Ir al contenido

Ir al índice

 15 YACHAQANA

¿Imaynatá Dios yupaychananchikta munan?

¿Imaynatá Dios yupaychananchikta munan?
  • ¿Diosninchik tukuy religionestachu allinpaq qhawan?

  • ¿Imaynatá chiqa religionta riqsisunman?

  • ¿Pikunataq Diospa munayninmanjina payta yupaychachkanku?

1. Diosta munayninmanjina yupaychaspa, ¿imatá tarisunchik?

JEHOVÁ DIOS mayta munakuwanchik. Chayrayku allinninchikta munaspa, yanapayta munawanchik. Munayninmanjina payta yupaychasunchik chayqa, llakiykunamanta karunchakusunchik, chantá may kusisqa kawsakusunchik. Astawanpis, Pay yanapawasunchik maytataq tʼinkawasunchik (Isaías 48:17). Chaywanpis achkha religiones tiyan. Tukuypis mana chiqatachu Diosmanta yachachinku, nitaq imatachus Dios ruwananchikta munasqantapis yachachinkuchu.

2. ¿Imaynatá yachasunman imaynatachus Jehová yupaychananchikta munasqanta, imawantaq chayta kikinchasunman?

2 ¿Imaynatá yachawaq imaynatachus Jehová yupaychanaykita munasqanta? Chaypaqqa, mana tukuy religiones imatachus yachachisqankumantapunichu yachakunayki tiyan. Manaqa, imatapunichus Biblia yachachisqanta yachakunayki tiyan. Kayta astawan sutʼinchanapaq kaypi tʼukuriy. Falso qullqiwanqa mana imatapis rantikunchu, ¿icharí? Falso qullqita akllanaykita nisuptinku, ¿imaynatá yachawaq mayqinchus falso kasqanta? ¿Sapa juk falso qullqitachu riqsinayki kanman, falso qullqi imaynachus kasqanta yachanaykipaq? ¿Manachu aswan allin kanman chiqa qullqita  sumaqta riqsinayki? Chiqa qullqita allinta riqsispaqa mayqinchus falso kasqanta riqsiyta atillankiña. Jinallatataq chiqa religionta allinta riqsispaqa, mayqinkunachus religiones falsas kasqanta riqsinki.

3. Jesús nisqanmanjina, ¿imatataq Diosninchik allinpaq qhawanawanchikpaq ruwananchik tiyan?

3 Jehovata munayninmanjina yupaychananchik tiyan. Achkha runas ninku: “Diosqa tukuy religionesta allinpaq qhawan”, nispa. Bibliataq mana chayta yachachinchu. Chantá, mana “ñuqa cristiano kani” niyllachu, Jesús nirqa: “Mana tukuy pikunachus: Señor, Señor, nispa niwajkunachu janaj pacha reinoman yaykonqanku. Manachayqa, janaj pachapi kashaj Tataypa munayninta ruwajkunalla yaykonqanku”, nispa. Arí, Dios allinpaq qhawawasunchik, nisqanta jatunpaq qhawaspa ruwaptinchikqa. Diospa munayninta mana ruwaqkunata, Jesusqa, “sajrata ruwajkuna”, nispa suticharqa (Mateo 7:21-23). Llulla religionqa, falso qullqijina: mana imapaqpis valenchu. Maytataq llakichiwasunman.

4. Jesús nisqanmanjina, ¿imatataq chay iskay ñankuna niyta munan, maymantaq sapa juk pusawanchik?

4 Jehovaqa, tukuy runas wiñaypaq kawsanankuta munan. Chaywanpis wiñaypaq kawsayta munanchik chayqa, Pay nisqanmanjina kawsananchik tiyan, chantá payta yupaychananchik tiyan. Kunanqa achkha runas mana Diosta kasukunkuchu, chayrayku Jesús nirqa: “Kʼullku punkunejta yaykuychej, imaraykuchus anchomin punkoqa, jatuntaj chinkayman pusaj ñampis, chaynejta yaykojkunataj ashkhas kanku. Punkoqa kʼullkumin, kʼullkutaj kawsayman pusaj ñampis. Chayta tarejkunaqa pisi kanku”, nispa (Mateo 7:13, 14). Rikunchikjina, chiqa religionqa kawsayman pusan, llulla religiontaq wañuyman. Diosqa, mana pipis wañunanta munanchu, astawanqa tukuy runas payman kutirikunankuta, payta riqsinankuta ima munan (2 Pedro 3:9). Arí, imaynatachus Diosta yupaychasqanchikqa, kawsayman, chayri wañuyman pusawasunman.

