Ir al contenido

Ir al índice

 29 Yachaqana

“Cristoj munakuynintapis sumajta rejsinaykichejpaj”

“Cristoj munakuynintapis sumajta rejsinaykichejpaj”

1-3. a) ¿Imaraykutaq Jesús Tatanjina kayta munarqa? b) Jesús munakuyninta rikuchisqanmanta, ¿mayqinkunatataq ukhuncharisun?

JUK yuqallitu tatanjina imatapis ruwayta munaqta, ¿rikurqankichu? Ichapis tatanjina kayta, parlayta chayri puriyta munan. Tiempowantaq tatanjina allin kaqta ruwaspa, Diosta yupaychaspa ima kawsakunman. Arí, wawasqa, munakuyniyuq tatankuta munakusqankurayku, allinpaq qhawasqankurayku ima, paykunaman rikchʼakuyta munanku.

2 ¿Imaynatá Jesús Janaqpachapi Tatanwan kawsakun? Jesús juk kuti nirqa: “Yachananku tiyan Dios Tatata munakusqayta”, nispa (Juan 14:31). Arí, Churiqa, niraq pipis kachkaptin Tatanwan may unaytaña kawsakusqanrayku, Jehovata ni pijina munakun. Chay munakuynintaq Tatanjina kayta munananpaq tanqarqa (Juan 14:9).

3 Jesusqa, kay librop ñawpaq yachaqanasninpi yachakurqanchikjina, Jehová imaynatachus atiyninta, chiqan kayninta, yachayninta ima rikuchin, kikillantataq rikuchirqa. Jehovap munakuynintarí, ¿imaynatá rikuchirqa? Kimsaniqmanta chayta rikuchisqanta ukhuncharina: Wakkunap allinninkuta maskʼasqanpi, jatun khuyakuyninpi, perdonananpaq wakichisqa kasqanpi ima.

“Mana pipis aswan sinchʼi munakuyniyoj kanchu”

4. ¿Imaynamantá Jesús munakuywan wakkunap allinninkuta maskʼasqanta ni pijina rikuchirqa?

4 Jesusqa, wakkunap allinninkuta maskʼayta sumaqta yachachiwarqanchik. Arí, allinnillanta maskʼaymantaqa, wakkunap allinninkutapuni maskʼaq. ¿Imaynamantá? Payllataq sutʼincharqa: “Mana pipis aswan sinchʼi munakuyniyoj kanchu,  kawsaqesninrayku wañojmanta nisqaqa”, nispa (Juan 15:13). Arí, ñuqanchikrayku kawsayninta tukuy sunqu qurqa. Chaytaq ni pijina munakuwasqanchikta rikuchin. Chaywanpis, wakjinasmanta munakuywan wakkunap allinninkuta maskʼasqanta rikuchillarqataq.

5. ¿Imaraykutaq Diospa Kʼata Churin janaqpachamanta jamusqan wakkunap allinninkuta maskʼasqanta rikuchin?

5 Diospa Kʼata Churinqa, niraq Jallpʼaman jamuchkaspa janaqpachapi jatun kayniyuq karqa. Payqa, Tatanwan, angeleswan ima kʼachata kawsakurqa. Chaywanpis may munasqa Churiqa, “janaj pachapi jatun kaynimpa kʼanchayninta saqespa, payqa kamachi runaj kayninta japʼerqa, runa jinataj nacekorqa” (Filipenses 2:7). Jesusqa, tukuy sunqu kay Jallpʼaman juchasapa runaswan kawsakuq jamurqa, mayqinchus “Kuraj Supaypa atiynimpi” kachkan (1 Juan 5:19). ¿Manachu chay wakkunap allinninkuta maskʼasqanta rikuchin?

6, 7. a) ¿Imaynasmantá Jesús Jallpʼapi ruwayninta juntʼachkaspa munakuywan wakkunap allinninkuta maskʼasqanta rikuchirqa? b) ¿Imaynatataq Juan 19:25-27 pʼitis Jesús munakuywan wakkunap allinninkuta maskʼasqanta rikuchin?

6 Jesusqa, Jallpʼapi ruwayninta juntʼachkaspa munakuywan tukuypa allinninkuta maskʼarqa. Ruwayninta sumaqta juntʼananraykutaq, runasjina gustota kawsakuyta qhisacharqa. Payllataq nirqa: “Atojkunajtaqa qaqapi juskʼusninku tiyan, pʼisqospis thapasniyojllataj kanku. Runaj Churimpatarí, mana maypi samarikunallampajpis kapunchu”, nispa (Mateo 8:20). Sumaq carpintero kasqanrayku, sumaq wasita ruwakunanpaq tiempochakunman karqa, sumaq mesasta, wak imasta ima ruwaspataq qullqiyuq kanman karqa. Chaywanpis sumaq yachayninwanqa, mana qullqi patapi kawsaytachu maskʼarqa.

