Ir al contenido

Ir al índice

 18 Yachaqana

‘Diospa Palabranpi’ yachay kashan

‘Diospa Palabranpi’ yachay kashan

1, 2. ¿Ima “cartatataq” Dios qillqamuwarqanchik, imaraykutaq?

¿KUNALLANRAQ may karumanta familiayki juk cartata apachimususqanta yuyarikunkichu? Munasqa familianchik juk cartata apachimuwasqanchikjinaqa, mana imapis kusichiwanchikchu. Imaraykuchus imaynachus kachkasqanta, imatachus ruwachkasqanta, ruwayta munasqanta ima willariwanchik. Chayraykutaq karupi kaptinpis, astawan payta munakunchik.

2 ¿Manachu munakuyniyuq Diosninchik juk cartata qillqamuwasqanchik astawan kusichiwasunman? Jehovaqa, juk “cartata” qillqamuwanchik, chaytaq Biblia. Chayniqta pichus kasqanta, imastachus ruwasqanta, imachus munaynin kasqanta, wak imasta ima willawanchik. Jehovaqa, payman qayllaykunanchikta munasqanrayku Palabranta quwarqanchik. Arí, tukuy yachayniyuq Diosninchik, imaniqtachus yachachinawanchikta akllasqanqa may sumaq. Chantapis Biblia imaynatachus qillqakusqanpi, imasmantachus parlasqanpi ima, Diospa yachaynin sutʼi rikukun.

¿Imaraykutaq qillqachirqapuni?

3. ¿Imaynamantá Jehová, Moisesman Leyninta willarqa?

3 Ichá pipis tapukunman: “¿Imaraykutaq Jehová mana janaqpachamantapacha runaswan parlanchu?”. Jehovaqa, ñawpa tiempopi janaqpachamantapacha angelesniqta wakin kuti parlamurqa. Israelitasman Leyta quchkaspaqa, ajinata ruwarqa (Gálatas 3:19). Israelitastaq parlamusqanta uyarispa, manchariywan kharkatitirqanku, Moisesniqllata Dios parlanantataq mañakurqanku (Éxodo 20:18-20). Chayrayku Diosqa, Moisesman suqta pachak kuraq Leyesta jukmanta juk willarqa.

4. ¿Imaraykutaq parlaspalla wakkunaman willay mana allinchu? Sutʼinchay.

 4 Chay Ley ni jaykʼaq qillqakuptin, ¿imataq kanman karqa? ¿Moisés, israelitasman tukuynin Leyesta yuyarikuspa willayta atinmanchu karqa? ¿Imataq qhipa kaq mita runasmanta kanman karqa? ¿Paykunaman mana pantaspa willayta atikullanmanchu karqa? Ajinata ruwaspaqa, Diospa Leyninta qʼiwinkuman karqa. Sutʼincharinapaq, juk filapi ñawpaq kaq runaman juk willayta willaptiyki, paytaq qhipan kaqman willaptin, ajinata qhipa kaqman chayanankama willakuptin, ¿imaynataq chay willay chayanman? Qhipa kaqqa, manaña qallariypi willasqayki kikintachu uyarinqa. Diospa Leyninwantaq, mana ajinata ruwakunmanchu karqa.

5, 6. ¿Imatataq Jehová nisqasninwan Moisés ruwananta nirqa, imaraykutaq qillqakusqan ñuqanchikpaq juk bendición?

5 Jehovaqa, may yachaywan nisqasninta qillqachirqa. Diosqa, Moisesman nirqa: “Kay palabrasta qhelqay, imaraykuchus chayman jina tratota qanwan ruwani, jinallataj israelitaswampis”, nispa (Éxodo 34:27). Chayrayku kay 1513 watapi J.n.j. Biblia qillqakuyta qallarirqa. Diosqa, Palabranta qillqanankupaq 1610 wataspi “ashkha kutista tukuy imaymanamanta”, 40 runaswanjina parlarqa (Hebreos 1:1). Chay tiempollapitaq wakin chiqa sunqu qillqaqkuna, pachitanta copiarqanku (Esdras 7:6, NM; Salmo 45:1).

