Ir al contenido

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

UJ WARMEQA sumaj profesionniyoj karqa, nitaj religionmanta imatapis yachayta munajchu. Jinapis, ¿maypitaj tapuykunasninman kutichiykunata tarerqa? ¿Imaynatá uj católico joventa yanaparqa imachus wañusqaswan kasqanta yachay? Uj jovenqa mana kusisqachu kausakoj. Jinapis, ¿imataj yanaparqa Diosmanta yachakunanpaj? Chayta paykunapuni willariwasunchej.

“Mana yacharqanichu imapajchus kausashasqanchejta” (ROSALIND JOHN)

  • NACEKUSQAN WATA: 1963

  • SUYUN: GRAN BRETAÑA

  • ÑAUPAJ KAUSAYNIN: UJ SUMAJ PROFESIONNINTA SAQERQA

ÑAUPAJ KAUSAYNIY:

Noqaqa nacekorqani Croydon llajtapi. Chayqa Londresmanta ura ladopi kashan. Tatasneyqa isla caribeña de San Vicentemanta karqanku. Jisqʼon hermanos kayku, noqaqa sojta kaj kani. Mamayqa iglesia Metodistaman rej, noqarí mana imatapis religionmanta yachayta munarqanichu. Noqaqa wawamantapachapuni tukuy imata ruwayta munarqani. Chayrayku vacacionesniypi bibliotecamanta librosta mañakamuspa uj qocha kantitupi leej kani.

Colegiota tukuytawan llakiypi tarikoj runasta yanapayta qallarerqani. Yanapaj kani mana wasiyojkunata, imitankumantapis onqosqa kajkunata, yachachisqankuta mana chay rato yuyayninkupi japʼejkunata ima. Chantá universidadpi doctorapaj estudiarqani. Graduakusqaytawantaj sumaj rejsisqa, sumaj pagasqa trabajota tarerqani. Chayrayku tukuy imayoj karqani. Chaymantaqa investigadora social jina sapallayña trabajarqani. Chaypajqa uj computadoratawan, Internetllatawan necesitarqani. Wakin kutisqa waj suyusman viajaj kani. Chaypitaj semanasta gustawasqan hotelpi qhepakoj kani. Chaypi kaj gimnasioman, maypichus masajesta ruwanku chayman, peluqueriaman ima rej kani. Chantapis chay hotelpa jawasninpi puriykacharej kani, imaraykuchus may kʼachitu karqa. Tukuy chay imasta ruwaspapis wajcha runasmantaqa llakikullajpuni kani.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA:

Unay watasta tapukorqani imapajchus kausashasqanchejta. Jinapis tapuykunasniyman kutichiykunata maskʼanaypaj ni jaykʼaj Bibliata leerqanichu. 1999 watapi uj pʼunchay sullkʼa hermanay Margaretwan amiganwan visitarej jamuwarqanku. Paykunaqa Jehovaj testigosnin kanku. Amiganqa noqawan may kʼacha karqa. Chayrayku paywan Bibliata estudiayta qallarerqani. Jinapis wakin kutisqa ashkha ruwanasniyoj kasqanrayku, ashkhata viajasqayrayku Bibliata estudiayta mana atillarqanichu, imaraykuchus mana tiempoy kajchu. Chantapis kausayniyta mana cambiayta atisharqanichu.

2002 watapi Inglaterraman tiyakoj riporqani. Chaypeqa sumaj profesional kanaypaj universidadpi estudiashallarqanipuni. Chaypi kashaspa Jehovaj testigosninpa tantakuyninkuman qhari wawitaywan riyta qallarerqani. Universidadpi estudiaspapis, Bibliata estudiasparaj allinta entienderqani imaraykuchus llakiykuna kasqanta, pillatajchus chinkachiyta atisqantapis. Mateo 6:24 versiculota leespa repararqani, mana ujllapi iskay patronesta sirviyta atisqayta. Chayrayku ajllanay karqa Jehová Diostachus sirviyta chayri qhapaj kaytachus astawan maskʼayta.

Uj wata ñaupajta uj testigoj wasinpi tantakuykunata ruwaj kanku. Chay tantakuykunaman noqapis rej kani. Chaypeqa ¿Existe un Creador que se interese por nosotros? * nisqa libromanta yachakoj kayku. Chay tantakuykunapi yachakorqani kay mundomanta llakiykunataqa Jehová Dioslla chinkachiyta atisqanta. Jinapis universidadpeqa yachachej kanku, kusisqa kanapajqa mana Diospi creenapunichu kasqanta. Ajinata yachachisqankoqa maytapuni phiñachiwarqa. Chay universidadmanqa iskay killallataraj risharqani, jinapis saqeporqani. Jehovamanta yachakunaypajtaj astawan tiempochakorqani.