 ¿IMAYNATÁ CHIQA RELIGIONTA RIQSISUNMAN?

5. ¿Imaynatá riqsisunman mayqinchus chiqa religión kasqanta?

5 ¿Imaynatataq ‘kawsayman pusaq ñanta’ tarisunman? Chaymanta parlaspa Jesús nirqa, chiqa religionpi kaqkunaqa kawsayninkuwan chiqa religionpi kasqankuta rikuchinankuta. Pay nirqa: “Ruwasqasninkunejta paykunata rejsinkichej [imaraykuchus] allin sachʼaqa sumaj poqoykunata poqon”, nispa (Mateo 7:16, 17). Nisunman, chiqa religionpi kaqkuna Dios nisqanmanjina yachakunku, chaymanjinataq ruwanku. Juchasapa runa kaspapis, qutujina Diospa munayninta ruwanku. Paykunata riqsisunman, suqta ruwaykunasninkuta qhawarispa.

6, 7. ¿Imatataq Diosta kasukuqkuna Bibliamanta ninku, imaynatataq Jesuspis chayta yachachirqa?

6 Diosta kasukuqkunaqa Bibliap yachachisqanta yachachinku. Bibliallataq nin: “Diosmanta tukuy Qhelqasqaqa paypa yuyaychasqan kaspa, may sumaj kashan yachachinapaj, juchata reparachinapaj, cheqa kajman kutirichinapaj, cheqanta kawsayta yachachinapaj ima. Ajinamanta Diospa kamachenqa ruwanapaj atiyniyoj kanqa, sumaj wakichisqataj tukuy ima allin kajta ruwanampaj”, nispa (2 Timoteo 3:16, 17). Chantá apóstol Pabloqa cristianosman jinata qillqarqa: “Diospa Palabranta qankunaman willajtiyku, qankunaqa uyariytawan, tukuy sonqo chay Palabrata japʼikorqankichej, mana runaj palabranta jinachu, manachayqa cheqamanta Diospa Palabranta jina”, nispa (1 Tesalonicenses 2:13). Chayrayku chiqa religionqa, mana runap yachayninmantachu, nitaq ñawpa runap ususninmantachu yachachin. Manaqa Bibliamanta, Diospa yuyaychasqanmanta yachachin; chaymanjinataq ruwan.

7 Jesucristo Diospa Palabranmanta yachachirqa kikinta ruwananchikpaq. Juk mañakuypi Tatanta jinata nirqa: “Nisqasniykeqa cheqapuni kanku”, nispa (Juan 17:17). Jesusqa, Biblia chiqa kasqanta yacharqa, tukuy imatataq Biblia nisqanmanjina yachachirqa. Sapa kuti, ‘Diospa Palabranpi  jinata nin’, nispa yachachiq, chaymantataq maypichus qillqasqa kasqanta willaq (Mateo 4:4, 7, 10). Kikillantaq kunanpis Diosta kasukuqkuna mana paykunap yuyasqankutachu yachachinku, manaqa, Bibliata Diospa Palabrantajina qhawanku, nisqantataq yachachinku.

8. ¿Imaynatá astawan Jehovata kasukuqkuna payta yupaychanku?

