Ir al contenido

Ir al índice

 5 YACHAQANA

Dios rantiwasqanchik, Diospa astawan jatun regalon

Dios rantiwasqanchik, Diospa astawan jatun regalon
  • ¿Imataq chay rantiyrí?

  • ¿Imaynatá Dios rantiwarqanchik?

  • ¿Imaynatá Dios rantiwasqanchik yanapawanchik?

  • ¿Imaynatá agradecesqa kasqaykita rikuchiwaq?

1, 2. a) ¿Imayna regalotataq astawan valorniyuqtajina qhawanki? b) ¿Imaptintaq Dios rantiwasqanchik juk sumaq regalo ñuqanchikpaq?

¿IMA regalotataq astawan kusiywan japʼikunki? Juk regaloqa may valorniyuq kananpaq mana achkha qullqiwanpunichu rantikunan tiyan. Valorniyuq kananpaqqa, kusichinawanchik chayri yanapanawanchik tiyan.

2 Ima regalomantapis, Jehová Diosninchik juk sumaq regalota quwasqanchikqa, may valorniyuq. ¿Mayqintaq chayrí? Jehová Diosninchikqa, tukuy imata quwanchik, chaywanpis, astawan sumaq regalonqa: munasqa Churinpa kawsayninta qusqan, imaraykuchus jinamanta wañuymanta kacharichiwarqanchik (Mateo 20:28). Kay yachaqanapi, imaynatachus kay regalo kusichiwasqanchikta, yanapawasqanchikta ima rikusunchik. Chayrayku kay regalotaqa, may valorniyuqtajina qhawananchik tiyan, imaraykuchus Jehovaqa, jinamanta mayta munakuwasqanchikta rikuchiwanchik.

 ¿IMATAQ CHAY RANTIYRÍ?

3. ¿Imataq rantiyrí, imapaqtaq Adán chinkachisqanta yachananchik tiyan?

3 Rantiyqa, juchamanta, wañuymanta ima runata kacharichinanpaq Jehová Diospa ruwasqan (Efesios 1:7). Kayta astawan japʼiqanapaqqa, Edén huertapi Adán juchallikuspa, imatachus chinkachisqanta yachananchik tiyan. Juchallikuspa imatachus Adán chinkachisqanta yachaspaqa, juchamanta kacharichinawanchikpaq may chhikatapunichus Jehová Diosninchik pagasqanta yachasunchik.

4. ¿Imatataq Adán mana juchayuq kasqan niyta munarqa?

4 Jehová Diosninchik Adanta ruwachkaspa, mana juchayuqta ruwarqa. ¿Imataq chay niyta munarqa? Adán, mana jaykʼaq unquykunanta, manataq wañunanta niyta munarqa. Chantapis Biblia nisqanmanjina payqa, ‘Diospa churin karqa’ (Lucas 3:38). Arí, imaynatachus juk munakuyniyuq tata, churinta allinta parlapayan, ajinallatataq munakuyniyuq Diospis, Adanta parlapayaq, imatachus ruwananta niq, munayninta ima willaq (Génesis 1:28-30; 2:16, 17).

5. ¿Imapitaq Adán Diosman rikchʼakurqa?

5 Jehová Diosninchikqa, Adanta “payman rijchʼakojta ruwarqa” (Génesis 1:27). ¿Imatataq chay niyta munan? Ñawpaq kaq yachaqanapi yachakunchikjina, Jehová Diosqa mana rikukuq juk espíritu (Juan 4:24). Payqa mana ñuqanchikjinachu. Chayrayku Adanqa jukjinamanta Jehová Diosman rikchʼakurqa. Payqa Diosjina: munakuyta, chiqan kayta, atiyniyuq kayta, yachayniyuq kayta ima rikuchiyta atinanpaqjina ruwasqa karqa. Chantapis Adanqa, imatapis akllayta atinanpaqjina ruwasqa kallarqataq. Adanqa mana juk maquinajinachu ruwasqa karqa, imapaqchus ruwasqa kasqanta ruwanallanpaq. Astawanqa sapallanmanta, imachus allin imataqchus mana allin kasqanta  akllayta atinanpaqjina ruwasqa karqa. Jehová Diosninchikta kasukuytachus akllanman karqa chayqa, wiñay wiñaypaq Edén huertapi kawsanman karqa.

6. ¿Imatataq Adán juchallikuspa chinkachirqa, imatataq mirayninman saqirqa?

