¿Ima tapuykunamanta parlachkanchik? Runap mana kutichiy atina tapuykunasninmanta. Ichá qampis jinata tapurikurqanki:

  • ¿Dios ñuqanchikmanta interesakunchu?

  • ¿Maykʼaqllapis jatuchaq maqanakuykuna, ñakʼariy ima, chinkanqachu?

  • ¿Maymantaq wañupuspa rinchik?

  • ¿Ima suyakuytaq wañusqaspaq tiyan?

  • Dios uyarinawanpaq, ¿imaynatá mañakuyman?

  • ¿Imaynatá kusiy kawsayta tariyman?

¿Maypitaq kay tapuykunaman kutichiykunata tariyman? Ichá kay tapuykunaman kutichiykunata maskʼaspa, juk bibliotecaman chayri libreriaman rispaqa, achkha librosta tarinki. Chaywanpis kay librosqa ichapis, paykunapura churanakunku. Wakin librosqa, kunan allinta yachachichkanku, tiempo pasasqanmanjinataq manaña jinata yachachinkuchu, chay librop cuentanmanta waktañataq churanku.

Chaywanpis, kan juk libro, maypichus sumaq kutichiykuna tarikun. Kay libroqa, mana jaykʼaqpis llullata yachachinchu. Jesucristo Diosmanta mañakuchkaspa nirqa: “Nisqasniykeqa cheqapuni kanku”, nispa (Juan 17:17). Kunan tiempoqa, Santa Biblia Diospa Palabran, kasqanta riqsinchik. Kay paginaspi, rikusunchik imaynatachus Biblia sutʼita, chiqata ima, kay tapuykunaman kutichisqanta.

 ¿Dios ñuqanchikmanta interesakunchu?

IMARAYKUTAQ KAY TAPUY: Imaptinchus kay pachaqa, saqra kawsaymanta juntʼa kachkan. May achkha religionestaq, kay ñakʼariykuna Diospa munaynin kasqanta yachachinku.

BIBLIAP YACHACHISQAN: Diosqa, mana jaykʼaq ima saqratapis ruwanchu. Job 34:10 nin: “Ama yuyallaychejpischu Tukuy Atiyniyoj Diosqa ima sajratapis ruwasqanta, chayrí ima mana cheqan kajtapis”. Diosqa, imatapis runapaq munakusqanrayku ruwan. Chayrayku Jesús jinamanta mañakunanchikta yachachiwarqanchik: “Janaj pachapi kashaj Tatayku [...] Reinoyki jamuchun, munayniykitaj ruwasqa kachun, imaynachus janaj pachapi, ajinallatataj kay pachapipis”, nispa (Mateo 6:9, 10). Diosqa, ñuqanchikmanta maytapuni interesakun, chayrayku tukuy imata ruwan, munakuyninta rikuchinawanchikpaq (Juan 3:16).

Ñawirillaytaq Génesis 1:26-28; Santiago 1:13; 1 Pedro 5:6, 7.

¿Maykʼaqllapis jatuchaq maqanakuykuna, ñakʼariy ima, chinkanqachu?

IMARAYKUTAQ KAY TAPUY: Jatuchaq maqanakuykunapiqa, may achkha runa wañun. Ñakʼariy tukuymantaq chayamuwanchik.

BIBLIAP YACHACHISQAN: Diosninchikqa, Reinonniqta kay Jallpʼaman allin kawsayta apamunanta nin. Chay Reinon kamachiyta qallariptintaq, runaqa ‘maqanakunanpaq manaña wakichikunqachu’. Aswanqa, “espadasninkuta arado rejasman tukuchenqanku” (Isaías 2:4). Diosqa, saqra ruwaykunata, ñakʼariyta ima, chinkachinqa. Biblia niwanchik: Diosqa, “tukuy waqayta ñawisninkumanta pichanqa, manañataj wañuy kanqachu, nitaj waqaypis, nitaj qhapariypis, nitaj nanaypis, imaraykuchus ñawpaj kaj imasqa [saqra ruwaykuna, ñakʼariy ima] manaña kanqachu, nispa” (Apocalipsis 21:3, 4).

Ñawirillaytaq Salmo 37:10, 11; 46:9; Miqueas 4:1-4.

¿Maymantaq wañupuspa rinchik?

IMARAYKUTAQ KAY TAPUY: Yaqha tukuy religiones, runa wañuptin imallampis paymanta kawsaspa qhipakusqanta yachachinku. Wakinkunaqa, kawsaqkunata wañusqas ñakʼarichisqankuta creenku, wakinkunataq Dios saqra runasta nina lawraypi ñakʼarichisqanta creenku.

BIBLIAP YACHACHISQAN: Runa wañuspaqa, chinkapun. Eclesiastés 9:5 nin: “Wañusqas mana imatapis yachankuchu”, nispa. Wañusqas mana imatapis ruwaptinku, paykunaqa mana ñakʼarichiwasunmanchu, nitaq yanapawasunmanchu (Salmo 146:3, 4).

Ñawirillaytaq Génesis 3:19; Eclesiastés 9:6, 10.

 ¿Ima suyaytaq wañusqaspaq tiyan?