8 Chiqa religionpi kaqkuna Jehová Diosllata yupaychanku, sutintataq tukuyman willanku. Jesús yachachirqa: “[Jehová] Diosniykita yupaychanki, pay sapallantataj sirvinki”, nispa (Mateo 4:10). Jinamanta Diosta kasukuqkunaqa Jehovallata yupaychanku, tukuyman Diospa sutinta, kʼacha kaykunasninta ima riqsichispa. Salmo 83:18 nin: “Yachachunku qan [Jehová] Dioslla Patapi Kaj Dios kasqaykita tukuy kay pachapi”, nispa. Diosta kasukuqkunaqa, Jesusjina Diosmanta runaman yachachinku. Jesús Tatanman nirqa: “Sutiykita rejsicherqani kay pachamanta qowasqayki runasman”, nispa (Juan 17:6). Kunanpis kikillantataq Diosta kasukuqkuna runa masisninman Diospa sutinta, kʼacha kaykunasninta, munayninta ima riqsichinku.

9, 10. ¿Imaynatá munanakusqankuta chiqa cristianos rikuchinku?

9 Diosta kasukuqkuna tukuy sunquwan munanakunku. Jesús nirqa: “Qankunachus munanakunkichej chayqa, tukuy runas yachanqanku yachachisqasniy kasqaykichejta”, nispa (Juan 13:35). Ñawpa cristianos Jesús nisqanmanjina munanakurqanku. Kunanpis kikillantaq chiqa cristianosqa; wak layamanta runa kaspapis, astawan qullqiyuq kaspapis, wak llaqtamanta runa kaspapis, mana chiqninakunkuchu, juk familiajina kanku (Colosenses 3:14). Llulla religionespi kaqkunaqa mana jinata munanakunkuchu. Munanakunkuman chayqa, mana wak llaqtayuq runata, wak laya runata wañuchinkumanchu. Chiqamanta Diosta yupaychaqkunaqa ni pitapis wañuchinkuchu. Biblia jinata yachachin: “Kay jinapi yachakun Diospa wawasninchus, chayrí Kuraj Supaypatachus kasqankoqa. Mana cheqan kajta ruwajqa  mana Diospa wawanchu, nitaj hermanontapis mana munakojqa. [...] Ujkuna ujkunawan munanakunanchej. Mana Caín jinachu kananchej; payqa Kuraj Supaymanta kaspa, wawqenta wañucherqa”, nispa (1 Juan 3:10-12; 4:20, 21).

10 Chayrayku kay munanakuyqa runa masinchikta wañuchiymanta jarkʼawanchik, chaywanpis mana chayllachu. Chiqa cristianosqa, puraqmanta yanapanakunankupaq, sunquchanakunankupaq ima tiemponkuta, kapuyninkuta ima, qunku (Hebreos 10:24, 25). Ima llakiypis kaptin yanapanakunku, mana suwakunkuchu nitaq llullakunkuchu. Astawanpis, ‘sapa kuti tukuypaq allinta ruwanku’ (Gálatas 6:10).

11. ¿Imaraykutaq Jesusta salvadorninchiktajina qhawananchik tiyan?

11 Chiqa cristianoqa Jesusta salvadornintajina qhawan. Biblia nin: “Salvacionqa Jesucristollapi tarikun. Kay pachapi mana waj suti runasman qosqa kanchu, salvasqa kananchejpaq”, nispa (Hechos 4:12). Phichqa yachaqanapi rikunchikjina Jesús kawsayninta runata salvananpaq qurqa (Mateo 20:28). Jehovaqa, Jesusta Diospa Reinonpi Jallpʼata kamachinanpaq churarqa. Chayrayku Diosqa, Jesusta kasukunanchikta, qhipanta rinanchikta ima munan, wiñaypaq kawsayta atinanchikpaq. Chayrayku, Biblia nin: “Churipi creejqa wiñay kawsayniyoj; Churipi mana creejtajrí kawsaytaqa mana rikonqachu”, nispa (Juan 3:36).

12. ¿Imatataq niyta munan mana kay pachamanta kay?