6 Adanqa, Jehová Diosta mana kasukusqanrayku wañurqa. Chayraykutaq, mana juchayuq, juntʼa kawsayninta chinkachirqa (Génesis 3:17-19). Mana paypa kawsaynillantachu chinkachirqa, manaqa mirayninpa kawsaynintapis chinkachillarqataq. Jehová Diospa Palabran niwanchik: “Uj runanejta [Adanniqta] jucha kay pachaman yaykumorqa, jucharaykutaj wañuypis tiyan. Ajinamanta wañoyqa tukuy runasman chayarqa, tukuyninku juchallikusqankurayku”, nispa (Romanos 5:12). Arí, Adanpa juchan tukuyman chayawanchik. Chayrayku Biblia juchaman ranqhasqa, chayri “qosqa”, kasqanchikta niwanchik, jinamanta juchaman, wañuyman ima watasqa kanchik (Romanos 7:14). Yachachkaspa juchallikusqankurayku, Adanpaqwan, Evapaqwan, mana juk suyakuy karqachu. Chaywanpis, ¿imataq mirayninkumanta kanman karqarí?

7, 8. Rantiy, ¿imataq astawan niyta munan?

7 Jehovaqa, tukuy runata rantispa salvayta munarqa. ¿Imataq chay niyta munan? Kayta kutichinapaqqa, iskayniqmanta qhawarina. Qallarinapaq, rantiyqa pagay niyta munan imapis watiqmanta kapunawanchikpaq, chayri pillatapis kacharichinanchikpaq, imaynatachus wisqʼasqa runata kacharichinapaq pagakun, kikillantataq. Chantapis Bibliapiqa, rantiy niyta munan, maychus kasqanta paganata, mana pisitachu, nitaq kuraqtachu. Sutʼincharinapaq unayqa, juk runap wakan wakpa kapuyninta dañuq chayqa, chay runaqa, wakan dañusqanta maychus kaqta paganan karqa.

 8 Rikunchikjina Adanpa juchanqa tukuyninchikman chayawanchik. ¿Imaynatataq juchamanta, wañuymanta ima, Jehová Diosninchik kacharichiwasunman karqa? Imaynatachus Jehová rantiwasqanchikta, chantapis imaynatachus chay yanapawasqanchikta qhawarinachik.

¿IMAYNATÁ DIOS RANTIWARQANCHIK?

9. ¿Imayna runawantaq runata rantikunan karqa?

9 Adanqa, mana juchayuq kawsayninta chinkachirqa. Chayta watiqmanta rantinapaq, mana mayqin juchasapa runap kawsayninwan pagakuyta atikunmanchu karqa (Salmo 49:7-9). Kikillanwantaq runata rantikunan karqa. Jehová Diospa chiqan kayninqa, jina kananta mañarqa. Diosllataq Bibliapi nirqa: “Kay jinata kutichiychej: Runamanta runata”, nispa (Deuteronomio 19:21). ¿Imaynatataq Adanpa mana juchayuq kawsayninta pagakunman karqarí? Juk mana juchayuq juntʼa runap kawsaynillanwantaq pagakunan karqa (1 Timoteo 2:6).

10. ¿Imaynatá Jehová rantiwarqanchik?

10 ¿Imaynatataq Jehová Dios rantiwarqanchik? Jehová Diosqa Jallpʼaman mana juchayuq Churinta kachamurqa. Mana mayqin churillantapis kachamurqachu, manaqa, astawan munasqa Churinta kachamurqa (1 Juan 4:9, 10). Jesucristoqa, mana thutuspalla janaqpachapi jatun kayninpa kʼanchayninta saqirqa (Filipenses 2:7). Tawa yachaqanapi rikunchikjina Jehová Diosninchikqa, Churinpa kawsayninta, juk mana qharip chayasqan sipaspa wiksanman churarqa. Diospa espíritu santon jarkʼasqanraykutaq, Jesucristoqa mana juchayuq juntʼa runajina paqarikurqa (Lucas 1:35).

Jehovaqa, rantinawanchikpaq kʼata Churinta qurqa

11. ¿Imaynatá juk runallawan tukuy runasta rantikunman karqa?

11 ¿Imaynatataq juk runap kawsaynillanwan tukuy runasta rantikunman karqarí? Tʼukuriy, ¿imaptintaq tukuy runas juchayuq kanku? Adán juchallikuspaqa, mana juchayuq  kawsayninta chinkachirqa. Manaña juntʼa runa mana juchayuq kawsayninta, mirayninman chayachirqachu, manaqa juchata, wañuyta ima tukuy mirayninman chayachirqa. Jesús “qhepa kaj Adanrí”, juntʼa runa karqa, mana jaykʼaqpis juchallikurqachu (1 Corintios 15:45). Astawanqa Tatanta tukuy imapi kasukurqa, chantá mana juchayuq kawsayninta ñuqanchikrayku qurqa, jinamanta Adán kawsayta qunawanchikmantaqa, pay quwarqanchik, juk suyakuyta imataq quwarqanchik (Romanos 5:19; 1 Corintios 15:21, 22).