IMARAYKUTAQ KAY TAPUY: Tukuypis kusisqa kawsakuyta munanchik, munasqa runa masisninchikwan. Chayrayku munasqa runa masisninchik kawsarimunankuta munanchik.

BIBLIAP YACHACHISQAN: Yaqha tukuy wañusqas kawsarimunqanku. Jesús nirqa: “Tukuy pʼampasqa kajkunaqa [...] kawsarimponqanku”, nispa (Juan 5:28, 29). Diosninchik munasqanmanjina, tukuy kawsarimuqkunaqa, paraisopi kawsakunqanku (Isaías 26:19). Diosninchik nisqanmanjina kasukuq runaqa, mana jaykʼaq unquspa, wiñaypaq kawsanqa. Biblia nin: “Cheqan runasqa kay pachata herenciankupaj japʼenqanku, chaypitaj wiñaypaj kawsanqanku”, nispa (Salmo 37:29).

Ñawirillaytaq Job 14:14, 15; Lucas 7:11-17; Hechos 24:15.

Dios uyarinawanpaq, ¿imaynatá mañakuyman?

IMARAYKUTAQ KAY TAPUY: Tukuy religionmanta runas Diosmanta mañakunku. Chaywanpis, mañakusqankuman mana kutichiy kasqanta reparakunku.

BIBLIAP YACHACHISQAN: Jesusqa, mana kikillantapuni mañakuytachu yachachiwarqanchik, chayrayku pay nirqa: “Diosmanta mañakuspaqa, ama kutipakuspa ashkhata parlaychejchu”, nispa (Mateo 6:7). Dios, mañakuyninchikta uyarinawanchikpaqqa, pay munasqanmanjina mañakunanchik tiyan. Chaypaqtaq, imachus Diospa munaynin kasqanta yachananchik tiyan. Ñawpa kaq Juan 5:14 sutʼinchawanchik, chayrayku Diospa “munayninman jinachus imallatapis mañakunchej chayqa, yachanchej pay uyarinawanchejta”.

Ñawirillaytaq Salmo 65:2; Juan 14:6; 1 Juan 3:22.

¿Imaynatá kusiy kawsayta tariyman?

IMARAYKUTAQ KAY TAPUY: Achkha runas qullqita, allin riqsisqa kayta ima maskʼanku kusiy kawsayta qunanta yuyaspa. Chayrayku chaykunata maskʼaspa kawsanku, tarispataq manapuni kusisqachu kawsanku.

BIBLIAP YACHACHISQAN: Jesusqa, imaynatachus kusiy kawsayta tarinanchikta yacharqa, chayrayku nirqa: “May cusiskas cancu sonkoncupi Diosmanta pisiskas caskancuta khawacojcunaka”, nispa (Mateo 5:3, Dios Parlapawanchej). Diosta yupaychaspalla kusiy kawsayta tarisun, paymanta, munayninmanta ima, chiqata yachaspa. Diosmantaqa, Bibliap yachachisqallan rikuchiwanchik, imachus allin, imachus mana allin kasqanta. Biblia yachachisqanmanjina ruwaptinchik, kawsayninchik may sumaq kanqa (Lucas 11:28).

Ñawirillaytaq Proverbios 3:5, 6, 13-18; 1 Timoteo 6:9, 10.

 Kay suqta tapuykunaman Biblia kutichisqanta qhawarisqanchikqa, rikuchiwanchik Biblialla tukuy laya tapuykunaman kutichisqanta. ¿Astawan yachayta munankichu? Diosta munakunki chayqa, arí ninki. Ichapis wak tapuykunata tapukunki: ‘Dios ñuqanchikmanta interesakun chayqa, ¿imaraykutaq saqra ruwaykuna, ñakʼariy ima kananta saqin? ¿Imaynatá familiaywan kusisqa tiyakuyman?’ Bibliaqa, kay tapuykunaman wak tapuykunasmanpis, allinta, sutʼita ima, kutichin.

Chaywanpis kunanqa, achkha runas Bibliata mana ñawiriyta munankuchu. Bibliata mana entiendena librotajina qhawanku. ¿Bibliapi kutichiykunata tarinaykipaq yanapata munawaqchu? Jehovamanta sutʼinchaqkunaqa, iskay yanapaykunata jaywarisunkuman.

Juk yanapa, ¿Imatapunitaq Biblia yachachin? Kay libroqa, ruwasqa kachkan mana tiempoyuq runas tapukuyninkuman kutichiyta tarinankupaq. Iskaykaq yanapa, juk wakichisqa Jehovamanta sutʼinchaq wasiykipi, chayri maypichus munanki chayman jamunman pisi tiempollata mana imata mañaspalla Bibliamanta yachachisunkiman. Kay Pachapi may achkha runas kayjina yachachiykunawan may allinta yachakunku. Achkha runas chaymanta may kusiywan kayta ninku: “¡Chiqa yachayta tarini!”, nispa.

Kay yachayqa, may valorniyuq, mana imatapis aswan valorniyuqta tarisunmanchu. Bibliamanta chiqa yachachiyqa, llulla yachachiykunamanta, supersticionesmanta ima, kacharichiwanchik. Chantá, suyakuyta, kusiyta ima, quwanchik. Jesús nirqa: “Cheqa kajta rejsinkichej, chay cheqa kajtaj kacharichisonqachej”, nispa (Juan 8:32).