Ir al contenido

Ir al índice

 18 YACHAQANA

Bautizakuspa Diosman qayllaykunchik

Bautizakuspa Diosman qayllaykunchik
  • ¿Imaynatá cristianos bautizakunku?

  • ¿Imatataq ruwanayki tiyan bautizakunaykipaq?

  • ¿Imaynatá pipis Diosman qukun?

  • ¿Imaraykutaq bautizakuyta munananchik tiyan?

1. ¿Imaraykutaq Etiopiamanta juk atiyniyuq runa bautizakuyta munarqa?

ÑAWPAQ siglopi, Etiopiamanta juk atiyniyuq runa juk cristianota Felipe sutiyuqta tapurqa: “Kaypi yaku tiyan. Atiymanchu noqa bautizasqa kayta?”, nispa. Imaraykuchus Felipeqa, Jesús Mesías kasqanta Bibliawan sutʼincharqa. Chay runataq chayta yachaspa tʼukuchkaq qhipakurqa, chayrayku bautizakuyta munarqa (Hechos 8:26-36).

2. ¿Imaraykutaq bautizakunaykipi tʼukurinayki may allin?

 2 Jehovamanta sutʼinchaqkunawan kay libro yachachisqanmanta yachakunkiña chayqa, ichá tapukunki “¿Atiymanchu ñuqapis bautizakuyta?”, nispa. Wiñaypaq Paraisopi runa tiyakunanmanta Biblia yachachisqanta, yachakurqankiña (Lucas 23:43, NM; Apocalipsis 21:3, 4). Chantá, imaynachus wañusqas kachkasqankuta, ima suyaychus wañusqaspaq kasqanta ima yachakurqankiña (Eclesiastés 9:5; Juan 5:28, 29). Ichá, Jehovamanta sutʼinchaqkunap tantakuyninkuman richkanki, chiqa religión kasqankutataq reparanki (Juan 13:35). Astawanraq, ichá Jehovaman astawan qayllaykunkiña.

3. a) ¿Imatataq Jesús discipulosninman kamachirqa? b) ¿Imaynatataq cristianos bautizakunanku tiyan?

3 ¿Imaynatá Diosta kasukuyta munasqaykita Payman rikuchiwaq? Jesusqa, discipulosninman nirqa: “Chayrayku rispa, tukuy laya runasta yachachisqasniyman tukuchimuychej, bautizaspa”, nispa (Mateo 28:19, 20). Jesusllataq bautizakuspa kikinta ruwananchikpaq yachachirqa. Jesusqa, mana umallantachu yakuwan chʼaqchuchikurqa (Mateo 3:16). Bautizakuy rimayqa, yaku ukhuman chinkaykuy, “pʼulltikuy” niyta munan, chayrayku cristiano bautizakuyqa, runata yaku ukhuman chinkaykuchispa ruwakun.

4. ¿Imatataq bautizakuspa rikuchinchik?

4 Pikunachus Jehovaman qayllaykuyta munaqkunaqa, bautizakunanku tiyan. Bautizakuqqa, Diospa munayninta ruwayta munasqanta rikuchin, Diosta kusichiyta munasqantapis (Salmo 40:7, 8). Chaywanpis, bautizakunapaqqa qhawarina imatachus juntʼana kasqanta.

BAUTIZAKUNAPAQ YACHAYNIYUQ, IÑIYNIYUQ IMA KANANCHIK TIYAN

5. a) Qallarinapaq, ¿imatataq ruwanayki tiyan bautizakunaykipaq? b) ¿Imaptintaq cristianospa tantakuyninkuman rinayki tiyan?

5 Qamqa bautizakunaykipaq wakichikuyta qallarinkiña.  ¿Imaynatá? Jehovamanta, Jesucristomanta ima yachakuspa (Juan 17:3). Chaywanpis, astawan yachakuyta atinki. Cristianosqa “Diospa munayninta rejsispa juntʼa” kayta munanku (Colosenses 1:9). Qampis Diospa munayninta astawan riqsinaykipaq, Jehovamanta sutʼinchaqkunawan tantakunayki tiyan. Chayrayku, tantakuykunaman rinallaykipuni tiyan (Hebreos 10:24, 25). Tantakuykunaman rillankipuni chayqa, astawan Diosmanta yachakunki.

Bautizakunaykipaqqa Bibliap chiqa yachachisqanta yachakunayki tiyan

6. ¿Machkhatataq bautizakunaykipaq Bibliamanta yachakunayki tiyan?

