Ir al contenido

Ir al índice

Qewiña

¿Imatá yachakusunman phawaj animalesmanta?

¿Imatá yachakusunman phawaj animalesmanta?

“Phawajkunata tapuriy, paykunapis rikuchisonqanku. Kanrajchu pipis kay imasmanta mana yachajqa? Manachu tukuy yachanku Dios tukuy imata makisninwan ruwasqantaqa?” (Job 12:7, 9).

KINSA waranqa watas kuraj ñaupajta jina, Diospa kamachin Job repararqa pʼisqosta qhawarispa, astawan Diospa ruwasqasninmanta yachakuyta atisqanchejta. Wakin imasta sutʼinchanapajpis, imastachus pʼisqos ruwasqankumanta parlanchej. Bibliaqa ashkha kutispi parlan phawaj animalesmanta paykunamanta kausayninchejpi yachakunanchejpaj, Dioswan allinpi kanapajtaj. Wakinmanta parlarina.

PHICHITANKAS MAYPICHUS THAPACHAKUSQANKU

Phichitanka

Jerusalenpi tiyakojkunaqa phichitankasta sumajta rejsej kanku. Phichitankasqa wasispa techo urasninpi thapachakoj kanku. Salomonpa templonpipis thapachakorqanku. Ichapis, chay lugar allin karqa sapa wata irpasninta uywananpaj.

Corejpa ujnin wawan 84 Salmota qhelqarqa. Payqa uj semanata sapa sojta killa Diospa templonpi sirverqa. Chaypitaj rikoj phichitankaj thapasninta. Chayrayku payqa munarqa imaynatachus uj phichitanka Diospa templonpi kausakoj, ajinata tukuy tiempo Diospa templonpi sirviyta. Nerqataj: “Tiyakuna wasiykeqa manchay kʼachitu, Tukuy Atiyniyoj Tata Dios. May jinatapuni wañurini Temploykej patiosnimpi kaymanta. Phichitankaspis, para pʼisqospis altaresniyki qayllapi wasita tarinku, chaypi irpitasninkupaj thapachakunankupaj, Tukuy Atiyniyoj Tata Dios, Reyníy, Diosníy”, nispa (Salmo 84:1-3). Noqanchej, wawasninchej ima, ¿Diosta yupaychajkunawan tantakuyta munanchejchu, chaytataj jatunpajchu qhawanchej? (Salmo 26:8, 12).

QEWIÑAPIS YACHAN MAYKʼAJCHUS KUTIPUNANTA

Profeta Jeremías nerqa: “Patata phawaj qewiñaspis yachanku, maykʼajchus kutimpunankuta”, nispa. Payqa sumajta yacharqa, Sumaj Jallpʼa chaynejta qewiñas wajnejman ripusqankuta. Chantapis paray tiempopi 300.000 yuraj qewiñas Africamanta Europakama, Jordán vallenejta phawapunku. Qʼoñi tiempopitaj relojniyojpis kankuman jina maypichus thapachakuyta atinku chayman ripunku. Qewiñasqa waj pʼisqos jinallataj “yachanku maykʼajchus wajnejman rinankuta” (Jeremías 8:7).

Wajnejman ripoj pʼisqosmanta parlaj libropi nisqanman jina, “astawan tʼukunapaj jinaqa pʼisqos maykʼajchus wajnejman ripuyta yachasqanku”. Jehovaqa chay pʼisqosta ruwarqa, qʼoñi tiempopichus chayri chiri tiempopichus kashasqankuta yachanankupaj. Chaywanpis runastaqa ruwawarqanchej ima tiempopichus kausashasqanchejta entiendenanchejpaj jina (Lucas 12:54-56). Qewiñasqa maykʼajchus wajnejman ripunankuta yachankuña. Chaywanpis runasqa Diosmantaraj yachakunanchej tiyan imaraykuchus kay tiempopi mana allin imas kashasqanta reparanapaj. Jeremiaspa tiemponmanta israelitasqa, mana entienderqankuchu imaraykuchus chay tiempopi mana allin imas kashasqanta. Diostaj imaraykuchus ajina kasqankuta nerqa: “Sichus nisqasniyta qhesachanku chayqa, ima laya yachayniyoj kasqankuri?”, nispa (Jeremías 8:9).

