Ir al contenido

Ir al índice

 6 YACHAQANA

Wawasman yachachina allin kajta mana allin kajta reparayta

Wawasman yachachina allin kajta mana allin kajta reparayta

¿IMAYNATATAJ ALLIN KAJTA REPARASUNMAN?

Allin kajta mana allin kajta reparayta yachaj runasqa, mana imatapis ruwarpallankuchu. Paykunaqa ima llakiypi chayri ima problemapi kaspapis allin kajtapuni ruwanku, sapallanku kashaspapis.

¿IMARAYKUTAJ ALLIN KAJTA MANA ALLIN KAJTA REPARAYTA YACHANANCHEJ TIYAN?

Kay tiempomanta wawastaqa, escuelamanta compañerosninku, takiykunata uyarisqanku, peliculasta, teleta ima qhawasqankoqa, sajra kajta allinta jina qhawachin. Chayrayku allin kajta mana reparayta atillankuchu.

Jovenyashaj wawas chay llakiypi astawan rikukunku. Chaymanta parlaspa uj libro nin: “Jovencitosqa tukuy imapaj wakichisqa kananku tiyan. Imajtinchus compañerosninku, telepi parlamojkuna ima sajra imasta ruwanankupaj, rejsisqa kanankupaj ima tanqanku. Jovencitosqa imachus allin, imatajchus mana allin kasqanta reparasqankuman jina ruwananku tiyan, amiguitosninku mana paykuna jina ruwajtinkupis”, nispa. Chaytataj yachananku tiyan niraj jovenyashaspa.

ALLIN KAJTA REPARAYTA YACHACHINA

Imachus allin kasqanta imatajchus mana allin kasqanta yachachiy

BIBLIA NIWANCHEJ: ‘Wiñay tukusqa runasqa imachus allin, imatajchus mana allin kasqanta reparanankupaj wakichisqa kanku’, nispa (Hebreos 5:14).

 • Imachus allin kasqanta mana allin kasqantapis sutʼita niy. Sapa día wawaykita reparachiy mayqenchus allin kasqanta, mayqentajchus mana allin kasqanta. Ichapis niwaj: “Kay ruwayqa allin, kay ruwaytaj mana allinchu”, “kayta ruwaspaqa amigonchejta wasanchanchej kayta ruwaspataj mana”, “kayta ruwaspaqa wajpa sonqonta nanachisunman, kay ujta ruwaspataj mana”, nispa. Ajinamanta wawasqa reparayta yachanqanku allin kaj imasta.

 • Sutʼita niy imaraykuchus allin kajtapuni ruwana kasqanta. Wawaykita yanapanaykipaj tapuriwaj imaraykuchus confianapaj jina kana kasqanta. Ichá niwaj: “Confianapaj jina kana”, “llullakojtinchejqa amigosninchej karunchakunku” chayri “suwakoyqa mana allinchu”, nispa.

 • Reparachiy allin kajta ruway imaspichus yanapawasqanchejta. Ichá niwaj: “Imatapis allinta ruwanki chayqa, runasqa qanpi confianqanku”, “kʼacha kanki chaytaj sumaj amigosniyoj kanki”, nispa.

 Familiaykipi allin kajta ruwaychej

BIBLIA NIWANCHEJ: ‘Allinta qhawarikullaychejpuni, imayna runachus kasqaykichejta yachanaykichejpaj’, nispa (2 Corintios 13:5).

 • Familiayki allin kajtapuni ruwananpaj kallpachakojtenqa, mana manchachikuspa wawaykiman niwaj:

  • “Noqanchejqa mana llullakunchejchu”.

  • “Mana maqanakunchejchu, nitaj qhaparinakunchejchu”.

  • “Noqanchejqa mana millay imasta parlanchejchu”.

Ajinamanta wawaykeqa yachanqa allin kajta ruwayqa mana kamachiy jinallachu kasqanta, manaqa chayman jinapuni kausakusqaykichejta.

 • Familiaykipi allin kajtapuni ruwanaykichejpaj kallpachakusqaykichejmanta parlariy. Imastachus sapa día escuelapi rikusqanmanta, telepi qhawasqanmanta ima parlariwaj. Tapuriwajtaj: “¿Imatá qan ruwawaj karqa?” chayri “¿imatá familianchej ruwanman karqa?”, nispa.

Allin kajta ruwayta munanankupaj kallpachariy

BIBLIA NIWANCHEJ: “Llimphu sonqoyojllapuni kaychej”, nispa (1 Pedro 3:16).

 • Allinta ruwasqanmanta kusikusqaykita niy: Wawayki imatapis allinta ruwajtenqa, imaraykuchus chay ruwasqan allin kasqanta niy. Ichá niwaj: “Allintapuni ruwaspa kusichiwanki”, nispa. Wawayki imapipis pantaykusqanmanta willasojtenqa, niraj kʼamishaspa allintapuni willasusqanta niy.

 • Mana allinta ruwajtin kʼamiriy. Wawaykita yanapay imata ruwasqanmantapis pay cuentayoj kananta. Wawasqa yachananku tiyan imapichus pantasqankuta, imaraykutajchus familiapi chay jinata ruway mana allinchu kasqanta. Wakin tatasqa wawankuta mana llakichinankupaj ni imata ninkuchu, jinapis wawankuwan pantaykusqanmanta parlaspaqa, yanapanqanku allin kajta reparananpaj.