Ir al contenido

Ir al índice

 34 YACHAQANA

Diospa llajtanpi sapa uj may valorniyoj kanchej

Diospa llajtanpi sapa uj may valorniyoj kanchej

“Uj cuerpoqa ashkha imasniyoj. Ashkha imasniyoj kajtinpis cuerpoqa ujlla, ajinallataj Cristowanqa” (1 COR. 12:12).

101 TAKIY Ujchasqas llankʼashanchej

¿IMATÁ KAYPI YACHAKUSUN? *

1. ¿Imataj noqanchejpaj manchay sumajpuni?

JEHOVÁ DIOSPA llajtanpi kayqa, manchay sumajpuni. Chaypeqa kusisqas, sonqo tiyasqastaj kanchej. Chantapis Jehová Diosta hermanosninchejwan khuska yupaychanchej. Jinapis ichá yuyanchej, Diospa llajtanpi ni imapi yanapakushasqanchejta.

2. ¿Ima kikinchaytataj apóstol Pablo churarqa?

2 Apóstol Pabloqa Diospa llajtanpi tukuy valesqanchejta yachachinanpaj, wakin cartasninpi uj kikinchayta churarqa. Payqa Diospa llajtanta runaj cuerponwan kikincharqa, chaypi kajkunatataj cuerpoj imasninwan (Rom. 12:4-8; 1 Cor. 12:12-27; Efe. 4:16).

3. ¿Imastataj kay yachaqanapi yachakusun?

3 Jehová Diospa llajtanpeqa, sapa ujninchej may valorniyoj kanchej. Tukuytaj hermanosninchejta kallpachayta atinchej: imayna rijchʼayniyoj kaspapis, ima familiamanta kaspapis, mayqen llajtamanta kaspapis, wajchas chayri qhapaj kaspapis, escuelayoj chayri mana escuelayoj kaspapis. Kay yachaqanapeqa, Pabloj kikinchayninmanta kay kinsa imasta yachakusun: 1) Diospa llajtanpi tukuypis may valorniyoj kasqanchejta, 2) imatachus ruwanata congregacionpi qhasilla kasqanchejta yuyajtinchej, 3) Jehová Dios qowasqanchej llankʼayta tukuy sonqo ruwanata.

DIOSPA LLAJTANPI TUKUYPIS MAY VALORNIYOJ KANCHEJ

4. ¿Imatataj Romanos 12:4, 5 versiculosmanta yachakusunman?

4 ¿Imatá apóstol Pabloj kikinchayninmanta yachakunchej? Diospa familianpi sapa ujninchej may valorniyoj kasqanchejta. Pabloqa kikinchayninta ajinata qallarerqa: “Cuerponchejqa ashkha imasniyoj, manataj tukuyninkuchu kikin imasta ruwanku. Ajinallataj noqanchejpis, ashkha kaspapis Cristowan ujchasqa  kasqanchejrayku, uj cuerpolla kanchej. Sapa ujninchejtaj ujkuna ujkunawan ujchasqa kanchej”, nispa (Rom. 12:4, 5). ¿Imatataj Pablo chaywan nisharqa? Diospa llajtanpi mana kikin ruwanasniyoj kaspapis, tukuyninchej may valorniyoj kasqanchejta.

Diospa llajtanpi mana kikin imasta ruwaspapis, tukuyninchej may valorniyoj kanchej (5 al 12 parrafosta qhawariy). *

5. ¿Pikunatataj Jehová Dios ‘regalosta jina’ qowanchej?

5 Diospa llajtanpeqa tukuyninchej ruwanasniyoj kanchej. Ñaupajtaqa congregacionta ñaupajman apajkunamanta parlarina (1 Tes. 5:12; Heb. 13:17). Jehová Diosqa Cristonejta wakin ‘runasta regalosta jina’ qowanchej (Efe. 4:8). ¿Pikunataj chay ‘regalos’ kanku? Diospa Llajtanta Kamachejkuna, paykunata yanapajkuna, sucursalesta kamachejkuna, congregacionesta waturejkuna, Diospa llajtanpi kaj escuelaspi yachachejkuna, ancianos, siervos ministeriales ima. Tukuy chay hermanosqa, Diospa atiyninwan churasqa kanku. Jehová Diosqa paykunata churan, ovejitasninta sumajta qhawapunankupaj, kallpachanankupajtaj (1 Ped. 5:2, 3).

