Ir al contenido

Cristiano Kausayninchej tantakuypaj kamachiykuna

Cristiano Kausayninchej tantakuypaj kamachiykuna

Kaykunamanta parlan

1. Cristiano Kausayninchej tantakoyqa, chay tantakuypaj folletopi nisqanman jina, kaypi kamachikusqanman jinataj ruwakonqa. ¿Pikunataj asignacionesniyoj chayri discursoyoj kayta atinkuman? Tukuynin hermanos, hermanas, niraj bautizasqa publicadores ima. Tantakuykunaman mana faltakuspa jamojkunapis, asignacionniyoj kayta atillankumantaj. Chaypajqa Bibliaj nisqanpi creenanku tiyan, chayman jinataj kausakunanku tiyan (be-S pág. 282).

QALLARINAPAJ

 2. Uj minutopi ruwakonqa. Tantakoyqa takiywan, mañakuywan ima qallarenqa. Chantá Cristiano Kausayninchej tantakuyta kamachej hermanoqa, imamantachus tantakuypi parlakunanta willanqa. Parlarillanqataj imaschus hermanosta yanapananpaj jina kasqanmanta.

BIBLIAMANTA SUMAJ YACHACHIYKUNA

  3. Umallirichiy (10 minutospi ruwakonqa). Uj anciano chayri sumaj wakichisqa siervo ministerial ruwanqa. Payqa Cristiano Kausayninchej folletopi nisqanman jina umallirichinan tiyan. Bibliamanta uj librota leeyta qallarikonqa chayqa, chay libromanta videotaraj rikuchenqa. Umallirichejqa chay videopi nikusqanman jina parlayta atinman. Jinapis folletopi kashan chay yachachiykunamantaqa parlarinanpuni tiyan. Tiempo kasqanman jina, folletopi rikhurej dibujoswan yanapachikunman. Chaykunaqa sumaj yanapas kanku. Chantapis waj yachaqanasmanta parlanman. Jinapis chaykunaqa imamantachus sutʼinchakushan chaymantapuni kanan tiyan.

 4. Sumaj yachachiykunata maskʼana (10 minutospi ruwakonqa). Uj anciano chayri sumaj wakichisqa siervo ministerial ruwanqa. Ni qallarinanpajpis ni tukuchananpajpis parlananchu tiyan, manaqa tapuykunallata ruwanan tiyan hermanos kutichinankupaj. Payqa iskaynin tapuykunata ruwanqa. Qhawarenqataj Bibliamanta versiculosta leechinantachus manachus. Hermanosqa 30 segundosllapi chayri aswan pisillapi tapuykunaman kutichinanku tiyan.

  5. Bibliata leenapaj (4 minutospi ruwakonqa). Uj hermano leerenqa. Ni imata sutʼinchaspalla Bibliata leeyta qallarinan tiyan, leeyta tukuytawanpis nillataj imatapis ninanchu tiyan. Tantakuyta kamachej hermanoqa, Bibliata leej hermanota kaykunapi yanapanan tiyan: leesqan chʼuwita, sutʼi, tukuy sonqotaj kananpaj. Chantá yanapanallantaj tiyan, maychus kasqanta leenanpaj, jinallataj ama ancha apurayta, nitaj uj tonollapi leenanpajpis. Wakin semanasqa Bibliata leenapaj ashkha versículos wakin semanastaj pisilla. Chayrayku Cristiano Kausayninchej tantakuymanta encargado hermanoqa qhawarinan tiyan pimanchus chay parteta asignananta.

SUMAJTA YACHACHINACHEJ

 6. Kayqa 15 minutospi ruwakonqa. Kay partetaqa Diosmanta astawan sumajta willanapaj, yachachinapaj ima wakichikun. Kay partepi mana uj kamachiy kajtenqa, Bibliata estudiachinapaj ujnin publicacionta wasiyojman jaywankuman, chayri uj videota rikuchinkuman. Diosmanta sumajta willanapajqa yanapawasun “Predicanapaj” nisqa partepi “Kay versiculoqa kay publicacionespi kashan” nisqa recuadros. Chay parteta ruwajkunaqa qhawarenqanku chayman jinachus ruwanankuta chayri manachus. Chayqa paykunamantaña kashan. Cristiano Kausayninchej folletopi willakun, sapa hermana chayri hermano mashkha unaypichus asignacionninta tukunanta, wakin kutitaj imaynatachus ruwanantawan willanqa. Sumajta wakichikuspaqa, aswan ñaupajta tukuchayta atillankuman, ichapis uj minuto ñaupajta, chayri aswan ñaupajtaraj. Necesitakusqanman jina, ancianospis kay parteta ruwallankumantaj. Wakin kutisqa uj videota ukhunchakonqa. Chaytataj uj anciano ruwanqa chayri wakichisqa siervo ministerial.

