Ir al contenido

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

UJ RUNAQA tawa warmisniyoj karqa, Jehovaj testigosnintataj mayta chejnikoj. Jinapis Jehovaj testigonman tukorqa. Iglesia pentecostalmanta uj pastorpis, Jehovaj testigonman tukullarqataj. Uj warmitaj wawitamantapacha sufrisqanrayku, ancha millaypaj qhawakorqa. Jinapis Diosman qayllaykorqa. Waj runataj heavy metal nisqa takiykunata anchatapuni uyarej. Jinapis Diospa kamachinman tukorqa. Imaraykuchus chay tawa runas kausayninkuta cambiasqankuta qhawarina.

“Kunanqa aswan sumaj qosa kani” (RIGOBERT HOUETO)

 • NACEKUSQAN WATA: 1941

 • SUYUN: BENÍN

 • ÑAUPAJ KAUSAYNIN: TAWA WARMISNIYOJ KARQA, JEHOVAJ TESTIGOSNINTATAJ CHEJNIKOJ

ÑAUPAJ KAUSAYNIY:

Cotonou nisqa llajtapi nacekorqani. Chayqa Benín suyuj ujnin jatun llajtan. Tataywan mamaywan católicos karqanku, pero noqaqa ni jayk’aj misaman rejchu kani. Chay tiempopi ashkha católicos, ashkha warmisniyoj karqanku. Leyman jinaqa, allillan karqa ashkha warmisniyoj kayqa. Chayrayku noqapis tawa warmisniyoj karqani.

1970 watapi, Beninpi uj jatun chʼajwa politicarayku rikhurerqa. Uj sumaj gobierno kananta munaspa, noqapis politicaman satʼiykukullarqanitaj. Partidoymanta kajkunaqa, testigosta chejnikoj kayku. Imaraykuchus testigosqa mana chʼajwasniykuman satʼikojchu kanku. Chayrayku noqapis paykunata qhatiykacharqani. 1976 watapitaj, testigospa misionerosninkuta suyuykumanta wijchʼorqanku. Noqaqa yuyarqani ni jayk’aj kutimunankuta.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA:

1990 watapi politicamanta chʼajwasqa tukukaporqa. Jehovaj testigosninpa misionerosninkutaj, chay rato kutimorqanku. Maytapuni tʼukorqani, piensarqanitaj “Diosqa Jehovaj testigosninwansina kashan”, nispa. Chay tiempollapitaj waj trabajota tarikorqani. Chaypitaj ujnin compañeroy testigo kasqa. Pisi tiemponman Bibliamanta parlariwarqapacha. Payqa kʼachitu versiculosta leeripuwarqa, maypichus nisharqa Jehovaqa cheqan kajtapuni ruwasqanta, manchay munakuyniyojtaj kasqanta (Deuteronomio 32:4; 1 Juan 4:8). Chayrayku Diosman qayllaykuyta munarqani, Bibliamantataj yachakuyta qallarerqani.

Chantá pisi tiemponman, testigospa reunionesninkuman rerqanipacha. Purajmanta munanakusqankoqa, mayta tʼukuchiwarqa. Qhapajkunapis, wajchaspis, yanapis, yurajpis sumajta kausakorqanku. Paykunata astawan rejsispa, repararqani cheqamantapuni Jesuspa discipulosnin kasqankuta (Juan 13:35).

Chantapis cuentata qokorqani, Jehová Diosta sirvinaypajqa iglesia catolicamanta llojsipunay kasqanta, manataj chayta ruwayta atillarqanichu. Imajtinchus runasta manchachikoj kani. Jinapis Jehová Diospa yanapanta mañakorqani manaña manchachikunaypaj. Paypa yanapayninwantaj iglesiamanta llojsiporqani.