6 Bautizakunaykipaq mana tukuy Bibliata yachaqanaykipunichu tiyan. Chaywanpis, etíope runapi tʼukuriy, payqa Bibliamanta juk chhikata yachaspapis, juk runap yanapayninwan astawan Bibliamanta yachakurqa (Hechos 8:30, 31). Kikillantataq, qampis yachakunallaykipuni tiyan. Astawanpis, mana jaykʼaq Diosmanta yachakuyta tukunkichu (Eclesiastés 3:11). Bautizakunaykipaq Bibliap yachachisqanta sutʼita yachakunayki tiyan (Hebreos 5:12). Wañusqasmanta, Diospa sutinmanta, Diospa Reinonmantapis tukuy imata yachakunayki tiyan.

7. Bibliamanta yachakusqaykimanjina, ¿imataq kapusunan tiyan?

7 Chaywanpis, mana Bibliamanta yachayllachu, imaraykuchus “mana creespaqa, [mana iñispaqa] mana atinchejchu Diospa ñawpaqempi allimpaj qhawasqa kayta” (Hebreos 11:6). Bibliaqa, imatachus Corinto llaqtamanta wakin runas ruwasqankuta willawanchik, chaypacha cristianospa willayninkuta uyariytawan “ashkhas creerqanku bautizachikorqankutaj” (Hechos 18:8). Qampis kikillantataq ruwanayki tiyan. Bibliamanta yachakusqaykimanjina, Biblia Diospa yuyaychasqan kasqanpi iñinayki tiyan. Chantá, Diospa nisqan juntʼakunanpi iñinayki tiyan, astawanpis Jesús wañupusqanrayku Dios salvanawanchikpi iñinallaykitaq tiyan (Josué 23:14; Hechos 4:12; 2 Timoteo 3:16, 17).

 BIBLIAP YACHACHISQANMANTA WILLAY

8. ¿Imataq yanapasunqa yachakusqaykimanta parlanaykipaq?

8 Iñiyniyki astawan jatun kaptin, astawan runasman willayta munanki (Jeremías 20:9). Jehovamanta, munayninmantawan parlariytapuni munasqaykita reparakunki (2 Corintios 4:13).

Iñiyniyki yanapasunqa yachakusqaykimanta willanaykipaq

9, 10. a) ¿Pikunamantaq Bibliamanta willayta qallariwaq? b) Jehovamanta sutʼinchaqkunawan wasimanta wasi runaman willamuyta munaspa, ¿imatataq ruwanayki tiyan?

9 Qallarinapaqqa, familiaykiman, amigosniykiman, wasiykip qayllanpi tiyakuqkunaman, Bibliamanta yachakusqaykita allinllamanta willarinayki tiyan. Ichá qhipaman Jehovamanta sutʼinchaqkunawan khuska wasimanta wasi willaq riyta munanki. Chayta ruwayta munaspaqa, pichus yachachichkasunki chaywan parlanayki tiyan. Paytaq wasimanta wasi willanapaq wakichisqaña kachkasqaykita reparaspa, qutuchakuypi ancianoswan parlanqa, iskayniykichik iskay ancianoswan tantakunaykichikpaq.

10 Jinamanta wakin ancianosta allinta riqsinki, paykunaqa michiqkunajina Diospa llaqtanta jarkʼanku (Hechos 20:28; 1 Pedro 5:2, 3). Paykunaqa, machkhatachus Bibliamanta yachakusqaykita, machkhatachus kawsayniykipi juntʼachkasqaykita, chantá Jehovamanta sutʼinchaq kayta munasqaykitachus manachus qhawanqanku. Chaymantaqa, willasunqanku Jehovamanta sutʼinchaqkunawan wasimanta wasi willaq riyta atisqaykitachus manachus.

11. ¿Imastataq wakinkuna saqinanku tiyan, runaman willamuq rinankupaq?

11 Wasimanta wasi willayta munaq, mana Biblia nisqanmanjinachu kawsachkan chayqa, ancianosqa tumpata suyananta ninqanku, kawsayninta allinchanankama. Ichá pakayllamanta juchallikuchkallanpuni. Chayrayku willayta qallarinanpaqqa, tukuy chʼichi kawsaymanta tʼaqakunan  tiyan, machayta, khuchichakuyta, pitayta, pikchayta ima saqinan tiyan (1 Corintios 6:9, 10; Gálatas 5:19-21).

PESACHIKUSPA KUTIRIKUY

12. ¿Imaraykutaq pesachikunayki tiyan?