12 Diosta kasukuqkunaqa mana kay pachamantachu kanku. Jesús Pilatop ñawpaqinpi kachkaspa jinata nirqa: “Reinoyqa mana kay pachamantachu”, nispa (Juan 18:36). Ima llaqtapipis tiyakuchunku, Cristop discipulosninqa paypa kamachisqanta kasukunku. Chayrayku mana politicapi piqtukunkuchu, manataq kay pachap maqanakuyninpi satʼikunkuchu, mana yanapankuchu, nitaq churanakunkuchu. Chaywanpis, wak runas politicaman yaykuyta munaptinku, akllachikuyta munaptinku, chayri votayta munaptinku,  mana imatapis ninkuchu. Chantapis, leyes nisqata kasukunku. ¿Imaraykutaq? Imaraykuchus Bibliaqa jinata cristianosta kamachin: “Tukuy runas kamachejkunata kasuchunku”, nispa (Romanos 13:1). Chaywanpis, kamachiqkuna imatapis Diospa contranta mañan chayqa, Diosta kasukuqkunaqa, apostolesjina ninku: “Diostapuni astawanqa kasunayku tiyan, runasta kasunaykumantaqa”, nispa (Hechos 5:29; Marcos 12:17).

13. ¿Imatataq Jesuspa chiqa discipulosnin Diospa Reinonmanta yachanku, chayrayku imatataq ruwanku?

 13 Jesuspa chiqa discipulosninqa, Diospa Reinollan kay pachata allinchananta willanku. Jesús jinata ñawpaqmanta willarqa: “Janaj pacha reinomanta evangelio tukuynejpi willasqa kanqa, tukuy runas yachanankupaj; chaypachamá tukukoyqa jamonqa”, nispa (Mateo 24:14). Jesuspa discipulosninqa, kay pachapi kamachiqkuna mana chʼampayninchikta allinchayta atisqankuta yachachinku. Manachayqa, Diospa Reinollan kay pachata allinchananta, yachachinku, chay Reinollapi suyakuyta yachachinku (Salmo 146:3). Chantá Jesusqa, Diospa Reinonta mañakuyta yachachiwarqanchik, nirqataq: “Reinoyki jamuchun munayniykitaj ruwasqa kachun, imaynachus janaj pachapi, ajinallatataj kay pachapipis”, nispa (Mateo 6:10). Diospa Palabranqa, ñawpaqmantaña willarqa imatachus Diospa Reinon ruwananmanta: “Tukuynin waj reinosta tukuchenqa, [Diospa] reinotajrí wiñaypaj sayanqa”, nispa (Daniel 2:44).

14. Qam rikusqaykimanjina, ¿mayqin religiontaq Biblia nisqanmanjina ruwachkan?

14 Kay tukuy rikusqanchikta yuyarispa, tapurikuy: “¿Ima religiontaq Biblia yachachisqanta yachachin, Diospa sutin Jehová kasqantataq tukuyman willan? Arí, ¿pikunataq cristianosjina munanakunku, Jesuspi iñinku, manataq kay pachamantachu kanku? ¿Pikunataq, Diospa Reinollan runap chʼampayninta allinchananta yachachinku? ¿Mayqin religiontaq tukuy kaykunata ruwan? Rikukusqanmanjina Jehovamanta sutʼinchaqkunalla kaykunata ruwachkanku (Isaías 43:10-12).

¿IMATATAQ RUWANAYKI TIYAN?

15. ¿Diosninchik paypi creenallanchiktachu munan?

15 Dios allinpaq qhawanawanchikpaq mana paypi creenallanchikchu tiyan. Yuyarinchik chayqa supaykunapis Diospi creellankutaq (Santiago 2:19). Manataq Jehovap munaynintachu ruwanku, Diostaq mana allinpaqchu paykunata  qhawan. Dios allinpaq qhawanawanchikpaqqa, mana pay kasqanta creenallachu, manaqa munayninta ruwananchik tiyan. Astawanpis, llulla religionmanta lluqsipunanchik tiyan, chiqa religionmantaq yaykupunanchik tiyan.

16. ¿Imatá ruwananchik tiyan, llulla religionmanta lluqsipunapaq?