Jinapis Jehovata sirvinaypajqa, uj imatawan ruwanay karqa. Bibliapeqa Diosqa nin, uj warmillayoj kanata. Noqarí tawa warmisniyoj karqani (Génesis 2:18-24; Mateo 19:4-6). Diospa ñaupaqenpeqa ñaupaj warmillaywan qhepakunay karqa. Chayrayku paywan civilmanta casarakorqani, kinsantin warmisniytataj kachaporqani. Jinapis paykunaman pensionesta pasallarqanipuni. Unayninmantaj paykunamanta iskay testigosman tukorqanku.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY:

Señorayqa catolicallapuni. Jinapis Jehovata sirvejta saqellawan. Payqa niwan Bibliata yachakusqaymantapacha aswan sumaj qosa kasqayta. Noqapis chayta reparakullanitaj.

Ñaupajtaqa piensaj kani, politicaqa sumaj kausayta apamunanta. Jinapis politicaqa ni imata allinchayta atinchu. Kunanrí yachani Diospa Gobiernollan sumaj kausayta apamuyta atisqanta (Mateo 6:9, 10). Jehová Diosman maytapuni agradecekuni kusisqa kausakusqaymanta. Imajtinchus pay kay sumaj ñanta rejsichiwarqa.

“Mana cambiayta atillarqanichu” (ALEX LEMOS SILVA)

 • NACEKUSQAN WATA: 1977

 • SUYUN: BRASIL

 • ÑAUPAJ KAUSAYNIN: PENTECOSTALESMANTA PASTOR KARQA

ÑAUPAJ KAUSAYNIY:

Brasil suyumanta ujnin llajtaj kantusninpi wiñakorqani. Tiyakorqani chay lugarpeqa, ima ratopis runata wañurpachillaj kanku, suwamanta juntʼataj karqa.

Noqaqa manchay millay kausayniyoj karqani. Pitapis maqarparillaj kani, drogasta vendespataj kausaj kani. Chayllapi reparakorqani, jinallatapuni kausakuspaqa carcelman chayanayta, wañuchinawankutataj. Ajinapi iglesia pentecostalman yaykuporqani, pastormantaj tukorqani.

Pastor kaspaqa runa masiyta yanapariyta munarqani. Chayrayku uj radiopi predicayta qallarerqani, allin rejsisqataj karqani. Jinapis iglesiata ñaupajman apajkunaqa mana runasmanta llakikojchu kanku, nitaj Diostapis anchata valechejchu kanku. Astawanpis qolqellamanta wañurisharqanku. Chayrayku chay iglesiamanta llojsiporqani.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA:

Bibliata testigoswan estudiayta qallarisqaymantapacha, repararqani mana waj religioneswan kikinchu kasqankuta. Testigosqa mana simillamantachu ninku, Diostawan runastawan munakusqankuta, manaqa ruwasqankuwanpuni chayta rikuchinku. Chantapis mana politicaman, nitaj guerrasmanpis satʼikunkuchu (Isaías 2:4). Chaypi sutʼita repararqani testigospuni cheqa religión kasqankuta, wiñay kausayman pusaj kʼullku ñantaj kasqankuta (Mateo 7:13, 14).

Bibliata estudiaspa yachakorqani, Diosta kusichinaypaj kausayniyta cambianay kasqanta. Reparakorqani llamp’u sonqo kanay kasqanta, familiaypajpis tiempochakunay kasqanta. Mana cambiayta atillarqanichu. Jinapis Jehová Diospa yanapayninwanqa, aterqani cambiayta. Señorayqa chayta rikuspa tʼukorqa. Payqa noqamanta ñaupajta Bibliata estudiaspapis, pachallanpi kasharqa. Jinapis noqata rikuwaspa ñaupariyta qallarerqa. Pisi tiemponman, testigosman yaykupunaykuta nerqayku. Iskayniykutaj uj diallapi bautizakorqayku.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY:

Señoraywanqa kinsantin wawasniykuta yanapashallaykupuni Jehová Diosman qayllaykunankupaj. Entero familiataj may kusisqa kausakuyku. Diosman maytapuni agradecekuni cheqa kaj Palabranta rejsichiwasqanmanta. Bibliaqa runaj kausayninta cambianpuni, noqaj kausayniytapis cambiarqa.