12 Bautizakunaykipaq, qamqa astawan ruwanayki tiyan. Apóstol Pedro nirqa: “[Pesachikuychik] Diosman kutirikuychej [...], juchasniykichej pampachasqa kanampaj”, nispa (Hechos 3:19, 20). Chiqamanta pesachikuqqa, ñawpa ruwasqanmanta mayta llakikun. Mana millayta khuchichakuqkunallachu pesachikunanku tiyan, manaqa, tukuy pesachikunanchik tiyan. ¿Imarayku? Imaraykuchus tukuypis juchallikunchik, chayrayku Diosninchik juchanchikta pampachananta necesitanchik (Romanos 3:23; 5:12). Qampis manaraq Bibliamanta yachakuchkaspa mana Diospa munayninta yacharqankichu. Chayrayku mana Diospa munayninmanjinachu kawsarqanki, ¿icharí? Chayrayku pesachikunayki tiyan.

13. ¿Imataq kutirikuyrí?

13 Pesachikuytawan, Diosman kutirikunayki tiyan. Ñawpa ruwasqaykimanta kutirikuyqa, mana llakikuyllachu, manaqa, saqra ruwaykunata saqiy. Kutirikusqaykimantapacha, allin kaqllatapuni ruwanaykipaq umachakunayki tiyan. Manaraq bautizakuchkaspa, pesachikunayki, kutirikunayki ima tiyan.

DIOSMAN QUKUNANCHIK TIYAN

14. ¿Imatá astawan ruwananchik tiyan manaraq bautizakuchkaspa?

14 Manaraq bautizakuchkaspa Jehová Diosman qukunayki tiyan.

¿Juk mañakuypi Diosman qukunkichu?

15, 16. ¿Imatataq Diosman qukuy niyta munan, imaraykutaq Diosman qukuyta munanchik?

15 ¿Imaynatá Diosman qukunchik? Juk mañakuypi Jehovaman, paypa munaynillanta ruwayta munasqanchikta  nispa Diosman qukunchik (Deuteronomio 6:15). ¿Imaraykutaq pillapis Diosman qukuyta munanman? Juk qhari, juk warmita riqsiyta munaptin payta parlapayanan tiyan. Kʼacha kaykunasninta astawan riqsispa, astawan chay warmita munakunqa. Chaymanta qhariqa paywan casarakuyta munasqanta ninqa. Qhariqa casarakuspa astawan llamkʼananta yachan. Chaywanpis, chay warmita munakusqanrayku paywan casarakunqa, ¿icharí?

16 Jehovata astawan riqsispaqa, astawan payta munakunchik, chayraykutaq, tukuy imata payrayku ruwanchik. Chayrayku, Diospa Churin Jesucristop qhipanta riyta munaqqa, ‘pay kikinta qhisachakunan tiyan’ (Marcos 8:34). Qhisachakunchik, Diosta tukuy imamanta ñawpaqman churaspa, munayninchikmanta, ruwayninchikmanta ima. Arí, qampis bautizakunaykipaq, tukuy imamanta ñawpaqman Jehovap munayninta kawsayniykipi churanayki tiyan (1 Pedro 4:2).

AMA PANTAYTA MANCHACHIKUYCHU

17. ¿Imaraykutaq wakinkuna mana Diosman qukunkuchu?

17 Wakinkunaqa, pantayta manchachikusqankurayku mana Diosman qukunkuchu. Ichá jinata yuyanku: “Diosman qukusaq chayqa, Dios cuentata mañawanqa. Pantaspaqa, Jehovata phiñachisaq” nispa, chayraykutaq mana Jehovaman qukunkuchu.

18. ¿Imataq Jehová Diosman qukunaykipaq yanapasunqa?

18 Jehovata sinchita munakuspaqa, payman qukuyta munanki, qukusqaykiraykutaq astawan munayninta juntʼayta munanki (Eclesiastés 5:4). Payman qukuytawan, ‘munayninmanjina puriyta munanki, tukuy imapi Diosta kusichispa’ (Colosenses 1:10). Diosta munakuspaqa, Diospa munaynin juntʼayta atinapaqjinalla kasqanta reparanki. Qampis apóstol Juanjina ninki: “Diosta munakoyqa  kamachisqanta juntʼaymin, kamachisqasninta juntʼaytaj atina jinalla”, nispa (1 Juan 5:3).

19. ¿Imaraykutaq Diosman qukuyta mana manchachikunaykichu tiyan?

