Ir al contenido

Ir al índice

 20 Yachaqana

“Diosqa sumaj yachayniyoj” llampʼu sonqotaj

“Diosqa sumaj yachayniyoj” llampʼu sonqotaj

1-3. ¿Imaraykutaq Jehová llampʼu sunqu kasqanta nisunman?

JUK tataqa, juchʼuy wawitanman yachachispa sunqunman chayayta munan. ¿Imatá chaypaq ruwanman? ¿Wawanpa ñawpaqinman sayaykuspa manchachinanpaqjinachu chayri kʼumuykukuspa miskʼi simiwanchu parlapayanqa? Yachayniyuq tataqa may kʼachamanta parlapayanqa.

2 ¿Imaynataq Tatanchik Jehová? ¿Jatunchakuqchu chayri llampʼu sunquchu? ¿Rumi sunquchu chayri kʼachachu? Chiqamantapuni Jehovaqa, may yachayniyuq tukuy imatataq riqsin. Chaywanpis sumaq yuyayniyuq, tukuy imata riqsiq runaqa, mana llampʼu sunqupunichu. Biblia ninjina “yachayqa runata umanta oqharichin” (1 Corintios 3:19; 8:1). “Diosqa sumaj yachayniyoj”, chaywanpis llampʼu sunqu (Job 9:4). Manataq chayrayku jatun kaynin pisiyanchu, nitaq may kasqanta yuyakunchu. ¿Imaraykutaq ajina?

3 Jehovaqa santo kasqanrayku mana jatunchakunchu, imaptinchus chayqa santo kayninta pisiyachinman (Marcos 7:20-22). Jeremiasqa, Jehovaman nirqa: “Almayki yuyarikuwanqapuni, ñuqamantaq kʼumuykamunqa”, nispa (Lamentaciones 3:20, NM). * Tukuyta Kamachiq Jehovaqa, Jeremías juchasapa kaptinpis yanapananpaq paykama “kʼumuykamu[rqa]”, chaytaq tʼukunapaq (Salmo 113:7). Arí, Jehovaqa llampʼu sunqu. ¿Imataq chay niyta munan? ¿Imaynamantá  yachaywan khuskachasqa kachkan? Chantá, ¿imaraykutaq ñuqanchikpaq chay may sumaq?

Jehovaqa llampʼu sunqu kasqanta rikuchin

4, 5. a) ¿Imataq llampʼu sunqu kay, imaynamantá rikuchisunman? ¿Imaraykutaq ni jaykʼaq llawchhi chayri manchali kaywan pantachikunachu? b) ¿Imaynatataq Jehová, Davidman llampʼu sunqu kasqanta rikuchirqa, imaraykutaq Jehová llampʼu sunqu kasqan ñuqanchikpaq may allin?

4 Llampʼu sunqu runaqa, mana jatunchakunchu, nitaq runaykachanchu. Astawanqa sunqu tiyasqa, pacienciayuq, kʼachataq (Gálatas 5:22, 23). Chaywanpis llawchhi chayri manchali kaywanqa, mana pantachikunachu, imaptinchus Jehovaqa, phiñakuynin chiqan kaqmanjina kaptin, atiyninwan thuñin. Chantapis llampʼu sunqu, sunqu tiyasqa ima kasqanwanqa, sunqunta ñitʼiykukunanpaq may kallpayuq kasqanta rikuchin (Isaías 42:14). Chaywanpis, ¿imaynamantá llampʼu sunqu kay, yachaywan khuskachasqa kachkan? Bibliamanta sutʼinchaq juk diccionario nin: “Llampʼu sunqu kayqa [...]  wakkunap allinninkuta maskʼay niyta munan, tukuy yachaypa juknin saphintaq”, nispa. Chayrayku mana llampʼu sunqu kaqqa, mana yachayniyuqchu. ¿Imaynamantá Jehová llampʼu sunqu kasqan allinninchikpaq?

