Ir al contenido

Ir al índice

TAPANMANTA | ¿IMATAJ CIELOPI TIYAN?

Runas mosqoypi jina rikorqanku imaschus cielopi kasqanta

Runas mosqoypi jina rikorqanku imaschus cielopi kasqanta

Bibliapeqa parlan ashkha runas mosqoypi jina imaynachus cielo kasqanta rikusqankumanta, chaytaj noqanchejtapis yanapallawanchejtaj cielomanta astawan yachananchejpaj. Chaymantataj yachakusun. Mosqoypi jina rikusqankoqa mana cielopi kanpunichu. Jinapis cielopi tiyakojkunamanta yachanapaj yanapawasunman, chantá imaynatachus kausayninchejpi yanapawasqanchejta entiendesun.

JEHOVÁ TUKUY ATIYNIYOJ DIOS

“Noqa rikorqani janaj pachapi uj kamachina tiyana churasqata. Chay kamachina tiyana patapi uj runa tiyasqa kasharqa. Chay runataj jaspe rumiman, cornalina rumimantaj rijchʼakorqa, kamachina tiyanaj muyuynimpitaj uj kʼuychi karqa, esmeralda valorniyoj rumiman rijchʼakoj” (Apocalipsis 4:2, 3).

“Kʼanchaywan muyuykusqataj karqa. Imaynatachus kʼuychi phuyus chawpipi pʼunchay paramojtin rikhurin, ajina lliphipirishaj muyuynimpi karqa. Chay jina karqa Tata Diospa jatun kaynimpa kʼanchaynin mosqoypi jina rikusqayqa” (Ezequiel 1:27, 28).

Apóstol Juanwan, profeta Ezequielwan mosqoypi jina rikusqankoqa, Jehová Diospa jatun kayninta rikuchinku. Paykunaqa rikorqanku runas imastachus rejsisqankuta: valorniyoj kʼacha rumista, uj kʼuychita chantá uj sumaj kamachina tiyanata. Chaykunataj rikuchinku Jehová kashan chayqa kʼachitu kasqanta, maypichus sonqo tiyaykuy tiyan, ni ima llakiytaj.

Apóstol Juanwan profeta Ezequielwan mosqoypi jina rikusqankoqa salmista kayta nisqan jinallataj: “Diosqa may jatunmin, yupaychanapaj jinapuni; tukuy dioskunamanta nisqaqa aswan manchachikuna. Waj aylluspa dioskunankoqa manakaj lantislla kanku. Tata Diostajrí cielosta ruwarqa. Ñawpaqempeqa jatun kaynimpa kʼanchaynin lliphipishan. Yupaychana wasimpitaj atiywan, kʼacha kaywan tiyan” (Salmo 96:4-6).

Jehovaqa may Atiyniyoj kaspapis, payman qayllaykunanchejta munan, mañakojtinchejtaj uyarinawanchejta niwanchej (Salmo 65:2). Diosqa munakuwanchej, llakikuwanchejtaj chayrayku apóstol Juan nerqa: “Diosqa munakuymin”, nispa (1 Juan 4:8).

JESUSQA, DIOSPA PAÑANPI KASHAN

Jesuspa yachachisqan Esteban, “espíritu santowan juntʼa karqa, janaj pachata qhawarispataj, Diospa jatun kaynimpa kʼanchayninta rikorqa; Jesustapis rikullarqataj Diospa pañampi sayashajta. Estebantaj nerqa: Qhawariychej, janaj pachata kichasqata rikushani, Runaj Churintataj Diospa pañampi sayashajta”, nispa (Hechos 7:55, 56).

Esteban niraj chayta mosqoypi jina rikushajtin, religionta kamachejkuna Jesusta wañuchichisqanku. Estebantaj paykunawan parlasharqa. Payqa Jesusta kausashajta rikorqa, wañuymanta kausarimusqanta, jatunchasqataj kasqanta. Chaymanta parlaspa apóstol Pablo jinata qhelqarqa: “[Jehovaqa] Cristota wañusqasmanta kawsarichimuspa, pañanman tiyaykucherqa janaj pachapi chaypacha. Dios Tataqa Cristota churarqa tukuy kurajkunaj, atiyniyojkunaj, kallpayojkunaj, kamachejkunaj patankuman. Churallarqataj Cristoj sutenqa tukuy rejsisqa sutismantapis aswan patapi kanampaj mana kunan tiempollachu, manachayqa jamoj pʼunchaykunapipis”, nispa (Efesios 1:19-21).

