Ir al contenido

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

¿IMATAJ uj phiña runata yanaparqa waj runaswan masichakunanpaj, wajkunamanta khuyakunanpaj ima? ¿Imataj Mexicomanta uj joventa yanaparqa millay kausayninta saqenanpaj? ¿Imaraykutaj Japonmanta runa bicicletapi correyta saqeporqa? Chayta paykunapuni willariwasunchej.

“Jatunchakoj, sajra, phiña runa karqani” (DENNIS O’BEIRNE)

NACEKUSQAN WATA: 1958

SUYUN: INGLATERRA

ÑAUPAJ KAUSAYNIN: MANA WAJKUNAWAN MASICHAKULLAJCHU

ÑAUPAJ KAUSAYNIY: Tatasneyqa Irlandamanta karqanku, chaypi wiñarqani paykunaj creenciankuman jina católico. Tatasneyqa mana gustawajtinpis iglesia catolicaman sapallayta kachawaj kanku. Jinapis Diosmantaqa yachayta munarqanipuni. Chayrayku sapa chʼisi padrenuestrota rezakoj kani. Camayman siriykuspataj piensarej kani imatachus sapa palabra niyta munasqanpi.

Jovenyaspataj yachayta munarqani rastafari grupomanta, Hitlerpa gobiernonpa contranpi kajkunamanta ima. Chantá Punk nisqa grupomanta kajkunawan masichakorqani, paykuna jinataj kausayta qallarerqani. Sapa día marihuanawan drogakoj kani, pitaj kani, machaj kani, kausayniytapis wañuy pataman churaj kani, nitaj wajkunamanta llakikojchu kani. Mana piwanpis masichakullajchu kani, nipuni fotostapis orqhonawankuta munajchu kani, manapuni piwanpis parlajchu kani, wakin kutisqa imachus gustawasqanmanta parlajtillanku paykunawan parlaj kani. Tukuy chay imasta yuyarispa reparakorqani jatunchakoj, sajra, phiña runa kasqayta. Amigosnillaywan kʼacha karqani.

20 watasniyoj kashaspa Bibliamanta yachakuyta munarqani. Drogasta vendej karqa chay amigoyqa carcelpi Bibliata leeyta qallarisqa. Uj pʼunchay parlarerqayku religionmanta, iglesiamanta, Satanás kay mundota kamachishasqanmanta ima. Chayrayku uj Bibliata rantikorqani, estudiaytataj qallarerqani. Sapa ujniyku leej kayku, chantá tantakoj kayku imatachus yachakusqaykumanta, entiendesqaykumanta ima parlarinaykupaj. Ajinata ruwarqayku ashkha killasta.

Entienderqayku tukukuy pʼunchaypiña kausashasqanchejta, cristianosqa Diospa Gobiernonmanta willananku kasqanta, mana politicaman chhapukunankuchu kasqanta, Bibliapipis allinta kausakunapaj sumaj yuyaychaykuna kasqanta ima. Mana iskayrayarqaykuchu Bibliaj nisqanqa cheqa kasqanmanta, uj cheqa religión kasqanmanta ima. Jinapis mana yacharqaykuchu mayqen religionchus cheqa religión kasqanta. Chayrayku qhawarerqayku rejsisqa religiones politicaman chhapukusqankutachus manachus, Diosta yupaychanankupaj imastachus ruwasqankutapis. Repararqaykutaj mana Jesuspa nisqanman jinachu ruwashasqankuta. Paykunaqa mana Diospa munayninman jinachu yupaychasharqanku. Chayrayku mana ancha rejsisqa religiones imatachus yachachisqankutañataj yachayta munarqayku.

Mana ancha rejsisqa religionesmanta kajkunawan parlarerqayku, Bibliamantapis tapurerqayku. Biblia imatachus kutichisqanta yachasqaykurayku, cuentata qokorqayku imatachus niwasqayku Bibliaj nisqanman jinachus manachus kasqanta. Chay religionmanta kajkunawan parlarinaypaj sapa tinkuspaqa, Diosmanta ajinata mañakoj kani: “Paykuna cheqa religión kanku chayqa, watejmanta paykunawan parlariyta munanaypaj yanapaway”, nispa. Ashkha killasta paykunawan parlarerqayku, jinapis ni mayqenninku Bibliaj nisqanman jina kutichiwarqaykuchu. Chayrayku manaña ni mayqenninkuwan parlayta munarqanichu.