Yachayniyuq tataqa wawitanta llampʼu sunquwan, miskʼi simiwantaq parlapayan

5 Rey Davidqa, Jehovaman takirqa: “Qan waqaychawanki, salvawankitaj, paña makiykiwantaj sayachiwanki; kʼacha [chayri llampʼu sunqu] kayniyki jatumpi rikhurichiwan”, nispa (Salmo 18:35). Tukuy Atiyniyuq Jehovaqa, juchasapa runasta yanapananpaq, jarkʼananpaq ima kʼumuykamun. Davidqa, Jehová may llampʼu sunqu kasqanraykulla salvakuyta, kamachiq kayta atisqanta ima yacharqa. Jehová mana llampʼu sunquchu, nitaq munakuyniyuq Tatachu kaptin, ¿pitaq salvakunmanrí?

6, 7. a) Jehová pay kikinmanta maychus kaqllata yuyasqanta, ¿imaraykutaq Biblia ni jaykʼaq ninchu? b) ¿Imapitaq sunqu tiyasqa kay, yachaywan khuskachakun, pitaq chayta may sumaqta rikuchin?

6 Maychus kaqllata yuyayqa, llampʼu sunqu kaywan mana kikinchu. Diosta yupaychaqkunaqa, paykunamanta maychus kaqllata yuyananku tiyan. Chantapis llampʼu sunqu kayjinallataq yachaywan khuskachasqa kachkan. Proverbios 11:2 nin: “Yachaytajrí llampʼu sonqoyojkunapi [“maychus kaqllataq yuyaqkunapi”, NM] kashan”, nispa. Chaywanpis Bibliaqa, Jehová pay kikinmanta maychus kaqllata yuyasqanta ni jaykʼaq ninchu. Imaraykuchus Bibliaqa, maychus kaqllata yuyay nispa maykamallachus imatapis ruwayta atisqanchikta reparakuymanta parlachkan. Jehovaqa, tukuy atiyniyuq kaspa, tukuy imata ruwayta atin. Munayninrayku, chiqan kamachiykunasninrayku imalla wakin kutipi, ruwayta atisqanta mana ruwanchu (Marcos 10:27; Tito 1:2). Paymanta aswan atiyniyuqqa, mana kanchu. Chayraykutaq maychus kaqllata pay kikinmanta yuyasqantaqa, mana niyta atisunmanchu.

7 Chaywanpis Jehovaqa, llampʼu sunqu, sunqu tiyasqa ima. Kamachisninmantaq yachayta tarinankupaq, sunqu tiyasqa  kanankuta yachachin. Bibliapiqa, “llampʼu sonqo [chayri sunqu tiyasqa] yachaypi” kasqanta nin (Santiago 3:13). * Imaynatachus chayta rikuchisqanta qhawarina.

Jehovaqa llampʼu sunqu kaspa yanapachikun, uyarintaq

8-10. a) ¿Imaraykutaq Jehová wakkunawan yanapachikusqan, uyarisqan ima tʼukunapaq? b) ¿Imaynamantá tukuy atiyniyuq Jehová, angelesninwan llampʼu sunqu kasqanta rikuchin?

8 Jehovaqa yanapachikuspa, uyarispa ima llampʼu sunqu kasqanta rikuchillantaq. Chaytaq tʼukunapaqjina, imaptinchus yuyaychanankutaqa mana necesitanchu (Isaías 40:13, 14; Romanos 11:34, 35). Chaywanpis Bibliaqa, achkha kutispi ajinata ruwasqanta rikuchin.

