Ir al contenido

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

¿IMARAYKUTAJ 60 watasniyoj warmi manaña qhasi dioskunata yupaycharqachu? ¿Imaraykutaj uj sacerdote sintoísmo religionmanta llojsiporqa Jehovaj testigonmantaj tukorqa? Wawitamantapacha waj familiawan wiñakoj warmi, ¿imaynatá llakiyninta atiparqa? Chaytaqa paykunapuni willariwasun.

“Manaña santosta yupaychanichu” (ABA DANSOU)

NACEKUSQAN WATA: 1938

SUYUN: BENÍN

ÑAUPAJ KAUSAYNIN: SANTOSTA YUPAYCHAJ

ÑAUPAJ KAUSAYNIY: So-Tchahoué nisqa llajtapi wiñakorqani. Chay llajtaqa qocha kantupi kashan, chaypeqa yaku mana chʼakinchu. Autospaj ñankuna mana kasqanraykutaj runasqa maymanpis canoapi yaku patanta rinku. Chantapis pescadosta japʼispa kausakunku, wakasta, ovejasta, khuchista, wallpasta imataj uywanku. Wasistapis maderamanta, ichhumanta, ladrillomanta ima ruwakunku. Chay ranchitopi runasqa wajchas kanku, chayrayku suwas, wañuchinakuypis mana ancha kanchu.

Tatayqa wawallaraj kashajtiy, noqatawan hermanaytawan uj conventoman pusawarqayku. Chaypeqa dios Dudua nisqata yupaychanaykupaj yachachiwarqayku. Ajinamanta chay diosta yupaychayta qallarerqani. Chay diostaqa Yorubamanta runas Oduduwa sutiwan rejsinku. Noqapis chay diosta yupaychanaypaj uj capillata ruwaporqani, chaypi jaywaj kani palmeramanta aceiteta, yucata, caracolesta, wallpasta, palomasta, waj animalestawan. Tukuy chay imasqa ashkha qolqe valej, chayrayku chay imasllapi qolqeyta tukoj kani.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA: Bibliata estudiaspa yachakorqani uj cheqa Dioslla kasqanta, sutintaj Jehová kasqanta. Yachakullarqanitaj Diosqa, santosta mana yupaychanata munasqanta (Éxodo 20:4, 5; 1 Corintios 10:14). Chayta yachaspa imatachus ruwanayta yacharqaniña. Chayrayku tukuy santosta, chaywan chhapusqa tukuy ima jaywanastapis chinkacherqani. Chantá niña adivinosman rejchu kani, niña santosman jaywanaypaj imastapis ruwajchu kani, niñataj runata pʼampaspa tukuy imata ruwasqankuman rejñachu kani.

Chay imasta saqeytaqa mana atillarqanichu. Imaraykuchus 60 watasmanta astawanña santosta yupaychasharqani. Chantapis santosta yupaychayta saqesqaymanta amigosniy, familiaresniy, vecinosniy ima, asipayawaj kanku, burlakuwajtaj kanku. Chayrayku Jehová Diosmanta yanapata mañakorqani allin kajtapuni ruwanaypaj. Proverbios 18:10 versículo nisqanqa, mayta kallpachawarqa. Chaypi nin: “Jehová Diospa sutenqa sumaj ruwasqa torre jina. Chayman cheqan runaqa ayqekun, chaypitaj pakakun”, nispa.

Jehovaj testigosninpa tantakuyninkuman risqay yanapallawarqataj. Chayman rispaqa rikoj kani mayta munanakusqankuta, Bibliaj nisqanman jina kausakunankupaj kallpachakusqankuta ima. Chayrayku mana iskayrayarqanichu Jehovaj testigosnin cheqa religión kasqankumanta.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY: Bibliaj yuyaychaykunasnenqa, wawasniywan khuska kusisqa kausakunaypaj yanapawan. Uj llasa qʼepitapis uraykuchikuyman jina kashani. Ñaupajtaqa santospaj tukuy imata ruwaj kani yanapanawankuta yuyaspa, chayllapi qolqeyta gastaj kani. Kunanqa Jehová Diosta yupaychani, paytaj tumpamantawan tukuy llakiykunata chinkachenqa (Apocalipsis 21:3, 4). Manaña santosta yupaychanichu, manaqa Jehová Diosta tukuy sonqo sirvini. Payta yupaychaspa kusisqa kani, imaraykuchus payqa yanapawanqapuni.

