Ir al contenido

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

¿IMATAJ Escociamanta empresarioman aswan sumaj rijchʼarqa sumaj trabajonmanta nisqa? ¿Imaynapí Brasilmanta uj runa khuchi kausayninta, cocainatapis qonqayta aterqa? ¿Imataj Esloveniamanta uj joventa manaña machananpaj yanaparqa? Paykuna willariwasunchej.

“Sumajta kausakushasqayta yuyarqani” (JOHN RICKETTS)

NACEKUSQAN WATA: 1958

SUYUN: ESCOCIA (REINO UNIDO)

ÑAUPAJ KAUSAYNIN: QHAPAJ EMPRESARIO

ÑAUPAJ KAUSAYNIY: Tukuy ima patapi uywasqa karqani. Tatay ejército britanicopi oficial kasqanrayku, familiaywan tukuy ladoman tiyakoj riporqayku: Inglaterraman, Alemaniaman, Keniaman, Malasiaman, Irlandaman, Chipremanpis. Pusaj watasniymantapachataj Escociapi ashkha internadospi estudiarqani, chantá Cambridge Universidadmanta profesional llojserqani.

Iskay chunka watasniymantapacha pusaj watasta petroleowan trabajarqani. América del Surpi trabajayta qallarerqani, chantá Africapi, chaymantataj Australia Occidentalpi. Australiapeqa uj empresa de inversionesta rikhuricherqani, aswan qhepamantaj vendeporqani.

Chay empresayta vendesqaywanqa tawa chunka watasniyoj kashaspa jubilakorqani. Chayrayku tiempoy jina kasqanrayku viajaspallaña karqani. Australia naciontaqa iskay kutita motopi muyumorqani. Chantá viajaspa jallpʼantinta muyumullarqanitaj. Sumajta kausakushasqayta yuyarqani.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA: Manaraj jubilakushaspa Diosman agradecekuyta munarqani allinta kausakushasqaymanta. Chayrayku Iglesia Anglicanaman riyta qallarerqani, maymanchus wawa kashaspa rej kani chayman. Jinapis chaypeqa pisisituta Bibliamanta yachachej kanku. Chantá mormoneswanñataj estudiarqani Bibliata mana valechisqankutaj manapuni allinchu rijchʼawarqa.

Uj pʼunchay testigos punkuyta takaykamuwarqanku, paykunawan parlarispataj repararqani creenciasninkoqa Bibliaj nisqanman jinapuni kasqanta. Paykunaqa leepuwarqanku 1 Timoteo 2:3, 4 versiculosta, chaypi nisqanman jina Diosqa “munan tukuy laya runas salvakunankuta, cheqa kajtataj allinta rejsinankuta”. Mayta tʼukuchiwarqa testigosqa mana Bibliamanta yachakuyllatachu jatunpaj qhawasqankuta, manachayqa Bibliamanta maychus kajta yachakuyta jatunpaj qhawasqankuta.

Testigoswan estudiaspataj Bibliamanta cheqa kajta yachakorqani. Yachakorqani Dioswan Jesuswan mana trinidad partechu kasqankuta manachayqa sapa ujninku uj jina kasqankuta (Juan 14:28; 1 Corintios 11:3). Repararqanitaj may chhika tiempota pierdesqayta, chay mana entiendey atina trinidadta entiendeyta munaspa. Diosmanta, Jesusmantapis cheqa kajqa entiendeyta atinapaj jinalla kasqa.

Pisi tiemponman testigospa tantakuyninkuman riyta qallarerqani, mayta tʼukorqani kʼachas kasqankumanta, llimphu kausayniyoj kasqankumantapis. Noqamantaqa santospuni karqanku. Sonqomantapacha munanakusqankoqa sutʼita reparachiwarqa cheqa religionpuni kasqankuta (Juan 13:35).

BENDICIONESTA JAPʼISQAY: Bautizakusqaymanta qhepaman Dianeta rejserqani. May kʼacha warmipuni karqa, wawamantapachataj testigo kasqa. May sumaj cristiana kasqantaj sonqoyta suwawarqa. Tiemponmantaj casarakorqayku, munakuwasqan yanapawasqanpis Jehovamanta uj sumaj bendicionpuni.

Mayta munarqayku ripuyta maypichus Bibliamanta predicajkuna necesitakun chayman. Chayrayku 2010 watapi Beliceman jamporqayku, chaytaj Centroamericapi kashan. Kaypeqa Diosta munakoj runasta predicayku, paykunaqa maytapuni Diosmanta yachakuyta munanku.

