Ir al contenido

Ir al índice

 5 RAKʼIY

Jehovaj munaynenqa juntʼakonqapuni

Jehovaj munaynenqa juntʼakonqapuni

MAYKʼAQLLAPIS, yuyaychachikuyta necesitaspaqa, ¿pipichus atienekunki paytacharí yuyaychasunanpaq maskʼawaq? Paypa yuyaychasusqan, yanapasunan kaptin chayri manapis, paypi atienekusqaykirayku yuyaychasusqanmanjina ruwayta munanki. Bibliap yuyaychasqanwan sumaqta yanapachikunaykipaqqa, Bibliata qillqakunanpaq Yuyaychaqninta riqsinayki tiyan, ichapis Payqa ‘amigonpaq’ qhawasunkiman (Isaías 41:8, NM).

Isaías libropi, Diospa sutin hebreo qallupi rikhurisqan

2 Pillapis amigoyki kananpaqqa, sutintaraq yachayta munanki, ¿icharí? Diosmanta Bibliapi ñawirisqanchik, ¿sutiyuqchu? Payllataq kay tapuyman kutichin: “Ñoka Jehová cani, chayka sutiymin. Mana wajman gloriayta konichu, nirajtaj alabanzayta idolosman”, nispa (Isaías 42:8, Quechua de Cuzce). Diospa sutinqa, Jehová, chay sutitaq hebreo qallupi jinata qillqakun: יהוה chaytaq pañamanta lluqʼiman ñawirikun. Hebreo qallupi qillqakusqanpiqa, chay suti yaqha qanchis waranqajina rikhurin. Chantapis chay sutiqa, “Pay Munayninta Juntʼachin” niyta munan. Chayrayku Jehovaqa, munayninta juntʼananpaq imamanchá tukuyta munan chayman tukun. Mana chayllachu, payqa munayninta juntʼananpaq imatapis chayri pillatapis imallamanpis tukuchiyta atin. Hebreo qallupi chay sutiqa, imatapis ruwachkallasqantapuni ninayan. ¿Ima ninayantaq chay? Jehovaqa munayninta juntʼachisqanta, kunanpis kikillantataq ruwashasqanta. Chayrayku payqa kawsaq Dios, manataq juk wayrajinallachu.

3 Jehovaqa tukuy imata ruwarqa (Génesis 1:1). Bibliaqa nin: “Kawsashaj [...] Diosqa cielota, kay pachata, mama qochata ruwarqa, chaykunapi tukuy ima kajkunatapis”, nispa (Hechos 14:15). Chantapis ñawpaq kaq runasta Adanta, Evatawan ruwallarqataq. Chayrayku Diospi “kawsay yaku juturi kashan” (Salmo 36:9). Payllataq Jallpʼapi kawsay kanallanpaqpuni tukuy imata churapuwanchik, Biblia nin: “Diosqa sutʼita runasman rejsichikorqa kʼacha Dios kasqanta allin imasta ruwaspa. Payqa parata apachimusunkichej, chajrasniykichejta tiempompi poqochin, mikhuna patapi uywasunkichej, sonqoykichejtataj kusiywan juntʼachin” (Hechos 14:17). Achkha runas Africamanta,  Asiamanta ima, ñawpa tatasninkuta yupaychanku, paykunaniqta kawsayniyuq kasqankuta yuyasqankurayku. Chaywanpis, Diosninchik ñawpaq tatasninchikta miranankupaq Ruwasqanrayku, chantá kawsay kanallanpaqpuni tukuy imata Quwasqanchikrayku ima, ¿manachu Payllata yupaychana kanman? Kaypi tʼukuriyqa, jinata ninapaq tanqawasunman: “Señor Diosniyku, qanllamin jatunchanapaj jina kanki, may sumajpaj jina qhawana, tukuy atiyniyojtaj, imaraykuchus qanmin tukuy kaj chhikata ruwarqanki; munayniykirayku ruwasqa karqanku, kakushankutaj”, nispa (Apocalipsis 4:11).

4 Bibliata ñawirispaqa, Ruwawaqninchik Jehovata riqsiyta atinki, imaynachus kasqantapis yachanki. Bibliaqa, ‘munakuyniyuq Dios’ kasqanta, nin (1 Juan 4:16; Éxodo 34:6, 7). Bibliata Genesismanta, Apocalipsiskama ñawirispaqa, achkha pʼitikunapi Diosninchik munakuyniyuq kasqanta rikunki. Chayrayku, Jehová imayna Dioschus kasqanta yachanaykipaqqa, sapa pʼunchay Bibliata ñawirinaykita yuyaychayku. Chantapis, payta yupaychaqkunawan Bibliata astawan ukhunchanaykita munayku (Hechos 8:26-35). Chay yachakusqaykipitaq, Jehovaqa chiqan Dios kasqanrayku wiñaypaq saqra ruwaykunata tukuchinanta reparanki (Deuteronomio 32:4). Runaqa, munakuyta, chiqan kaqtawan jukriqta apaykachaytaqa mana atillanchu, Jehová Diostaqrí yachayniyuq kasqanrayku, munakuyta, chiqan kaqtawan jukriqta apaykachan (Romanos 11:33; 16:27). Diosqa tukuy atiyniyuq, chay atiyninwantaq imatachus ruwasaq nisqanta, ruwan (Génesis 17:1). Chayrayku, Bibliap yuyaychasqanmanjina kawsakunki chayqa, allinninchikpaq kasqanta reparanki, astawantaq tukuy imata Ruwaq Diosta, jatunpaq qhawanki.

Mañakuynejta Diosman qayllaykuy

5 ¿Imaynamantawantaq Diosman qayllaykuwaq? Paymanta mañakuspa, imaraykuchus Jehovaqa, ‘mañakusqanchikta uyarin’ (Salmo 65:2). Chantapis, “Diosqa tukuy imata ruwayta atin, mañakusqanchejmantapis yuyasqanchejmantapis aswan ashkhataraj” (Efesios 3:20). Kunanqa kaypi tʼukuriy: Juk “amigoyki” yanapanaykita munaspalla qamman jamuptin, ¿imatá paymanta yuyawaq? Ichapis payta mana allinpaqchu qhawawaq. Kikillantaq Dioswanpis, pay allinpaq qhawanawanchikpaqqa, mana yanapaynillantachu mañakuna, manaqa, Payta jatunchana, graciasta ima quna (Filipenses 4:6, 7; 1 Tesalonicenses 5:17, 18).