Biblia nisqanman jina kay tiempopi imaschus kasqanqa rikuchin sajra pʼunchaykunapi kausakusqanchejta (2 Timoteo 3:1-5). ¿Qewiña jinachu ruwasun? ¿Imayna tiempopichus kausashasqanchejta reparasunchu?

ANKAQA PATALLAMANTA QHAWAMUN

Anka

Bibliapeqa ashkha kutista ankamanta parlan. Sumaj Jallpʼapi ankasqa tukuynejpi kaj, alto chhankaspitaj thapachakoj. Chayrayku Bibliaqa nin: “Chay patallamanta qhawamun, imatachus japʼinantataj karullamanta wateqamun”, nispa (Job 39:27-29). Ankaqa sumajta qhawan, chayrayku uj kilometromantaña uj qowita rikuyta atin.

Imaynatachus anka karuta rikuyta atin, ajinallatataj Jehovaqa imachus qhepaman kananta yachan. Chayrayku nin: “Qallariymantapacha qhepaman imaschus kananmanta willani. Noqaqa unaymantapacha willani, manaraj imapis kashajtin”, nispa (Isaías 46:10). Jehovaj yuyaychasqanta kasukojtinchejqa, sumaj yachaynin, imachus qhepaman kananta yachasqan ima mayta yanapawasun (Isaías 48:17, 18).

Chantapis Bibliaqa, Jehovapi atienekojkunata ankaswan kikinchan. Nin: “Tata Diospi atienekuspa suyakojkunarí watejmanta kallpata japʼenqanku. Paykunaqa phawanqanku ankas jina”, nispa (Isaías 40:31). Ankaqa sumajta phawan qʼoñi wayraswan yanapachikuspa. Qʼoñi wayra kajtenqa, lijrasninta kicharin, wayraj chaupinta muyuspa jina astawan pataman phawan. Ankaqa mana kallpallanwanchu may patata, karutataj phawan. Ajinallatataj, Jehovapi suyakojkunapis, “chay may sumaj” atiyta qonanta nisqanta juntʼananpi atienekunkuman (2 Corintios 4:7, 8).

“WALLPA CHILLWISNINTA LIJRASNIN URAMAN TANTAYKUN”

Wallpa chillwisituswan

Jesusqa, wañuchisqa kananpaj pisillaña faltashajtin, judiospa llajtanta qhawarispa llakiywan nerqa: “Jerusalén, Jerusalén, profetasta wañuchej, qanman kachamusqastapis rumiswan chʼanqaj llajta. Mashkha kutitachus wawasniykita tantayta munarqani, imaynatachus wallpa chillwisninta lijrasnin uraman tantaykun, ajinata, qantajrí mana munarqankichu”, nispa (Mateo 23:37).

Pʼisqosqa, irpasninkuta sumajta jarkʼanankupaj jina ruwasqa kanku. Pampallapi thapachakojkunaqa astawanraj irpasninkuta jarkʼananku tiyan, chaytataj wallpas ruwanku. Wallpaqa ankata rikuspa, chillwisitusninta wajyan, chillwistaj usqhayllata lijrasnin uraman correykunku. Chay urapeqa intimanta, paramanta ima jarkʼakullankutaj. Jesusqa, Jerusalenpi tiyakojkunata jarkʼayta munasqanta chaywan kikincharqa. Kay tiempopipis Jesusqa wajyariwanchej yanapanawanchejpaj, llakisqa, llasa qʼepiyoj jinataj kashajtinchej (Mateo 11:28, 29).

Phawaj animalitosmanta mayta yachakusunman. Kunanqa imastachus ruwasqankuta qhawaspa, Bibliapi imaswanchus kikinchasqanta yuyarikuna. Phichitankata rikuspaqa, Jehovata yupaychasqanchej lugarta jatunpaj qhawana. Anka jina, Jehová kallpata qonawanchejpi atienekuna. Jesusman qayllaykuna Diosmanta cheqa kajta yachanapaj, mayqenchus sajra imasmanta jarkʼawasun, wallpaj lijrasnin jina. Chantapis qewiña jina ruwana imaraykuchus kay tiempopi mana allin imas kashasqanta reparaspa.