Dios qillqachisqanniqta parlawasqanchikqa, juk jatun bendición. Juk cartata qillqamususqanku mayta sunquchasuptin, ¿manachu sumaqta jallchʼakunki, kutin kutitataq ñawirikunki? Kikillantaq Jehovap cartanwanpis. Arí, qillqachisqanrayku, sapa kuti ñawirikuspa tʼukurisunman (Salmo 1:2). Ajinamanta Diospa Palabranpi, sapa necesitaspa “sonqocha[yta]” tarisun (Romanos 15:4).

 ¿Imaraykutaq runas qillqarqanku?

7. Dios Palabranta runaswan qillqachisqan, ¿imaynatá sumaq yachayniyuq kasqanta rikuchin?

7 Jehovaqa sumaq yachaywan runaswan Palabranta qillqachirqa. Angeleswan qillqachiptin, ¿ñuqanchikpaqjinachu kanman karqa? Ichapis angelesqa imaynachus Jehová kasqanta, imaynatachus Diosta yupaychasqankumanta, chiqa sunquwan yupaychaq runasmanta ima qillqankuman karqa. Chaywanpis angeleswanqa mana kikinchakusunmanchu, imaptinchus paykunaqa mana juchayuq, aswan yachayniyuq, atiyniyuq ima kanku (Hebreos 2:6, 7).

“Diosmanta tukuy Qhelqasqaqa paypa yuyaychasqan”

8. ¿Maykamataq Jehová, runas yachayninkumanjina Bibliata qillqanankuta saqirqa? (Sutʼinchaynintawan ñawiriy.)

8 Jehovaqa, Palabranta runaswan qillqachispa necesitasqanchikta quwarqanchik. Bibliaqa Diospa “yuyaychasqan” kaspapis, runaspaqjina qillqasqa kachkan (2 Timoteo 3:16). ¿Imaynamantá chayta ruwarqa? Diosqa, achkha kutispi runas sumaqta yuyaychakuspa qillqanankuta saqirqa, ajinamanta “sumaj kʼacha palabrasta maskʼarqa[nku], cheqa qhelqasqan[ku]taj cheqampuni karqa” (Eclesiastés 12:10, 11). Chayrayku Bibliaqa tukuy imaymanamanta qillqakurqa, imaptinchus qillqaqkunaqa, imaynachus kasqankumanjina qillqarqanku. * Chaywanpis “Espíritu Santomin Diosmanta chay imasta parlarqa runasnejta” (2 Pedro 1:20, 21). Ajinamanta ‘Diospa Palabran’ ruwakurqa (1 Tesalonicenses 2:13).

9, 10. Bibliata runas qillqasqankurayku, ¿imaraykutaq tukuy ñawiriyta munanapaqjina?

9 Runasniqta Biblia qillqakusqanrayku may sumaqpuni, ñawiriyta munanapaqjinataq. Qillqaqkunaqa ñuqanchikjina juchasapas kasqankurayku, chʼampaykunapi rikukurqanku,  juchaman urmanapaqjinataq tanqasqa karqanku. Wakin kutiqa, espíritu santo yuyaychasqanmanjina imaynachus sientekusqankumanta, kallpachakusqankumanta ima qillqarqanku (2 Corintios 12:7-10). Arí, paykuna kikinkumanta parlarqanku. Angelestaq chayta mana ruwayta atinkumanchu karqa.

10 Sutʼincharinapaq, kamachiq Davidmanta parlarina. Payqa mayta juchallikusqantawan, juk salmota qillqarqa. Chaypitaq tukuy sunqu Diospa perdonninta mañakuspa nirqa: “Juchasniymanta llimphuchaway. Noqa pantasqayta reparakuni; juchayta mana qonqayta atinichu. Nacekusqaymantapacha sajra kani. Mamaypa wijsanmantapacha juchasapa kani. Ñawpaqeykimanta ama wijchʼuwaychu, amataj Espíritu Santoykita qhechuwaychu. Diosmanqa pʼakisqa sonqota jaywana. Qanqa Diosniy, chay jina llakiywan pʼakisqa sonqota mana qhesachankichu”, nispa (Salmo 51:2, 3, 5, 11, 17). ¿Imayna llakisqachus kasqanta reparanchikchu? ¿Manachu juchasapa runalla ajinata qillqayta atinman?

¿Imaraykutaq runasmanta parlan?

11. ¿Imaraykutaq Bibliapi ñawpa runasmanta qillqakusqan “yachachinawanchejpaj” kachkan?

