Ir al contenido

Ir al índice

 9 YACHAQANA

¿Imaynatá tantakuykunapaj sumajta wakichikuwaj?

¿Imaynatá tantakuykunapaj sumajta wakichikuwaj?

Camboya

Ucrania

Jehovaj testigosninwan Bibliata estudiashanki chayqa, ichá ñaupajmantaña estudianaykipaj leerinki chayri grabacionta uyarinki. Tantakuykunapi astawan sumajta yachakunaykipajpis, ajinallatataj ruway. Chaypajtaj kay urapi yuyaychakusqanman jina ruwawaj.

Maykʼajchus, maypitajchus estudianaykita ajllay. ¿Ima horastataj astawan estudiayta atiwaj? ¿Niraj llankʼayman rishaspachu? Chayrí, ¿wawas puñukapusqankutawanchu? Ashkha ruwanayoj kaspapis, yachakunaykipaj tiempota tʼaqay. Amataj chayta juntʼanaykipaj imapis jarkʼasunanta saqeychu. Maypichus mana chʼajwa kanchu, chaypi estudiay. Radiota, teleta, celulartapis wañuchiy. Niraj estudiashaspataj Diosmanta yanapata mañakuy. Jinamanta mana waj imaspi yuyankichu, Diospa Palabranpitaj yuyayniykita churanki (Filipenses 4:6, 7).

Tantakuypaj kutichiykunata marcakuy. Imamantachus uj yachaqana chayri uj capítulo parlashasqanta reparay. Chantá titulonta, sapa subtitulota ima leeriy, dibujostapis qhawariy. Ajinamanta yachanki imamantachus parlakushasqanta. Yachakusqaykita yuyarikunaykipajtaj, yuyarinapaj tapuykunata leeriy. Chantá parrafosta ujmanta uj leey, kutichiykunasnintataj maskʼay. Bibliamanta versiculostapis leeriy, reparaytaj imaynatachus chay versículo astawan sutʼinchashasqanta (Hechos 17:11). Kutichiykunata tariytawan, yuyarichisunanpaj jina palabrasllata marcakuy. Jinamantataj tantakuypi kashaspa makiykita oqhariyta atinki, pisi palabrasllapitaj yuyarikusqaykimanta parlariyta atinki.

Sapa tantakuypaj ñaupajmanta wakichikuspaqa, Bibliamanta astawan yachakunki (Mateo 13:51, 52).

  • ¿Imatataj ruwawaj tantakuykunapaj sumajta wakichikunaykipaj?

  • ¿Imaynatá wakichikuwaj tantakuypi tapuykunaman kutichinaykipaj?