Iskay hermanas Azerbaiyán suyupi Sumaj willaykuna folletowan predicashanku.

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ TANTAKUYPAJ Agosto de 2017

Publicacioneswan willanapaj

¡Despertad! revistawan willanapaj, imapajchus Dios ruwawasqanchejmanta yachachinapajwan. Chay yuyaychaykunaman jina willanaykipaj wakichikuy.

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

Jehovaqa mana payta yupaychaj llajtaman pagaporqa

Jehovaqa Babilonia llajtaman paypaj maqanakusqankumanta pagaporqa, chayrayku nisunman payllata yupaychaj kamachisninpa ruwasqankuta aswan valorniyojpajraj qhawasqanta.

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ

Sumaj cristianos kanapaj kallpachakuna: kʼumuykukoj sonqo kana

¿Imaraykú kʼumuykukoj sonqo kana tiyan? ¿Imaynatá rikuchisunman? ¿Imaynatá Diosmanta mañakuy, Jesuspa kausaynin ima kʼumuykukoj sonqo kanapaj yanapawasunman?

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

Uj qhawajpaj ruwanan

Uj qhawajqa enemigo qayllaykamushajta rikuspa llajtaman willaj. ¿Imaraykutaj Ezequielta Jehová qhawajta jina churarqa?

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ

Sumaj cristianos kanapaj kallpachakuna: Mana manchachikoj kana

¿Imaraykú runasta manchachikuywan mana atipachikunanchejchu tiyan? ¿Imaynatá leesqanchejpi tʼukuriy, Diosmanta mañakuy, paypi atienekuy ima yanapawanchej mana manchachikoj kanapaj?

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

Magogmanta Gog chinkachisqaña kanqa

Bibliaqa sutʼita nin Magogmanta Gog niraj chinkachisqa kashajtin imaschus kananta, jinallataj chinkachisqa kasqantawan imaschus kanantapis.

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ

Sumaj cristianos kanapaj kallpachakuna: Sinchʼi creeyniyoj kana

Llakiykunapi kaspapis Abrahán jina Jehovapi sinchʼi creeyniyoj kana. ¿Imataj sinchʼi creeyniyoj kanapaj, Jehovata sirvinallapajpuni yanapawasun?

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

Ezequiel mosqoypi jina uj templota rikusqan

Ezequiel mosqoypi jina uj templota rikusqan Jehovata yupaychanapaj kamachiykuna may sumaj kasqanta rikuchin. ¿Imaynatá chay yanapawasunman?

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ

¿Maykʼajtaj precursor auxiliar kayta atisunman?

Precursor auxiliar kaspaqa Jehovata astawan jatunchashanchej. ¿Diospaj astawan llankʼanaykipaj precursor auxiliar kayta atiwajchu?