Jehovaj testigosninwanñataj parlarerqayku. Paykunaqa tapuykunasniykuman Bibliawanpuni kutichiwarqayku, kutichiwasqaykoqa imatachus yachasqaykuwan kikin karqa. Chantá tapurerqayku imaynatachus Dios qhawasqanta drogakuyta, cigarrota pitayta ima. Chaypajpis Bibliallawantaj kutichiwarqayku. Chayrayku tantakuyninkuman rinaykuta nerqayku.

Tantakuyninkumanqa mana riyta munallarqanichu, jinapis rerqani. Paykunaqa sumaj vestisqas kasharqanku, noqawanpis may kʼachas karqanku, saludarej qayllamuwajtinku mana paykunawan parlayta munarqanichu, mana paykunapi atienekorqanichu, imaraykuchus mana piwanpis masichakullajchu kani. Chayrayku manaña ujtawan tantakuyninkuman riyta munarqanichu. Jinapis watejmanta Diosmanta mañarikullarqanitaj, paykunapuni cheqa religión kajtinkoqa, paykunawan watejmanta parlarinaypaj. Chay mañakusqaytawantaj mayta munarqani Jehovaj testigosninwan Bibliata estudiayta.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA: Yacharqani drogakoyqa mana allinchu kasqanta, saqenaytaj kasqanta. Cigarrota pitayllata mana saqeyta aterqanichu, ashkha kutita saqepuyta munaspapis mana saqeyta aterqanichu. Uyarerqani wakenqa cigarro cajetillata wijchʼuytawan manaña ujtawan pitasqankuta. Chayrayku Diosmanta mayta mañakorqani yanapanawanpaj. Chaymantapachataj manaña ujtawan cigarrota pitarqanichu. Tukuy sonqo Diosman orakoyqa mayta yanapawanchej.

Imaynatachus vistikusqayta, kʼachanchakusqaytapis cambianay karqa. Ñaupaj kutipi tantakuyman rishajtiy, chhujchayqa chherqapacha kasharqa, kʼancharishaj azul colorwan tiñisqataj, chaymanta naranja colorwanñataj tiñikorqani. Vaquero pantalonesniyoj, letrasmanta juntʼa qara chamarrayoj ima purej kani. Jehovaj testigosnin sapa kuti cambianayta niwajtinkupis, mana cambiayta munarqanichu. Chayllapi piensarerqani 1 Juan 2:15-17 nisqanpi. Chaypi nin: “Ama kay mundota munakuychejchu, nitaj kay mundopi kaj imastapis. Pichus kay mundota munakojqa, mana Tata Diosta munakunchu”, nispa. Chaypi piensarispa reparakorqani kay mundoj munayninman jina vistikushasqayta. Jehová Diosta kusichinaypajqa cambianay karqa, chaytapunitaj ruwarqani.

Tiempowan entienderqani mana Jehovaj testigosnillanchu tantakuykunaman rinata nisqankuta, manaqa Hebreos 10:24, 25 versiculospi Diosninchej chay kamachiyta qosqa. Chayrayku mana faltakuspa tantakuykunaman riyta qallarerqani, ajinamanta ashkha hermanosta rejserqani. Chaymantataj kausayniyta Jehovaman qoporqani, bautizakorqanitaj.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY: Mayta kusikuni Jehová Dios paypa amigosnin kanapaj yanapawasqanchejmanta. Khuyakuwasqan, munakuwasqanpis yanapawan pay jina ruwanaypaj, Wawan Jesustapis qhatinaypaj (1 Pedro 2:21). Jesucristota qhatiyta munaspaqa, pay jina kausayniypi ruwanay karqa. Chayrayku mayta kallpachakuni pay jina kʼacha, munakuyniyoj kanaypaj, pay jinallataj warmiyta wawayta, creeypi hermanosniytapis qhawanaypaj. Cristo jina ruwanaypaj kallpachakusqayqa yanapawan jatunpaj qhawakunaypaj, wajkunamantapis khuyakunaypaj.