19 Diosninchik, ¿mana pantananchiktachu mañan? Mana. Diosqa imatachus atisqanchikta, imatachus mana atisqanchiktapis riqsin, manataq atisqanchikmanta astawan ruwananchikta mañawanchikchu (Salmo 103:14). Payqa, allinta kawsakunaykita munan, chayrayku tukuy imapi yanapasunqa (Isaías 41:10). Tukuy sunquwan Jehovapi atienekunki chayqa, “paymin cheqan ñanta pusasonqa” (Proverbios 3:5, 6).

 BAUTIZAKUSPA QUKUSQAYKITA RIKUCHIY

20. Jehovaman qukuytawan, ¿imaraykutaq qukusqaykita tukuyman rikuchinayki tiyan?

20 Tukuy kaykunata yachaspa ichapis sapitayki juk mañakuypi Jehovaman qukuyta munanki. Chaywanpis Diosta munakuqkunaqa, ‘siminkuwan willananku tiyan, salvasqa kanankupaq’ (Romanos 10:10). ¿Imaynatá chayta ruwawaq?

Bautizakuyqa, “wañuywan” ninakun, nisunman bautizakuspa ñawpa kawsayninchikta pʼampanchik, Diospa munayninta ruwananchikpaqtaq kawsarinchik

21, 22. ¿Imaynatá iñiyniykimanta ‘simiykiwan willawaq’?

21 Qutuchakuyniykimanta ancianosta umachaqman,  bautizakuyta munasqaykita niy. Payqa wak ancianosta kamachinqa Bibliap yachachiykunasninmanta tapunasunkupaq. Kay ancianosqa, kutichisqaykimanjina bautizakunaykipaqña kachkasqaykita qhawanqanku chayqa, qhipan jatun tantakuypi bautizakuyta atisqaykita nisunqanku. * Bautizakunayki pʼunchaypi, juk umallirichiypi sutʼinchakunqa imachus bautizakuy niyta munasqanta. Chay umallirichiy tukukuchkaptin, umallirichiqqa bautizakuqkunaman iskay tapuykunata ruwanqa, bautizakuqkunataq, sinchita kutichinanku tiyan. Jinamanta iñiyninkumanta ‘siminkuwan willanqanku’.

22 Bautizakuspa Diosman qukusqaykita, jinamanta qampis Jehovamanta sutʼinchaq kasqaykita, tukuyman rikuchinki. Bautizakuqkunata yakuman pʼulltiykunku, jinamanta Jehovaman qukusqankuta rikuchinankupaq.

¿IMATÁ BAUTISMO NIYTA MUNAN?

23. ¿Imatataq “Dios Tataj sutimpi, Churej sutimpi, Santo Espíritoj sutimpiwan” bautizakuy niyta munan?

23 Jesusqa, discipulosninman “Dios Tataj sutimpi, Churej sutimpi, Santo Espíritoj sutimpiwan” bautizanankuta kamachirqa (Mateo 28:19, 20, Qheshwa Biblia). Kaytaq niyta munan bautizakuqkunaqa Jehová Diospa, Jesucristoqpatawan kamachiyninta jatunpaq qhawasqankuta (Salmo 83:18; Mateo 28:18). Chantapis Diospa espíritu santon imatachus ruwasqanta sumaqpaq qhawanku (Gálatas 5:22, 23; 2 Pedro 1:20, 21).

24, 25. a) ¿Imatá bautizakuy niyta munan? b) ¿Ima tapuymantaq kutichinanchik tiyan?

24 Bautizakuyqa, mana yakupi pʼulltikuyllachu. Bautizakuytaqa jatunpaq qhawana tiyan. Yakuman pʼulltiykukuspaqa,  “wañusqaykita” niyta munan, nisunman, ñawpa kawsayniykita pʼampasqaykita. Chayrayku yakumanta lluqsispaqa, chay ratumantapacha Diospa munayninta ruwanapaq kawsanki. Mana jaykʼaq qunqapunaykichu tiyan, Jehovaman qukusqaykita, mana juk runamanchu, nitaq juk religionmanchu. Diosman qukuspa, bautizakuspa ima, Diospa munasqa amigon kayta qallarichkanki (Salmo 25:14).

25 Bautizakuspa ama salvasqaña kasqaykita yuyaychu. Chaymanta parlaspa apóstol Pablo nirqa: “Kunanqa Diosta manchachikuspa astawan kallpakullaychejpuni”, nispa (Filipenses 2:12). Bautismoqa qallariylla. Kunan tapukusunman, ¿imaynatá Diospa qayllanpi, munakuyninpi ima kallasunmanpuni? Qhipan yachaqana chayta kutichiwasunchik.

^ párr. 21 Bautismoqa Jehovamanta sutʼinchaqkunap jatun tantakuyninkupi ruwakun.