PABLOWAN kaq kay waynaqa Timoteo sutikun. Timoteo familianwan Listra llaqtapi tiyakurqa. Mamanqa Eunice sutikuq, jatun mamantaq Loida sutikurqa.

Pablo kaywanqa kimsa kutitaña Listra llaqtaman rirqa. Pablo Bernabewan Listraman runata yachachiq ñawpaqta risqankumantaqa juk wataña karqa. Watiqmanta Pablo munasqa masinwan Silaswan kutimurqa.

Timoteowan Pablowan

¿Imatataq Pablo Timoteoman dibujopi nichkan? Pablo tapurqa: ‘¿Silaswan, ñuqawan ima riyta munawaqchu? Karu llaqtaspi runaman yachachispa, yanapawaykuman’, nispa.

‘Ari, munaymanpuni’, nispa Timoteo kutichirqa. Chayrayku, Timoteoqa familianta saqispa, Pablowan Silaswan ripurqa. Kunanqa ñawpaqta imataraqchus Pablo ruwasqanta qhawarina. Pablo Damascoman richkaptin, Jesús rikhurisqanmanta 17 wataña karqa.

¡Yuyariy, Pabloqa Jesuspa discipulosninta ñak’arichiq Damascoman rirqa, chaypitaq paypis discipulollanmanta kutipurqa! Chaymanta qhipaman, saqra runasqa Pablota wañuchiyta munarqanku. Discipulostaq juk canastapi, llaqtap pirqanta uraqachispa ayqiyta yanaparqanku.

Chanta, Pabloqa Antioquiaman willaq rirqa. Chaypi discipulosta Cristianos nispa, sutichayta qallarirqanku. Chanta, Antioquiyamantapacha Pablota Bernabetawan, karu llaqtasman willamunankupaq kacharqanku. Juknin llaqtaqa Listra sutichakuq, chaypiqa Timoteo tiyakurqa.

Wata kuraqninmanjina, Pabloqa Listra llaqtaman iskay kaq muyuriyninpi kutimurqa. Timoteo, Pablowan Silaswan tukuyniqman rirqanku. Kay mapata qhawarispa yacharina.

Ñawpaqta, Iconioman rirqanku, qayllitapi kasqanrayku, chanta Antioquiaman rirqanku. Chanta Troasman, chaymantataq Filiposman, Tesalonicaman, Bereaman ima rillankutaq. ¿Maypichus Atenas kasqanta, mapapi rikunkichu? Pabloqa chaypipis willallarqataq. Chanta wata khuskanniyuqta, Corintopi willaspa qhipakunku. Chanta juk chhikallata Efesopi qhipakurqanku. Chaymanta barcopi Cesareaman kutipurqanku, chaymantataq Antioquiaman wicharispa, chaypi qhipakurqanku.

Jinamanta Timoteoqa may karu llaqtasman rirqa, Pablowan ‘sumaq willaykunata’ willaspa, chantapis qutukunata sayachiyta yanapaspa. Qam wiñarispa, ¿Diospa kamachin Timoteojina kayta munawaqchu?

Hechos 9:19-30; 11:19-26; 13 t’aqamanta 17 t’aqakama; 18:1-22.

Juk mapa

1. Roma; 2. Malta; 3. Berea; 4. Tesalónica; 5. Corinto; 6. Filipos; 7. Atenas; 8. Creta; 9. Troas; 10. Éfeso; 11. Mileto; 12. Colosas; 13. Antioquía; 14. Iconio; 15. Listra; 16. Chipre; 17. Antioquía; 18. Cesarea; 19. Jope; 20. Damasco; 21. Jerusalén; 22. Jatun qucha (Jallp’a chawpipi)Tapuykuna

 • ¿Pitaq dibujomanta waynari, maypi tiyakurqa, imataq maman jatun maman ima sutikurqanku?
 • ¿Imatataq Timoteo kutichirqa, Pablo paywan, Silaswan ima wak runakunaman yachachiq rinankuta niptin?
 • ¿Maypitaq ñawpaqta cristianos nispa sutichakurqa Jesuspa discipulosninta?
 • ¿Ima llaqtakunamantaq Pablo, Silas, Timoteo ima rirqanku Antioquiamanta lluqsiytawan?
 • ¿Imaynatá Timoteo Pablota yanaparqa, imatataq kunan waynakuna tapukunanku tiyan?

Wak tapuykuna

 • Hechos 9:19-30 ñawiriy.

  ¿Imaynatá Pablo jark’akurqa Diosmanta mana willananpaq qhatiykachaptinku? (Hech. 9:22-25, 29, 30; Mat. 10:16.)

 • Hechos 11:19-26 ñawiriy.

  ¿Imaynatá Hechos 11:19-21, 26 nisqan yachachiwanchik Diospa santo espiritun runaman willananpaq yanapawasqanchikta?

 • Hechos 13:13-16, 42-52 ñawiriy.

  Hechos 13:51, 52 nisqanmanjina, ¿discipulokuna churanakuywan llawch’iyarqankuchu? (Mat. 10:14; Hech. 18:6; 1 Ped. 4:14.)

 • Hechos 14:1-6, 19-28 ñawiriy.

  ¿Imaynatá kay Biblia nisqan, ‘Diospa makinman paykunata churarqanku’, yanapawanchik mana anchata musuq discipulokunamanta llakikunapaq? (Hech. 14:21-23; 20:32; Juan 6:44.)

 • Hechos 16:1-5 ñawiriy.

  ¿Imaynatá Timoteo circuncidachikusqan yachachiwanchik ‘tukuy imata evangeliorayku ruwayta’? (Hech. 16:3; 1 Cor. 9:23; 1 Tes. 2:8.)

 • Hechos 18:1-11, 18-22 ñawiriy.

  Hechos 18:9, 10 nisqanmanjina, ¿imaynatá willasqanchikta Jesús apaykachan, imaynata chay sunquchawanchik? (Mat. 28:19, 20.)