11 ¿Imaraykutaq Biblia tukuy ñawirinankupaqjina kasqanta nillasunmantaq? Imaraykuchus, ñawpa tiempo runasmanta parlan. Wakinkunaqa Diosta yupaycharqanku, wakintaq mana. Chantapis chʼampaykunasninkumanta, kusiyninkumanta, kawsayninkupi imatachus akllasqankurayku imaynapichus rikukusqankumanta ima ñawiriyta atinchik. Chay tukuytaq “yachachinawanchejpaj qhelqasqa karqa” (Romanos 15:4). Ajinamanta Jehovaqa yachachiyninwan sunqunchikman chayan. Kunanqa, wakinta qhawarina.

12. Biblia, Diosta wasanchaq runasmanta parlasqan, ¿imaynatá yanapawanchik?

12 Bibliaqa, Diosta wasanchaqkunamanta, saqra runasmanta, imachus paykunawan kasqanmanta ima parlallantaq.  Chay runas ruwasqankupiqa, imastachus qhisachananchik kasqan sutʼi rikukun. Judas, Jesusta wasanchananpaq imaynatachus japʼichinanta maskʼasqanqa, pitapis wasanchay mana allinchu kasqanta sutʼita rikuchiwanchik. Chaymanta ni mayqin kamachiypis aswan sutʼi kanmanchu (Mateo 26:14-16, 46-50; 27:3-10). Kaykunaqa sunqunchikman chayan, chantá imachus mana allin kasqanta reparaspa chiqnikunapaq yanapawanchik.

13. ¿Imaynamantá Biblia imachus kʼacha kaykuna kasqanta sumaqta entiendenapaq yanapawanchik?

13 Bibliaqa, Diosta tukuy sunquwan yupaychaqkunamanta parlan. Chayta ñawirispaqa, Diosta sunqu kʼajaywan yupaychasqankuta, chiqa sunqu kasqankuta ima yachakunchik. Chaytaq Diosman qayllaykunapaq, ima kʼacha kaykunatachus puquchina kasqanta yachachiwanchik. Sutʼincharinapaq: Diospi creeymanta parlarina. Bibliaqa, Dios allinpaq qhawanawanchikpaq Paypi creenapuni kasqanta sutʼinchan (Hebreos 11:1, 6). Chantapis imatachus Diospi creeqkuna ruwasqankumanta parlan. Sutʼincharinapaq Abrahamqa, Diospi creesqanrayku churin Isaacta Diosman jaywayta munarqa (Génesis, 22 tʼaqa; Hebreos 11:17-19). Chaykunatajina ñawirispaqa, imachus Diospi creey kasqanta sumaqta entiendenchik. Jehovaqa, mayjina yachayniyuq kasqanrayku, mana kʼacha kaykunata rikuchinanchikta nillawanchikchu, manaqa runaspa kawsayninkuniqta sutʼita yachachiwanchik.

14, 15. ¿Imatataq Biblia temploman riq viudamanta nin, imatá chay Jehovamanta yachachiwanchik?

14 Ñawpa tiempo runasmanta qillqakusqanqa, imaynachus Jehová kasqanta yachachiwanchik. Jesús qullqita churana qayllapi tiyachkaspa, juk warmip ruwasqanta qhawasqanmanta parlarina. Chaypiqa, tukuy runas qullqita churachkarqanku, “qhapajkunaqa kapuyninkumanta puchojllataña” churarqanku. Chaywanpis Jesusqa, juk wakcha viuda tukuy kapusqan “iskay phatata” churaykusqanta allinta  qhawarqa, chay phatasqa “phisullawan ninaku[rqa]”. * Jesusqa, Jehovajina yuyasqanrayku chayta reparaspa nirqa: “Kay wajcha viudaqa aswan ashkhata churan, tukuy runasmanta nisqaqa”, nispa. Chay nisqanqa, chay viuda tukuy churaqkunamanta aswan achkhata churasqanta rikuchin (Marcos 12:41-44; Lucas 21:1-4; Juan 8:28).

15 Temploman tukuy riqkunamanta, ¿manachu Biblia chay viudallamanta parlasqan tʼukunapaq? Chaywan Jehovaqa, may jatunpaq qhawawasqanchikta, tukuy sunqu ruwaptinchik mayta kusikusqanta, qusqanchiktataq mana wakkunap qusqankuwan kikinchasqanta rikuchiwanchik. Ajinamanta, imaynachus Pay kasqanta sumaqta yachachiwanchik.