Ñaupa kausayniyta saqenaypaj Proverbios 3:5, 6 yanapawarqa. Chaypi nin: “Tukuy sonqoykiwan Jehová Diospi atienekuy, amataj yachasqallaykipeqa atienekuychu. Tukuy ima ruwasqasniykipi Diosmanta yuyarikuy, paytaj allinta purinaykipaj yanapasonqa”, nispa. Ashkha qolqeyoj kaymanta, sumaj trabajoyoj kaymanta, sumaj profesionniyoj kaymanta ima, munakuyniyoj Diosmanta yachakuy aswan sumaj. Jehová Dios runaspaj imatachus munasqanta astawan yachakuspa, Jesús noqanchejrayku wañusqanta yachakuspa ima, Jehovaman kausayniyta jaywaporqani. Chayrayku abril de 2003 watapi Jehovaj testigon jina bautizakorqani. Chaymantapacha Jehová Diosta sirviyta ñaupajman churarqani.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY:

Diospa amigon kayqa ni imawan kikinchakunchu. Paypa amigon kaspaqa, sonqo tiyasqa kausakuni, kusisqataj. Chantapis payta sirvejkunawan masichakuspa mayta kusikullanitaj.

Bibliata sapallaypi estudiay, tantakuykunaman riypis Jehová Diosmanta yachakunallaypajpuni mayta yanapawan. Chantapis imatachus yachakusqayta wajkunaman willariypis mayta gustawan. Ajinamanta ashkha runasta yanapani, kunanña kusisqa kausakunankupaj, aswan qhepamantaj wiñay kausayta japʼinankupaj. Chayrayku junio de 2008 watamantapacha Jehovata sirvinaypaj tukuy tiempoyta churashani. Kunanqa may kusisqa kausakuni, yachani imapajchus kausashasqanchejta. Chaymantataj Jehová Diosman mayta agradecekuni.

“Amigoy wañupusqanqa mayta llakichiwarqa” (ROMAN IRNESBERGER)

  • NACEKUSQAN WATA: 1973

  • SUYUN: AUSTRIA

  • ÑAUPAJ KAUSAYNIN: QOLQERAYKU PUJLLAYMAN YACHASQA KARQA

ÑAUPAJ KAUSAYNIY:

Nacekorqani Braunau nisqa llajtapi, chaytaj Austriapi kashan. Chay lugarpeqa qhapaj runas tiyakunku, suwaspis mana ancha kanchu. Familiay enteroqa católicos kanku.

1984 watapi, 11 watasniyoj kashaspa may llakisqa kasharqani. Imaraykuchus munasqa amigoy uj accidentepi wañuporqa. Niraj accidentakushajtenqa paywan futbolta pujllarqayku. Wañupusqanrayku unayta llakisqa kasharqani. Chayrayku imachus wañusqaswan kasqanta yachayta munarqani.

Colegiomanta llojsiytawan electricistamanta trabajarqani. Pisi tiemponmantaj qolqerayku pujllayman qokorqani. Chay pujllaypi ashkha qolqeta pierdena kajtinpis, qolqeqa mana pisiwajchu. Futbolta pujllay, heavy metal, punk nisqa takiykunata uyariy mayta gustawaj. Chantapis millay kausayniyoj karqani, fiestamanta fiestataj purej kani. Munasqayta ruwaspapis mana kusisqachu karqani.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA:

1995 watapi uj kuraj runa wasiyman predicaj jamorqa. Payqa Jehovaj testigon kasqanta willawarqa, chaypitaj uj librota jaywawarqa. Chay libropeqa, “¿Imataj wañupojkunawan pasan?” nisqa tapuyman kutichishasqa. Chayrayku leeyta qallarerqanipacha, imaraykuchus amigoy wañupusqanmanta llakisqallapuni kasharqani. Ñaupajtaqa ima capitulopichus chay tapuyman kutichishan, chayta leerqani. Chaymantataj entero librota leerqani.

Yachakorqani imachus wañupojkunawan pasasqanta, waj imastapis yachakullarqanitaj. Católica familiapi uywasqa kasqayrayku Jesuspi creejpuni kani. Jinapis Bibliata astawan estudiaspaqa, Jesuspa Tatanmanta astawan yachakorqani. Chantapis Jehová kamachisninmanta mayta llakikusqanta yachaspa, payta rejsinapaj yanapawasqanchejta yachaspa ima may kusisqa kasharqani (Mateo 7:7-11). Chantá yachakullarqanitaj imatachus ruwasqanchejwan Diosta kusichiyta chayri llakichiyta atisqanchejta. Yachakullarqanitaj Diosqa nisqanta juntʼasqantapuni. Chayrayku Bibliaj profeciasnin imaynatachus juntʼakushasqanta astawan yachayta munarqani. Chaytaj Jehovapi astawan creenaypaj yanapawarqa.

