Ir al contenido

Ir al índice

 17 YACHAQANA

Reinomanta willajkunata wakichikun

Reinomanta willajkunata wakichikun

KAY YACHAQANAQA

Diospa llajtanpi escuelas, Reinomanta willajkunata ruwayninkuta juntʼanankupaj wakichisqanta yachachiwanchej

1-3. ¿Imatá Jesús ruwarqa astawan willakunanpaj? ¿Imastataj tapurikusunman?

JESUSQA iskay watata Galileapi willaspa purerqa (Mateo 9:35-38 leey). Ashkha llajtasta, ranchosta ima purispa sinagogasninkupi yachacherqa Reinomanta sumaj willaykunata willaspa. Mayman rejtinpis ashkha runas payta uyarej kanku. Jesusllataj nerqa “cosechaqa ashkha” kasqanta, oqharejkunarí pisilla.

2 Jesusqa astawan willakunanpaj, 12 apostolesninta kacharqa “Diospa reinonmanta willarajta” (Luc. 9:1, 2). Apostolestaj tapukorqankuchá imaynatachus chay llankʼayta juntʼanankuta. Chayrayku Jesusqa niraj kachashaspa, paykunata kʼachamanta wakicherqa, imaynatachus Tatan payta wakicherqa ajinata.

3 Kaykunata tapurikusunman: ¿Imaynatataj Jesusta Tatan wakicherqa? ¿Imaynatataj Jesús apostolesninta wakicherqa? Kay tiempopirí, ¿kikillantatajchu Rey Jesucristo kamachisninta Jallpʼantinpi willanankupaj wakichin? ¿Imaynamantá chayta ruwan?

“Dios Tataj yachachiwasqallanta parla[ni]”

4. ¿Maykʼajtaj chantá maypitaj Jesusta Tatan wakicherqa?

4 Jesusqa Tatan wakichisqanta sutʼincharqa. Jallpʼapi ruwayninta juntʼashaspa, kayta nerqa: “Dios Tataj yachachiwasqallanta parla[ni]”, nispa (Juan 8:28). Jesusqa Diospa kuraj Churin jina, ruwasqa kasqanmantapacha wakichisqa karqa (Col. 1:15). Payqa janaj pachapi may chhika watasta Sumaj Yachachej Tatanta uyarispa, ruwasqantataj qhawaspa karqa (Isa. 30:20). Chayraykutaj, Tatan imaynachus kasqanmanta, ruwasqasninmanta, munayninmantawan ashkhata yachakorqa.

5. ¿Imaynatataj Jehová Jesusta wakicherqa Jallpʼapi ruwayninta juntʼananpaj?

5 Jehovaqa Churinta maychus tiemponpi wakicherqa, Jallpʼapi ruwayninta juntʼananpaj. Uj profeciaqa Sumaj Yachachej Jehovawan Jesuswan imaynatachus kausakusqankumanta parlan (Isaías 50:4, 5 leey). Chaypitaj nin Jehovaqa  Churinta “sapa paqarin” rijchʼarichisqanta. Chaytaj imaynatachus uj yachachej, yachakojta sapa paqarin rijchʼarichin waj imastawan yachachinanpaj ajinapis kanman jina. Uj yachayniyoj runa kayta nerqa: “Jehovaqa [...] Jesusta yachakojpis kanman jina escuelaman pusan, chaypitaj yachachin imatachus willananta, imaynatatajchus chayta ruwananta”. Chay “escuelapeqa” Jehová, Jesusta yachacherqa imatachus parlananta, imatachus yachachinantapis (Juan 12:49). Chantapis imaynatachus yachachinanta nerqa. * Ajina wakichisqa kasqanrayku, Jesusqa Jallpʼapi kashaspa willayninta sumajta juntʼarqa, yachachisqasnintapis imaynatachus willayninkuta juntʼanankuta yachacherqa.

6, 7. 1) ¿Imastataj Jesús apostolesninman nerqa, imapajtaj chay paykunata wakicherqa? 2) ¿Imaynatataj kay tiempopi Jesús wakichiwanchej?