Kunan Diosmanta, Bibliamantawan maychus kajta yachaspa sonqo juntʼasqa kani. Precursor kaspa ashkha runastaña yanapani Diospa Palabranta rejsinankupaj. Imaynatachus Biblia kausayniyta cambianaypaj yanapawarqa, kikillantataj runasta kausayninkuta cambianankupaj yanapasqanta rikoyqa mayta kusichiwan. Kunanmá yachani imaynatachus kausayniymanta Diosman graciasta qonayta.

“Noqawan may kʼachas karqanku” (MAURÍCIO ARAÚJO)

NACEKUSQAN WATA: 1967

SUYUN: BRASIL

ÑAUPAJ KAUSAYNIN: KHUCHI KAUSAYNIYOJ KARQA

ÑAUPAJ KAUSAYNIY: Avaré llajtapi wiñakorqani estado de São Paulopi, chaypi tiyakoj runasqa kurajta campopi trabajanku.

Tatayqa wañupusqa mamaypa wijsitallanpiraj kashajtiy. Wawa kashaspa mamaypa ropasninta churakoj kani wasimanta llojsinankama. Warmiman jina tukusqa purej kani, chayrayku runasqa qʼewata jina qhawawaj kanku. Tiemponmantaj qharimasisniywan khuchichakuyta qallarerqani, machu runaswanpis.

Jovencitullaraj kashaspa machana wasisman rej kani, cantinasman iglesiasmanpis. Chay lugaresman rej kani qharista warmista maskʼaspa paykunawan puñuykunaypaj. Carnavalpajqa warmimanta vistikuspa entradapi tusoj kani, may rejsisqamantaj tukorqani.

Amigosneyqa karqanku qʼewas, qolqerayku qhariswan puñuykoj warmis, drogakojkunapis. Paykunamanta wakenqa cocainawan drogakunaypaj tanqawarqanku, niraj unaypitaj drogadictoman tukorqani. Wakin chʼisisqa amigosniywan fumaspa sutʼiyaj kayku, wakin kutistaj sapallay diantinta fumaj kani. Aya uyallaña kasqayraykutaj sida onqoyniyoj kasqayta nisqanku.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA: Ajinapi kashajtiy Jehovaj testigosninta rejserqani, paykunaqa may kʼachaspuni noqawan karqanku Romanos 10:13 versiculota leeripuwarqanku. Chaypi nin: “Jehová Diospa sutinta tukuy oqharejkunaqa salvasqa kanqanku”, nispa. Ajinapi yachakorqani Diospa sutinta oqharinapuni kasqanta. Tutantinta cocainata fumaytawan ventanayta kichaj kani cielota qhawarinaypaj. Jehovatataj waqaspa rogakoj kani yanaparinawanpaj.

Chay jinata pierdekapusqayta rikuspa mamayqa maytapuni waqaj. Chayrayku drogasta qonqanayta nerqani, Chaymantataj testigoswan Bibliata estudiayta qallarerqani. Paykunaqa niwarqanku Bibliata estudiasqallaytaj drogasta qonqanaypaj yanapanawanta, yanapawarqapunitaj.

Bibliamanta astawan yachakusqayman jina, sutʼita repararqani kausayniyta maytaraj cambianay kasqanta. Qʼewa kasqaytaqa mana cambiayta atillarqanichu, juchʼuysituymantapacha ajina kasqayrayku. Cambianaypajqa amigosniymanta karunchakorqani, manañataj machana wasismanpis, ni cantinasmanpis rerqanichu.

Mana chay rato cambiayta atispapis mayta sonqochakoj kani yachaspa Jehová mayta munakuwasqanta, kallpachakusqaytapis jatunpaj qhawasqanta (1 Juan 3:19, 20). Ajinapitaj 2002 watapaj qʼewa jina tukuy ruwasqasniyta qonqarqani, manañataj qʼewachu karqani. Chay watataj Jehovaj testigon kanaypaj bautizakorqani.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY: Mamayqa kausayniyta cambiasqaymanta maytapuni tʼukorqa, chayrayku Bibliata estudiayta qallarerqa. Chantá umanmanta infarto cerebral nisqa onqoywan oqoykorqa. Jinapis Jehovata, palabrantapis astawan munakunanpaj mayta kallpachakushan.

Pusaj watastaña precursor regular kani. Astawanqa tiempochakuni runasman Bibliamanta yachachinaypaj. Sajra munayniywan mana atipachikunaypajqa ashkha kutista ñitʼiykukorqani, mana atipachikusqaymanta Jehová noqawan kusisqa kasqanta yachayqa mayta sonqochawan.

Diosman qayllaykusqayrayku, munayninman jina kausasqayrayku noqa kikiyta aswan jatunpaj qhawakuni. Kunanmá kusisqa kasqayta niyman.

