Salmos 18:1-50

  • Diosqa jatunchasqa salvacionta apamusqanrayku

    • “Jehová Diosmin pakakunay chhanka” (2)

    • Jehovaqa payta munakojkunata munakullantaj (25)

    • “Diospa ruwasqasnenqa mana pantayniyoj” (30)

    • “Kʼumuykukoj sonqo kasqaykirayku jatunpaj qhawasqa kani” (35)

Takichejpaj. Jehová Diospa kamachin Davidpa takiynin. Davidqa Jehová Diospaj kayta takerqa, maypachachus Jehová Dios Davidta librarqa tukuy enemigosninpa makinmanta, Saulpa makinmantawan chaypacha. Davidqa kay jinata takerqa:+ 18  Jehová Diosníy, mayta munakuyki. Qanmin kallpayqa kanki.+   Jehová Diosmin pakakunay chhanka, paymin jarkʼachasqa lugarniy, paymin salvawajniy.+ Diosneyqa pakakunay chhanka,+ paypi noqaqa pakakuni. Paymin jarkʼawaj escudoyqa, may atiyniyoj salvawajniy,* paymin pakakunayqa.+   Jehová Diosman qhaparikuni, paylla jatunchanapaj jina. Paymin enemigosniymanta salvawanqa.+   Wañoyqa waskhasninwan wataykuwarqa.+ Ni imapaj valej runasqa yaku jina may chhika jamuspa sinchʼita mancharichiwarqanku.+   Sepulturaj* waskhasnenqa matʼita wataykuwarqanku. Wañuchej trampas ñaupaqeypi kasharqanku.+   Llakiyniypi Jehová Diosman qhaparikorqani. Qhaparikuspa Diosniymanta yanapata mañakorqani. Paytaj templonmantapacha parlasqayta uyarimorqa.+ Yanapata mañakuspa qhaparikusqayqa ninrisninman chayarqa.+   Chaypacha jallpʼaqa kharkatiterqa, kuyurerqataj.+ Orqospa cimientosnenqa kharkatiterqanku. Kayman jaqayman kuyurerqanku Dios sinchʼita phiñakusqanrayku.+   Diospa senqanmantaqa qʼoshñi llojsimorqa. Siminmantapis sinchʼita laurarishaj nina llojsimorqa.+ Kʼajarishaj brasas paymanta llojsimorqanku.   Payqa uraykamushaspa cielota tiyaykuchimorqa.+ Chakisnin urapitaj yana phuyus karqa.+ 10  Querubinpi* montasqa phawaykamorqa.+ Angelpa lijrasninpi* imata jina patamanta kachaykakamorqa.+ 11  Chantaqa laqha phuyuswan pʼampaykukorqa,+chʼujlla ukhupipis kashanman jina. Payqa chay yana laqha phuyuswan muyuykusqa kasharqa.+ 12  Diospa ñaupaqenmantaqa rayos lliuj lliuj nispa kʼancharimorqa. Phuyusmantaqa granizowan kʼajarishaj brasaswan tʼakakamorqa. 13  Chaypacha Jehová Diosqa cielomanta qhorurun qhorurun nichimorqa.+ Patapi kaj Diosqa granizowan kʼajaj brasaswantajparlasqanta uyarichimorqa.+ 14  Flechasninta kachaykamuspa enemigosniyta tukuy ladoman ayqeracherqa.+ Lliuj lliujkunata kachaykamuspa paykunata musphaykachacherqa.+ 15  Jehová Diosníy, kʼamisqaykirayku, senqaykimantapis sinchʼi wayrata jina samamusqaykirayku,+mayuspa ukhu pampasnin rikukamorqa,+jallpʼaj cimientosninpis yachakamorqa. 16  Diospa makenqa patamantapacha taripamuwarqa,japʼiwaspataj yaku ukhumanta orqhomuwarqa.+ 17  Diosqa chay kallpasapa enemigoymanta kacharichiwarqa.+ Chejniwajkunamanta librawarqa, noqamanta aswan kallpayoj kashajtinkupis.+ 18  Desgracia patapi kashajtiy chay enemigosneyqa contrayta oqharikorqanku,+Jehová Diostajrí yanapawarqa. 19  Diosqa jarkʼachasqa lugarman apawarqa. Noqawan sonqo juntʼasqa kasqanrayku kacharichiwarqa.+ 20  Jehová Diosqa cheqan runa kasqayrayku bendeciwan,+mana juchayoj kasqayman jina kutichipuwan.+ 21  Jehová Diospa ñannintapuni purini,Diosniymantaqa mana karunchakunichu, paymanta karunchakoyqa jatun jucha. 22  Juiciopi nisqasnintaqa yuyarikunipuni. Kamachisqasnintapis manapuni pisipaj qhawasajchu. 23  Diospa ñaupaqenpi mana juchayoj kakusaj.+ Mana pantanaypaj allinta qhawarikusaj.+ 24  Jehová Diosqa cheqan runa kasqayman jina pagapuwachun,+paypa ñaupaqenpi mana juchayoj kasqayman jina.