Bibliata estudiayta qallarispaqa, sutʼita repararqani Jehovaj testigosnillan runasman Bibliamanta yachachisqankuta. Paykunaj publicacionesninkupi rikhurej textosta anotakoj kani. Chaytataj católica Bibliaypi maskʼaj kani. Bibliata astawan ukhunchaspaqa, sutʼita yacharqani Jehovaj testigosnin cheqa religión kasqankuta.

Bibliata estudiaspa yachakorqani, Jehovaqa kamachiykunasninta kasukunayta munasqanta. Efesios 4:22-24 versiculosta leerispa, repararqani ‘ñaupa kausayniyta’, ‘ñaupa ruwasqasniytapis’ saqenay kasqanta. ‘Mosoj runa kaywantaj pʼachallikunay kasqanta, mayqenchus Diospa munayninman jina ruwasqa karqa chaywan’. Chayrayku millay kausayniyta, qolqerayku pujllaytapis pisimanta pisi saqepuyta qallarerqani (1 Corintios 6:9, 10). Jehová Diosta kusichiyta munaspaqa, ñaupa amigosniyta saqepuspa allin amigosta maskʼakunay karqa.

Kausayniypi wakin imasta saqeytaqa mana atillarqanichu. Jinapis Jehovaj testigosninpa tantakuyninkuman rispa, ashkha allin amigosta tarerqani. Bibliata estudiaspaqa imatachus yachakusqaypi tʼukurejpuni kani. Chay imasta ruwayqa kausayniyta cambianaypaj yanapawarqa. Ajinamanta millay takiykunata uyariyta, qolqerayku pujllayta ima saqerqani, ropaytapis cambiarqani. Chantá 1995 watapi, Jehovaj testigon jina bautizakorqani.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY:

Kunanqa manaña qolqetachu nitaj qhapaj kaytachu maskʼani. Chantapis rabiayta nitʼiykukuyta yachakuni, nitaj usqhayllata imamantapis phiñakuniñachu. Nillataj aswan qhepaman imachus pasananmantapis anchata llakikuniñachu.

May kusisqa kashani Jehovaj llajtanpi kasqaymanta. Jehovata sirvejkuna llakiykunasniyoj kaspapis, payta sirvillankupuni manataj wasanchankuchu. Ñaupajtaqa munasqallayta maskʼaj kani, kunanqa manaña chayta ruwanichu. Astawanpis Jehovata sirvinaypaj, waj runasta yanaparinaypaj ima, tukuy tiempoyta, kallpaytapis churasqaymanta, may kusisqa kashani.

“Kunanqa kusisqa kausakuni” (IAN KING)

  • NACEKUSQAN WATA: 1963

  • SUYUN: GRAN BRETAÑA

  • ÑAUPAJ KAUSAYNIN: LLAKISQALLA KAUSAKOJ

ÑAUPAJ KAUSAYNIY:

Inglaterrapi nacekorqani, qanchis watayoj kashajtiytaj familiaywan khuska Australiaman riporqayku. Chaypitaj Queensland nisqa llajtitapi tiyakorqayku. Chay lugarmanqa ashkha runas vacacionesninkupi jamoj kanku. Noqaykoqa mana qhapajchu kaj kayku. Jinapis ni ima faltawajchu kayku.

Mana ni ima faltawajtiykupis, llakisqalla kausakoj kani, ni imataj kusichiwajchu. Papasoyqa anchata machaj, chayrayku payta mana anchata munakojchu kani. Imaraykuchus mana munajchu kani machananta, mamaytapis maqananta. Jinapis imaraykuchus ajina kasqanta unayninmanraj yacharqani. Papasoyqa Malasia suyupi soldado jina kashaspa mayta sufrisqa. Chayta yachay yanapawarqa payta entiendenaypaj.

16 watasniyoj kashaspa soldado kanaypaj wakichikorqani. Chay tiempopeqa drogakoj kani, cigarrota pitaj kani, machajtaj kani. Mana semana tukukullaytachu machaykoj kani, manaqa sapa día.

20 watasniyoj kashaspaqa, Dios kasqanmanta iskayrayayta qallarerqani. Sonqoypitaj nikoj kani: “Dios kan chay, ¿imaraykutaj runas sufrinankuta, wañunankuta ima saqenri?”, nispa. Chayrayku kay mundopi sajra imas kasqanmanta Diosta juchachaspa wakin poemasta escribej kani.