“Alcohol lata karqani” (LUKA ŠUC)

NACEKUSQAN WATA: 1975

SUYUN: ESLOVENIA

ÑAUPAJ KAUSAYNIN: MAYTA TOMAJ

ÑAUPAJ KAUSAYNIY: Esloveniaj capitalnin Liublianapi nacekorqani. Tawa watasniykama kusisqa karqani. Jinallapitaj tatay wañuchikorqa. Chaymantapacha mamayqa sinchʼita trabajarqa hermanoytawan noqatawan uywanawaykupaj.

Chunka phishqayoj kashaspa awelitaypa wasinman tiyakoj riporqani. Awelitaywanqa kusisqa tiyakoj kani chaynejpi ashkha amigosniy tiyakusqankurayku, manataj mamay jina anchata controlawasqanrayku. Chunka sojtayojllaraj kashaspataj semana tukukuyta machajkunawan puriyta qallarerqani. Chujchayta jatunta wiñachikorqani, pandillero jina vistikuyta qallarerqani, chantá fumayta qallarerqani.

Tukuy laya drogaswan drogakoj kani, jinapis tomaypuni astawan gustawaj. Qallariypeqa uj mashkha copasllata vinota tomaj kani. Pisi tiemponmantaj uj botellapis noqapajqa pisi karqa. Allin machasqa kashaspapis mana reparachikojchu kani. Wakin kuteqa samaynillaypi reparawaj kanku tomasqayta, jinapis ni pi yuyanmanchu karqa vinota, cervezata, vodkatapis ashkha botellasta tomaykusqayta.

Tutantin discotecapi tomasqaykutawan amigosniyta aysaykachaj kani, ama tawa chakimanta purinankupaj paykunamanta aswan ashkhata tomajtiypis. Ujpacha ujnin amigoyta uyarerqani alcohol lata kasqayta nishaswasqanta. Chay nisqanqa maytapuni sonqoyta nanachiwarqa, machaspallaña purejkunata Esloveniapi ajinata sutichasqankurayku.

Chayrayku imatachus kausayniypi ruwashasqaypi tʼukurerqani. Yuyarqanitaj ni imapaj valesqayta. Ni ima ruwasqaypis allinchu kaspa jinarqa.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA: Chaypachasllataj repararqani ujnin compañeroy cambiasqanta, aswan kʼachaman tukusqanta. Yachayta munarqani imajtinchus cambiasqanta. Chayrayku uj cafeteriaman pusarqani paywan parlarinaykupaj. Niwarqataj Jehovaj testigosninwan Bibliata estudiayta qallarisqanta. Imastachus yachakushasqantapis willariwarqa. Bibliamanta ni imata yachasqayrayku chay willawasqan imasta ni jaykʼaj uyarerqanirajchu. Testigospa tantakuykunasninman riyta qallarerqani, Bibliatapis paykunawan estudiayta qallarerqani.

Bibliata estudiaspaqa ashkha sumaj imasta yachakorqani. Yachakorqani Biblia nisqanman jina ‘qhepa pʼunchaykunapi’ kausakushasqanchejta, tumpamantawantaj Diosqa kay jallpʼamanta sajra runasta chinkachinanta, kʼacha runasmantaj kay jallpʼapi paraisopi wiñay kausayta qonanta (2 Timoteo 3:1-5; Salmo 37:29). Chayrayku kausayniyta llimphuchayta munarqani chay kʼacha runaswan khuska kanaypaj.

Imastachus yachakusqayta amigosniyman willarejtiytaj, casi tukuyninku asipayawarqanku. Chaytaj yanapawarqa reparanaypaj mana allin amigoschu kasqankuta, reparallarqanitaj mana allin amigoswan purisqayrayku tomanaman qokusqayta. Paykunaqa semana tukukunallanta suyaj kanku watejmanta machamunankupaj.

Chay amigosniymanta karunchakaporqani. Testigoswantaj amigosta ruwakorqani. Paykunaqa mana kallpachallawajchu kanku, tukuy sonqo Diosta munakoj kanku, kamachiykunasninman jinataj kausakoj kanku. Sumaj amigos kasqankoqa mayta yanapawarqa. Tiempowantaj machanasta qonqarqani.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY: Kusisqa kanaypajqa manaña alcoholta necesitanichu, chayrayku Jehová Diosta maytapuni agradecekuni. Machaspallapunichus puriyman karqa chayqa, imaynachus kunan kashayman karqa. Sutʼita reparani kunanqa aswan kusisqapuni kausakushasqayta.

Kunanqa qanchis watastaña yanapakushani Jehovaj testigosninpa sucursalninkupi Eslovenia suyupi. Jehová Diosta rejsispa, Jehová Diosta sirvispa aswan kusisqapuni kausakuni.