7 Kay Juan 19:25-27 pʼitisqa, Jesús munakuywan wakkunap allinninkuta maskʼasqanta sumaqta rikuchin. Wañupunan tarde, imaschus Jesuspa yuyayninpi, sunqunpi ima kachkasqanpi tʼukurina. Kurkupi warkhusqa kachkaspaqa,  discipulosninmanta, runasman willaymanta, astawanpis juntʼa sunqu kananmanta, imaynatachus chay, Tatanpa sutinta jatunchananmanta ima llakikuchkarqa. Runaspa kawsayninkupis, makisninpi kachkarqa. Chaywanpis niraq wañupuchkaspaqa, maman Mariamanta llakikurqa, payqa viudañasina karqa. Chayrayku apóstol Juanmanta, mamantajina qhawapunanta mañakurqa. Juantaq qhipaman wasinman pusakapurqa. Ajinamanta Jesusqa, maman ni imamanta pisichikunanpaq, Diosta yupaychanallanpaqpuni ima, sumaqta encargakurqa. ¿Manachu chay, munakuywan wakkunap allinninkuta maskʼasqanta rikuchin?

‘Sunqun wawayarqa’

8. Biblia, Jesuspa khuyakuyninmanta parlasqan, ¿imataq Griego qallupi niyta munan?

8 Jesusqa, Tatanjina khuyakuyniyuq karqa. Bibliaqa, ñakʼariypi llakiypi kaqkunamanta sunqunta nanachikuspa yanapasqanta nin. Chantapis Jesuspa khuyakuyninmanta parlaspa, griego qallupi juk rimayta uqharisqanqa, “sunqun wawayarqa” ninayan. Juk yachayniyuq runa nisqanmanjinataq chay rimayqa, “juk runap sunqun mayta wawayarisqan [...] ninayan. Chay griego rimaylla chayjina khuyakuymanta parlanapaq may sumaq”. Kunanqa Jesús sunqunta nanachikuspa, imaynasmantachus yanapasqanta qhawarina.

9, 10. a) ¿Imaraykutaq Jesús, discipulosnin ima, chʼinniqman ripurqanku? b) Jesús runas mana samarikuqta saqiptinku phiñakunanmanta, ¿imatá ruwarqa, imaraykú?

9 Khuyakuyninrayku Diosta yupaychanankupaq yanaparqa. Marcos 6:30-34 pʼitisqa, imaraykuchus sunqunta nanachikusqanta rikuchin. Kaypi tʼukurina: apostolesninqa, achkha llaqtaspi Diosmanta willasqankumanta kutimuspa, may kusisqas kachkarqanku. Jesusman chayaspataq rikusqankuta, uyarisqankuta ima may kusiywan willarqanku. Chaywanpis chaypi may chhika runas tantaykukusqankurayku, ni mikhunankupaqpis tiemponku karqachu. Jesustaq apostolesnin may saykʼusqas kachkasqankuta reparaspa, paykunaman  nirqa: “Jamuychej chʼinnejman, chaypitaj tumpallatapis samarikunkichej”, nispa. Chayrayku chʼinniqman rinankupaq, Galilea quchap pata ladonniqta barcopi rirqanku. Chaywanpis chay runasqa, chayta rikuspa, maymanchus richkasqankuta yachaspa ima, quchap kantunta correspa, aswan ñawpaqta chayarqanku.

10 Runas chayta ruwasqankumanta, ¿Jesús phiñakurqachu? Mana. Astawanqa, may chhika runas payta suyachkasqankuta rikuptin sunqun wawayarqa. Marcos chaymanta nin: “Ashkha runasta rikorqa, paykunatataj khuyakuywan qhawarqa [chayri sunqun wawayarirqa], mana michejniyoj ovejas jina kasqankurayku. Chantá paykunaman tukuy imata yachachiyta qallarerqa”, nispa. Arí, Jesusqa, chay runas Diosmanta yachakuyta munasqankuta, mana michiqniyuq ni jarkʼaqniyuq chinkasqa ovejasjina kachkasqankuta ima yacharqa. Chay tiempomanta religionta kamachiqkuna chay ovejasta qhawananku kaptinpis, rumi sunqu kasqankurayku mana qhawasqankuta yachallarqataq (Juan 7:47-49). Chayrayku, chay runasmanta mayta khuyakuspa, “Diospa reinonmanta” yachachiyta qallarirqa (Lucas 9:11). Jesusqa, yachachisqanta imaynatachus chay runas japʼikunankuta mana yachaspapis, mayta khuyakurqa. Nisunman mana yachachisqanmantaraqchu khuyakurqa, manaqa khuyakusqanrayku yachachirqa.