6 Nerqanchej jina, Jesusqa apostolesninta willanankupaj wakicherqa. ¿Imaynamantá? Mateo 10 capitulopi nisqanman jina nerqa: maykunapichus willanankuta (5, 6 versículos), imamantachus willanankuta (7 versículo), Jehovapi atienekunankuta (9, 10 versículos), imaynatachus runaswan parlanankuta (11-13 versículos), runas mana uyariyta munajtinku imatachus ruwanankuta (14, 15 versículos), qhatiykachasqa kaspapis imatachus ruwanankuta (16-23 versículos). * Jesús apostolesninta sumajta wakichisqanqa, paykunata yanaparqa chay tiempopi sumaj willaykunata willakusqanta, ñaupajman apanankupaj.

7 Kay tiempopipis Jesusqa Diospa Reinonmanta Rey jina, uj sumaj llankʼayta qowanchej. Arí, “janaj pacha reinomanta evangelio tukuynejpi willasqa” kananpaj yanapakunanchej tiyan (Mat. 24:14). ¿Wakichiwanchejchu Rey Jesús chay sumaj llankʼayta juntʼanapaj? Arí. Janaj pachamantapacha wakichishawanchej, imaynatachus willananchejta, qotuchakuypi ruwaykunatapis imaynatachus juntʼananchejta.

Willananchejpaj wakichiwanchej

8, 9. 1) ¿Imapajtaj Diosmanta Parlayta Yachanapaj Tantakuy karqa? 2) ¿Imaynatataj kay tantakuy sumaj wakichisqa kanaykipaj yanapasunki?

8 Unaymantapacha, Jehovaj llajtanqa jatun tantakuykunanejta, Willayta Yachanapaj Tantakuynejta, waj tantakuykunanejta ima Diosmanta willanapaj wakichiwanchej. Kay 1940 watas chaynejmantapachataj, Jehovaj testigosninpa centralninpi kamachisqa hermanosqa, ashkha escuelasta wakicherqanku.

9 Diosmanta Parlayta Yachanapaj Tantakuy. Kay libroj 16 yachaqananpi yachakorqanchej jina, kay tantakoyqa 1943 watamantapacha ruwakushan. Chay tantakuy,  ¿allinta umallirichiyta yachanallankupajchu hermanosta wakichej? Mana. Astawanqa, Diospa llajtanta wakichej parlayninkuwan willaypi Diosta jatunchanankupaj (Sal. 150:6). Chay tantakoyqa Reinomanta willajkunata yanapaj sumaj wakichisqa kanankupaj. Kunantaj Cristiano Kausayninchej tantakuypi wakichisqa kanku.

10, 11. ¿Pikunataj Galaad Escuelaman riyta atinku, imapitaj chay escuelapi yachakusqanku yanapan?

10 Galaad Escuela. Chay escuelaqa 1943 watapi 1 febrero lunes pʼunchaypi qallarerqa. Chay escuelaqa precursoresta, Diospaj astawan llankʼaj hermanosta ima misioneros jina mayllamanpis rinankupaj wakicherqa. Kay 2011 watamanta octubre killamantapachataj, chay escuelaman riyta atinku precursores especiales, waturejkuna warmisninkuwan, betelitas, niraj chay escuelaman rej misioneros ima.

11 ¿Imapajtaj Galaad Escuela? Unaytaña chay escuelapi yachachej hermano, ajinata nin: “[Chay escuelapi] Diospa Palabranta sumajta ukhunchakusqanrayku yachakojkunaj creeyninkuta kallpachan, llankʼayninkupi ima chʼampay kajtinpis atipayta yachanankupaj yanapan. Yachakojkunata yanapallantaj evangeliota astawan willayta munanankupaj”, nispa (Efe. 4:11).

12, 13. ¿Imaynatataj Galaad Escuela yanaparqa Jallpʼantinpi willakunanpaj? Sutʼinchariy.

12 ¿Imaynatataj Galaad Escuela yanaparqa Jallpʼantinpi willakunanpaj? Kay escuelaqa 1943 watapi qallarisqanmantapacha, 8.500 kuraj misionerosta * wakicherqa, paykunataj 170 kuraj suyusman kachasqa karqanku. Chay misionerosqa ajina wakichisqa kasqankurayku, sumajta willanku, wajkunatapis kikinta ruwanankupaj yachachinku. Ashkha misionerosqa, maypichus pisi willajkunalla kanku chay lugaresman kachasqa karqanku.

