Ir al contenido

Ir al índice

 KINSA YACHAQANA

Sonqoykita nanachisojtinku: Wakin kutis sonqonchejta nanachiwasunman

Sonqoykita nanachisojtinku: Wakin kutis sonqonchejta nanachiwasunman

Linda nin: “Qotuchakuyniymanta uj hermanaqa qolqenta suwasqayta qhasillamanta niwarqa. Wakin hermanostaj chayta yachaytawan noqaman kutikuwarqanku, wakinkunataj payman. Aswan qhepamantaj mana noqachu qolqenta suwasqayta yachakorqa. Pay perdonta mañakuwajtinpis, chay jinata niwasqanmanta ni jaykʼaj perdonayta yuyarqani”.

ICHÁ qanpis ajinapi rikukorqanki. Linda sutiyoj hermanaqa suwaman tumpasqankumanta may phiñasqa kasharqa. Llakikunapaj jinataj, wakin hermanosninchejqa waj hermanos imatapis ruwasqankurayku Diosmanta karunchakuyta qallarinku. ¿Qanpis paykuna jinachu ruwarqanki?

¿Pillapis Diospa munakuyninmanta karunchawasunmanchu?

Uj hermano sonqonchejta nanachiwajtinchejqa, ichapis mana perdonayta atillasunmanchu, imajtinchus yuyanchej hermanonchejqa ni ima sajrata ruwanawanchejta (Juan 13:34, 35). Chayrayku mayqen hermanonchejpis sonqonchejta nanachiwajtinchejqa mayta phiñakusunman, sonqo pʼakisqastaj qhepakusunman (Salmo 55:12).

Bibliaqa sutʼita nin wakin kutisqa hermanosnillanchejtaj sonqonchejta nanachinawanchejta (Colosenses 3:13). Sonqonchejta pillapis nanachejtenqa mayta phiñakusunman. ¿Imataj yanapawasunman mana phiñakunapaj? Bibliaj wakin yuyaychaykunasninpi tʼukuriy. Chay yuyaychaykunamanta kinsata qhawarina.

Jehová Tatanchejqa tukuy imata qhawamushan. Jehová Diosmantaqa ni imapis pakasqa kanchu. Payqa wajkuna ñakʼarichiwasqanchejtapis qhawamushan (Hebreos 4:13). Chantapis Payqa imaynachus kashasqanchejta yachan (Isaías 63:9). Nitaj saqenchu wakin chʼampaykuna chayri llakiykuna chayri wakin hermanos munakuyninmanta tʼaqanawanchejta (Romanos 8:35, 38, 39). Noqanchejpis Jehová jina ruwayta munanchej, chayrayku ama saqenachu Diospa munakuyninmanta ni pí tʼaqanawanchejta.

Perdonayqa mana ninayanchu sajra ruwaykunata allinpaj qhawasqanchejta. Pillapis contranchejpi sajrata ruwasqanta perdonaspaqa, ¿chay ruwawasqanchejta allillan kasqantachu nishasunman? Mana. Jehovaqa juchata mana allinpajchu qhawan chaypis, perdonanan kajtenqa perdonan (Salmo 103:12, 13; Habacuc 1:13). Jehovaqa mana “wiñaypajchu” phiñakun. Payqa pay jinallataj perdonananchejta munan (Salmo 103:9; Mateo 6:14).

Phiñakuspaqa ni imata tarisunchu. Uj llasa rumita makiykiwan patapi japʼishasqaykipi tʼukuriy. Ichapis uj ratota japʼiyta atillanki. Jinapis, ¿imataj kanman unayta chay rumita patapi japʼejtiyki? Ichapis uj horata chayri astawan japʼispaqa saykʼupuwaj. Chay rumeqa kasqan jinallapuni kakushan, jinapis unaytaña patapi japʼisqaykirayku aswan llasa kasqanta reparanki. Kikillantaj wajkunapaj phiñakuywanpis. Uj imitallamanta phiñakojtinchejpis,  tiempo pasasqanman jinaqa mayta ñakʼarisunman. Chayrayku Jehovaqa ama phiñakunata niwanchej, imajtinchus yachan imachus noqanchejpaj allin kasqanta (Proverbios 11:17).

Phiñakuspaqa ni imata tarisunchu

“Jehovapis yuyaychashawanman jina karqa”

Linda sutiyoj hermananchejta, ¿imataj yanaparqa chay hermanapaj phiñakusqanta atipananpaj? Paytaqa yanaparqa imaraykuchus Biblia wajkunata perdonana kasqanta nisqanpi tʼukurisqan (Salmo 130:3, 4). Payqa yuyarikorqa wajkunata perdonajtinchejqa, Jehovapis perdonallawasqanchejtataj (Efesios 4:32–5:2). Chaytaj mayta tʼukucherqa, pay nin: “Jehovapis yuyaychashawanman jina karqa”, nispa.

Tiemponman Lindaqa pipajchus phiñasqa kasharqa, chay hermanata sonqomantapacha perdonarqa. Kunanqa iskayninku sumaj amigas kanku. Lindaqa Jehovata yupaychashallanpuni. Arí, Jehovaqa qanpis wiñaypaj payta sirvinaykita munan.