“Manaña chʼichipajchu qhawakuni, kusisqataj kausakuni” (VICTORIA TONG)

 • NACEKUSQAN WATA: 1957

 • SUYUN: AUSTRALIA

 • ÑAUPAJ KAUSAYNIN: WAWA KASHASPA LLAKIYTA KAUSAKORQA

ÑAUPAJ KAUSAYNIY:

Newcastle, Nueva Gales del Sur nisqa llajtapi wiñakorqani. Noqaqa 7 hermanosmanta kuraj kaj kani. Tatayqa phiña runa karqa, machaspallataj purej. Mamaypis manchay sajrallataj karqa. Sapa kuti maqawaj, ultrajawajtaj. Payqa tukuy tiempo niwaj: “Diablo uña, qanqa infiernomanpuni chayanki”, nispa. Chayta niwajtin, manchariywan kharkatej kani.

Mamay manchayta maqawasqanrayku, wakin kutisqa mana escuelamanpis riyta atejchu kani. Jinapi 11 watasniyoj kashajtiy, autoridades tatasniymanta qhechukapuwarqanku, monja wasimantaj internaykuwarqanku. Pero mana chaypi kakuyta aterqanichu, 14 watasniyoj kashajtiytaj escapakorqani. Manataj wasiyman kutiyta munarqanichu. Chayrayku Sydney llajtaj callesnillanpi tiyakorqani.

Ajinata purisqayrayku drogakuyta qallarerqani. Machaj kani, khuchichakuykunata qhawaj kani, qhariswan puñuykuspataj trabajaj kani. Uj pachaqa manchaytapuni mancharerqani. Chaypachaqa uj runaj wasinpi qhepakusharqani. Payqa aqha wasi localmanta dueño karqa. Uj chʼisi iskay runas wasinman chamorqanku. Paytaj mana uyarinaypaj waj cuartoman kachawarqa, jinapis parlasqankuta sumajta uyarerqani. Chay runaqa chay iskay runasman vendeykuyta munawarqa. Paykunataj aqha wasipi trabajachinawankupaj, barcopi pakaykuspa Japonman apayta munawarqanku. Maytapuni mancharikorqani, chay ratotaj ventananta phinkispa ayqekorqani.

Jinata ayqekushajtiy, uj runawan tinkorqani. Payqa llajtaykuta visitashasqa. Qolqeta qorinawanta yuyaspa, payman llakiyninta willarikorqani. Paytajrí qolqeta qonawanmantaqa alojamientonman pusariwarqa bañakunaypaj, imitallatapis mikhurinaypaj ima. Ajinapi paywan tiyakaporqani, watanmantaj casarakorqayku.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA:

Bibliata Jehovaj testigosninwan estudiayta qallarejtiy, rabiakorqanitaj kusikorqanitaj. Noqamanqa wawitamantapacha yachachiwarqanku Dios sufrichiwasqanchejta, sajra runasta infiernopi castigasqanta ima. Chayrayku Satanaslla sufrichiwasqanchejta yachaspa, mayta rabiakorqani. Pero mayta kusikorqani, Diosninchej ni pita infiernopi castigasqanta yachaspa.

Chantapis mayta tʼukorqani testigos Bibliaj nisqanman jinapuni kausakusqankumanta. Noqaqa as tumpa uj jinita karqani, imatapis parlarparillaj ruwarparillaj kani. Jinapis hermanosqa mana phiñakojchu kanku. Astawanpis respetowanpuni, k’acha simiwantaj parlapawaj kanku.

Imaynachus kausayniy kasqanrayku, ni imapaj valesqayta yuyaj kani, ancha chʼichipajtaj qhawakoj kani. Testigo jina bautizakusqaymanta qhepamanpis kikillantapuni yuyaj kani. Diosta mayta munakuspapis, piensaj kani payqa mana noqata munakuwasqanta.