12. ¿Imatataq Jesús ñakʼarisqanwan rikuchirqa?

12 Bibliaqa, Jesús manaraq wañuchkaptin mayta ñakʼarichisqankuta, mayta siqʼusqankuta, kurkuman takaykuspataq llakiyta wañuchisqankuta ima willawanchik (Juan 19:1, 30; yapanpi, 204-206 paginasta ñawiriy). ¿Imaptintaq Jesús chayjinatapuni ñakʼarirqarí? Qhipaman astawan yachakusunchikjina, Kuraq Supayqa: “Pipis ñakʼarin chayqa, mana Jehovaman chiqa sunqu kanqachu”, nispa nirqa. Jesustaq chayjina ñakʼariypi Jehová Diosninchikman chiqa sunqu kaspa, Kuraq Supay llulla kasqanta rikuchirqa. Chantapis, juk mana juchayuq juntʼa runa, Kuraq Supay ñakʼarichiptinpis, Diosman chiqa sunqu kayta atisqanta rikuchillarqataq. ¡Maytachá Jehová Diosninchik kusikurqa, kʼata Churin Payman chiqa sunqu kasqanta rikuspa! (Proverbios 27:11.)

13. ¿Imaynatá Dios rantiwarqanchik?

13 ¿Imaynatataq Diosninchik rantiwarqanchik? Kimsa chunka kimsayuq watapiqa, nisán killapi 14 pʼunchaypi, Jehová Diosninchik, juntʼa runa, mana juchayuq Churinta, wañuchinankuta saqirqa. Jinamanta Jesús “wiñaypaj uj kutillata” kawsayninta jaywarqa (Hebreos 10:10). Kimsa pʼunchayninmantaq Jehová juk angeltajina kawsarichimurqa. Chaymanta janaqpachaman ripuytawan Jesusqa,  mana juchayuq juntʼa runajina wañusqanta, Jehovap ñawpaqinman apaykurqa, jinamanta Jehovaqa, Churinpa kawsayninwan Adanpa mirayninta rantirqa (Hebreos 9:24). Jehová Diosqa, Jesuspa kawsayninwan, tukuy runasta juchamanta, wañuymanta ima rantirqa (Romanos 3:23, 24).

¿IMAYNATÁ DIOS RANTIWASQANCHIK YANAPAWANCHIK?

14, 15. ¿Imatataq ruwananchik tiyan juchanchik pampachakunanpaq?

14 Rantiwasqanchikrayku, juchasapa runa kaspapis, Jehová Diospa bendicionesninta japʼikuyta atinchik. Qhawarina imaynatachus Jehová Dios rantiwasqanchik yanapawasqanchikta.

15 Juchanchik pampachakun. Tukuyninchik Adanmanta jamusqanchikrayku juchasapas kanchik, chayrayku pantanchik. Imata ruwaspapis, parlaspapis, juchallikunchik. Chaywanpis, Jesús wañusqanrayku, ‘juchanchik pampachakun’ (Colosenses 1:13, 14). Chaywanpis juchanchik pampachasqa kananpaq sunqumantapacha kutirikunanchik tiyan. Chantapis, Jehová Diosmanta juchanchikta pampachananta Jesucristop sutinpi mañakunanchik tiyan (1 Juan 1:8, 9).

16. ¿Imaraykutaq Diosta llimphu sunquwan yupaychasunman, chantapis, imaynatá chay yanapawanchik?

16 Jehová Diosninchik allinpaq qhawawanchik. Sunqunchik juchachawaptinchik, mana juk suyakuy tiyapuwasqanchikta, qhasi mana kaq kasqanchikta ima yuyanchik. Chaywanpis rantiwasqanchikrayku, Dios “sonqonchejpa yuyayninta llimphuchan”. Jehová Diosninchikqa, juchanchikta pampachan, juchasapa runa kaptinchikpis yupaychananchikta saqin, allinpaqtaq qhawawanchik (Hebreos 9:13, 14). Jinamanta, mana imamanta llakikuspa  Payman qayllaykuyta, Paymanta mañakuyta ima atinchik (Hebreos 4:14-16). Mana Diosllachu allinpaq qhawawanchik, astawanqa, sunqu tiyasqa, kusisqa ima kawsakunchik.

