Ir al contenido

Ir al índice

 1 YACHAQANA

¿Ima sumaj willaykunataj kan?

¿Ima sumaj willaykunataj kan?

1. ¿Imastá Dios willawanchej?

Diosqa, runas kusisqa kausanankuta munan. Munakuwasqanchejrayku, Jallpʼata tukuy imayojta ruwarqa. Pisimantawantaj tukuy ñakʼariykunata chinkachenqa. ¿Imapaj? Jallpʼantinpi tukuy runas kusisqa kausanankupaj. Jeremías 29:11 leey.

Ni mayqen gobiernopis, sajra kajta, onqoyta, wañuyta ima, tukuchiyta atinchu. Chaywanpis sumaj willaykuna tiyan. Diosqa pisimantawan runaj kamachiyninta chinkachenqa, paypa gobiernontaj Jallpʼata kamachenqa. Kamachisnintaj sonqo tiyasqas, nitaj onqospa kausanqanku. Isaías 25:8; 33:24; Daniel 2:44 leey.

2. ¿Imaraykú sumaj willaykunata yachana tiyan?

Ñakʼariykuna chinkananpaj, Dios sajra runasta chinkachinan tiyan (Sofonías 2:3). ¿Maykʼajtaj chayta ruwanqa? Biblianejta imastachus kunan rikunanchejta nerqa. Chaykunataj, sajra kajta pisimantawan chinkachinanta rikuchiwanchej. 2 Timoteo 3:1-5 leey.

3. ¿Imatá ruwananchej tiyan?

Biblianejta Diosmanta yachakunanchej tiyan. Bibliaqa uj kʼacha tatamanta carta jina. Jehovaqa, chaynejta kusisqa kausakunapaj yachachiwanchej. Chantapis imaynatachus wiñay kausayta tarinata willawanchej. Bibliamanta yachakushajtiyki, mana tukuychu kusikonqanku. Chaywanpis, amapuni yachakuyta saqeychu. Jamoj bendicionesqa, may sumajpuni. Proverbios 29:25; Apocalipsis 14:6, 7 leey.