“Mana pisipajchu qhawawarqanku” (GUADALUPE VILLARREAL)

NACEKUSQAN WATA: 1964

SUYUN: MÉXICO

ÑAUPAJ KAUSAYNIN: MILLAY KAUSAYNIYOJ KARQA

ÑAUPAJ KAUSAYNIY: Hermosillo llajtapi 6 hermanosniywan wiñakorqani. Chay llajtaqa Mexicopi kashan. Chay lugarpeqa tukuy wajchas kanku. Tataykoqa juchʼuyllaraj kashajtiy wañuporqa, mamallaykuñataj uywawarqayku. Chayrayku mamayta qolqesituwan yanapanaypaj trabajayta qallarerqani. Trabajoymanqa mana zapatoyoj rej kani, imaraykuchus mana qolqe kajchu zapatota rantikunaykupaj. Waj familias jinallataj uj juchʼuy wasisitupi ashkha ukhu tiyakorqayku.

Mamayqa diantinta trabajaj. Chayrayku mana sajra runasmanta jarkʼayta atiwajchu kayku. Sojta watayoj kashajtiy, 15 watasniyoj uj joven abusawarqa, chaytataj sapa kuti ruwawaj. Chayrayku qhari kasqaymanta iskayrayarqani. Piensarqani waj qharis gustanawankoqa allillan kasqanta. Jinapis yanaparinawankupaj doctoresta, curasta ima tapurikorqani. Paykunataj niwarqanku ajinata piensasqayqa allillan kasqanta.

14 watasniyoj kashaspa warmi jina vistikuyta, paykuna jina kausayta ima qallarerqani. Ajina karqani 25 watasniykama, ashkha qhari masisnillaywantaj qhari warmi jina purej kani. Peluqueropaj estudiasqayrayku, uj peluqueriata kicharerqani. Jinapis mana kusisqachu karqani, yuyarqanitaj ni pi munakusqanta. Kausayniypi piensarispa yuyaj kani mana allintachu ruwashasqayta. Chayrayku nikoj kani: “¿Kanmanchu kʼacha runas, munakuyniyoj runas?”, nispa.

Chayllapi hermanaymanta yuyarikorqani. Payqa uj tiempota Bibliata estudiaytawan, Jehovaj testigon jina bautizakorqa. Willariwajpuni imatachus Bibliapi yachakusqanta, noqataj mana japʼikojchu kani willariwasqanta. Jinapis reparaj kani qhariwarmi kausayninkupi allinta kausakusqankuta. Cuñadoyqa hermanaywan kʼacha kaj, munakojtaj. Uj tiemponman noqapis uj hermanawan Bibliata estudiayta qallarerqani. Qallariypeqa mana tukuy sonqochu estudiaj kani, jinapis kausayniypi yanapashawasqanta repararqani.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA: Uj kuti Jehovaj testigosninpa tantakuyninkuman rerqani, chaypi repararqani uj jina kasqankuta. Waj runasqa burlakuwaj kanku, paykunarí mana. Astawanpis munakuywan saludariwarqanku, manataj pisipajchu qhawawarqanku. Chayrayku paykunawan kaspa kusisqa kasharqani.

Jatun tantakuyninkuman rispapis hermanay jina kʼachas, khuyakuyniyojtaj kasqankuta repararqani. Chayrayku piensarerqani: “¿Paykunapunichu kankuman may chhika unayña maskʼasqay runasqa?”, nispa. Munanakusqanku, ujchasqa kasqanku, ima tapuymanpis Bibliawanpuni kutichisqanku mayta tʼukuchiwarqa. Sutʼita repararqani imaynatachus Bibliaj nisqan kausayninkupi yanapashasqanta. Paykuna jina kayta munaspaqa, kausayniyta cambianay karqa.

Noqaqa ashkha imaspi cambianay karqa. Imaraykuchus warmi jina kausaj kani, warmi jina purej, parlaj, vistikoj, peinakoj kani. Tukuy chay imasta, mana allin amigosniytapis saqenay karqa. Ñaupa amigosneyqa niwaj kanku: “¿Imaraykú chayta ruwashanki? Ama Bibliata estudiaychu, ajina allillan kashanki, tukuy ima tiyapusunki”, nispa. Qhari masisnillaywantaj qhariwarmi jina puriytaqa, mana saqeyta atillarqanichu.