13 Japón suyupeqa, Iskay kaj Guerra Mundial kashajtin, Diosmanta pisillataña willakusharqa. Kay 1949 watapi agosto killapi, ni chunka willajkunapis karqachu. Chay wata tukukuytataj, 13 misioneros chay suyupi willasharqanku. Chantataj waj misionerospiwan kachasqa karqanku. Qallariypeqa jatuchaj llajtasllapi willarqanku, chantá waj lugaresmanwan willaj rerqanku. Misionerosqa Bibliamanta yachachisharqanku chay runasta, hermanosta ima mayta kallpacharqanku precursores kanankupaj. Chay ruwasqankutaj mana qhasichu karqa. Kunanqa Japón suyupi 216.000 astawan willajkuna tiyan, precursorestaj 86.000 kuraj. *

14. ¿Imatataj sutʼita rikuchin Diospa llajtanpi escuelas? (“ Reinomanta willajkunata wakichej escuelas” nisqa recuadrotawan 188 paginapi qhawariy.)

14 Diospa llajtanpi waj escuelas. Precursorespaj Escuela, Casarasqa Cristianospaj Escuela, Soltero Cristianospaj Escuela ima, chayman rejkunata yanaparqa, Diosta yupaychayninkupi ñauparinankupaj, tukuy sonqotaj Diosmanta  willanankupaj. * Chay escuelasqa sutʼita rikuchin, Reyninchej Jesucristo kamachisninta sumajta wakichisqanta, ajinamanta llankʼayninkuta juntʼanankupaj (2 Tim. 4:5).

Qharista wakichikun hermanosta yanapanankupaj

15. ¿Imatataj qotuchakuypi ñaupajman apajkuna Jesús jina ruwayta munanku?

15 Isaiaspa profecianpeqa Jehová, Jesusta yachachisqanta nin. Chay “escuelapeqa” Jesús yachakorqa saykʼusqasman parlarispa sonqochayta (Isa. 50:4). Jallpʼapi kashajtintaj, yachakusqanman jina ruwarqa, “tukuy saykʼusqa” kajkunata, “llasa qʼepiyojkuna[ta]” ima samarichispa (Mat. 11:28-30). Kay tiempopipis, qotuchakuypi ñaupajman apajkunaqa, Jesús jina hermanosta sonqochayta munanku. Chayrayku ashkha escuelas tiyan, chaypitaj wakichisqa kanku hermanosta yanapanankupaj.

16, 17. ¿Imapajtaj Ñaupajman Apajkunapaj Escuela? (Sutʼinchaynintawan qhawariy.)

16 Ñaupajman Apajkunapaj Escuela. Chay escuelaqa 1959 watapi 9 marzo killapi qallarerqa, South Lansing llajtapi (Nueva York). Wajyarikorqataj tukuy waturejkunata, siervo de congregación nisqa ancianosta ima, chay  escuelaqa killata karqa. Aswan qhepamanqa waj parlaykunapipis chay escuela kallarqataj. Chay escuelapeqa pisimanta pisi Jallpʼantinmanta hermanos wakichisqa karqanku. *

Hermano Lloyd Barry Ñaupajman Apajkunapaj Escuelapi yachachishan Japón suyupi (1970)

17 Imapajchus Ñaupajman Apajkunapaj Escuela kasqanmanta, Anuario de los Testigos de Jehová para 1962 nisqa libropi, jinata nerqa: “Kay pachapi runas ashkha ruwanasniyoj kajtinkupis, Jehovaj testigosninpa qotuchakuyninkupi qhawajkuna jina llankʼajkunaqa, paykunaraj kausayninkuta allinta qhawarikunanku tiyan. Jinamanta qotuchakuymanta tukuy hermanosta sumajta yanapanankupaj. Qotuchakuyta qhawanankuraykoqa familiankuta mana saqerpanankuchu tiyan, manaqa iskayninta allinta qhawananku tiyan. Jallpʼantinpi siervos de congregación kajkunaqa, Ñaupajman Apajkunapaj Escuelaman riyta atinku. Chaypitaj wakichisqa kanqanku Biblia nisqanman jina ruwanankupaj” (1 Tim. 3:1-7; Tito 1:5-9).

18. ¿Imaynamantataj Ñaupajman Apajkunapaj Escuela tukuyta yanapawanchej?

