Salmos 78:1-72

 • Diosqa israelitasta cuidarqa, israelitastaj mana Diospi creerqankuchu

  • Qhepa runasman willana (2-8)

  • Israelitasqa Diospi mana creerqankuchu (22)

  • “Cielomanta trigota qorqa” (24)

  • “Israelpa Santo Diosninpa sonqonta nanacherqanku” (41)

  • Egiptomanta sumaj jallpʼaman pusarqa (43-55)

  • “Diosta pruebaman churallarqankupuni” (56)

Maskil.* Asafpa+ takiynin. 78  Llajta masisníy, uyariychej yachachisqayta. Allinta uyariychej parlasqayta.   Sumaj yachaywan parlasaj.* Unay ñaupa tiemposmanta mana entiendey atinasta parlasaj.+   Chay imastaqa uyarerqanchejña yachanchejtaj,chay imastaqa tatasninchej willawarqanchejña.+   Chay imasta mana pakaspa wawasninchejman willasunchej. Qhepa runasman willasunchej,+Jehová Diospa tʼukuna ruwasqasninmanta, kallpanmantawan.+ Sumaj imasta ruwasqanmanta willasunchej.+   Diosqa Jacobpa chaupinpi leyta churarqa,Israelpi leyta churarqa. Diosqa ñaupa tatasninchejta kamacherqawawasninkuman chay imasta willanankuta.+   Ajinamanta qhepa wawas,niraj nacekoj wawas yachanankupaj.+ Paykunapis wawasninkuman willanankupaj.+   Wawasninkupis Diospi creenankupaj. Diospa ruwasqasnintapis mana qonqanankupaj,+kamachisqasnintapis kasukunankupaj.+   Ajinamanta mana ñaupa tatasninku jina kanankupaj. Chay ñaupa tatasninkoqa kʼullus* karqanku, mana kasukojchu kanku.+ Iskay sonqolla Diosta sirvej kanku.+ Mana tukuy sonqochu kasukoj kanku.   Efraín ayllumanta* kajkunaqa maqanakunankupaj listo kasharqanku flechana arcosninku* japʼirisqaña, maqanakunanku kashajtintaj ayqekorqanku. 10  Dioswan tratota ruwasqankutaqa mana respetarqankuchu.+ Nitaj Leynintapis kasukorqankuchu.+ 11  Imatachus Dios paykunapaj ruwasqantapis qonqaporqanku.+ Sumaj tʼukuna imasta paykunaman rikuchisqantapis qonqaporqanku.+ 12  Diosqa tʼukuna imasta ruwarqa ñaupa tatasninkoj rikunanta,+Egipto jallpʼapi, Zoan cheqaspi.+ 13  Payqa mar qochata kicharerqa chayninta pasanankupaj,yakutaqa perqata jina sayacherqa.+ 14  Pʼunchayqa phuyuwan paykunata pusaykachaj,tutantaj nina kʼanchaywan.+ 15  Chay chʼin lugarespi rumi chhankasta phatachispaashkha yakuta phullchichimorqa tomanankupaj. Yakoqa ashkhapuni karqa, mar yakus jinapuni.+ 16  Yakuta qaqamanta phullchichimorqa. Yakutaqa manchayta correricherqa, mayusta jinapuni.+ 17  Jinapis paykunaqa chay tʼajra pampapi Aswan Patapi kaj Diospa contranta oqharikorqanku. Ajinata paykunaqa Diospa contranta siga juchallikorqanku.+ 18  Ima mikhunasmantachá wañurej kanku, chaykunata mañakuspasonqonkupi Diosta pruebaman churarqanku.+ 19  Paykunaqa Diospaj rimarqanku: “¿Kay chʼin pampaspi Diosqa mikhunata qoyta atiwasunmanchu?”,+ nispa. 20  Diostajrí chhankasta wajtaspayakuta phullchichimorqa, mayustaj purirerqa.+ Jinapis rimallarqankutaj: “¿Tʼantatarí qoyta atiwasunmanchu? ¿Aychatapis nacionninmanta kajkunaman qoyta atinmanchu?”,+ nispa. 21  Jehová Diostajrí paykunata uyarispa mayta phiñakorqa.+ Jacobta castigananpaj ninata+ kachaykamorqa. Israelpaj sinchʼita phiñakorqa.+ 22  Ajina karqa Diospi mana creesqankurayku.+ Mana creerqankuchu paykunata salvananta. 23  Ajinapi Diosqa cielopi yana phuyusta kamacherqa,cielo punkustataj kicharerqa. 24  Diosqa paykuna mikhunankupaj maná nisqa mikhuyta parachimullarqapuni. Paykunamanqa cielomanta trigota qorqa.