“Wawamantapacha Diosmanta yachakuyta munarqani” (SHINJI SATO)

NACEKUSQAN WATA: 1951

SUYUN: JAPÓN

ÑAUPAJ KAUSAYNIN: SINTOÍSMO RELIGIONPI SACERDOTE KARQA

ÑAUPAJ KAUSAYNIY: Japonpi Fukuoka nisqa llajtitapi wiñakorqani. Tatasneyqa sintoísmo religionmanta karqanku. Chayrayku noqatapis juchʼuymantapacha yachachiwarqanku sintoísmo religión yachachisqanman jina. Wawallaraj kashaspaqa qhepaman allin kausay kananpi yuyaj kani. Chayrayku llakiypi tarikoj runastapis yanapariyta munaj kani. Uj kuti escuelapi profesorniy tapuriwarqayku: “¿Jatunña kaspa imatataj ruwayta munawajchej?”, nispa. Wakin compañerosniytaj nerqanku: “Noqaqa inginiero kayta munani, noqaqa profesor kayta munani, noqataj doctor kayta munani”, nispa. Noqataj “Diosta sirviyta munani” nerqani. Chayta nejtiy tukuy asiykukuwarqanku.

Colegiomanta llojsiytawan, sacerdote kanaypaj estudiayta qallarerqani. Chaypi sintoísmo religionmanta uj sacerdoteta rejserqani. Payqa samarej jina uj yana tapayoj librota leejpuni. Noqaqa leerqorqaniña imatachus tapanpi nishasqanta. Chayrayku uj kuti ima librotachus leeshasqanta tapuriwajtin, Bibliata leeshasqanta nerqani. Paytaj niwarqa: “Sintoísmo religionmanta sacerdote kayta munajqa, kay librota leenan tiyan”, nispa.

Chayrayku uj Bibliata rantikorqani. Jinapis waj imasta estudianay kasqanrayku mana tiempoy kajchu leenaypaj, estanteypi jina kakusharqa. Sacerdotepaj estudiayta tukuytawan, sintoísmo iglesiapi sacerdote jina trabajayta qallarerqani. Wawamantapacha imatachus ruwayta munasqayta ruwasharqani.

Chaypi trabajashaspa rikorqani, waj sacerdotesqa runasmanta mana khuyakusqankuta. Chaytaj mayta llakichiwarqa. Chantapis wakin sacerdotesqa mana Diospi creejchu kanchu. Noqamanta astawan patapi kaj sacerdote uj kuti niwarqa: “Allin risunanta munanki chayqa, ama creeyniykimanta parlaychu”, nispa.

Chayta uyarispa qʼasa sonqolla kasharqani. Chay iglesiapi trabajaspallapunipis, waj religionesmantañataj yachayta munarqani. Reparasqayman jina ni mayqen religión cheqa kajta yachachisharqachu.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA: 1988 watapi Buda nisqa diosta yupaychaj runata rejserqani. Payqa Bibliata leenayta niwarqa. Chayta niwajtin, sintoísmo religionmanta uj sacerdote chayllatataj niwasqanta yuyarikorqani. Chayrayku Bibliata leeyta qallarerqani. Leespaqa sumaj yachachiykunata tarerqani. Wakin kuteqa sutʼiyanankamapuni leej kani.

Mateo 6:9-13 versiculosta leespaqa, Diosmanta mañakuna kasqanta yachakorqani. Chay versiculospi nisqantaqa, iskay horata jina, kutin kutita kikillantapuni nej kani. Chayta ruwaj kani sintoísmo iglesiapi sacerdote jina trabajashaspallaraj.

Bibliata leesqayman jina ashkha tapuykuna kapuwarqa. Chay pachaqa casadoña karqani. Yacharqani Jehovaj testigosnin Bibliamanta yachachisqankuta, uj kuti warmiytapis visitarisqankuta. Chayrayku paykunata maskʼamorqani. Imasmantachus yachayta munasqaytataj tapurerqani. Tapuykunasniyman Bibliawanpuni kutichiwasqankoqa mayta tʼukuchiwarqa. Ajinamanta paykunawan Bibliata estudiayta qallarerqani.