 7. Predicanapaj videos. Kaytaqa tantakuyta kamachej hermano ruwanqa. Kay asignacionniyoj kaj hermanoqa chay partepi rikhurej videosta rikuchenqa. Videota rikuchiytawan, uyarejkunata tapurenqa imatachus yachakusqankuta. Chay videopi rikuchikonqa imaynatachus ñaupaj kutipi parlarinata, chantá imaynatachus revisitata ruwanata.

 8. Ñaupaj kutipi parlarispa. Uj hermana chayri uj hermano ruwanqa. Chaytataj Cristiano Kausayninchej folletoj tapanpi yuyaychakusqanman jina wakichikonqa. Hermanaj yanapajnenqa warmillataj kanan tiyan, hermanoj yanapajnintaj qharillataj kanan tiyan. Manachayqa familianku ukhumanta kanan tiyan. Paykunaña qhawarenqanku, sayasqachus chayri chukusqachus ruwanankuta. Lugarniykichejpi imaynatachus runas saludanakunku, ajinata saludanakunanku tiyan.

 9. Revisita. Uj hermana chayri uj hermano ruwanqa. Chaytataj Cristiano Kausayninchej folletoj tapanpi yuyaychakusqanman jina wakichikonqa. Hermanaj yanapajnenqa warmillataj kanan tiyan, hermanoj yanapajnintaj qharillataj kanan tiyan (km-S 5/97 pág. 2). Paykunaña qhawarenqanku, sayasqachus chayri chukusqachus ruwanankuta. Kayta ruwajqa, imaynatachus revisitata ruwana kasqanta rikuchinan tiyan.

 10. Bibliamanta yachachispa. Uj hermana chayri uj hermano ruwanqa. Hermanaj yanapajnenqa warmillataj kanan tiyan, hermanoj yanapajnintaj qharillataj kanan tiyan (km-S 5/97 pág. 2). Paykunaña qhawarenqanku, sayasqachus chayri chukusqachus ruwanankuta. Kayta ruwajqa, estudiashankumanñapis jina ruwanan tiyan. Ni qallarinanpajpis ni tukuchananpajpis ashkhata parlananchu tiyan. Jinapis chaypi llankʼashan chayqa, atin chayta ruwayta. Tukuynin parrafosta leeyta atispapis, mana tukuynintapunichu leenanku tiyan. Kay partepi uj videota rikuchinankuta nejtenqa ama rikuchichunkuchu, manaqa sutʼincharillachunku. Kay parteta ruwajqa, imaynatachus sumaj yachachej kanata rikuchenqa.

 11. Umallirichiy. Uj hermano umallirichenqa, imaynatachus congregacionpi discursota qonku, ajinata.

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ

 12. Kayqa 15 minutospi ruwakonqa. Takiy tukukusqantawan, uj chayri iskay umallirichiykuna kanqa. Chay umallirichiykunaqa tantakuypi kajkunata Bibliaj yuyaychasqanman jina kausanankupaj yanapanqa. Kay partetaqa ancianos chayri sumaj wakichisqa siervos ministeriales ruwankuman. Jinapis “Congregación imapi llankʼanan tiyan” nisqa rikhurejtenqa, uj ancianopuni ruwanqa.