+ 25  Ajinapi runasqa angelespa+ tʼantankuta mikhorqanku. Diosqa sajsakunankupaj jina paykunaman mikhunata qorqa.+ 26  Diosqa inti llojsimuy ladomanta cielopi wayracherqa. Sur ladomanta* wayratapis atiyninwan sinchʼita phukuchimorqa.+ 27  Diosqa paykunapaj patamanta aychata parachimorqa, jallpʼata jina. Ashkha pʼisqosta urmachimorqa, mar kantumanta tʼiyuta jina. 28  Chay pʼisqosta urmarachimorqa campamentonku* chaupiman,toldosninkoj* muyuynintinman. 29  Paykunataj mikhorqanku mana atinankukama. Diosqa mañakusqankuta qorqa.+ 30  Paykunataj siga mikhuymanta wañurisharqanku. Simillankupiraj mikhuna kashajtintaj, 31  Diosqa paykunapaj mayta phiñakorqa.+ Paykuna ukhumanta aswan kallpasapa runasta wañuracherqa.+ Israel ukhumanta jovenesta wañuracherqa. 32  Ajinapis paykunaqa astawanraj juchallikorqanku,+tʼukuna imasta ruwasqanta rikushaspapis mana creerqankuchu.+ 33  Chayrayku Diosqa kausasqanku pʼunchaykunata uj samayta jinalla tukuchiporqa.+ Kausasqanku watastapis mancharina imaswan ujllata tukuchiporqa. 34  Dios paykunata wañuchiyta qallarejtintaj, paykunaqa Diosta maskʼaj churakoj kanku.+ Juchankumanta kutirikuspa Diosta maskʼaj kanku. 35  Paykunaqa yuyarikoj kanku Diosqa pakakunanku Chhanka kasqanta.+ Yuyarikullajtaj kanku Aswan Patapi kaj Diosqa paykunata salvasqanta.+ 36  Parlasqankuwanqa Diosta chʼaukiyayta* munaj kanku,llullakojtaj kanku. 37  Iskay sonqolla Diosta sirvej kanku.+ Dioswan tratota ruwasqankutaqa manapuni respetajchu kanku.+ 38  Diostajrí paykunata khuyakoj.+ Pantasqasninkuta perdonaj, nitaj paykunata chinkarparichejchu.+ Payqa kutin kutinta phiñakuyninta ñitʼiykukoj,+manataj tukuy rabiantaqa kachaykojchu. 39  Diosqa yuyarikoj runalla kasqankuta.+ Diosqa yuyarikoj wayra jinalla pasaytawan chinkapusqankuta.* 40  Kutin kutinta paykunaqa chʼin pampaspi Diospa contranta oqharikorqanku.+ Chay tʼajra pampaspi sonqonta nanacherqanku.+ 41  Sapa kuti Diosta pruebaman churarqanku.+ Israelpa Santo Diosninpa sonqonta nanacherqanku. 42  Paykunaqa mana yuyarikorqankuchu atiyniyoj kasqanta. Mana yuyarikorqankuchu imaynatachus uj pʼunchay enemigosninkumanta kacharichisqantapis.+ 43  Mana yuyarikorqankuchu Egipto jallpʼapi señalesta rikuchisqanta,+nillataj Zoan cheqaspi milagrosta ruwasqantapis. 44  Diosqa Nilo mayusta yawarman tukucherqa.+ Egipciostaj mana chay yakusta ujyayta aterqankuchu. 45  Chantá Diosqa khanikoj chʼuspista* rikhuricherqa egipciosta ñakʼarichinanpaj.+ Chantá kʼaylankulastañataj* rikhuricherqa paykunata ñakʼarichinanpaj.+ 46  Chantá yarqhasqa langostaswan egipciospa poqochisqankuta mikhuykucherqa. Chajrasninkutaqa may chhika langostaswan tukuykucherqa.+ 47  Uva sachʼasninkuta granizowan tukuracherqa.+ Higo sachʼasninkuta granizowan takaykucherqa.* 48  Animalesninkutapis granizowan wañuracherqa.+ Uywasninkutapis rayosta kachaykuspa wañuracherqa. 49  Sinchʼi phiñakuyninta paykunaman kachaykamorqa. Rabianta, phiñakuyninta, llakiynintapis paykunaman chayachimorqa. Tropa angelesta kachamorqa paykunata ñakʼarichinankupaj. 50  Chaypacha Diosqa phiñakuyninta mana ñitʼiykukorqachu. Paykunataqa mana wañuymanta librarqachu,onqoykunawan wañuracherqa. 51  Chantá egipciospa kuraj wawasninkuta wañuracherqa.