 18 Diospa llajtanmanta kajkunaqa, Ñaupajman Apajkunapaj Escuelawan sumajta yanapachikunku. ¿Imaynamantá? Ancianos, siervos ministeriales ima, chay escuelapi yachakusqankuman jina ruwanku chayqa, Jesús jinallataj hermanosta sonqochayta, kallpachayta ima atinku. ¿Manachu agradecekunki ancianos chayri siervos ministeriales kʼachamanta parlarisojtinku, sumajta uyarisojtinku, waturikusojtinkupis? (1 Tes. 5:11.) Chay sumaj wakichisqa hermanosqa qotuchakuykunapaj, uj sumaj yanapa kanku.

19. ¿Ima escuelastawantaj Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta Yachachinapaj Comisión wakichin, imapajtaj chay escuelas kanku?

19 Diospa llajtanpi waj escuelas. Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta Yachachinapaj Comisionqa, waj escuelasta wakichillantaj. Chaykunapeqa qotuchakuypi ñaupajman apaj hermanosta yachachikun. Chay escuelasqa ancianosta, waturejkunata, sucursalespi kamachejkunata ima yanapan ashkha ruwaykunata sumajta juntʼanankupaj. Chaypi yachakusqankoqa, Dioswan sumajllatapuni masichakunankupaj, Bibliaj yuyaychaykunasninman jinataj ruwanankupaj yanapan. Ajinamanta Jehovaj ovejitasninta sumajta qhawanankupaj (1 Ped. 5:1-3).

Escuela de Entrenamiento Ministerial nisqa, ñaupaj kutirayku Malawi suyupi ruwakorqa (2007)

20. ¿Imaraykutaj Jesús nerqa “Diosqa tukuyman” yachachiwasqanchejta? ¿Imatataj qan ruwayta munanki?

20 Reparanchej jina, Rey Jesucristoqa kamachisninta sumaj wakichisqa kanankupaj yanapashan. Jehovaqa Jesusta wakicherqa, Jesustaj yachachisqasninta wakicherqa. Chayrayku Jesús nerqa “Diosqa tukuyman” yachachiwasqanchejta (Juan 6:45; Isa. 54:13). Rey Jesucristo wakichiwasqanchejwan tukuy yanapachikuna. ¿Imapajtaj ajinata wakichiwanchej? Diosta yupaychayninchejpi sinchʼi sayasqallapuni kanapaj, ajinamantataj willayninchejta sumajta juntʼasun.

^ párr. 5 ¿Imaraykutaj ninchej Jehová, Jesusman imaynatachus yachachinanta sutʼinchasqanta? Kaypi tʼukurina: Jesús may chhika rijchʼanachinaswan yachachisqanqa uj profeciata juntʼarqa, mayqenchus nacekunanpaj ashkha watas faltashajtin qhelqasqa karqa (Sal. 78:2, 3; Mat. 13:34, 35). Chay profeciataqa, Jehová qhelqacherqa. Chaytaj sutʼita rikuchin Pay nisqanrayku, Churenqa rijchʼanachinaswan yachachisqanta (2 Tim. 3:16, 17).

^ párr. 6 Killasninmantaj Jesusqa ajllarqa “qanchis chunka runasta, [NM]. Paykunatataj iskaymanta iskay kacharqa” willanankupaj, chaypajtaj sumajtaraj wakicherqa (Luc. 10:1-16).

^ párr. 12 Wakin hermanosqa, mana uj kutillatachu Galaad Escuelaman rerqanku.

^ párr. 13 Los testigos de Jehová, proclamadores del Reino de Dios nisqa libroj 23 yachaqananpi astawan yachakuwaj, Galaad Escuelapi kaj misioneros Jallpʼantinpi willakunanpaj mayta yanapasqankumanta.

^ párr. 14 Kay iskay escuelaspa cuentanmantaqa Reinomanta Willajkunapaj Escuelallaña tiyan.

^ párr. 16 Kunanqa, tukuy ancianos Ñaupajman Apajkunapaj Escuelaman riyta atinku, mashkha tiempotachus ruwakusqantaj mana kikinpunichu, nitaj sapa watachu ruwakun. Kay 1984 watamantapacha, siervos ministerialespis chay escuelaman riyta atillankutaj.