“Makinwan llankhayku[rqa]”

11, 12. a) ¿Imaynatá jaqay tiempopi lepra unquyniyuqkunata qhawaq kanku, imatataq Jesús payman “leprawan onqosqa” runa qayllaykuptin ruwarqa? b) ¿Imaynataq lepra unquyniyuq runa Jesús llamkhaykuptin sientekunman karqa, imaynatá juk doctorpa ruwasqan chayta rikuchin?

11 Khuyakuyninrayku ñakʼariqkunata yanaparqa. Tukuy laya unquyniyuq runas, may khuyakuyniyuq kasqanta reparaspa Jesusman qayllaykuq kanku. Chayqa, achkha runaswan richkaptin “leprawan onqosqa” runa qayllaykusqanpi sutʼi rikukun (Lucas 5:12). Chay tiempopiqa, lepra unquyniyuqkuna, wakkunaman mana unquyninta chimpachinankupaq  karunchasqas kananku karqa (Números 5:1-4). Chaywanpis chay tiempomanta religionta kamachiqkunaqa, lepra unquyniyuqkunata ñakʼarichinankupaqjina kamachiykunata churarqanku. * Chaywanpis imatachus Jesús lepra unquyniyuqwan ruwasqanta qhawarina. “Uj kuti Jesusman jamorqa uj runa lepra onqoyniyoj. Qonqoriykukuspataj, Jesusmanta mañakorqa: Munankichus chayqa, atinki sanoyachiwayta, nispa. Jesustaj payta khuyarqa, makinwan llankhaykuspataj, nerqa: Arí, munani; llimphuchasqa kay, nispa. Jesús chayta nisqantawan, runaqa lepra onqoyninmanta sanoyasqa karqa” (Marcos 1:40-42). Jesusqa, ley nisqanmanjina chay lepra unquyniyuq runa, chaypi kanan mana allinchu kasqanta yacharqa. Chaywanpis karunchananmantaqa, sunqunta nanachikuspa runas mana yuyasqankumanjina, chay runata llamkhaykurqa.

12 Lepra unquyniyuq runa, Jesús llamkhaykuptin imaynachus sientekusqanpi tʼukurina. Chaypaqqa, juk runamanta parlarina. Doctor Paul Brand nisqa, pichus lepra unquymanta sumaqta yachan, India llaqtapi lepra unquyniyuq waynuchumanta willariwanchik. Chay doctorqa, chay waynuchuta jampinanpaq qhawaykuchkaspa hombronmanta japʼiykusqa, juk warminiqtataq thañipunanpaq imastachus ruwananta nisqa. Chay waynuchutaq waqarikusqa, chayrayku doctor tapusqa: “¿Nichu allinta parlachkani?”, nispa. Qallunkuman tikrachiq warmiqa, chay waynuchuta tapuspa kutichisqa: “Mana doctor. Astawanqa makiykita hombronman churaykusqaykimanta waqachkasqanta nin. Imaptinchus  watastaña mana pipis llamkhaykusqachu”, nispa. Jesús lepra unquyniyuqta llamkhaykusqanqa, aswan sumaqraqchá karqa, imaptinchus chay millay unquynin chinkapurqa.

13, 14. a) ¿Imawantaq Jesús Naín llaqtaman qayllaykuchkaspa tinkukurqa, imaraykutaq chay may llakiy karqa? b) ¿Imatataq Jesús khuyakuyninrayku Nainmanta viudapaq ruwarqa?

13 Khuyakuyninqa llakiyniyuqkunata yanapananpaq tanqarqa. Jesusqa wakkunap llakiyninkumanta mayta sunqunta nanachikuq. Lucas 7:11-15 pʼitis nisqanta qhawarina. Jallpʼapi ruwayninta khuskanchachkaptin Jesusqa, Galileapi Naín llaqtaman richkarqa, punkumanña chayaykuchkaptintaq wañusqata pʼampaq apaqkunawan tinkurqa. Rikusqanqa may llakiy karqa, imaptinchus juk viudap kʼata churin wañupusqa. Ichapis chay viudaqa, kikillantataq qusanta llakiywan pʼampaykurqa. Kunantaq kʼata wawanta apachkarqanku, ichá chay wawallan payta yanapananpaq karqa. Ichapis achkha runaswan, waqaspa ganakuqkunawan, tocaqkunawan ima apachkarqanku (Jeremías 9:17, 18; Mateo 9:23). Imaynapunichus kaptinpis Jesusqa, wañusqata apaqkunap ladonta maman sunqu nanayta waqaspa richkaqta sumaqta qhawarqa.