¿Imastaq Bibliapi mana qillqakurqachu?

16, 17. Jehová Palabranpi imaschus qillqakunanta akllasqan, ¿imaynatataq yachayninta rikuchin?

16 Munasqa familianchikman juk cartata qillqaspaqa, mana tukuy imatachu qillqanchik, ¿icharí? Jehovapis, Palabranpi pi runasllamantachus, mayqin ruwaykunallamantachus qillqakunanta allinta akllarqa. Chaywanpis chaykunamanta mana tukuynintapunichu sutʼinchan (Juan 21:25). Sutʼincharinapaq, Dios juzgasqanmanta Bibliapi ñawirispaqa, ichá mana tukuy tapuykunapaqchu kutichiykunata tarisun. Chaywanpis Jehová Palabranpi imasllachus qillqakunanta akllasqanqa, may yachayniyuq kasqanta rikuchin. ¿Imaynamantá?

17 Biblia imayna qillqasqachus kasqanqa, imachus sunqunchikpi kasqanta sutʼita rikuchin. Hebreos 4:12 pʼiti ninjina, “Diospa Palabranqa kawsayniyoj, atiyniyojtaj; puraj  filoyoj espadamanta aswan filo. Chay Palabraqa runaj sonqon ukhukamapuni chayan. Jinallataj yuyasqanta, sonqompi imatachus munasqantapis sutʼita rikuchin”. Arí, Bibliap yachachiyninqa, sunqu ukhumanpuni chayan, imatachus yuyasqanchiktataq sutʼita rikuchin. Chaywanpis mana allin yuyaywan ñawiriqkunaqa, mana tukuy imatachu sutʼinchasqanta ninku. Chayraykutaq Jehová mana munakuyniyuq, mana yachayniyuq, mana chiqan kayniyuq ima kasqanta yuyanku.

18, 19. a) Bibliata ñawirispa tukuy tapuykunapaq kutichiyta mana tarispa, ¿imaraykutaq pantasqa kasqanta mana yuyanachu? b) ¿Imayna sunquwantaq Diospa palabranta entiendenapaq ñawirinanchik tiyan, imaynatá chay Diospa yachayninta rikuchin?

18 Bibliata tukuy sunqu ukhunchaspaqa, imatachus Jehovamanta yachachisqanta sumaqta entiendenchik. Chayrayku ima tapuypa kutichiynintapis mana chay ratochu tarispaqa, mana usqhayllatachu pantasqa kasqanta yuyanchik. Sutʼincharinapaq, juk runa imatapis tarpuyta munaptinqa, tarpusqanmanta machkhachus pʼutumunanta mana yachaspapis, jallpʼata wakichispa mujuta tarpuyta qallarin. Imaptinchus tarpusqanqa, tiempollawan pisimanta pisi lluqsimuspa surkʼasman juntʼaykunqa. Bibliata ukhunchaspapis, pisimanta pisi imaynapunichus Dios kasqanta yachakunchik. Ichapis qallariypiqa Bibliap nisqan, imaynachus Dios kasqanwan churanakusqanta yuyasunman. Chaywanpis Bibliata ukhunchaspaqa, Jehová munakuywan chiqan kaqtapuni ruwasqanta yachakunchik.

19 Diospa Palabranmanta yachakuytapuni munaspa tukuy sunquwan ñawirisun, ukhunchasuntaq chayqa, entiendeyta atillasun. ¿Manachu chay Jehovap jatun yachayninta rikuchin? Yachayniyuq runasqa, librosta “yachayniyojkuna[paq], yuyayniyojkuna[paq]” imalla qillqanku. Chaywanpis Diospa yuyaychasqan librolla, tukuy allin sunquyuq runas entiendenankupaqjina kachkan (Mateo 11:25).

 “Sumaq yachay[niyuq]” libro

20. ¿Imaraykutaq Jehovalla allinta kawsakunapaq imatachus ruwananchikta yachan, chantá ima sumaq yachaytaq Bibliapi tiyan?

20 Jehovaqa, imaynatachus allinta kawsakunanchikta Palabranpi niwanchik. Ruwawaqninchikqa, imatachus necesitasqanchikta sumaqta yachan. Arí, tukuypis munasqa kayta, kusisqa kawsakuyta, wakkunawan allinta apanakuyta ima tukuy tiempo necesitanchik. Bibliapiqa, allinta kawsakunanchikpaq “sumaj yachayta” tarisunman (Proverbios 2:7). Kay librop sapa rakʼiyninpa juk yachaqananqa, imaynatachus Bibliap nisqanmanjina ruwanata sutʼinchan. Chaywanpis kunanqa juk yuyaychayta qhawarina.