9 Sutʼincharinapaq: Abrahammanta parlarina. Juk kutiqa, Abrahamta kimsa runas waturikurqanku, paykunaqa ángeles karqanku. Juknintaqa “Jehová” nispa suticharqa, imaptinchus Jehovap sutinpi parlarqa, ruwarqa ima. Chayrayku Jehovap parlasqanjina, ruwasqanjinataq karqa. Jehovaqa kay angelniqta, Abrahanman nirqa: “Sodomapi Gomorrapiwan tiyakoj runaspa jucha ruwasqankoqa ancha millaypuni uyarikun tukuynejpi [...]. Chayrayku kunanqa rishani qhawarej, willawasqankuman jina, cheqachus chay juchasninkoqa ancha millaypuni, manachus chayta. Ajinamanta noqaqa yachasaj”, nispa (Génesis 18:3, 20, 21). Jehovaqa, mana uraykamuspachu “qhawarej” rinan karqa, manaqa angelesninta sutinpi watiqmanta kacharqa (Génesis 19:1). ¿Imaraykutaq chayta ruwarqa? ¿Manachu tukuy imata rikuq Jehová imachus chay llaqtaspi kasqanta “yacha[yta]” atirqa? Arí. Chaywanpis llampʼu sunqu kasqanrayku, chay llaqtas imaynachus kachkasqanta qhawarimunankupaq, Sodomapi Lottawan waturimunankupaq, angelesninta kacharqa.

 10 Jehovaqa uyariyta yachallantaq. Juk kutiqa, angelesninta imaynatachus saqra kamachiq Achabta chinkachinanta tapurirqa. Yanapayninkuta mana necesitaspapis, juk angelpa nisqanta uyarirqa, nisqanmanjinataq ruwananpaq kacharqa (1 Reyes 22:19-22). ¿Manachu chay may llampʼu sunqu kasqanta sutʼita rikuchin?

11, 12. ¿Imaynatataq Abraham, Jehová llampʼu sunqu kasqanta yachakurqa?

11 Jehovaqa, juchasapa runas llakiyninkuta willakuptinku uyarin. Sutʼincharinapaq, Abrahamman Sodomata, Gomorratawan chinkachinanta willaptin, Abrahamqa tʼukulla qhipakuspa nirqa: “Mana allinchu kanman [...]. Qan kanki pachantinta juzgaj. Chayrayku, manachu cheqan kajtapuni ruwanayki tiyan?”, nispa. Chantapis chay llaqtapi 50 chiqan runas kaptinku chinkachinantachus manachus tapurirqa. Jehová mana chinkachinanta niptinpis, Abrahamqa pisiyachispa 45, chantá 40 kaptinku, chunkakama chayachispa tapullarqapuni. Jehovataq mana thuñinanta nillarqapuni. Ichapis Abrahamqa, Jehová may khuyakuyniyuq kasqanta manaraq allinta entienderqachu. Chaywanpis Jehovaqa, amigon Abraham imatachus yuyasqanta ninanta saqispa, paciencianta, llampʼu sunqu kayninta ima rikuchirqa (Génesis 18:23-33).

12 ¿Machkha yachaysapa runastaq pisi yachayniyuq runasta pacienciawan uyarinkuman? * Jehovaqa, mayjina llampʼu sunqupuni. Abrahamqa, Jehovawan parlarispa “mana usqhayta phiñarparikojlla” kasqanta sutʼita yachakurqa (Éxodo 34:6). Ichapis Abrahamqa, Jehová imatachus ruwananpi, ni ima ruwanan kasqanta reparakurqa. Imaptinchus iskay kutipi nirqa: “Mañakuyki, Tata Dios, ama phiñakunawaykita ajinata nejtillaypuni”, nispa (Génesis 18:30, 32). Jehovataq  “llampʼu sonqo [chayri sunqu tiyasqa] yachaypi” kasqanrayku, mana phiñakurqachu.

Jehovaqa kʼacha

13. ¿Imataq Bibliapi kʼacha rimay niyta munan, imaraykutaq Jehovapaq chay rimay may sumaq?