14 Jesusqa, chay phutisqa mamata rikuspa sunqunta wawayachirqa, “khuya[kuspataq]” kʼachamanta nirqa: “Ama waqaychu”, nispa. Wañusqaman qayllaykuspataq llamkhaykurqa, chayrayku apaqkuna, riqkuna ima sayarqanku. Sinchimantataq wañusqata nirqa: “Wayna, qanta niyki: Sayariy”, nispa. “Wañusqataj [miskʼi puñuymanta rikchʼarispajina] tiyaykamuspa, parlarerqa”. ¿Imatá chantá ruwarqa? Biblia nin: “[Jesustaq] mamanman qoporqa”, nispa.

15. a) Jesuspa khuyakusqanpi, ¿imaynamantá khuyakuy, ruwaywan khuskachasqa kasqan rikukun? b) ¿Imaynamantá Jesusjina khuyakusunman?

15 ¿Imatá kaykunamanta yachakunchik? Sapa jukta ñawirispaqa khuyakuy, ruwaywan khuskachasqa kasqanta reparanchik. Jesusqa, wakkunap llakiyninkuta mana qhawakullaqchu, manaqa khuyakuspa yanapaqpuni. ¿Imaynamantá payjina ruwasunman? Ñuqanchikqa, allin willaykunata willanapaq,  discipulosta ruwanapaq ima kamachisqa kanchik. Diosta mayta munakusqanchikrayku chayta ruwaptinchikpis, khuyakuyninchik tanqanallawanchiktaq tiyan. Jesucristojina wakkunamanta khuyakusun chayqa, runasman Diosmanta kʼajaywan willamunapaq sunqunchik aysakunqa (Mateo 22:37-39). Hermanos ñakʼariptinku chayri familiankumanta pillapis wañupuptin, ¿imaynamantá khuyakusunman? Ñuqanchikqa, unqusqasta mana thañichisunmanchu, nitaq wañusqasta kawsarichisunmanchu. Chaywanpis llakiyninkumanta llakikusqanchikta nisunman chayri imaynallamantapis yanaparisunman (Efesios 4:32).

“Tatáy, juchasninkuta pampachay”

16. Jesús kurkupi kachkaspa, ¿imaynamantá perdonanapaq wakichisqa kasqanta rikuchirqa?

16 Jesusqa Tatanjinapuni munakuyninta wakjinamanta rikuchillarqataq: “perdonanapaj wakichisqa” kaspa (Salmo 86:5). Chaytataq kurkupi kachkaspapis sutʼita rikuchirqa. Makisninmanta, chakisninmanta ima clavasqa ñakʼarichkaspa, ¿imatataq nirqa? ¿Mañakurqachu Jehová ñakʼarichiqkunata jasutʼinanta? Mana. Astawanqa, samaynin tukukuchkaptinña nirqa: “Tatáy, juchasninkuta pampachay, imaraykuchus mana yachankuchu imatachus ruwasqankuta”, nispa (Lucas 23:34). *

17-19. ¿Imaynasmantá Jesús Pedrota kimsa kutita mana riqsisqanta niptinpis perdonasqanta rikuchirqa?

17 Jesús perdonanapaq wakichisqa kasqanqa, imaynachus  Pedrowan kasqanpi aswan sutʼi rikukun. Pedroqa Jesusta mayta munakurqa. Jesús Jallpʼapi 14 Nisán chʼisillatawanña kawsachkaptin, Pedro nirqa: “Señor, qanwanqa mana carcelllamanchu rinaypaj wakichisqa kani, astawanqa wañunaypajpis”, nispa. Pisi horasninmantaq, kimsa kutita mana riqsisqanta nirqa. Chantá imachus kasqanmanta Biblia nin: “Señorqa kutirikuspa, Pedrota qhawarerqa”, nispa. “Jawaman llojsispataj, Pedroqa [juchallikusqanmanta mayta llakikuspa] sonqo nanayta waqarikorqa”. Jesús wañupusqan pʼunchaypitaq, ichapis tapukurqa: “¿Señorniy perdonawanmanchu karqa?”, nispa (Lucas 22:33, 61, 62).