16 Apóstol Pablo llulla yupaychaywan mana chhapukunanchikta nirqa. Jinata qillqarqa: “Llojsiychej paykunaj chawpinkumanta, tʼaqakuychejtaj —nispa Jehová nin—. Ama llankhaychejchu chʼichipaj qhawasqa imasta, noqataj japʼikapusqaykichej”, nispa (2 Corintios 6:17; Isaías 52:11). Chayrayku chiqa cristianosqa tukuy llulla religionesmanta karunchakunanku tiyan.

17, 18. ¿Imataq ‘Jatun Babiloniarí’, imaraykutaq usqhayta chaymanta lluqsipunanchik tiyan?

17 Bibliaqa, tukuy llulla religiones ‘Jatun Babiloniamanta’ kasqankuta nin (Apocalipsis 17:5). * Kay sutiqa ñawpa Babilonia llaqtata yuyarichiwanchik, chaypitaq llulla religión qallarirqa, Jatun Para kasqanmanta qhipaman. Kunan llulla religionespi ruwakusqanqa, unayña Babiloniapi qallarirqa. Chay suyupi, runasqa kimsa uyasniyuq diosesta yupaychaq kanku, kunanpis yaqha tukuy religiones Trinidad nisqa yachachiyta yachachillankutaq. Mana chaymanjinataq Bibliaqa, juk kʼata Dioslla Jehová sutiyuq kasqanta, Jesucristotaq Churin kasqanta yachachiwanchik (Juan 17:3). Babiloniosqa, runa mana wañuq almayuq kasqanta creeq kanku, chantapis pillapis wañuptin alman sinchita ñakʼarisqanta creellaqtaq kanku. Kikillantaq kunanpis yaqha tukuy religiones, mana wañuq almayuq kasqanchikta yachachinku, chantapis alma ukhu pachapi ñakʼarisqanta yachachillankutaq.

18 Kunanpis religionesqa imatachus unay tiempo Babiloniapi yachachikusqanta yachachichkallankupuni. Chayrayku, kunan Jatun Babilonia tukuy llulla religioneswan ninakusqanta  nisunman. Diostaq ñawpaqmantaña imaynatachus chinkananta nirqa (Apocalipsis 18:8). ¿Reparankichu imaraykuchus qampis Jatun Babiloniamanta lluqsipunayki kasqanta? Diosqa, usqhayta, tiempo kachkaptillanraq, chaymanta lluqsipunaykita munan (Apocalipsis 18:4).

Jehovap llaqtanwan khuska yupaychaspa, imatachus saqisqaykimanta astawanraq tarinki

19. ¿Imatataq tarinki Jehovata yupaychaspa?

19 Llulla religionmanta lluqsipuptiykiqa, ichá wakin runasqa qammanta karunchakunqanku. Chaywanpis, Diospa llaqtanman yaykuptiykiqa, imastachus saqisqaykimanta astawanraq tarinki. Qampis Jesuspa ñawpa discipulosninjina tukuy imata saqisqaykirayku: Diosta may chhika yupaychaqkunawan amigosta ruwakunki, yawar masiykijina kanqanku. Arí, qampis pachantinpi may chhika munanakuq Diospa familianmanta kayta atinki. Chantapis, ‘jamuq pʼunchaypitaq’ wiñay kawsayta japʼillankitaq (Marcos 10:28-30). Astawanqa, ichapis qammanta karunchakuq runasqa, qhipaman Bibliap nisqanta yachakunqanku, Jehovatataq yupaychanqanku.

20. ¿Imataq kanqa chiqa religionpi kaqkunapaq?

20 Bibliaqa, Dios kay saqra pachata chinkachinanta, juk musuq pachatataq apamunanta ima yachachin (2 Pedro 3:9, 13). ¡Manchay sumaqchá chay musuq pacha kanqa! Chaypiqa, juk religionlla kanqa, kʼata chiqa Diosllata yupaychakunqa. ¿Manachu kunanmantapacha chiqamanta Diosta yupaychaqkunawan tantakuyta munawaq?

^ párr. 17 Kay librop yapanpi, 219, 220 paginaspi, imaraykuchus Jatun Babilonia tukuy llulla religioneswan ninakusqanta sutʼinchakuchkan.