Bibliaqa, Jesús tukuymanta aswan patapi kasqanta nin, chantapis Jehová jinallataj mayta munakuwasqanchejta. Jesusqa kay Jallpʼapi kashaspa onqosqasta jamperqa, wañusqatataj kausaricherqa. Wañuyninwantaj Diosta, tukuy runasta ima munakusqanta rikucherqa (Efesios 2:4, 5). Kunanqa Diospa pañanpi kashan, tumpamantawantaj atiyninta apaykachanqa kasukoj runasta yanapananpaj maypi kashajtinkupis.

ANGELESQA, DIOSTA SIRVINKU

Profeta Daniel nerqa: “Qhawallarqanipuni, kamachina tiyanas churasqa kanankukama. Chantá Machu Runaqa tiyarikorqa. [...] Waranqa waranqastaj payta sirverqanku, millones millonestaj paypa ñawpaqempi sayarasharqanku”, nispa (Daniel 7:9, 10).

Danielqa mosqoypi jina rikorqa mana uj angelllatachu, manaqa ashkha angelesta. ¡Chayqa tʼukunapaj jinachá karqa! Angelestaqa mana rikuyta atinchejchu, jinapis yachayniyoj, atiyniyojtaj kanku. Chantapis mana tukuyninkuchu kikin kanku, wakenqa serafines kanku, wakintaj querubines. Bibliapeqa angelesmanta 250 kuraj kutista parlakun.

Wakin runasqa creenku, runas wañupuspa cielopi angelesman tukusqankuta. Chaywanpis chay creesqankoqa mana cheqachu. Diosqa paykunata ruwarqa niraj runata ruwashaspa. Angelesqa, Dios Jallpʼata ruwashajtin sumajta qhawasharqanku, maytataj kusikorqanku (Job 38:4-7).

Cheqa sonqo angelesqa, Diosta sirvinku Diospa Reinonmanta sumaj willaykunata predicakusqanpi yanapakuspa (Mateo 24:14). Chaytataj yachanchej apóstol Juan mosqoypi jina rikusqanmanta qhelqasqanpi, pay nerqa: “Waj angeltañataj chawpi cielota phawashajta rikorqani, wiñay evangelio japʼirisqata, kay pachapi tiyakojkunaman, tukuy llajtasman, ayllusman, waj parlayniyojkunaman, tukuy nacionesman ima willanampaj”, nispa (Apocalipsis 14:6). Angelesqa mana ñaupa tiempopi jinañachu runaswan parlanku, jinapis predicajkunata yanapanku llampʼu sonqo runasta tarinankupaj.

KURAJ SUPAY ASHKHA RUNASTA CHʼAUKIYAN

“Chaymanta jatun wañuchinaku maqanaku janaj pachapi karqa. Arcángel Miguelqa [Jesucristo], angelesnin ima sierpewan maqanakorqanku. Sierpepis sajra angelesninwan Miguelpa contranta maqanakullarqankutaj. Manapuni Miguelta atiparqankuchu, janaj pachapitaj sierpewan, angelesninwan mana qhepakuyta aterqankuchu. Chay jatun sierpe jawaman wijchʼusqa karqa; chayqa chay unay ñawpa katari, pichus sutichasqa Kuraj Supay, Satanastaj. Payqa llullakuspa kay pachapi kaj chhika runasta pantachin. Payta, sajra angelesnintawan kay pachaman wijchʼumorqanku” (Apocalipsis 12:7-9).

Cielopeqa mana tukuy imapunichu allin karqa. Kay pachapi runas kausayta qallarishajtinku, cielopi uj ángel yupaychachikuyta munaspa Jehovaj contranpi oqharikorqa. Jinamanta Satanasman tukorqa chaytaj niyta munan “Churanakoj”. Aswan qhepamantaj waj angelespis payman ujchaykukorqanku, paykunataj supaykuna kanku. Paykunaqa maytapuni Diosman churanakunku, chayraykutaj ashkha runasqa Jehovaj kamachiyninta mana kasukunkuchu.