6. Kay 1 Tesalonicenses 2:6-8 nisqanman jina, ¿imatataj ruwanku Diospa atiyninnejta churasqa hermanos?

6 Ashkha hermanosqa Diospa atiyninnejta churasqa kanku, llajtanpi wakin imasta ruwanankupaj. Imaynatachus chakisninchej, makisninchej tukuy cuerponchejta yanapan, ajinallatataj chay hermanospa ruwasqankupis tukuy congregacionta yanapan. Paykunaqa mana alabachikunankuraykuchu ruwanasninkuta juntʼanku. Astawanpis hermanosta tukuy atisqankuta yanapanku, kallpachankutaj (1 Tesalonicenses 2:6-8 leey). Chay sumaj wakichisqa hermanosqa, congregacionpa allinninta ñaupajman churanku. Maytapuni Jehová Diosman agradecekunchej paykunata qowasqanchejmanta.

7. Misionerosta, precursoresta ima, ¿Jehová Dios bendecinchu?

7 Congregacionninchejpeqa ichá tiyan misioneros, precursores especiales, chayri precursores regulares. Paykunaqa ashkha horasta predicanku, runasmanpis astawan yachachinku. Mundontinpitaj ashkha hermanos, hermanas ima chayta ruwanku. Paykunaqa ashkha runasta Jesuspa yachachisqasninman tukuchinku. Chay hermanosmanta ashkhasqa, pisi imasllawan kausakunku. Jinapis Jehová Diosqa paykunata mayta bendecin (Mar. 10:29, 30). Noqanchejtaj chay hermanosninchejta mayta munakunchej. Chantapis mayta kusikunchej, chay hermanos congregacionninchejpi kasqankumanta.

8. ¿Imaraykutaj Jehová Dios paymanta tukuy willajkunata may valorniyojpaj qhawan?

8 Jehová Diospa llajtanta ñaupajman apajkuna, paypaj astawan llankʼajkunapis, congregacionpi mayta yanapakunku. Jinapis, ¿paykunallachu valorniyoj kanku? Mana. Jehová Diosqa paymanta tukuy willajkunata may valorniyojpaj qhawan (Rom. 10:15; 1 Cor. 3:6-9). Imaraykuchus bautizasqa kaspapis chayri manapis, tukuyninku paypa qosqan llankʼayta ñaupajman churanankupaj kallpachakunku (Mat. 24:14). Chay llankʼaytaj kashan, runasta Jesuspa yachachisqasninman tukuchimuy (Mat. 28:19, 20; 1 Tim. 2:4).

9. ¿Imaraykutaj hermanasninchejta may valorniyojpaj qhawanchej?

9 Jehová Diosqa hermanasmanpis sumaj ruwaykunata llajtanpi qon. Llajtanpeqa casada warmis, mamas, viudas, soltera hermanaspis, payta tukuy sonqo sirvishanku. Chayraykutaj Jehová Diosqa paykunata may valorniyojpaj qhawan. Bibliaqa Diosta sirvej ashkha warmismanta parlan. Wakenqa sumaj yuyayniyoj, creeyniyoj chayri mana manchachikojkuna karqanku. Wakintaj imatapis tukuy sonqo ruwaj kanku. Wakinrí qorikojkuna karqanku, chayri waj imasta ruwarqanku (Luc. 8:2, 3; Hech. 16:14, 15; Rom. 16:3, 6; Fili. 4:3; Heb. 11: 11, 31, 35). Kunanpis chay warmisman rijchʼakoj hermanas kallantaj. Maytapuni Jehová Diosman agradecekunchej, chay jina hermanas congregacionninchejpi kasqankumanta.

10. ¿Imaraykutaj viejito hermanosninchejta mayta munakunchej?

10 Diospa llajtanpeqa ashkha viejito hermanos, viejita hermanaspis kapullawanchejtaj. Wakenqa Jehová Diosta unaytaña tukuy sonqo sirvishanku. Wakintajrí recienllaraj payta sirvishanku. Imayna kajtinpis, ichá sinchʼi onqosqas kashanku. Chayrayku congregacionpi niña anchata yanapakuyta atinkuchu, pisillatañataj predicanku. Jinapis machitu hermanosninchejqa, tukuy atisqankuta Diosmanta willanku. Chantapis wajkunata yachachinku, kallpachankutaj. Paykunamantaqa mayta yachakusunman. Chay hermanosninchejqa, Jehová Diospaj, noqanchejpajpis, ¡may munasqas kanku! (Pro. 16:31).