1 Corintios 6:9-11 nisqanqa sonqoyman chayarqa. Sutʼita repararqani cambianay kasqanta. Chaypi nin: “¿Manachu yachankichej mana cheqan kajta ruwajkuna Diospa Gobiernonta herenciata jina mana japʼinankuta? Ama chʼaukiyakuychejchu. Imaraykuchus khuchichakojkuna, santosta yupaychajkuna, qhenchachakojkuna, qhari kashaspa warmiman tukojkuna, qharipura puñuykojkuna, [...] manapuni Diospa Gobiernonta herenciata jina japʼenqankuchu. Qankunamanta wakenqa ajina karqankichej. Kunantaj qankunaqa llimphuchasqaña kankichej”, nispa. Kaypi nin jina Jehovaqa ñaupa tiempomanta runasta cambianankupaj yanaparqa, noqatapis yanapallawarqataj. Ashkha watasta kausayniyta cambianaypaj kallpachakorqani. Chaypajtaj Jehovaj testigosnin munakuwasqanku, yuyaychawasqanku ima mayta yanapawarqa.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY: Kunanqa warmisitaywan khuska wawaykuman Bibliaj nisqanta yachachishayku. Ñaupa kausayniyta saqepuniña. Kunantaj Jehovata sirvispa, payta sirvinaypaj ashkha ruwaykunata japʼispa kusisqa kashani. Uj congregacionpi anciano jina llankʼashani, ashkha runastataj Bibliamanta yachakunankupaj yanapashani. Ñaupaj kausayniyta saqesqayqa, mamayta yanaparqa Bibliata estudiayta qallarinanpaj. Tiemponmantaj bautizakorqa. Ujnin hermanaypis millay kausayninta saqen, Jehovaj testigon jinataj bautizakun.

Pikunachus mana cambianayta munarqankuchu chay amigosneyqa, reparanku kausayniy aswan sumaj kasqanta. Ñaupajtaqa yachayniyoj runaspa yanapayninkuta maskʼarqani. Paykunataj mana allintachu yuyaychariwarqanku. Jehová Diosrí cheqamantapuni yanapawarqa. Mana khuyakunawanpaj jina kajtiypis, pacienciakuwarqa, munakuwarqa, allinpajtaj qhawawarqa. Munakuyniyoj, yachayniyoj Dios allinta kausakunayta munasqanqa, kausayniyta cambianaypaj yanapawarqa.

“Mana kusisqachu karqani” (KAZUHIRO KUNIMOCHI)

NACEKUSQAN WATA: 1951

SUYUN: JAPÓN

ÑAUPAJ KAUSAYNIN: BICICLETAPI CORREY MAYTA GUSTAJ

ÑAUPAJ KAUSAYNIY: Mar kantupi kaj Shizuoka llajtapi wiñakorqani. Chay llajtaqa Japonpi kashan. Familiaykupeqa 8 karqayku, uj juchʼuy wasipitaj tiyakorqayku. Tatayqa bicicletasta vendej, allinchajtaj. Juchʼuymantapacha bicicleta carrerasman pusawaj. Chayrayku bicicleta carrerasman riy gustawaj. Tatayqa sumajta correyta yachanayta munarqa. Chaypajtaj 14 watasniyoj kashajtiy bicicletapi correyta sumajta yachachiwarqa. 16 watasniyojmanta 18 watasniyoj kanaykama kinsa carreraspi ganarqani. Uj universidadpi estudianay karqa. Jinapis maypichus bicicletapi sumajta correnapaj wakichinku chayman rerqani. 19 watasniyoj kashaspataj sumajtaña correyta yacharqani.

Chaypachaqa Japonpi tukuy correjkunamanta noqapuni aswan sumaj corredor kayta munarqani. Ashkha qolqeyoj kayta munarqani, familiaypis tukuy imayoj kananta munarqani. Chayrayku astawan wakichikorqani. Wakichikushaspa chayri uj carrerapi kashaspa manchachikuspaqa nikoj kani: “Gananaypajpuni nacekorqani, mana atipachikunaychu tiyan”, nispa. Ganajpunitaj kani, wakichikusqayqa mayta yanapawarqa. Qallariypeqa mosoj correjkunawan correnaypaj ajllawarqanku. Chaymantataj Japón suyumanta tukuy correjkunawan correnaypaj ajllawarqanku. Sojta kutipipuni segundo lugarman yacharqani.

