Argentina

Sierra Leona

Bélgica

Malasia

Ashkha runas, manaña iglesiankuman rinkuchu. ¿Imaraykú? Tapuyninkupaj kutichiykunata, sonqochayta ima, mana tarisqankurayku. Chaywanpis, ¿imaraykutaj tantakuyniykuman jamuriwaj? ¿Yanapasunkimanchu?

Munakuyniyoj kʼacha runasta rejsinki. Ñaupa cristianosqa, qotuchakuykunapi tʼaqasqa karqanku. Sapa qotuchakuytaj, Diosta yupaychanapaj, Palabranta ukhunchanapaj, purajmanta kallpachakunankupaj ima, tantakoj kanku (Hebreos 10:24, 25). Tukuy sonqo munanakusqankoqa, sutʼi rikukoj. Ajinata cristiano hermanosninkuwan tantakuspaqa, cheqa amigoswan kasqankuta yachaj kanku (2 Tesalonicenses 1:3; 3 Juan 15). Noqaykupis kikinta ruwayku, kikin kusiytataj tariyku.

Biblia yuyaychasqanman jina ruwanaykipaj yachakunki. Bibliapi nin jina, qharis, warmis, wawas ima, khuska tantakuyku. Chaypitaj sumaj wakichisqa yachachejkuna, Bibliaj yuyaychasqanman jina kausanaykupaj yanapawayku (Deuteronomio 31:12; Nehemías 8:8). Chantapis tukuy jamojkuna, tapuykunaman kutichispa, takispa ima, creeyninkuta rikuchiyta atinku (Hebreos 10:23).

Diospi creeyniykita kallpachanki. Apóstol Pabloqa, tiemponmanta uj qotuchakuyman, jinata qhelqarqa: “Noqaqa rikuytapuni munaykichej, [...] purajmanta kallpachanakunanchejpaj chay kikin creesqanchejrayku”, nispa (Romanos 1:11, 12). Hermanosninchejwan tantakoyqa, creeyninchejta kallpachan. Chantapis Bibliaj yuyaychasqanman jina kausanallapajpuni yanapawanchej.

Tukuy chaykunata rikunaykipaj, tantakuyniykuman jamuriy. ¡May allin jamusqa kanki! Ni pimanta qolqeta mañaykuchu.

  • ¿Pikuna jinataj tantakuyniykuta ruwayku?

  • ¿Imaynatataj tantakuykuna yanapawasunman?