21-23. ¿Ima yuyaychaytaq mana jaya sunqus kanapaq, mana phiñasqalla purinapaq ima yanapawanchik?

21 Phiñasqalla puriq runas, jaya sunqus ima, paykunallataq ñakʼarinku, ¿icharí? Phiñakuyqa, juk llasa qʼipijina. Phiñasqalla kaspaqa, ni imata ruwayta atispa llakisqalla kasunman. Yachayniyuq runasqa, phiñakuq runap sunqun sayarpariyta atisqanta chayri wak unquywan rikhurinanta ninku. Chaywanpis Bibliaqa, may unaymantaña kayta yuyaychawarqanchik: “Phiñasqa kayta saqey, qhesachaytaj”, nispa (Salmo 37:8). ¿Imaynatá chayta kasukusunman?

22 Diospa Palabranqa jinata yuyaychawanchik: “Runaj yuyayniyoj kaynenqa phiñakuyninta thasnun; phiñakuyta qonqayman churasqanrayku payqa allimpaj qhawasqa”, nispa (Proverbios 19:11). Yuyayniyuq kayqa, sumaqta imatapis reparanapaq, imaraykuchus runas imatapis ruwasqankuta chayri parlasqankuta entiendenapaq yanapawanchik. Arí, imatachus yuyasqankuta, imaynachus sientekusqankuta, imaynapichus rikukusqankuta ima yachaspaqa, mana pantasqata wakkunamanta yuyasunchu, nitaq paykunapaq phiñakusunchu.

23 Bibliaqa, ajinata yuyaychawanchik: “Ujkuna ujkunawan paciencianakuspa, purajmanta perdonanakuychej”, nispa  (Colosenses 3:13). “Ujkuna ujkunawan paciencianakuspa” nispaqa, pipis phiñachinawanchikpaqjina imallatapis ruwaptin mana usqhayllata phiñakunanchikta nichkawanchik. Chayta kasukuspaqa, mana wakkunapaq phiñasqalla kasunchu. “Perdonanakuychej” nispataq, phiñakuyninchikta thasnunata nichkawanchik. Jehovaqa, runa masinchikta perdonananchik kasqanta sumaqta yachan. Chaytaq mana paykunallatachu yanapan, manaqa sunqu tiyasqa kawsakunapaq yanapawanchik (Lucas 17:3, 4). Arí, ¡may sumaq yachaypuni Diospa Palabranpi kachkan!

24. ¿Imataq Diospa yachayninmanjina ruwaptinchik kanqa?

24 May munakuyniyuq Jehovaqa, ñuqanchikwan parlayta munarqa. Chayrayku may sumaqta yuyaychakuspa juk “cartata” apachimuwarqanchik. Chaytataq runasta espíritu santonwan yuyaychaspa qillqachirqa. Chayrayku Bibliapiqa, Diospa yachaynin tarikun, atienekunapaqjinataq “sumaj sayasqa” kachkan (Salmo 93:5). Jehovap nisqanmanjina kawsakuspa, wakkunaman yachachispa ima, tukuy yachayniyuq Jehovaman astawan qayllaykusunchik. Qhipan yachaqanapiqa, Jehová yachayninmanta kayta yachakusunchik: imachus qhipaman kananta yachasqanta, munayninta juntʼananta ima.

^ párrafo 8 Davidqa ovejasta michiq kasqanrayku, chaymanjina qillqarqa (Salmo 23). Mateotaq ñawpaqta impuestota cobraq kasqanrayku, qullqista sumaqta riqsisqanmanjina qillqarqa (Mateo 17:27, NM; 26:15; 27:3). Lucaspis doctor kasqanrayku, unquykunamanta yachasqanmanjina qillqarqa (Lucas 4:38; 14:2; 16:20).

^ párrafo 14 Ñawpa siglopiqa, kay iskay phatas juk pʼunchaypi chunka iskayniyuq minutosmanta aswan pisita llamkʼaspa ganakuyllawan ninakurqa. Chaytaq wakcha runas aswan barato chʼila pʼisqituta rantinankupaqpis mana wakiqchu.