13 Jehovaqa kʼacha kasqanpi, llampʼu sunqu kasqanta rikuchillantaq. Chaywanpis juchasapa runasqa, kʼachas kayta mana atillankuchu. Jehovarí angelesta, runasta ima mana uyarillanchu, manaqa chiqan kamachiykunasninta mana pʼakinan kaptin, munasqankumanjina ruwakunanta saqillan. Bibliapi kʼacha rimayqa, “saqillay” niyta munan. Kʼacha kayqa, Diospa yachayninmantapuni. Santiago 3:17 ninjina “Diosmanta jamoj yachayrí [...] kʼacha”. ¿Imaynamantataq may yachayniyuq Jehová, kʼacha kasqanta rikuchin? Ñawpaqtaqa imachus necesitakusqanmanjina, ruwayta atin. Imachus sutin niyta munasqanta yuyarikuna: Jehovaqa, munayninta juntʼananpaq imamanchus munasqanman Tukuyta atin (Éxodo 3:14, NM). ¿Manachu chay, Jehová may kʼacha kasqanta, necesitakusqanmanjina ruwasqanta ima rikuchiwanchik?

14, 15. Ezequiel Jehovap carretanta rikusqan, ¿imatá janaqpachapi llaqtanmanta yachachiwanchik, imaraykutaq runas imallatapis ruwanankupaq qutusta rikhurichisqankuwan mana kikinchu?

14 Bibliamanta juk pʼitiqa, Jehová imachus necesitakusqanmanjina ruwayta atisqanta rikuchin. Profeta Ezequielqa, musquypijina Janaqpachapi Jehovap llaqtanta, nisunman angelesninta rikurqa. Chantapis, Jehová may jatun “carretata” apaykachachkaqta rikullarqataq. Imaynatachus purisqanqa, tʼukunapaqjina karqa. Imaptinchus may jatuchaq ruedasninqa, tawa ladosniyuq, muyuyninpitaq ñawiswan juntʼasqa karqa. Chayrayku tukuy imata rikuyta atirqanku, juk ladomantaq mana sayaykuspalla jukllapi kutirirqanku. Manchay jatun kaspapis, mana jatun maquinajinachu ñakʼayllata purichkarqa. Manaqa lliuq lliuqpis kanmanjina, mana wistʼurispalla wak niqman riyta atirqa (Ezequiel 1:1, 14-28). Arí,  Jehovap llaqtanqa paypa atiyninpi kasqanrayku, payjina imapis tikrakusqanmanjina, necesitakusqanmanjinataq kuyuyta atin.

15 Runasqa, ni jaykʼaq ajinata ruwayta atinkumanchu. Imaptinchus, imata ruwanankupaq tantaykukuspa juk yuyayllaman chayaspapis, imatapis chay rato allinchayta mana atinkuchu, nitaq yuyayninkuta tikrachiyta munankuchu. Sutʼincharinapaq: kay superpetrolero nisqa barco chayri wakin trenesqa, tʼukunapaqjina jatuchaq kanku. Chaywanpis jukllata kutirinanku kaptin, ¿kutiriyta atinkuchu? Juk jatun trenqa, imawanpis chʼallpakunanpaqjina kaspa, mana kutiriyta, nitaq sayaykuyta atinchu. Imaptinchus sayananpaq frenaptinkuqa, juk kilómetro kuraqpiraq sayanman. Jatun barcopis, motoresninta wañuchiptinku pusaq kilometrostaraq rinman, qhipaman purichiptinkutaq kimsa kilometrostaraq. Ajinallataq runas qutusta rikhurichisqankuwanpis. Imaptinchus achkha runas runaykachaspa, ima chʼampay rikhuriptinpis yuyayninkuta mana tikrachiyta munankuchu. Chayraykutaq jatuchaq empresas, may atiyniyuq kamachiqkunapis chinkanku (Proverbios 16:18). Jehová, llaqtan ima mana ajinachu kasqankumanta, ¡mayta kusikunchik!

¿Imaynatá Jehová kʼacha kasqanta rikuchin?

16. ¿Imaynamantá Jehová niraq Sodomata, Gomorrata ima chinkachichkaspa Lotpaq may kʼacha kasqanta rikuchirqa?