  13. Bibliamanta Yachaqanapaj (30 minutospi ruwakonqa). Sumajta yachachej anciano ruwanqa. Pisi ancianos kajtenqa, sumaj wakichisqa siervos ministeriales ruwankuman. Congregacionmanta tukuynin ancianos ajllananku tiyan, mayqen ancianoschus chayri siervos ministerialeschus chayta ruwanankuta. Chayta ruwajqa maychus tiemponpi tukunan tiyan. Chantapis sumajta yachachinan tiyan, uyarejkuna kausayninkupi ruwanankupaj jina. Mana chayllachu, yachachikushan chayta sumajta sutʼinchaj textosta ajllanan tiyan. Allin kanman leerinan, Torremanta Qhawaj revistata estudiachinapaj imatachus kamachikusqanta. Tukuy imataña sumajta sutʼinchaspaqa, mana 30 minutostapunichu juntʼanan tiyan. Atikojtenqa sapa semana mana kikin hermanollapunichu yachachinan tiyan, nitaj kikin hermanollapunichu leenan tiyan. Wakin kutisqa ichá tantakuyta kamachej hermano, kay partepi yachachej hermanoman aswan pisi tiempollapi ruwananta nenqa. Jina kajtin, payña qhawarenqa imaynatachus pisiyachinanta. Ichapis wakin parrafosta mana leechinanchu kanqa.

TUKUCHANAPAJ

  14. Kayqa 3 minutospi ruwakonqa. Tantakuyta kamachej hermanoqa, imastachus tantakuypi yachachikusqanta, chantá imatachus qhepan semanapi yachachikonqa, chaytawan willarenqa. Tiempo kajtenqa, pikunachus qhepan semanapaj asignacionniyoj kasqankuta willarinman. Cartasta leena kajtin leenqa, wakin willaykunatapis willanqa. Waj willaykunatajrí tableroman churakonqa. Kay willaykuna jina: maymantachus willayman llojsikonqa chayri ima grupochus salonta llimphuchanqa. Cartasta leenapaj, willaykunapaj ima, pisi tiempolla kajtenqa, tantakuyta kamachej hermanoqa “Cristiano kausayninchej” nisqapi umallirichejkunata aswan pisi tiempollapi ruwanankuta nenqa ( 13,  17 parrafosta leeriy). Tantakoyqa uj takiywan mañakuywan ima tukukonqa.

LEELLAYPUNI, YACHACHILLAYPUNITAJ

 15. Tukuy asignacionniyoj kajkuna Yachachillaypuni folletota apananku tiyan. Cristiano Kausayninchej folletopi Bibliata leenapaj, chantá sapa discursoj laditonpi uj número paréntesis ukhupi rikhurenqa. Chay numeroqa Yachachillaypuni nisqa folletoj yachaqanasnin kanku. Asignacionniyoj kajkunaqa, chayman jina wakichikunanku tiyan. Tantakuyta kamachej hermanoqa, chay folletoman jinallataj paykunata yuyaychanqa, kallpachanqataj. Yachachillaypuni folletopi, “Ñauparishasqaykita anotanapaj” nisqa recuadro tiyan. Chay recuadroqa asignacionniyoj kajkuna anotakunankupaj, manataj tantakuyta kamachej hermano anotananpajchu.

YUYAYCHAY

  16. Sapa asignación tukukojtinkama, Cristiano Kausayninchej tantakuyta kamachej hermanoqa, chay parteta ruwajta uj minutopi jinalla Yachachillaypuni folletoman jina kallpacharenqa, yuyaycharenqataj. Asignacionniyoj kajta wajyarishaspaqa, mana nenqachu Yachachillaypuni folletomanta ima yachaqanapichus llankʼashasqanta. Chaytaqa tukusqantawan willarinman. Sutʼinchanqataj imaraykuchus chay yachaqanaman jina allinta ruwasqanta, chayri imaraykuchus chaypi llankʼanallantapuni kʼachamanta nenqa. Jinapis ñaupajtaqa asignacionniyoj hermanoman allinta ruwasqantaraj nenqa. Tantakuyta kamachej hermanoqa, chay discursomanta uj chhikanta parlariyta atillanmantaj, sichus asignacionniyoj kajta, tantakuypi kajkunatawan yanapanqa chayqa. Asignacionniyoj kajta astawan yuyaycharina kajtin, tantakuy tukukojtin chayri waj kutipi sapallanpi yuyaycharenqa. Chaytataj ruwanqa Yachachillaypuni folleto chayri Benefíciese libro nisqanman jina. Cristiano Kausayninchej tantakuyta kamachej, ujnin yuyaychaj anciano ima, imastachus ruwananku kasqanta yachanaykipaj  17,  22,  24 parrafosta leeriy.