11, 12. ¿Imaynatá jovenespa ruwasqanku kallpachawanchej?

11 Kunanqa jovenesmantañataj parlarina. Kay sajra mundopi kausakusqankurayku, imaymana problemasniyoj kanku. Yachanchej jina, kay mundoqa Supaypa makinpi kashan, paypa yuyaynintaj tukuynejpi kashan (1 Juan 5:19). Jinapis cristiano jovenesqa, tantakuykunapi comentanku, predicankutaj. Wakintaj maypi kashaspapis, mana manchachikuspa imapichus creesqankumanta parlanku. Chaytaj mayta kusichiwanchej, kallpachawanchejtaj. Jóvenes, qankunaqa Diospa llajtanpi may valorniyoj kankichej (Sal. 8:2).

12 Kunanqa waj hermanosmantañataj parlarina. Ashkha hermanosqa, Diospa llajtanpi ni imapi yanapakushasqankuta yuyanku. ¿Imataj paykunata yanapanman niña ajinata yuyanankupaj? Chayta qhepan parrafospi yachakusun.

NI IMAPAJ VALESQANCHEJTA YUYASPA ¿IMATÁ RUWASUNMAN?

13, 14. ¿Imaraykutaj wakin hermanos ni imapaj valesqankuta yuyanku?

13 Ashkha hermanosqa, Diospa llajtanpi ni imapi yanapakusqankuta yuyanku. Ichá noqanchejpis ajinata yuyanchej. ¿Imataj yanapawasunman manaña ajinata yuyanapaj? Chaypajqa  Pabloj kikinchaynin imatawanchus yachachiwasqanchejta qhawarina. Apóstol Pablo nerqa: “Chakichus ninman, ‘mana maki kasqayrayku, mana cuerpojtachu kani’ nispa chayqa, ¿chayraykuchu mana cuerpojta kanman? Ninrichus nillanmantaj, ‘mana ñawi kasqayrayku mana cuerpojtachu kani’ nispa chayqa, ¿chayraykuchu mana cuerpojta kanman?”, nispa (1 Cor. 12:15, 16). ¿Imatataj Pabloj nisqanmanta yachakusunman?

14 Mana waj hermanoswan kikinchakunachu kasqanta. Chayta ruwasunman chayqa, ni imapaj valesqanchejta yuyasunman. Wakin hermanosqa sumaj yachachejkuna kanku. Wakintaj imallatapis sumajta wakichinku. Wakintajrí wajkunata sumajta sonqochanku, kallpachankutaj. Noqanchejtaj ichapis mana chay hermanos jinachu kanchej. Chayta reparakusqanchejqa may sumaj. Imaraykuchus kʼumuykukoj sonqo, llampʼu sonqotaj kasqanchejta rikuchishanchej (Fili. 2:3). Jinapis mana allinchu kanman, waj hermanos qhawarisqalla kananchej. Imaraykuchus paykunawan kikinchakusunman. Chayta ruwaspataj, mana paykuna jina kasqanchejmanta llakikusunman, nisunmantaj: “Ni imapaj valenichu”, nispa. ¿Imataj yanapawasunman mana ajinata yuyanapaj? Chayta qhepan parrafospi yachakusun.

15. Kay 1 Corintios 12:4-11 nisqanman jina, ¿imaraykutaj imatapis sumajta ruwayta atinchej?

15 Ñaupa tiempomanta wakin cristianosqa, Diospa atiyninta japʼisqankurayku tʼukuna imasta ruwayta aterqanku. Jinapis mana kikin imastachu ruwaj kanku (1 Corintios 12:4-11 leey). Chay cristianos mana kikin imaspajchu atiyta japʼejtinkupis, Jehová Diosqa tukuyninkuta may valorniyojpaj qhawarqa. Kay tiempopi, Jehová Diosqa manaña atiyninta qowanchejchu tʼukuna imasta ruwanapaj. Nillataj tukuychu kikin imasta ruwayta atinchej. Jinapis Jehová Diosqa sapa ujninchejta may valorniyojpaj qhawawanchej.