May kallpasapa karqani, ashkha carreraspitaj ganarqani. Chayrayku runas niwaj kanku: “Tokai llajtamanta rumi pierna runa”, nispa. Ganaytapuni munaj kani, carreramanta compañerosniypis ni pita khuyarispa corresqayrayku manchachikuwaj kanku. Ashkha qolqeyoj kasqayrayku munasqayta ruwaj kani. Chayrayku ejerciciosta ruwanaypaj tukuy imasniyoj wasita rantikorqani. Uj autotapis rantikorqani, cuestarqataj uj wasej valornin jinapuni. Qolqey miranallanpajpuni bancoman churarqani, waj negociostapis ruwarqani.

Jinapis mana kusisqachu karqani. Chaypachaqa warmiyoj, kinsa wawasniyoj imaña karqani. Warmiywan, wawasniywanpis imamantapis phiñakullaj kani. Chayrayku uyayta qhawarispalla, yachajña kanku imaynachus kashasqayta.

Uj pʼunchay warmiy Jehovaj testigosninwan Bibliata estudiayta qallarerqa. Yachakusqanman jina kausayninpi cambiasharqa. Uj kuti tantakuyninkuman rinanta niwarqa. Noqataj nerqani: “Tukuyninchej risun”, nispa. Yuyarikuni Bibliamanta yachachinawanpaj congregacionmanta uj anciano jamusqanta. Imatachus yachachiwasqanqa sonqoyman chayarqa.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA: Imatachus Efesios 5:5 nisqantaqa mana qonqanichu, chaypi nin: “Cristojtawan Diospatawan Gobiernonkupeqa mana ima herenciatapis japʼenqachu khuchichakuy juchapi urmaj runa, millay imasta ruwaj runa, nitaj munapayaj runapis, imaraykuchus munapayayqa santosta yupaychaywan ninakun”. Bicicletapi correyqa apuestawan chhapusqa kashan. Chayta ruwaspaqa astawan ganayta munanchej, chayta ruwallajtiypunitaj sonqoy juchachawaj. Mana atikojtillanpis Jehovata kusichinayrayku chay imasta saqerqani.

Bicicleta carreraspeqa sumaj riwarqa, chayrayku watejmanta correyta munarqani. Yacharqani Bibliata estudiaspaqa sonqo tiyasqa kanayta, jinapis bicicletapi correytaqa munashallarqanipuni. Bibliata estudiayta qallarisqaymantaqa kinsa kutitawanraj correrqani. Sonqoypeqa carreraspi ganayta munay kashallarqapuni. Chantapis mana yachasharqanichu imawanchus familiayta uywanayta. Tatayqa bicicletapi correyta saqepusqaymanta sonqo pʼakisqa kasharqa. Chayrayku may llakisqa kasharqani, wijsa nanaywanpis sinchʼita onqoykorqani.

Ajinapi kashajtiy Bibliata estudiay, Jehovaj testigosninpa tantakuykunasninkuman riy yanapawarqa. Pisimanta pisitaj creeyniy wiñarqa. Jehová Diosman orakorqani mañakusqayta uyarinawanta, mañakusqayman kutichiswasqanta reparanaypaj ima. Señoraypis kallpacharillawarqataj kusisqa tiyakunaykupaj mana uj jatun wasitapunichu necesitasqaykuta niwaspa. Pisimanta pisi ñauparillarqanipuni.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY: Kausayniypi yachakorqani Mateo 6:33 nisqanqa cheqapuni kasqanta. Chaypi nin: “Ñaupajtaqa Diospa Gobiernonta, cheqan kaynintawan maskʼallaychejpuni, chay tukuy imastataj yapata jina qosonqachej”, nispa. Jesús nisqanman jina kausayniykupi ni jaykʼaj imapis pisiwarqaykuchu. Manaña ñaupajta jinachu qolqeta ganakuspapis, kay 20 wataspeqa mana imamantapis usurqaykuchu.

Hermanosniywan khuska Jehová Diosta sirviyqa, mayta kusichiwan, tiempopis chay rato pasapun. Familiaywanpis kusisqa kausakuyku, kinsantin qhari wawasniypis warmisninkuwan khuska Jehová Diosta yupaychashallankutaj.