TIEMPO

     17. Tantakuypi asignacionniyoj kajkunaqa, tantakuyta kamachejpis tiemponpi tukunanku tiyan. Sapa partepaj “chayri aswan pisillapi ruwakonqa” nispa programapi mana nejtinpis, aswan ñaupajta tukunku chayqa, chayllapi tukunkuman. Asignacionniyoj hermanos chayri hermanas tiemponkumanta pasakapushanku chayqa, tantakuyta kamachej hermanoqa calmallawan paykunata sayachenqa. Mana tiemponpi tukojtinkoqa, ujnin yuyaychaj anciano sapallankupi yuyaycharenqa ( 24 parrafota leeriy). Enteron tantakoyqa uj hora 45 minutospi tukukunan tiyan.

CONGREGACIONESTA WATUREJ HERMANO JAMOJTIN

 18. Congregacionesta waturej hermano visitarishasunkichej chayqa, “Bibliamanta Yachaqanapaj” nisqa parte mana ruwakonqachu. Chaypa cuentanmantaqa waturej hermano 30 minutospi umallirichenqa. Niraj chay kashajtin, tantakuyta kamachej hermanoqa imastachus tantakuypi yachakusqankumanta uj chhikanta parlarenqa. Chantá qhepan semana imastachus yachakunankumanta parlarenqa, leekunan tiyan chay cartasta leenqa, wakin willaykunatapis willanqa. Chaymantataj waturej hermanota wajyarenqa. Congregacionesta waturej hermanoqa, paypa ajllakusqan takiywan tantakuyta tukuchanqa. Payqa uj hermanota wajyarinman oracionwan tukuchananpaj. Chay semanaqa “Salas auxiliares” nisqa mana kichakonqachu. Congregacionpi waj qallupi grupo kajtenqa, Cristiano Kausayninchej tantakuy chay qalluspi ruwakullanqa. Jinapis waturej hermanoj discursonta uyarinankupaj kutiykamunanku tiyan.

JATUN TANTAKUY KAJTIN

 19. Jatun tantakuykuna kajtenqa, chay semana mana tantakuykuna kanqachu. Hermanosqa chay semanapi imachus estudiakunan kasqanta, sapallankupi chayri familiankuwan estudiananku tiyan.

JESUSPA WAÑUYNINTA YUYARINAPAJ SEMANA

 20. Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj pʼunchay qhasi diaspi urman chayqa, Cristiano Kausayninchej tantakoyqa mana chay semana ruwakonqachu. Chay diaqa willayman llojsinapaj tantakuylla ruwakonqa.

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ TANTAKUYMANTA ENCARGADO

 21. Tukuynin ancianos ajllanqanku mayqenninkuchus Cristiano Kausayninchej tantakuymanta encargado kananta. Payqa tantakuy allin ruwakunanta, kamachikusqanman jinataj ruwakunanta qhawanan tiyan. Ujnin yuyaychaj ancianowanpis sumajta yanapanakunanku tiyan. Chantapis Cristiano Kausayninchej folleto llojsisqantawan, iskay killapaj asignacionesta wakichenqa ( 5-11 parrafosta leeriy). Asignación para la reunión Vida y Ministerio Cristianos (S-89) nisqa hojitata, ancha kaspa kinsa semana ñaupajta jaywanqa.