16 Sodoma, Gomorra llaqtas chinkachisqa kasqankumanta juktawan parlarina. Diospa angelninqa, Lotman, familianmanwan kayta kamachirqa: “Cheqanta rinki[chik] orqosman”, nispa. Lottaqrí chayman riytaqa mana allinpaqchu qhawarqa, chayrayku rogarikurqa: “Uyarillawaychej, wiraqochisníy”, nispa. Lotqa, urquman riptinku wañuyta manchachikuspa, qayllallapi kaq Zoar llaqtaman ayqinankuta mañakurqa. Jehovaqa, chay llaqtatapis chinkachinan karqa. Chantapis Lotqa, mana kaqllata manchachikuchkarqa. Imaptinchus Diosqa, chay urquspi mana wañunankupaq  tukuy imata ruwayta atinman karqa. Chaywanpis Jehovaqa, mañakusqanmanjina chay llaqtata mana chinkachirqachu. Chayrayku juk angelniqta kayta nirqa: “Arí, uyariyki. Imatachus niwasqaykita ruwasaj”, nispa (Génesis 19:17-22). Jehovaqa may kʼachapuni, ¿icharí?

17, 18. ¿Imaynatataq Jehovap kʼacha kaynin imatachus ninivitaswan ruwasqanpi rikukurqa?

17 Jehovaqa, sunqumantapacha runas pesachikuptinku khuyakuywan chiqan kaqta ruwan. Sutʼincharinapaq: Jonasta Nínive saqra llaqtaman kachasqanmanta parlarina. Jonasqa, llaqtap callesninta mancharikunapaqjina willayta qhaparispa purirqa. Arí, tawa chunka pʼunchayman Nínive llaqta chinkachisqa kananta willarqa. Chaywanpis ninivitasqa, mana yuyasqanmanjina ruwasqasninkumanta mayta pesachikurqanku (Jonás, 3 tʼaqa).

18 Jonás chay kutipi runas pesachikusqankumanta imatachus yuyasqanta, Jehovap yuyasqantawan kikincharispaqa, mayta yachakusunman. Jehovaqa, “tukuy maqanakupi atipaj” kaspapis, chay kutipi yuyayninta tikrachiyta atillarqa. Arí, juchasta pampachaq Diosman tukurqa (Éxodo 15:3). * Chaywanpis Jonasqa, yuyayninta tikrachiyta, khuyakuyta ima mana munarqachu. Nitaq Diospa kʼacha kayninta rikuchirqachu, manaqa chay jatun trenjina chayri jatun barcojina karqa. Payqa, willasqanmanjina chay llaqta chinkachisqa kananta munarqa. Chaywanpis Jehovaqa, kay profetawan pacienciakurqa, ni jaykʼaq qunqakunanpaqjinataq kʼacha kayta, khuyakuyta ima yachachirqa (Jonás, 4 tʼaqa).

Jehovaqa kʼacha, maykamallachus ruwayta atisqanchiktataq yachan

19. a) ¿Imaraykutaq Jehová imatachus ruwananchikta suyasqanpi kʼacha kasqanta nisunman? b) Proverbios 19:17, ¿imaynatataq Jehová “kʼacha llampʼu sonqoyoj” Patrón kasqanta rikuchin?

19 Jehovaqa, kamachisnin imatachus ruwanankuta suyasqanpi kʼachallataq. David nirqajina, “Payqa yachan imamantachus  ruwasqa kasqanchejta; payqa yuyarikun jallpʼalla kasqanchejta” (Salmo 103:14). Jehovaqa, ñuqanchikmantapis astawanraq juchasapa kasqanchikta, maykamallachus ruwayta atisqanchikta ima yachan. Atisqallanchiktataq mañawanchik. Bibliaqa, “kʼacha llampʼu sonqoyoj”, “mana kʼacha sonqoyoj” patronmanta ima parlan (1 Pedro 2:18). ¿Ima laya patrontaq Jehová? Proverbios 19:17 nin: “Wajcha runaman jaywarejqa Tata Diosman manurin”, nispa. Kʼacha llampʼu sunquyuq patronlla, imastachus wakchasrayku pipis ruwasqanta sumaqta qhawanman. Chantapis kay pʼitiqa, tukuy imata Ruwaq, wakkunata yanapariqkunaman manujina kasqanta nin. Jehovaqa, chiqamantapuni llampʼu sunqu.