23 watasniyoj kashaspa soldado kayta saqeporqani, ashkha imaspitaj trabajaj kani. Chantapis uj watata jina waj suyusman viajaspa nipuni kusisqachu kaj kani. Nitaj imatachus ruwanaytapis yacharqanichu, ni ima kusichiwajchu. Nipuni llakikojchu kani uj sumaj wasiyoj kaymanta, uj sumaj trabajoyoj kaymanta ima. Astawanpis machayllata, takiykunata uyariyllata munaj kani.

Uj pʼunchay Polonia suyupi campo de concentración de Auschwitz nisqaman visitarej rerqani. Chay lugarpi imaynatachus runasta sufrichisqankutaqa revistasllapi leerqani. Jinapis chayman rispaqa ñawisniywanpuni rikorqani, imaynatachus chaypi runasta sufrichisqankuta. Chay jina sajra imasta ruwasqankuta rikuspataj, mayta llakikorqani. Mana creeyta atillarqanichu runas chay jina sajraspuni kanankuta. Chay lugarpi puriykacharej jina waqan waqan nikorqani: “¿Imaraykutaj kay jinata sufrinchejri?”, nispa. Chayrayku chay pʼunchaymantapacha yachayta munarqani, imapajchus kausashasqanchejta.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA:

1993 watapi uj viajemanta kutimuytawankama, tapuyniyman kutichiyninta tarinaypaj Bibliata leeyta qallarerqani. Jinallapi iskay Jehovaj testigosnin wasiyman jamorqanku, uj jatun tantakuyninkumantaj invitariwarqanku. Chay jatun tantakuyninkoqa wasiy qayllapi kaj estadionpi kanan karqa. Qayllapi kasqanraykutaj rerqani.

Niraj unaychu chay kikin estadiollamantaj futbolta qhawaj rerqani. Jehovaj testigosninpa jatun tantakuyninkuman rerqani chaypachaqa waj jina karqa. Paykunaqa noqawan may kʼachas karqanku, chay jatun tantakuyninkumanqa sumaj vistisqa rerqanku, wawasninkupis mana correykachasharqankuchu. Almorzana horaspis estadion chaupipi tiyaykuspa khuska mikhurikorqanku. Chantá tiyanasninkuman kutiporqanku, pampapitaj ni ima qʼopata saqerqankuchu. Paykunaqa may kusisqas, sonqo tiyasqastaj kasharqanku. Chayta rikuspa tʼukorqani. Noqapis paykuna jina kusisqa kayta munarqani. Chay jatun tantakuypi imamantachus parlakusqantaqa mana yuyarinichu. Jinapis Jehovaj testigosnin imaynachus kasqankutaqa yuyarikullanipuni.

Jatun tantakuymanta ripuytawan primoymanta yuyarikorqani. Payqa Bibliata sumajta rejsin, waj religionesmantapis sumajta yachan. Uj kuti payqa willariwarqa imatachus Jesús nisqanta. Jesusqa cheqa cristianosta ruwasqasninkuta rikuspa rejsiyta atisqanchejta nisqa (Mateo 7:15-20). Chayrayku Jehovaj testigosnin imaraykuchus uj jina kasqankumanta astawan yachayta munarqani. Chay kutipeqa allillan kasharqani, niñataj anchata llakikojchu kani.

Uj semanaman jina, pikunachus jatun tantakuyman invitawarqanku chay hermanas visitarej jamullarqankutaj. Chaypitaj niwarqanku: “¿Bibliamanta astawan yachakuyta munawajchu?”, nispa. Noqataj “arí” nerqani. Chantá tantakuyninkumanpis riyta qallarerqani.

Bibliata estudiasqayman jina runas sufrisqankumanta, sajra ruwaykuna kasqanmanta ima manaña Diosta juchacharqanichu. Imaraykuchus yacharqani runas llakiypi kajtinku paypis llakikullasqantataj (Génesis 6:6; Salmo 78:40, 41). Chayrayku Jehová Diostaqa kusichiyta munarqani, manataj llakichiyta munarqanichu. Chayta ruwanaypajtaj mayta kallpachakorqani (Proverbios 27:11). Chayrayku cigarro pitayta, machayta, millay kausayniyta ima saqerqani. Chantá marzo de 1994 watapi Jehovaj testigon jina bautizakorqani.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY:

Kunanqa may kusisqa, sonqo tiyasqataj kashani. Llakisqa kaspaqa manaña machanichu, astawanpis tukuy llakiyniyta Jehová Diosman saqepuni (Salmo 55:22).

Karenwanqa chunka watasña casados kayku. Paypis wawan Nellapis Jehovaj testigollantaj. Kinsantiykutaj Jehová Diosmanta runasman yachachinaykupaj mayta kallpachakuyku. Kunanqa may kusisqa kausakuni.

^ párr. 11 Kaytaqa Jehovaj testigosnin orqhonku.