Santiago 3:1-18

  • Qalluta mansoyachina tiyan (1-12)

    • “Mana tukuychu yachachejkuna kanaykichej tiyan” (1)

  • Patamanta jamoj yachay (13-18)

3  Hermanosníy, mana tukuychu yachachejkuna kanaykichej tiyan. Yachankichej jina Diosqa aswan sinchʼitaraj juzgawasun.+  Tukuyninchej ashkha kutista pantanchej.+ Pillapis parlasqanpi ni jayk’aj pantanchu chayqa, chaymá mana juchayoj runaqa, tukuy cuerponwantaj kasuchikuyta atin.  Caballoswan kasuchikunapaj siminkuman frenota churaspaqa, tukuynin cuerponkutapis purichiyta atinchej.  Qhawariychej barcostapis: May jatuchaj kanku, sinchʼi wayrawantaj apaykachachikunku. Jinapis barcota purichejqa, timón nisqa juchʼuy kʼaspillawan chay barcota maymanchus munasqanman apayta atin.  Ajinallataj qalluwanpis, cuerpoj imasninmanta juchʼuylla kaspapis, mayta jatuncharikun. ¿Rikunkichejchu? Uj chhikitan ninalla jatun monteta ruphaykun.  Qallupis nina jinallataj.+ Cuerpoj imasninmantaqa qallupuni sajra imaswan juntʼa kashan, tukuynin cuerpotataj chʼichichan.+ Chantapis runaj tukuy kausayninta ninawan ruphaykuchin. Chay ninataj Hinón wayqʼomanta* llojsimoj ninawan japʼichisqa kashan.  Runaqa tukuy rijchʼaj animalesta mansoyachinman, mansoyachinpunitaj: monte animalesta, pʼisqosta, qhatatakoj animalesta, yakupi kausaj animalestapis.  Qallutarí ni mayqen runapis mansoyachiyta atinchu. Qalloqa mana kamachiy atina, ñakʼarichintaj, wañuchej venenowan juntʼa kashan.+  Qalluwanqa Tatanchej Jehová* Diosta jatunchanchej. Jinapis chayllawantaj maldecinchej “Diospa rijchʼayninman jina” ruwasqa runasta.+ 10  Uj simillamanta llojsimun bendicionwan maldicionwan. Hermanosníy, manapuni allinchu ajina kananqa.+ 11  Mana uj juturillamantachu phullchimun miskʼi yakupis, millu kʼara yakupis, ¿icharí? 12  Hermanosníy, higo sachʼaqa mana aceitunastachu poqon, nillataj uva sachʼapis higostachu poqon, ¿icharí?+ Millu kʼara yakumantapis mana miskʼi yaku llojsimunmanchu. 13  Qankuna ukhupi, ¿pitaj yachayniyojtaj sumaj yuyayniyojtaj? Allin kausayninwan chayta rikuchichun, tukuy imata llampʼu sonqowan ruwaspa, mayqenchus yachaymanta jamun chaywan. 14  Chaywanpis sonqoykichejpi sinchʼi envidiakuy,+ churanakuy*+ tiyan chayqa, ama jatunchakuychejchu,+ nitaj cheqa kajpa contranta llullakuychejchu. 15  Chayqa mana patamanta jamoj yachaychu, manachayqa kay mundomanta,+ aychaman jina purejkunamanta, supaykunamantawan. 16  Maypichá envidiakuykuna, churanakuykuna* tiyan, chaypi kallanqataj chʼajwas, imaymana sajra kajpis.+ 17  Chaywanpis patamanta jamoj yachayqa, ñaupajta llimphu,+ chantataj allin kausayta apamun,+ mana nisqantapuni valechiyta munajchu,+ kasukunanpaj wakichisqa, khuyakuywan juntʼa, allin poqoykunawanpis,+ mana wakillanta allinpaj qhawajchu,+ nitaj puraj uyachu.+ 18  Chantapis cheqan kajpa poqoynenqa allin kausay kajtillan tarpukun,+ allin kausayta maskʼajkunaj allinninkupaj.*+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi Hinón wayqʼo nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “qankunallapaj imatapis munay”.
Ichá nillanmantaj “qankunallapaj imatapis munay”.
Ichá nillanmantaj “allin kausayta mask’ajkunaqa cheqan kajpa poqoynintaqa allin kausay kajtillan tarpunku”.