Pisi tiemponman tantakuykunasninkuman riyta qallarerqani. Chaypi tinkorqani, wasiyman jamojtinku wijchʼumoj kani chay testigoswan. Jinapis paykunaqa saludariwarqanku, manataj noqawan phiñasqachu kasharqanku. Astawanpis “allin jamusqa kanki” nispa niwarqanku.

Tantakuykunasninkupi yachakorqani, qosasqa warmiykuta, wawasniykuta munakunayku kasqanta, paykunatataj jatunpaj qhawanayku kasqanta. Noqaqa sacerdote kasqayrayku mana tiempochakojchu kani warmiywan, wawasniywan parlarikunaypaj. Sintoísmo iglesiaman jamoj runastaqa willawasqankuta sumajta uyarej kani, warmiytarí mana tapurillajpischu kani imaynachus kashasqanta.

Bibliamanta astawan yachakuspaqa, Jehová Diosman astawan qayllaykusharqani. Bibliapi wakin textosqa sonqoyman chayarqa. Chaymanta ujqa Romanos 10:13 versículo kashan. Chaypi nin: “Jehová Diospa sutinta tukuy oqharejkunaqa salvasqa kanqanku”, nispa. Wawamantapacha Diosmanta yachakuyta munarqani. Chayrayku paymanta cheqa kajta yachakuspa kusisqa kasharqani.

Manaña munarqanichu sacerdote jina sintoísmo religionpi trabajayta. Jinapis chay religionmanta llojsipojtiy imatachus runas ninawankumanta llakikusharqani. Chantá yuyarikorqani cheqa kaj religionta tarispa, sintoísmo religionmanta llojsipunayta nikusqayta. 1989 watapitaj chay religionmanta llojsiporqani, Jehová Diospitaj tukuy sonqo atienekorqani.

Wakin sacerdotesqa Jehovaj testigon kanayta willarejtiy tukuy imata niwarqanku sintoísmo religionmanta mana llojsipunaypaj. Mana chayllachu. Tatasniymanpis Jehovaj testigon kanaymanta willariyta mayta manchachikorqani. Wasinkuman rishaspaqa, kharkatitisharqani. Chayrayku risharqani ashkha kutista Jehovaman orakorqani.

Wasinkuman chayaspataj waj imasmanta parlayta qallarerqani. Chantá watejmanta Jehovaman orakorqani. Chaymantaraj tatasniyman willarqani Diosmanta cheqa kajta yachakusqayrayku, sintoísmo religionmanta llojsipunayta. Tatayqa mana imatapis niyta atiwarqachu, sonqo nanasqataj kasharqa. Familiaresniypis sintoísmo religionta mana saqepunaypaj tukuy imata niwarqanku. Paykunata mana phiñachispalla respetowan willarqani Jehová Diosta sirviyta munasqayta. Chayrayku aswan qhepaman manaña imatapis niwarqankuchu.

Mana sacerdote kayllatachu saqepunay karqa, manaqa imatachus yuyasqaytapis cambianay karqa. Tukuy imata saqeyta munaspapis, sacerdote kashaspa imastachus ruwasqayta yuyarikullajpuni kani, chayman yachasqa kasqayrayku.

Jinapis iskay imasta ruwanay karqa manaña chay imaspi yuyanaypaj. Ñaupajtaqa sintoísmo religionman chhapusqa imasta ruphacherqani, librosta, santosta, cuadrosta, waj imastawan. Chaymantataj Jehovaj testigosninwan astawan masichakorqani. Paykunaj yanapayninkuwantaj ima costumbrestachus ruwaj kani, chaykunata saqeporqani.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY: Ñaupajtaqa warmiywan wawasniywan karikunaypaj mana tiempochakusqayrayku, paykunaqa saqerpasqa jina kasharqanku. Kunanqa Bibliaj nisqanman jina kausakuspa astawan ujchasqas kayku. Señoraywan, ujnin qhari waway ima, noqawan khuska Jehová Diosta sirvishanku. Warmi wawaypis qosanwan khuska kusisqa Jehovata sirvishallantaj. Tukuyniyku Tatanchej Jehovata sirvisqaykoqa may kusiy.

Wawamantapacha Diosmanta yachakuyta munarqani, waj runastapis yanapariyta munarqani. Kunantaj chayta ruwashani, chayrayku mayta Jehová Diosta agradecekuni.