Satanaswan supaykunawanqa may sajras kanku, mana khuyakuyniyojtaj. Runasta chejnikunku, Jallpʼapi tukuy imaymana ñakʼariy kasqanmantataj paykuna juchayoj kanku. Cheqa sonqo Jobpa uywasninta, kamachisnintapis Satanás wañucherqa. Chaymantataj “sinchʼi muyoj” wayrawan chunka wawasnin kasharqanku chay wasita urmaykucherqa, ajinamanta wawasnenqa tukuyninku wañuporqanku. Chantapis Jobman “uj millay sarna onqoyta churaykorqa. Chaytaj tukuy cuerponman juntʼaykorqa, chaki puntanmanta uma puntankama” (Job 1:7-19; 2:7).

Chaywanpis Kuraj Supayqa tumpamantawan chinkachisqa kanqa. Cielomanta kay Jallpʼaman wijchʼuchikamusqanmantapacha paypaj pisi tiempollaña kasqanta yachan (Apocalipsis 12:12). Payqa chinkachisqapuni kanqa, chaytaj sumajpuni.

JALLPʼAMANTA CIELOMAN REJ RUNAS

“[Qan, Jesús] yawarniykiwantaj Diospaj runasta ranterqanki tukuy ayllusmanta, tukuy laya parlaykunamanta, tukuy laya runamanta, tukuy nacionesmanta ima. Jinallataj paykunamanta uj reinota ruwarqanki, sacerdotestataj paykunata churarqanki Diosniykuta sirvinankupaj, kay pachapitaj kamachenqanku” (Apocalipsis 5:9, 10).

Jesús jinallataj, ashkha runaspiwan cielopi kausanankupaj kausarenqanku. Jesús apostolesninman nerqa: “Kunanqa rishani qankunapaj uj cheqata wakichimoj. [...] Chantá kutimuspa, pusasqaykichej maypichus noqa kasaj, chaypi qankunapis kanaykichejpaj” (Juan 14:2, 3).

Cieloman rejkunaqa, Jesuswan khuska Jallpʼata kamachimonqanku, tukuy runaspajtaj ashkha bendiciones kanqa. Jesusqa, chay Reinonmanta yachachisqasninman yachacherqa mañakuyta yachachishaspa. Pay nerqa: “Janaj pachapi kashaj Tatayku, sutiyki jatunchasqa kachun. Reinoyki jamuchun, munayniykitaj ruwasqa kachun, imaynachus janaj pachapi, ajinallatataj kay pachapipis”, nispa (Mateo 6:9, 10).

¿IMAMANTAJ CIELOMAN RENQANKU?

Apóstol Juan jinata qhelqarqa: “Kamachina tiyanamanta sinchʼita qhaparejta uyarerqani: Kunanqa Diospa tiyakuynin runas ukhupi kashan, [...] tukuy waqayta ñawisninkumanta pichanqa, manañataj wañuy kanqachu, nitaj waqaypis, nitaj qhapariypis, nitaj nanaypis, imaraykuchus ñawpaj kaj imasqa manaña kanqachu”, nispa (Apocalipsis 21:3, 4).

Apóstol Juan mosqoypi jina rikusqanqa rikuchin Diospa Reinon, Kuraj Supayta chinkachinanta, jallpʼatataj paraisoman tukuchinanta. Chay Reinopeqa, Jesuswan cielopi kausarejkunawan ima kamachenqanku. Tukuy ñakʼariy, nanay ima chinkanqa, wañuypis niña kanqachu.

Chaywanpis, ashkha wañupoj runasqa mana cielomanchu ripunku. Paykunaqa Jallpʼapi kausarimonqanku, Paraisopitaj kusisqa kausakonqanku (Lucas 23:43).

Runas mosqoypi jina rikusqankoqa rikuchiwanchej Jehová Dios, Wawan Jesucristo, cheqa sonqo ángeles, cieloman ripoj runas ima, mayta yanapayta munawasqanchejta. Imastachus aswan qhepaman ruwanankumanta yachayta munaspaqa, Jehovaj testigosninta Bibliamanta yachachisunankuta niy, chayri Internetpi kay jw.org/qu nisqaman yaykuwaj. Chantá, ¿Imatapunitaq Biblia yachachin? nisqa librota uraqachiwaj.