17. Jesús wañusqanrayku, ¿ima bendicionestataq japʼiyta atisunchik?

17 Wiñaypaq paraisopi kawsakuyta suyanchik. Romanos 6:23 nin: “Juchaj pagonqa wañuymin”, nispa, chantá nillantaq: “Diospa regalonrí wiñay kausay Cristo Jesús Señorninchejpi”, nispa. Kimsa yachaqanapi, ima bendicioneschus Paraisopi kananta yachakurqanchik (Apocalipsis 21:3, 4). Jesús ñuqanchikrayku wañupusqanrayku, tukuy chay bendicionesta, wiñay kawsayta ima japʼiyta atinchik. Chaywanpis wiñay kawsayta japʼinanchikpaq, rantiwasqanchikmanta Jehovaman agradecekusqanchikta rikuchinanchik tiyan.

¿IMAYNATÁ AGRADECESQA KASQAYKITA RIKUCHIWAQ?

18. ¿Imaraykutaq Jehovaman tukuy sunqu agradecekunanchik tiyan?

18 ¿Imaraykutaq tukuy sunqu Jehová Diosman agradecekunanchik tiyan? Tʼukuriy, pillapis juk regalota rantipunawanchikpaq,  kapusqanmanta, tiemponmanta ima churan chayqa, ¿manachu chay regalota may valorniyuqtajina qhawananchik kanman? Arí, imatachus Jehová Dios regalawasqanchikqa may valorniyuq ñuqanchikpaqqa, imaraykuchus payqa astawan munakusqanta quwarqanchik. Bibliaqa niwanchik: “Diosqa chay jinatapuni kay pachapi kaj chhikata munakusqanrayku, uj kʼata churinta qorqa”, nispa (Juan 3:16). Chantapis, Jesús kawsayninta qusqanqa, paypis munakuwasqanchikta rikuchiwanchik (Juan 15:13). Jinamanta Jehová Diospis, Jesucristopis, sapa jukninchikta munakuwasqanchikta sutʼita rikunchik (Gálatas 2:20).

Rantiwasqanchikmanta Jehovaman agradecekusunman payta astawan riqsispa

19, 20. ¿Imaynatá agradecekusqaykita rikuchiwaq?

19 ¿Imaynatá agradecekusqaykita rikuchiwaq? Qallarinapaqqa, Jehovata allinta riqsinayki tiyan (Juan 17:3). Chaypaqqa Bibliamanta yachakullaypuni. Astawan Jehová Diosninchikta riqsinki chayqa, astawan payta munakunki. Astawan Jehová Diosta munakunki chayqa, astawan nisqanta ruwayta munanki (1 Juan 5:3).

20 Jesuspa wañuyninpi iñinayki tiyan. Jesusmanta nikurqa: “Churipi creejqa wiñay kawsayniyoj [kanqa]”, nispa (Juan 3:36). ¿Imaynatá Jesuspi creesqanchikta, iñisqanchikta rikuchisunman? Mana simillanchikwanchu. Santiago 2:26, nin: “Mana ruwasqasniyoj creeypis wañusqallataq kashan”, nispa. Arí, iñiyninchikqa, ruwasqasninchikpi rikukun. Chaypaqqa, Jesusjina ñuqanchikpis ruwananchik tiyan (Juan 13:15).

21, 22. a) ¿Imaptintaq sapa wata Señorpa Cenanman rinanchik tiyan? b) ¿Imamantataq 6, 7 yachaqanapi ima yachakusunchik?

21 Sapa wata Señorpa Cenanman rinayki tiyan. Kimsa chunka kimsayuq watapiqa nisán killapi 14 pʼunchaypi, Jesucristo ruwarqa ‘Señorpa cenan’ nisqata (1 Corintios 11:20; Mateo 26:26-28). Chantapis, kay cenataqa,  ‘Jesuspa wañupuyninta yuyarinapaq tantakuy’, nispa sutichakullantaq. Jesús chay tantakuyta ruwayta qallarirqa, paykunarayku juntʼa kawsayninta qusqanta discipulosnin yuyarikunallankupaqpuni. Chaymanta parlaspa Jesusllataq nirqa: “Kayta ruwaychej noqamanta yuyarikuspa”, nispa (Lucas 22:19). Chay tantakuyqa, Jesús, Jehová Dios ima mayta munakuwasqanchikta yuyarichiwanchik. Jesuspa wañupuyninta yuyarinapaq tantakuyman rispaqa, agradecekusqanchikta rikuchinchik. *

22 Jehová Diosninchik runata rantisqanqa, may jatun valorniyuqpuni (2 Corintios 9:14, 15). Astawanpis Jehová Dios runata rantisqanrayku, wañusqaspis kawsarimunqanku, chaymantataq suqta, qanchis yachaqanapi ima yachakusunchik.

^ párr. 21 Kay librop yapanpi, 206-208 paginaspi, Señorpa Cenan, imachus kasqanmanta astawan yachakuyta atinki.