Bautizakusqaymanta 15 watasninmanraj, chay yuyayniyta cambiayta qallarerqani. Chaypacha ujnin reunionniykupi, uj hermano Santiago 1: 23, 24 versiculosmanta parlarerqa. Chay versiculosqa Diospa Palabranta uj espejowan kikinchan. Hermanotaj nerqa, imaynatachus Jehová qhawawasqanchejta yachanapajqa, chay espejopi qhawarikunanchej kasqanta. Chaypi piensayta qallarerqani, Jehová Dios jinachus manachus qhawarikushasqayta. Jinapis nipuni creeyta aterqanichu Jehová Dios noqata munakuwasqanta.

Chaymanta uj pisi diasninman, Bibliapi uj kʼachitu versiculota tarerqani. Chayqa karqa Isaías 1:18. Chaypi Jehová Dios nin: “Jamuychej, chay imasmanta parlarinachej. Juchasniykichej ancha puka kajtinpis, ritʼi jina yurajman tukonqa”, nispa. Chaytaj noqapaj kaytapis nishawanman jina karqa: “Jamuy wawáy, parlarinachej. Noqaqa qanta rejsiyki, sonqoykitapis juchasniykitapis yachani. Jinapis mayta munakuyki”, nispa.

Chay tutaqa mana puñuyta aterqanichu. Nirajpuni creeyta atisharqanichu Dios munakuwasqantapuni. Jinallapi Jesús tukuy runasrayku wañusqanpi tʼukurerqani, repararqanitaj Jehová Dios unayta pacienciakuwasqanta, tukuy tiempotaj munakuwasqanta. Noqatajrí chayta mana reparakuspa, kaytapis nishayman jina karqa: “Mashkhatapis munakuway, qhasilla chayqa. Wawaykej wañuyninpis manapuni juchasniyta pampachanmanchu”, nispa. Ajinata yuyaspaqa, Jesuspa wañuyninta pisipaj qhawasharqani. Jehová Dios kʼata Wawanta noqarayku wañunanpaj kachamusqanpi tʼukurispaqa, recién entienderqani munakuwasqantapuni.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY:

Kunanqa manaña chʼichipajchu qhawakuni, kusisqataj kausakuni, sonqoypis niña juchachawanchu. Qosaywanpis aswan allinta kausakuni, maytataj kusikuni kausayniywan wajkunata yanapariyta atisqaymanta. Sapa día, Jehová Diosniyman astawan kʼaskakuni.

“Diosqa mañakuyniyta uyariwarqa” (SERGEY BOTANKIN)

 • NACEKUSQAN WATA: 1974

 • SUYUN: RUSIA

 • ÑAUPAJ KAUSAYNIN: HEAVY METAL NISQA TAKIYKUNA ANCHATA GUSTAJ

ÑAUPAJ KAUSAYNIY:

Pobre familiapi nacekorqani, Vótkinsk nisqa llajtitapi. Chay llajtitallapitaj uj may rejsisqa runa nacekorqa, Piotr Ilič Chaikovski nisqa sutiyoj. Tatayqa kʼacha runalla karqa, jinapis anchata tomaj. Chayrayku wasiypi chʼajwalla kaj.

Escuelapaj tumpa meqʼa uma kaj kani. Chayrayku pisipaj qhawakuyta qallarerqani. Chantapis sapallay kakuyta munaj kani, runastapis manchachikoj kani. Chayrayku mana escuelaman riyta munallajchu kani. Clasespipis alumnospa ñaupaqenpi parlanay kajtin, qalluy watarpakuwaj, ni imata niyta atejchu kani. Colegiopi kashajtiytaj, profesoresniy libretaypi ajinata anotasqanku: “Mana ashkha palabrasta rejsinchu, nitaj wajkunawan parlakuyta yachanchu”, nispa. Chayqa mayta sonqoyta nanachiwarqa, mana valesqaytataj yuyachiwarqa. Chaymantapacha qhasillapaj kausakusqayta yuyarqani.

Jovencitoña kaspataj tomayta qallarerqani. Qallariypeqa kusisqalla sientekoj kani, pero machaykojteyqa sonqoy juchachawaj. Manapuni kusisqa kausakuyta aterqanichu, sapa kutitaj astawan llakikoj kani. Avecesnenqa wasiymanta diasta mana llojsejchu kani, wañuchikuytataj munarqani.