+ 25  Munakusojtaqa munakullankitaj.+ Mana juchayoj runaqa reparanqa mana juchayoj kasqaykita.+ 26  Llimphu runawanqa, llimphullataj kanki.+ Chʼauka runawanrí, mana chʼaukiyachikullawajchu.*+ 27  Qanmin wajcha runastaqa* salvanki,+jatunchakoj runastataj kʼumuykachachinki.+ 28  Jehová Diosníy, qanmin lamparayta japʼichipuwanki. Diosníy, qanmin laqhapi kashajtiy kʼanchawanki.+ 29  Yanapayniykiwanqa tropa suwaswanpis maqanakullayman.+ Diospa atiyninwanqa perqa patatapis wasaykullayman.+ 30  Diospa* ruwasqasnenqa mana pantayniyoj.+ Jehová Diospa nisqanqa llimphu.+ Diosqa paypi pakakojkunapaj jarkʼakuna escudo.+ 31  Jehová Diosmanta aswanqa mana waj Diosqa kanchu.+ ¿Pitaj Diosninchej jina pakakuna chhanka kasqari?+ 32  Diosmin kallpata qowan.+ Paymin ñanniytaqa llimphuchanqa.+ 33  Diosqa chakisniyta ligerosman tukuchin tarukaj chakisninta jina. Chayrayku qaqa puntasman wicharispa sayayta atillani.+ 34  Diosqa makisniyta sumajta yachachin wañuchinaku maqanakupaj. Makisniywanqa cobremanta flechana arcotapis* matʼiyta atini. 35  Qanmin escudoykiwan jarkʼawanki.+ Qanmin paña makiykiwan japʼiwanki. Kʼumuykukoj sonqo kasqaykirayku jatunpaj qhawasqa kani.+ 36  Diosníy, qanmin purinay ñanta anchoyachinki. Chayninta purispaqa mana lluskʼasajchu.+ 37  Enemigosniytaqa qhatiykusaj atipanaykama. Mana kutimusajchu paykunata wañurachinaykama. 38  Enemigosniytaqa mana ujtawan sayarikunankupaj jina pʼaltarparisaj.+ Paykunataqa chakisniywan sarurasaj. 39  Diosníy, qanmin wañuchinaku maqanakupaj kallpata qowanki. Qanmin enemigosniyta ñaupaqeyman urmarachinki.+ 40  Qanmin enemigosniyta ñaupaqeymanta ayqechinki. Noqataj chejnikuwajkunata wañurachisaj.+ 41  Enemigosneyqa yanapata mañakuspa qhaparikunku, nitaj pipis paykunata salvanchu. Jehová Diosmanpis qhaparikunku, paytajrí mana uyarimunchu. 42  Paykunataqa ñutʼuta tʼunarqosaj wayraj apasqan jallpʼata jina. Callesmantaj wijchʼurasaj tʼuruta jina. 43  Diosníy, qanmin librawanki churanakoj llajta masisniymanta.+ Nacionespi uma kanaypaj churawanki.+ Noqataqa mana rejsisqay runas sirviwanqanku.+ 44  Paykunaqa nisqayta mana simiymanta uyarispapis kasuwanqanku. Waj llajtayoj runasqa ñaupaqeyman jamuspa kʼumuykukonqanku.+ 45  Waj llajtayoj runasqa manchachikonqanku. Jarkʼachasqa lugaresninkumanta kharkatitispa jamonqanku. 46  Jehová Diosmin kausaj Diosqa. Yupaychasqa kachun pakakunay Chhankaqa.+ Jatunchasqa kachun salvawaj Diosqa.+ 47  Diosqa noqarayku enemigosniymanta vengakun.+ Payqa chakisniy uraman runasta churan. 48  Diosqa librawan sinchʼi phiñasqa enemigosniymanta. Diosníy, qanmin pataman oqhariwanki contraypi maqanakojkuna mana imananawankupaj.+ Qanmin librawanki qhasillamanta ñakʼarichiwayta munaj runamanta. 49  Chayrayku Jehová Diosníy, naciones ukhupi jatunchasqayki.+ Sutiykita jatunchaspa takirisaj.+ 50  Diosqa tʼukuna imasta ruwaspa churasqan reyta salvan.+ Diosqa ajllakusqanta munakun.+ Diosqa Davidta munakun, jinallataj miraynintapis wiñaypaj wiñaynintinpaj.+

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “salvakuna wajra”. Glosariopi wajra nisqata leeriy.
Chayri “Seolpa”. Glosariopi sepultura nisqata leeriy.
Glosariopi querubín nisqata leeriy.
Chayri “Wayraj lijrasninpi”.
Chayri “engañachikullawajchu”.
Chayri “llakisqa runasta”.
Chayri “Cheqa Diospa”. Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Flechana arco: waj lugarespi ninku camba flecha.