16. Apóstol Pablo nisqanman jina, ¿imatá ruwananchej tiyan?

16 Wajkunawan kikinchakunamantaqa, apóstol Pabloj nisqanta ruwana. Pay nerqa: “Sapa ujpis ruwasqanta allinta qhawarikuchun. Ajinamanta paypa ruwasqanmanta kusikonqa.  Manataj wajkunawan kikinchakunanchu tiyan”, nispa (Gál. 6:4).

17. ¿Imaynatá apóstol Pabloj nisqanta kasukuy yanapawanchej?

17 Apóstol Pabloj nisqanta kasukuspaqa, sapa ujpis ruwasqanchejta qhawarikusun. Chayta ruwaspataj, ichá reparakusun wakin imasta sumajta ruwayta yachasqanchejta. Ichapis uj ancianoqa, mana plataformamanta sumajta yachachimuyta atinchu, jinapis runasman sumajta Bibliamanta yachachin. Waj ancianotaj ichá imatapis patan uranta ruwan, pero manchay munakuyniyoj. Chayraykutaj hermanosqa, paytapuni maskʼanku imatapis tapurikunankupaj. Waj ancianotajrí ichapis wajkunata wasinman wajyarikunpuni (Heb. 13:2, 16). Imatachus sumajta ruwayta yachasqanchejta reparakuspaqa, mana yuyasunchu ni imapaj valesqanchejta. Imaraykuchus reparasun, chaywan Diospa llajtanpi yanapakuyta atisqanchejta. Chantapis waj hermanos imatapis noqanchejmanta aswan sumajta ruwajtinku, mana paykunamanta envidiakusunchu.

18. ¿Imatá ruwasunman aswan sumaj yachachejkuna kanapaj?

18 Congregacionpi imapi yanapakuspapis, tukuyninchej kallpachakunanchej tiyan Diosta aswan sumajta sirvinapaj. Kallpachakunallataj tiyan sumaj yachachejkuna kanapaj. Jehová Diostaj chayta ruwanapaj llajtannejta sumajta yachachiwanchej. Cristiano Kausayninchej tantakuypi piensarina. Chay tantakuypeqa, aswan sumajta predicanapaj, yachachinapaj ima yachakunchej. Chayman jina ruwanapaj, ¿kallpachakushanchejchu?

19. ¿Imatá ruwasunman Diospa Gobiernonmanta Willajkunapaj Escuelaman rinapaj?

19 Diospa Gobiernonmanta Willajkunapaj Escuelaqa, sumajta yanapallawanchejtaj. Chay escuelamanqa Diospaj tiempo juntʼasqata llankʼaj hermanos chayri hermanas riyta atinkuman. Paykunaqa 23 watasniyojmanta 65 watasniyojkama kananku tiyan. Jinapis ichá yuyanchej, chay escuelaman ni jaykʼaj riyta atinanchejta. Jina kajtin, ¿imatá ruwasunman? Imaraykuchus mana riyta atisqanchejpi yuyanamantaqa, imajtinchus riyta munasqanchejpi yuyana. Chantá chay escuelaman rinapaj imatachus ruwananchejpi piensarina, chayman jina ruwanapajtaj kallpachakuna. Chayta ruwasun chayqa, Jehová Dios yanapawasun imatachus mana atinanchejta nerqanchej, chayta ruwananchejpaj.

RUWAYTA YACHASQANCHEJWAN HERMANOSTA KALLPACHANA

20. ¿Imatataj Romanos 12:6-8 versiculosmanta yachakusunman?

20 ¿Imatawan Pabloj kikinchayninmanta yachakusunman? Chaypajqa Romanos 12:6-8 leerina. Chay versiculospi, apóstol Pabloqa watejmanta nin, congregacionpi mana tukuychu kikin imasta ruwayta yachasqanchejta. Jinapis niwanchej, imatachus ruwayta yachasqanchejwan hermanosta yanapanata, kallpachanatataj.

21. ¿Imatá hermano Robertomanta yachakusunman?

