Ir al contenido

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

UJ RUNAQA apuestasta ruwayman may yachasqa karqa, suwataj karqa. Jinapis chay kausayninta cambiarqa. Imaynatachus chayta ruwasqanta paypuni willariwasun.

“Caballosta correjta qhawayqa mayta gustawaj” (RICHARD STEWART)

NACEKUSQAN WATA: 1965

SUYUN: JAMAICA

ÑAUPAJ KAUSAYNIN: APUESTASTA RUWAJ, SUWATAJ KARQA

ÑAUPAJ KAUSAYNIY: Jamaica suyumanta Kingston nisqa llajtapi wiñakorqani. Tiyakorqani chay lugarpeqa, runasqa may pobres karqanku, nitaj trabajo kajchu, suwamanta juntʼataj karqa. Runasqa maleantesmanta manchisqalla purej kanku. Sapa diapuni baleanakusqankuta uyarej kani.

Mamayqa wasa pʼakikuyta trabajaj noqata, sullkʼasniytawan uywanawaykupaj. Payqa kinsantiykuta escuelaman kachawarqayku. Noqarí escuelaman rinaymantaqa, caballos corresqankuta qhawamoj kani. Caballosta correjta qhawayqa, maytapuni gustawaj, wakin caballospipis montarqani.

Pisi tiemponman apuestasta ruwayman yachaykukorqani, ashkha warmisniyojtaj karqani. Marihuanatapis pitaj kani. Chaykunata ruwanallaypajpuni suwakoj kani. Chayraykutaj armasniyoj purej kani. Mayta kusikuni chay suwakushaspa ni pita wañuchisqaymanta.

Ajina purisqaypi carcelman wisqʼachikorqani. Chaymanta llojsiytawantaj mana cambiarqanichu. Astawanpis kausayneyqa aswan millay karqa. Mana jinalla kaspapis, sajra karqani, rato phiñarpakoj kani, munasqaytapunitaj ruwaj kani. Chantapis noqallapi yuyaj kani, nitaj wajkunamanta llakikojchu kani.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA: Ajina millayta kausashajtiy, mamayqa testigoswan Bibliata estudiarqa, bautizakorqataj. Mamayqa ashkhata cambiarqa, chaytaj mayta tʼukuchiwarqa. Chayrayku noqapis, testigoswan Bibliamanta parlayta qallarerqani.

Repararqanitaj paykunaqa mana waj iglesias jinachu yachachisqankuta, manaqa Bibliaj nisqanman jinapuni yachachisqankuta. Chantapis paykunalla ñaupa cristianos jina wasimanta wasi predicanku (Mateo 28:19; Hechos 20:20). Testigospuni cheqa religión kasqankutaqa, purajmanta munanakusqankupi astawan repararqani (Juan 13:35).

Bibliata estudiaspaqa, repararqani kausayniyta cambianay kasqanta. Jehová Diosqa khuchichakoj runasta chejnikun. Payta kusichinaypajqa, cuerpoyta tukuy ima chʼichi kajmanta llimphuchanay karqa (2 Corintios 7:1; Hebreos 13:4). Bibliapi yachakullarqanitaj, ruwasqasninchejwan Jehovata kusichiyta chayri llakichiyta atisqanchejta (Proverbios 27:11). Chayrayku marihuana pitayta saqeporqani, pistolasniytapis wijchʼuporqani. Chantapis Diospa munayninman jina kausakunaypaj kallpachakorqani. Jinapis warmiswan puriyta, apuestata ruwayta ima mana qonqayta atillarqanichu.

Bibliata estudiayta qallarishaspaqa, mana munarqanichu amigosniy testigoswan estudiashasqayta yachanankuta. Mateo 10:33 versiculota leespataj, niña ajinatachu yuyarqani. Chaypi nin: “Sichus pipis runaspa ñaupaqenpi mana rejsiwasqanta nin chayqa, noqapis payta mana rejsisqayta nillasajtaj cielopi kashaj Tataypa ñaupaqenpi”, nispa. Chay versiculopi tʼukurispa, chay rato amigosniyman willarqani Bibliata testigoswan estudiashasqayta. Paykunataj titilla qhawawarqanku. Mana creeyta aterqankuchu noqa cristianoman tukuyta munasqayta. Jinapis paykunaman nerqani kausayniyta cambiaytapuni munasqayta.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY: Mamayqa mayta kusikorqa, Bibliaj nisqanman jina kausakuyta qallarejtiy. Kunanqa manaña llakikunchu sajra imasta ruwanaymanta. Sapa kutitaj Jehovata munakusqaykumanta parlarikuyku. Ñaupa kausayniypi piensaspaqa, reparakuni Jehovaj yanapaynillanwan cambiayta atisqayta. Kunanqa khuchichakuy kausaypis, tukuy imayoj kaypis niña gustawanchu.

Manachus Bibliata estudiayman karqa chayqa, kunanqa carcelpichus wañusqachus kashayman karqa. Testigo kasqaymantapacha familiaywan kusisqa kausakuni, khuskataj Jehová Diosta sirvikuyku. Warmisitayqa ashkhata yanapawan, warmi wawaypis sumaj kasukoj wawa. Maytapuni agradecekuni Bibliaj nisqanta yachachiwasqankumanta. Chayrayku mayllapipis waj runasman Bibliamanta willarinipuni. Jehová Diosman maytapuni agradecekuni llajtanpi kajta saqewasqanmanta, astawanqa payta rejsejta saqewasqanmanta.

[Yuyarinapaj]

“Bibliapi yachakullarqanitaj, ruwasqasninchejwan Jehovata kusichiyta chayri llakichiyta atisqanchejta”.

[Dibujo/foto]

Mamay cambiasqanqa, Bibliamanta yachakuyta munanaypaj yanapawarqa.

[Dibujo/foto]

Warmisitaywan warmi wawaywan ima.