+ Cam jallpʼapi, toldosninku ukhupi kuraj wawas nacekojkunata wañuracherqa. 52  Chaypacha Diosqa Egiptomanta nacionninta orqhomorqa.+ Ovejitasta jinataj chʼin pampaspi pusaykacharqa. 53  Sumajta cuidaspa paykunata pusaykacharqa. Nitaj imatapis paykunaqa manchachikorqankuchu.+ Enemigosninkutaqa mar yakus pʼampaykorqa.+ 54  Chantá Diosqa paykunata santo jallpʼasninman pusamorqa,+mayqentachus kallpanwan japʼikaporqa chay orqosman.+ 55  Nacionninpa ñaupaqenmanta waj nacionesta qharqorqa.+ Nacionninmanqa midispa herenciata partiraporqa.+ Israelpa ayllusninmanqa maypichus tiyakunankuta rikuchiporqa.+ 56  Paykunataj Aswan Patapi kaj Diosta pruebaman churallarqankupuni, paypa contrantapis oqharikullarqankupuni.+ Yuyarichisqasnintapis mana kasukorqankuchu.+ 57  Diostaqa saqerparej kanku, ñaupa tatasninku jinataj Diosta wasanchaj kanku.+ Paykunaqa mana atienekuna karqanku, mana sirvej wistʼu flechas jina.+ 58  Pata lugarespi waj dioskunata yupaychaspa Diosta phiñachillarqankupuni.+ Santosninkuta yupaychaspa Diosta rabiachillarqankupuni.+ 59  Diosqa chayta rikuspa mayta rabiakorqa.+ Chayrayku Israeltaqa chejnisqata chejnikorqa. 60  Chantá Diosqa Silopi kaj toldo wasinta saqerparerqa,+mayqenpichus pay tiyakorqa runas chaupipi chay toldota.+ 61  Diosqa saqellarqa chay toldonta enemigosnin apakapunankuta,mayqenchus kallpanwan jatun kayninwantaj ninakoj chayta.+ 62  Nacionninta espadawan wañuchicherqa.+ Chay herencianpaj sinchʼita phiñakorqa. 63  Jovenesnenqa ninawan ruphachisqa karqanku. Doncellasninpajtaj mana casamiento takiykuna karqachu. 64  Sacerdotesnenqa* espadawan wañuchisqa karqanku,+viudasninkutaj mana waqarqankuchu.+ 65  Chantá Jehová Diosqa puñusqamanta jina rijchʼarerqa,+imaynatachus kallpasapa runa+ vinota tomaykuspa puñusqanmanta rijchʼarin ajinata. 66  Diosqa enemigosninta qhepaman kutiricherqa.+ Paykunataqa wiñaypaj pʼenqaypi rikhuricherqa. 67  Josejpa mirayninta* qhesacharqa. Manataj Efraín aylluta ajllarqachu. 68  Astawanqa Judá aylluta ajllarqa,+ chay munakusqan Sion orqota.+ 69  Santo wasintaqa cielota jina wiñaypaj sayacherqa,+imaynatachus jallpʼata wiñaypaj ruwarqa ajinata.+ 70  Kamachin Davidta ajllakorqa.+ Paytaqa ovejasta michishajtin pusamorqa,+ 71  uñasniyoj ovejasta michishajtin. Churarqataj Jacob nacionninta qhawananpaj,*+Israel nacionninta qhawananpaj, mayqenchus herencian karqa chayta.+ 72  Davidqa llimphu sonqowan paykunata cuidarqa,+sumaj yachaywantaj pusaykacharqa.+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi maskil nisqata leeriy.
Chayri “Uj proverbiota parlasaj”. Glosariopi proverbio nisqata leeriy.
Chayri “tercos”.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Flechana arco: waj lugarespi ninku camba flecha.
Chayri “Ura ladomanta”.
Hebreo parlaypeqa nin, “campamentonpa”. Chaywanqa nishanman mayqennillankojtapis kasqanta Diospatapis Israelpatapis. Campamentoqa ashkha toldo wasis.
Chayri “carpasninkoj”.
Chayri “engañayta”.
Chayri “Diosqa yuyarikoj kausayninkuta pierdespa manaña ujtawan tarikapusqankuta”.
Chayri “tabanosta”.
Kʼaylankula: waj lugarespi ninku pikaltulti.
Chayri “chʼanqarqorqa”.
Glosariopi sacerdote nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “toldonta”.
Chayri “michinanpaj”.