20. ¿Imaraykutaq Jehová uyariwasqanchikta, chaymanjinataq ruwasqanta nisunman?

20 Jehovaqa kamachisninwan may kʼachallapuni. Paypi iñispa mañakuptinchikqa uyariwanchik. Ichapis mana angelesnintachu kachamunqa, chaywanpis mana uyariwasqanchikta ni jaykʼaq yuyanachu. Apóstol Pabloqa carcelmanta kacharisqa kananpaq hermanosman jinata nirqa: “Diosmanta mañapuwaychej aswan usqhayta qankunaman kutimunaypaj”, nispa (Hebreos 13:18, 19). Rikunchikjina mañakusqanchikqa, Jehovap sunqunta kuyurichinman, mañakusqanchikmanjina ruwananpaq (Santiago 5:16).

21. Jehová llampʼu sunqu kaspapis, ¿imatá mana pʼakinmanchu, imatataq Jehovamanta may sumaqpaq qhawananchik tiyan?

 21 Jehovaqa, chiqan kamachiykunasninta mana pʼakispalla, sunqu tiyasqa kaspa, uyarispa, pacienciakuspa, kʼacha kaspa ima llampʼu sunqu kasqanta rikuchin. Cristianos nichikuqkunata kamachiqkunaqa, runas uyariyta munasqallankuta yachachispa, kikin kʼacha kayta rikuchisqankuta yuyankuman, chaywanpis Jehovap kamachiykunasninta pisipaq qhawachinku (2 Timoteo 4:3). Diospa kamachiykunasninta munasqankumanjinalla juntʼasqankuqa, Diospa kʼacha kayninwan churanakun. Imaptinchus payqa santo, nitaq chiqan kamachiykunasninta pʼakinmanchu (Levítico 11:44). Chayrayku Jehová kʼacha kaspa, llampʼu sunqu kayninta rikuchisqanta ama qunqanachu. Tukuymanta aswan yachayniyuq kaq, llampʼu sunqu kasqanqa, mayta sunquchawanchik. Chayjina kʼacha munakuyniyuq, pacienciayuq Diosman qayllaykuyqa, ¡may sumaq!

^ párrafo 3 Ñawpa tiempopi qillqiris chayri Soferim nisqasqa, kay pʼitita pantasqata tikrachirqanku, imaptinchus Jeremías kʼumuykusqanta tikrachirqanku, manataq Jehovachu. Paykunaqa, Jehová ni jaykʼaq kʼumuykunanta yuyarqanku. Chayraykutaq wakkunapis pantasqata tikrachillarqankutaq. Chaywanpis The New English Bible Bibliaqa allinta tikrachin, Jeremías Diosman ajinata nirqa: “Yuyarikuy, arí, yuyarikuypuni, ñuqakamataq kʼumuykamuy”, nispa.

^ párrafo 7 Wakin Biblias ninku: “Llampʼu sunqu kayqa chiqan yachaymanta jamun”, chantá “rikuchichun [...] llampʼu sonqowan yachayninman jina” nispa.

^ párrafo 12 Bibliaqa, jatunchakuy pacienciawan churanakusqanta nin (Eclesiastés 7:8). Chayrayku Jehovap paciencianqa, llampʼu sunqu kasqanta rikuchillantaq (2 Pedro 3:9).

^ párrafo 18 Salmo 86:5 nin: “[Dios] kʼacha kanki, perdonanapaj wakichisqa”, nispa. Griego qallupiqa, “perdonanapaj wakichisqa” rimaykunaqa, e·pi·ei·kés rimaymanta tiqrachikun, chaytaq “kʼacha” niyta munan.