitasunchu policiasta, alarmasta, candadosta, llavesta ima. Arí, tukuy ima llakichej imasqa wiñaypaj chinkanqa.

16, 17. 1) ¿Imaynataj kausay kanqa Armagedón pasayta? Sutʼinchay. 2) ¿Imatá ruwananchej tiyan kay sajra mundowan khuska mana chinkachisqa kanapaj?

16 ¿Imaynataj kausay kanqa sajra imas chinkajtin? Imaynapunichus kausay kananpi mana tʼukuriyta atillanchejchu. May chhika watasta kay sajra mundopi kausakusqanchejrayku, may jinatapunichus sajra ruwaykuna llakichiwasqanchejta mana reparayta atillanchejchu. Sutʼincharinapaj, estación de tren nisqaj qayllanpi tiyakojkunaqa, ichapis manaña reparankuchu trenpa sonasqanta. Qʼopa wijchʼuna chaynejpi tiyakojkunaqa ichapis manaña sientenkuchu asnasqanta. Chaywanpis Jehová tukuy ima sajra kausayta chinkachejtin, may kusisqa kausakusunchej.

17 ¿Imataj llakiypa cuentanmanta kanqa? Salmo 37:11 nin: “Allin kawsaypitaj kusisqa kanqanku”, nispa. ¿Manachu kay versiculoj nisqan kusichiwanchej? Imatachus Jehová noqanchejpaj munasqanmanta parlashan. Chayrayku kay tiempopi Diosmanta, llajtanmanta ima mana karunchakunapaj mayta kallpachakuna. Imatachus suyakushasqanchejqa may valorniyoj, chayrayku chay suyakuypi tʼukurina, runasmanpis chay suyakuymanta willarina (1 Tim. 4:15, 16; 1 Ped. 3:15). Ajinamantataj kay sajra mundo chinkachisqa kajtin, mana chinkachisqachu kasun, wiñaypajtaj kusisqa kausakusun.

^ párr. 1 Kay parrafoqa Estados Unidos suyoj wakin carcelesninpi, imatachus unay wataspi ruwakusqanta sutʼinchashan.