21 Roberto * sutiyoj ancianomanta parlarina. Paytaqa waj suyupi Jehová Diosta sirvishajtin, suyunpi kaj Betelpi sirvinanpaj kacharqanku. Hermano Roberto nin: “Hermanosqa niwarqanku mana pantasqayraykuchu Betelman cambiawasqankuta. Jinapis killasta llakikorqani, nikorqanitaj: ‘Imapipunichá pantarqani, chantapuni kayman kachamuwanku’, nispa. Ratostaj Betelmanta ripuyta munarqani”, nispa. ¿Imataj hermano Robertota yanaparqa? Waj anciano payman nisqa: “Jehová Diosqa ñaupajta sirvisharqanki chaypi yachachisorqa, kunan imatachá ruwashanki chayta ruwanaykipaj”, nispa. Hermano Roberto nillanpuni:  “Waj suyupi manaña sirvishasqaypi yuyanaymantaqa, imatachus kunan ruwashasqaypi yuyanay kasqanta entienderqani”, nispa.

22. ¿Imatá hermano Episcopomanta yachakusunman?

22 Hermano Felice Episcopomantañataj parlarina. Paywan señoranwanqa, 1956 watapi Galaad Escuelamanta graduakorqanku. Chantá Boliviapi congregacionesta waturispa yanapakorqanku. 1964 watapitaj wawitayoj karqanku. Hermano Episcopo nin: “Congregacionesta manaña waturiyta atisqaykumanta, maytapuni sonqoyku nanawarqayku. Wawayoj kasqaykumanta wata enterotapuni llakikorqani. Chaywanpis Jehovaj yanapayninwan nikorqani: ‘Qhasita llakikushani, wawayojpis kusisqa kayta atiykuman’, nispa”. ¿Maykʼajllapis hermano Roberto jina chayri hermano Episcopo jina llakikorqanchejchu? Ichapis congregacionpi niña ñaupajta jinachu ruwanasniyoj kanchej, chaytaj llakichiwanchej. ¿Imataj yanapawasunman manaña llakikunapaj? Imatachus Jehová Diospaj, hermanosninchejpajwan ruwayta atisqanchejpi yuyana. Tukuy atisqanchejta Jehová Diospaj llankʼana, imatachus ruwayta yachasqanchejwantaj hermanosninchejta yanapana. Chayta ruwasun chayqa, congregacionpi yanapakusqanchejrayku kusisqa kasun.

23. 1) ¿Imapitaj piensarinanchej kanman? 2) ¿Imatataj qhepan yachaqanapi yachakusun?

23 Jehová Diosninchejpajqa tukuyninchej may valorniyoj kanchej. Payqa familianmanta kananchejta munan. Imaynatachus hermanosninchejta kallpachanapi piensarina, chayman jinataj ruwana. Chayta ruwasun chayqa, mana yuyasunchu Diospa llajtanpi ni imapaj valesqanchejta. Jinapis, ¿imatá wajkunamanta yuyanchej? ¿Imaynatá paykunata munakusqanchejta, respetasqanchejtataj rikuchisunman? Chaytaqa qhepan yachaqanapi yachakusun.

24 TAKIY Jehová Diospa orqonman jamuychej

^ párr. 5 Tukuypis Jehová Dios munakunawanchejta munanchej. Jinapis wakin kutisqa, ichá yuyanchej paypaj ni imata ruwashasqanchejta. Kay yachaqanapeqa, yachakusun Diospa llajtanpi tukuyninchej may valorniyoj kasqanchejta.

^ párr. 21 Wakin sutisqa mana chaychu.

^ párr. 63 FOTOS: Kinsa fotos rikuchishan, imaschus kashasqanta niraj reunión qallarishajtin, reunión kashajtin, reunión pasasqantawan ima. Ñaupaj kaj foto: Uj anciano, tantakuyman jamoj runaman “walejta jamunki” nishan. Uj joven hermanotaj microfonosta plataformaman apashan. Aswan qhepa ladopitaj, uj hermana uj kuraj hermanitawan parlarishan. Iskay kaj foto: Tantakuypi Torremanta Qhawaj revistata estudiashaspa, jovenespis machitu hermanospis makinkuta oqharishanku comentanankupaj. Kinsa kaj foto: Uj qhariwarmi salonta llimphuchaspa yanapakushanku. Qhepa ladopi, uj mama wawitanman yachachishan cajitaman qolqeta churayta. Paykunaj qayllankupi, uj hermano uj kuraj hermanitata kallpachashan. Aswan jaqaynejpitaj, uj joven hermano publicaciones jallchʼana chayta llimphuchashan.