“Tukuy imata ruwaspapis mana kusisqachu karqani” (LYNETTE HOUGHTING)

NACEKUSQAN WATA: 1958

SUYUN: SUDÁFRICA

ÑAUPAJ KAUSAYNIN: WAJ FAMILIAWAN UYWASQA KARQA

ÑAUPAJ KAUSAYNIY: Germiston nisqa llajtitapi nacekorqani, chaypeqa mineros tiyakunku. Suwaspis, wañuchinakuykunapis mana ancha kanchu. Tatasneyqa chunka tawayoj días nacesqetallaraj kashajtiy, mana uywayta atinawankuta yuyaspa, waj familiaman qowasqanku. Chay familiataqa, tatasniypuni kasqankuta yuyaspa, tatasniyta jina qhawaj kani. Chaymantaraj yacharqani mana tatasniychu kasqankuta. Chayta yachaspa maytapuni llakikorqani. Paykunamantataj karunchakuyta qallarerqani.

16 watasniyoj kashaspaqa amigasniywan fiestasman riy gustawaj. 17 watasniyoj kashaspa cigarrota pitaytapis yacharqaniña. Noqaqa munarqani telepi rikhurimoj sipaskuna jina kʼachita kayta. 19 watayoj kashaspataj Johannesburgo llajtaman trabajaj riporqani. Chaypi waj runaswan masichakorqani, paykunawan sapa semana tukukuyta tomaj rej kayku. Chayrayku paykuna jina millay palabrasta parlaj kani, cigarrotapis pitaj kani.

Chantá Tukuy imaymana ejerciciosta ruwaj kani. Futboltapis pujllaj kani. Imapajchus estudiarqani, chaywan trabajaj kani, chayllamantaj qokoj kani. Sumaj trabajoyoj kasqayrayku qolqeqa mana pisiwajchu. Chayrayku runasqa alabawaj kanku. Tukuy imata ruwaspapis, tukuy imayoj kaspapis mana kusisqachu karqani.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA: Bibliata estudiayta qallarishaspa, yachakorqani Jehová Diosqa munakuyniyoj kasqanta. Munakuwasqanchejraykutaj Palabranta qowasqanchejta. Tatanchej Jehovaqa Palabranpi willawanchej imata ruwaspachus kusisqa kanata (Isaías 48:17, 18). Kusisqa kausakuyta munaspaqa, kausayniyta cambianay karqa.

Ñaupajtaqa sumaj amigosta maskʼanay karqa. Proverbios 13:20 nin: “Allin yachayniyoj runaswan purejqa allin yachayniyojllataj kanqa”, nispa. Kay yuyaychayta sonqoypi japʼikorqani. Chayrayku mana allin amigosniyta saqeporqani, Jehovaj testigosninwantaj astawan masichakorqani.

Cigarrota pitaytaqa mana saqeyta atillarqanichu. Saqenaypaj mayta kallpachakunay karqa. Chantapis ancha wirita kasharqani. Chayrayku llakikorqani. Chunka watasninman jinaraj tumpata tulluyarerqani. Reparakorqanitaj niñapuni cigarrota pitanaychu kasqanta. Jehovaman orakullajpuni kani yanaparinawanpaj. Paypaj yanapayninwantaj saqeyta atillarqani.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY: Kunanqa kapuwasqanwan kusisqa kausakuni, sanitotaj kashani. Sutʼita yachani mana uj sumaj trabajoyoj kaychu, chayri tukuy imasniyoj kaychu kusichiwasqanchejta. Astawan kusisqa kani qosaywan khuska Jehovamanta waj runasman yachachispa. Ñaupa trabajoymanta kinsa compañerasniytapis Jehovata sirvinankupaj yanaparerqani. Wawamantapacha uywakuwarqanku chay familiamanpis niraj wañupushajtinku willarerqani, kay jallpʼanchej uj kʼachitu paraisoman tukojtin wañupojkuna kausarimunankuta.

Jehovata sirvispa kusisqa kani, manaña ñaupajta jinachu sapayakuni. Imaraykuchus jallpʼantinmanta Jehovaj testigosnin familiay jina kanku. Tiyapuwan ashkha mamasniy, tatasniy, hermanosniy, hermanasniy ima (Marcos 10:29, 30).

[Dibujo/foto]

Jehovaj testigosnenqa may munakuyniyoj kanku.

[Dibujo/foto]

Sintoísmo religionmanta iglesia.