Ir al contenido

Ir al índice

Mana anchata onqonapaj

Mana anchata onqonapaj

Bibliaqa mana jampismanta parlaj libros jinachu, chaywanpis mana anchata onqonapaj yuyaychawanchej. Kunantaj wakin yuyaychaykunamanta parlarina.

CUERPONCHEJTA CUIDAKUNA

BIBLIAJ YUYAYCHASQAN: “Manapuni pipis kikin cuerpontaqa chejnikunchu. Astawanpis cuerponta mikhunawan kallpachan, munakuntaj” (Efesios 5:29).

¿IMA NIYTA MUNAN? Kay yuyaychayqa yanapawanchej tukuy atisqanchejta cuerponchejta cuidakunapaj, ajinamanta mana anchata onqonapaj. Wakin doctores ninku mana allinta cuidakusqanchejrayku chayri wakin imasta mana allintachu ruwasqanchejrayku onqosqanchejta. Chayrayku tukuy imata allinta ruwajtinchejqa mana anchata onqosunchu.

YUYAYCHAYKUNA

  • Sumajta mikhuna. Sumaj alimentosta mikhunapaj kallpachakuna, ashkha yakutataj ujyana.

  • Ejerciciosta ruwana. Ejerciciosta ruwayqa tukuyta yanapawanchej onqosqa kajtinchejpis. Familianchej chayri uj doctor ejerciciosta ruwananchejpaj yanapawasunman, chaywanpis sapa ujmanta kashan ruwananchejqa.

  • Sumajta puñuna. Pisi horasllata puñuspaqa onqoykusunman. Ashkha runasqa waj imasta ruwanankurayku pisi horasllata puñunku. Sumajta puñoj runasqa mana facilta onqonkuchu.

MANA ALLIN COSTUMBRESTA SAQENA

BIBLIAJ YUYAYCHASQAN: “Cuerponchejta, sonqonchejtawan tukuy chʼichi kajmanta llimphuchakuna” (2 Corintios 7:1).

 ¿IMA NIYTA MUNAN? Cuerponchejta mana chʼichi imaswan chʼichichaspaqa mana anchata onqosunchu. Wakin runasqa cigarrota pitaspa onqoykunku, wañunkutaj.

YUYAYCHAYKUNA. Manaña pitanaykipaj kallpachakuy, wajkunawantaj yanapachikuy cigarrota saqenaykipaj. Wijchʼuy tukuynin cigarrillosniykita, imastachus pitanaykipaj apaykachanki chaykunatapis. Chantapis amapuni qayllaychu maypichá pitashanku chayman.

BIBLIA YUYAYCHALLANTAJ

Bibliata munanki chayqa, maypichá tiyakunki chaynejmanta Jehovaj testigosninwan parlariy.

YUYAYNIYOJ KANA

“Mosoj wasita ruwakuspaqa, techonta jarkʼachinayojta ruwankichej. Ajinamanta mana juchayojchu kankichej, pipis chay patamanta urmaykuspa wañojtin” (DEUTERONOMIO 22:8).

AMA USQHAYTA PHIÑAKUNACHU

“Pichus mana usqhayta phiñarparikojqa jatun yuyayniyoj. Pichus usqhayta phiñarparikojrí tukuyman rikuchin wampu kasqanta” (PROVERBIOS 14:29).

AMA ANCHATA MIKHUNACHU

‘Amapuni tantakuychu anchata mikhojkunawan’ (PROVERBIOS 23:20).