Ir al contenido

Ir al índice

 CAPÍTULO 17

Moisés Diosta yupaychayta ajllarqa

Moisés Diosta yupaychayta ajllarqa

Jacobpa familiantaqa, israelitas sutiwan Egiptopi rejsej kanku. Jacobwan, Josewan wañupusqankutawan, waj faraonñataj gobernayta qallarerqa. Paytaj manchachikorqa israelitas, egipciosmanta nisqa aswan ashkhaman tukushasqankumanta. Chayrayku israelitasta esclavosman tukuchispa obligarqa ladrillosta ruwanankupaj, campopi sinchʼita trabajanankupaj ima. Egipcios israelitasta mayta sufrichejtinkupis, israelitasqa ashkhayallarqankupuni. Chayrayku faraonqa kamacherqa tukuy qhari wawitasta nacekusqankutawan wañuchinankuta. Israelitastaj chayta yachaspa maytachá mancharikorqanku.

Israelita Jocabedqa uj kʼacha wawitayoj karqa. Wawitan mana wañuchisqa kananpajtaj, uj canastaman churaykuspa Nilo mayu kantupi totoras chaupiman pakaykorqa. Wawaj hermanitan Mariataj, chaynejllapi quedakorqa imachus wawitawan kananta yachananpaj.

Faraonpa warmi wawanqa chay mayuman bañakoj rispa uj wawita canastapi waqashajta  rikorqa. Chay wawitamantataj khuyakorqa. Mariataj payta nerqa: “¿Munawajchu uj warmita wajyanpusunayta, kay wawata chuchuchispa uywapusunanpaj?”, nispa. Paytaj “ya” nerqa. Mariataj mamallantataj wajyamorqa. Faraonpa wawanqa chay warmita nerqa: “Kay wawata uywanpuway, noqataj pagapusqayki”, nispa.

Chay wawita wiñasqantawan, Jocabedqa faraonpa warmi wawanman apaporqa. Paytaj chay wawaman Moisés sutita churarqa, wawanta jinataj uywarqa. Moisesqa faraonpa wawan jina karqa, tukuy ima munasqantataj japʼiyta aterqa. Jinapis mana Jehová Diosmanta qonqaporqachu. Payqa yacharqa israelita kasqanta. Chayrayku Jehová Diosta yupaychayta ajllarqa.

Moisesqa 40 watasniyoj kashaspa israelitasta yanapayta munarqa. Uj kuti, payqa rikorqa uj egipcio uj israelitata maqashajta. Chayta rikuspa chay egipciota wañurparicherqa, tʼiyuwantaj pʼampaykorqa. Faraonqa chayta yachaspa Moisesta wañuchiyta munarqa. Moisestajrí Madianman ayqekorqa, chaypitaj Jehová Dios payta yanaparqa.

“Moisespis creesqanrayku, [...] qhesacharqa Faraonpa ususinpa wawan nisqa kayta. Astawanpis Diospa llajtanwan khuska ñakʼarichisqa kayta ajllakorqa” (Hebreos 11:24, 25).