18 Pedroqa, mana unayninmanchu chayta yacharqa. Jesusqa 16 Nisán paqarinta kawsarimuspa, ichá chay pʼunchaypacha Pedrota waturirqa (Lucas 24:34; 1 Corintios 15:4-8). ¿Imaraykutaq Jesús mana riqsisqanta niptinpis, chayta ruwarqa? Ichapis sunqu pʼakisqa apostolta mayta munakusqanta, jatunpaq qhawasqanta ima rikuchinanpaq. Chaywanpis sunquchananpaq mana chayllatachu ruwarqa.

19 Aswan qhipaman Jesusqa, Galilea qucha kantunpi discipulosninman rikhurirqa. Pedrotataq kimsa kutita (mana riqsisqanta nirqa chhikallatataq) munakusqantachus manachus tapurqa. Kimsa kutipi tapuptintaq, Pedro nirqa: “Señor, qan tukuy imata yachanki; munakususqaytapis yachallankitaj”, nispa. Arí, Jesusqa imachus sunqupi kasqanta yachasqanrayku, Pedro mayta munakusqanta yacharqaña. Chaywanpis pay kikin sutʼinchananta saqirqa, “ovejasniyta michipuway” nispataq kamachirqa (Juan 21:15-17). Ñawpaq kutipi, runasman willamunanta kamachirqaña (Lucas 5:10). Kunantaq, paypi atienekusqanta rikuchispa aswan sumaq ruwayta qurqa: paypa qhipanta riqkunata qhawapunanta. Aswan qhipamantaq, discipulospa ruwayninkupi aswan jatun ruwayta qurqa (Hechos 2:1-41). Pedroqa, Jesús perdonasqanta, paypi atienekusqanta ima yachaspa, ¡maytachá sunquchakurqa!

 ‘¿Cristop munakuyninta sumaqtachu riqsinchik?’

20, 21. ¿Imaynatá “Cristoj munakuynintapis sumajta riqsi[sunman]”?

20 Chiqamanta Diospa Palabranqa, Jesuspa munakuyninmanta sumaqta parlan. Chaywanpis, ¿imaynatá Jesuspa munakuyninman kutichisunman? Biblia niwanchik: “Cristoj munakuynintapis sumajta rejsi[ychik], mayqenchus tukuy runaspa yuyayninta atipan”, nispa (Efesios 3:19). Rikunchikjina evangelios Jesuspa kawsayninmanta, ruwayninmanta ima parlasqanqa, munakuyninmanta sumaqta yachachiwanchik. Chaywanpis, “Cristoj munakuynintapis sumajta rejsi[napaqqa]”, mana Biblia Jesusmanta nisqallantachu yachakunanchik tiyan.

21 Griego parlaypi ‘riqsiy’ rimayqa, “ruwasqanchikmanta yachakuy” niyta munan. Cristojina runa masinchikta munakuspaqa, nisunman allinninkupaq imatapis ruwaspa, khuyakuywan yanapaspa, sunqumantapacha perdonaspa ima, yuyayninta entiendesqanchikta rikuchisun. Ajinamanta, “Cristoj munakuynintapis” sumaqta riqsisun, “mayqenchus tukuy runaspa yuyayninta atipan”. Chantapis ni jaykʼaq kayta qunqanachu: Jesusqa, Tatanjinapuni ruwarqa, chayrayku payman astawan rikchʼakuspaqa, munakuyniyuq Jehovaman astawan qayllaykusun.

^ párrafo 11 Chay tiempomanta religionta kamachiqkunaqa, yaqha 2 metrosta (180 centimetrosta) lepra unquyniyuqmanta karunchakunata kamachirqanku. Wayraptintaq 45 metrosta. Kay Midrás Rabbah libroqa, juk rabino lepra unquyniyuq runamanta pakakusqanta, juktaq rumiswan chʼanqaspa vakiyasqanta nin. Chayrayku chay unquyniyuq runasqa, qhisachasqa, millaypaq qhawasqas, chiqnisqas kay ima, imaynachus kasqanta yachallarqanku.

^ párrafo 16 Wakin ñawpaq qillqasqaspiqa, Lucas 23:34 pʼitip qallariyninpi nisqanta mana churankuchu. Chaywanpis, wak achkha riqsisqa ñawpa qillqasqaspi chay rimaykuna rikhurisqanrayku, Traducción del Nuevo Mundo Biblia, wak Biblias ima chay rimaykunata churanku. Jesusqa, ichá romano soldados kurkupi clavaqkunaman chay rimaykunata nirqa. Chay soldadosqa, Jesusta mana riqsisqankurayku, ruwasqanku may jucha kasqanta mana yacharqankuchu. Llulla religionta kamachiqkunarí, yachachkaspa ajinata ruwachisqankurayku, aswan juchayuq karqanku. Chayrayku paykunamanta achkhaspaq, perdón mana karqachu (Juan 11:45-53).