CRISTIANO KAUSAYNINCHEJ TANTAKUYTA KAMACHEJ HERMANO

  22. Sapa semana uj anciano kay tantakuyta kamachenqa. Pisi ancianos kajtenqa, sumaj wakichisqa siervos ministerialespis ruwankuman. Tantakuyta kamachej hermanoqa tantakuyta qallarichenqa, tukuchanqataj. Predicanapaj videosta rikuchenqa, chantá uyarejkunata imatachus yachakusqankuta tapurenqa. Chay hermanollataj discursoyoj kajkunata plataformaman wajyarenqa. Congregacionpi pisi ancianoslla tiyan chaytaj payllataj waj partestawan ruwanman, astawanraj videosllata rikuchina kajtenqa. Sapa umallirichejta wajyarishaspa pisillata parlanan tiyan. Tukuynin ancianos ajllanqanku, mayqen ancianoschus tantakuypi kamachinankuta. Chay hermanostaj turnopi ruwanqanku. Wakin congregacionespi, Cristiano Kausayninchej tantakuymanta encargado hermanoqa, ichá aswan ashkha kutista tantakuyta kamachej kanqa. Sichus uj anciano Bibliamanta Yachaqanapaj nisqata ruwan chayqa, wakichisqallataj kashan tantakuyta kamachinanpaj. Jinapis kayta ama qonqaychejchu: Tantakuyta kamachejqa, asignacionniyoj hermanata chayri hermanota kʼachamanta yuyaycharinan tiyan, allinta ruwasqantataj ninan tiyan. Chantapis tantakuy horanpi tukukunanta qhawanan tiyan ( 14,  17 parrafosta leeriy). Chaypajqa kaykunata ruwayta atikun: 1) Plataformapi campo kajtin, tantakuyta kamachej hermano munajtenqa, plataformaj ujnin ladonman uj microfonota churakunman. Ajinamanta discursoyoj kajkunata wajyarinanpaj. 2) Manachayrí Bibliata leenapaj, “Sumajta yachachinachej” partepi ima, uj mesitata plataformaj ujnin ladonpi churakunman. Ajinamanta asignacionniyoj kajkunata chaypi tiyasqallamanta uyarinanpaj.

COORDINADOR NISQA ANCIANO

 23. Pay chayri payta yanapaj anciano tantakuypi sapa parteta mayqen hermanochus ruwananta ajllanqa. Jinapis Bibliata leejta, “Sumajta yachachinachej” partepi asignacionniyoj kajkunata ima, Cristiano Kausayninchej tantakuymanta encargado ajllanqa. Coordinador nisqa ancianollataj, pikunachus sapa tantakuyta kamachinankuta nenqa. Chaytataj tukuynin ancianos ñaupajtaña ajllasqankuman jina ruwanqa. Chantá Cristiano Kausayninchej tantakuymanta encargadowan khuska, tantakuypaj programata tableroman churachenqa.

UJNIN YUYAYCHAJ ANCIANO

   24. Kay ancianoqa sumaj discursante kanan tiyan. Payqa ancianosta, siervos ministerialesta ima, sapallankupi yuyaychanqa. Necesitakusqanman jina kay asignacionesniyoj kajkunata yuyaycharenqa: Cristiano Kausayninchej tantakuypi umallirichejkunata, tukuypaj tantakuypi discursajkunata, Torremanta Qhawaj revistamanta yachachejkunata, Bibliamanta Yachaqanapaj nisqapi yachachejkunata, tantakuypi parrafosta leejkunata ima ( 17 parrafota leeriy). Wakin congregacionespi ashkha ancianos sumajta discursanku, sumajtataj yachachimunku. Congregacionniykipi ajina ancianos ashkha kajtenqa, sapa anciano uj watallata yuyaychaj anciano jina llankʼanman. Yuyaychaj ancianoqa, mana sapa kutichu hermanosta yuyaychanan tiyan, manaqa yuyaycharina kajtillan.

SALAS AUXILIARES

 25. Congregacionpi ashkha publicadores kajtenqa, waj salaspiwan kichakunman. Sapa salapi sumaj wakichisqa anciano chayri sumaj wakichisqa siervo ministerial yuyaychaj kanqa. Tukuynin ancianos ajllananku tiyan, pikunachus salas auxiliares nisqapi yuyaychajkuna kanankuta, chantá ujllachus chayri turnopichus ruwanankutapis. Sapa salapi yuyaychaj hermanosqa,  16 párrafo nisqanman jina ruwanqanku. Asignacionniyoj kajkunaqa, “Sumaj yachachiykunata maskʼana” tukukusqantawan chay salaman renqanku. “Sumajta yachachinachej” nisqa parte tukukusqantawantaj kutiykamonqanku. Predicanapaj videota qhawana kajtin, chay salaspi kajkunaqa chay videota qhawallanqankutaj chayri uyarillanqankutaj. Mana qhawayta atispaqa, chay salamanta encargado hermano celularninpi chayri tabletanpi chay salapi kajkunaman qhawachenqa.

VIDEOS

 26. Kay tantakuypi videosta qhawachikonqa. Chaytataj JW Library® nisqamanta uraqachikonqa. Predicanapaj videostaqa wakin kutis willayman llojsinapaj tantakuypi qhawachikullanmantaj.