20 watasniyoj kashajtiy, heavy metal nisqa takiykunata uyariyta qallarerqani. Chay takiykunaqa sonqoyta kusirichiwaj, kallpachawajtaj. Chayrayku chay musicasta uyarejkunawan tantakuyta qallarerqani. Chujchasniyta wiñachikorqani, ninrisniytapis juskʼuchikorqani, paykuna jinataj vistikuyta qallarerqani. Pisimanta pisi phiña runaman tukorqani, nitaj wajkunamanta llakikojchu kani. Familiaywanpis mayta chʼajwaj kani.

Manaña noqapichu karqani. Piensarqani chay musicasta uyarispa kusisqa kanayta. Jinapis mana kusisqachu karqani. Chay musicasta takejkuna, sajra imasta ruwasqankuta yachaspataj rabiakorqani.

Chayrayku watejmanta wañuchikuyta munarqani, manataj piensashallarqanichu, manaqa deverdadpuni wañuchikusaj nisharqani. Jinapis mamayta waqachinaymanta llakikorqani. Payqa mayta munakuwaj, noqaraykutaj tukuy imata ruwarqa. Chayrayku wañuchikuyta munaspapis, mana wañuchikuyta atisharqanichu. Ni imanakuyta atisharqanichu.

Ajinapi ruso parlaypi librosta leeyta qallarerqani. Uj libropi uj pastormanta leerqani. Chaytaj sonqoyta aysawarqa Diosmanta yachakunaypaj, runa masiyta yanaparinaypajpis. Chay diaqa ni jaykʼaj jina sonqoypi kajta Diosman willakorqani, mañakorqanitaj kusisqa kausakunaypaj yanapanawanta. Ajinata mañakushajtiy, sonqoy “phaj” niwarqa. Chantá iskay horasninman jina uj testigo wasiyman chamorqa, niwarqataj: “Bibliata estudiayta munawajchu”, nispa. Maytapuni tʼukorqani, Diosqa mañakuyniyta uyariwarqa. Chaymantapacha kusisqa kausakuyta qallarerqani.

BIBLIAQA CAMBIANAYPAJ YANAPAWARQA:

Mana atikullajtinpis, heavy metal nisqamanta ropasniyta, musicasniyta, imaschus kapuwasqantawan wijchʼuporqani. Jinapis chay musicasta unayta mana qonqayta aterqanichu. Mayllapipis chay musicasta tocajta uyarispa, ñaupa kausayniyta yuyarikoj kani. Manataj munarqanichu chay yuyaykuna, sonqoyta, yuyayniyta ima chʼichichananta. Chayrayku niña chay lugaresta pasajchu kani. Ñaupaj kausayniyta ima ratollapis yuyarikuspaqa, Jehovamanta sinchʼita mañakoj kani. Paytaj sonqo tiyaykuyninta qowaj, “mayqentachus runas mana entiendeyta atinkuchu chayta” (Filipenses 4:7).

Bibliata estudiaspa, yachakorqani cristianosqa Diosmanta wajkunaman willarinanku kasqanta (Mateo 28:19, 20). Noqataj yuyarqani chayta ni jaykʼaj ruwayta atinayta. Jinapis Bibliapi yachakusqaytaqa mana noqallapajchu japʼikuyta munarqani. Imajtinchus yachakusqayqa mayta kusichiwaj, sonqoytataj tiyaykuchiwaj. Munarqanitaj waj runaspis noqa jinallataj kusisqa kanankuta. Chayrayku manchikuyniyta atipaspa, wajkunaman willariyta qallarerqani. Chaytaj manaña pisipaj qhawakunaypaj yanapawarqa. Chantapis Bibliaj yachachiykunasnenqa, astawan sonqoypi saphichakorqa.

BENDICIONESTA JAPʼISQAY:

Kunanqa kusisqa kausakuni warmisitaywan. Chantapis mamayta, hermanayta, waj runastapis Bibliamanta yachakunankupaj yanaparqani. Diosta sirvispa, runasta payta rejsinankupaj yanapaspa ima, cheqamantapuni kusisqa kausakuni.