Salmos 139:1-24

  • Diosqa kamachisninta allinta rejsin

    • Diospa espiritunmantaqa ni pi ayqenmanchu (7)

    • ‘Tʼukunapaj jina sumajta ruwawasqanki’ (14)

    • ‘Rikuwarqankiña mamaypa wijsanpi rikhurishajtiy’ (16)

    • “Wiñay ñantataj pusaway” (24)

Takichejpaj. Davidpa takiynin. Salmo. 139  Jehová Diosníy, qanmin sumajtaqhawaykuriwanki, rejsiwankitaj.+   Qan yachanki maykʼajchus tiyaykusqayta, maykʼajchus sayarikusqaytapis.+ Imatachus yuyasqaytapis karumantapacha yachanki.+   Qan qhawamushanki* ñan puriyniyta, puñusqaytapis. Tukuy ruwasqayta sumajta yachanki.+   Niraj ni imata simiy parlashajtinpis,qan Jehová Diosníy yachankiña imatachus ninayta.+   Qhepaymantataj ñaupaqeymantataj muyuykuwaspa jarkʼakuwanki. Qanmin pusaykachakuwanki.   Sumajta rejsiwasqaykeqa maytapuni tʼukuchiwan,noqapajqa mana entiendey atinapuni.+   Diosníy, ¿maymantaj ayqeyman espirituykimanta? ¿Maymantaj ayqeyman ñaupaqeykimanta?+   Cieloman wichariyman chayqa, chaypi rikuwankiman. Sepulturapichus* siriykuyman* chayqa, chaypipis rikullawankimantaj.+   Sutʼiyayta intej kʼanchayninchus lijrasniy* kanman chayqa,aswan karupi kaj mar qochaman phawapuyman. 10  Chaypipis makiykiwan pusaykachallawankimantaj,paña makiykiwan yanapallawankimantaj.+ 11  Sichus niyman “laqhapi pakakusaj” nispa chayqa,muyuyniypi laqhaqa kʼanchayman tukunman. 12  Qhawayniykipi chay laqhaqa mana laqhachu kanman,chʼisenqa pʼunchay jina sutʼipacha kanman.+ Qhawayniykipi laqhaqa kʼanchay jinalla.+ 13  Qanmin riñonesniyta ruwarqanki. Mamaypa wijsanpi allin cuidasqata japʼiwarqanki.*+ 14  Diosníy, tʼukunapaj jina sumajta ruwawasqaykimanta jatunchayki.+ Ruwasqasniykeqa may tʼukunapuni,+chaytaqa sutʼita reparani. 15  Tullitusniypis mana pakasqachu kasharqa ñawisniykimanta,pakaypi ruwasqa kashajtiy,maypachachus mamaypa wijsanpi wiñakusharqani chaypacha.*+ 16  Ñawisniykeqa rikuwarqankuña mamaypa wijsanpi rikhurishajtiy. Libroykipi qhelqasqaña kasharqa cuerpoypa tukuy imasnin,willasharqaña maykʼajchus ruwasqa kanankuta,niraj ni mayqenninku ruwasqa kashajtinpis. 17  Chayrayku Diosníy, yuyasqasniykeqa may sumajpuni noqapajqa,+tukuyninpeqa mana yupay atina manchay ashkhapuni kanku.+ 18  Sichus yupaj churakuyman chayqa, allin ashkha kanman, tʼiyumantapis aswan ashkharaj.+ Tutamanta rijchʼariytawanpis yupashallaymanrajpuni.*+ 19  Diosníy, sajra runasta wañuchiy ari.+ Ajinamanta runa wañuchisqa ladoymanta chinkanqanku. 20  Chay runasqa sajra sonqowan* contraykita parlanku. Chay enemigosniykeqa qhasi manakajta sutiykita oqharinku.+ 21  Jehová Diosníy, ¿nichu chejnikuni qanta chejnisojkunata?+ ¿Nichu millaypaj qhawani contraykita oqharikojkunata?+ 22  Chaykunataqa chejnisqata chejnikuni.+ Paykunataqa enemigosniypaj qhawani. 23  Diosníy, allinta qhawaykuriway, sonqoytapis allinta rejsiy.+ Allinta qhawaykuriway, sonqoypi phutiyniytapis* allinta rejsiy.+ 24  Allinta sonqoyta qhawaykuriy, ichus ima sajra yuyaypis llakiy ñanman apawanman,+wiñay ñantataj pusaway.+

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “Qan midishanki”.
Chayri “Seolpichus”. Glosariopi sepultura nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “Sepulturapi camayta mastʼakuyman”.
Lijra: waj lugarespi ninku ala.
Ichá nillanmantaj “Mamaypa wijsanpi awawarqanki”.
Hebreo parlaypeqa nin, “jallpʼaj ukhu ukhusninpi awasqa kashajtiy”.
Hebreo parlaypeqa nin, “qanwanraj kashani”.
Chayri “yuyasqankuman jina”.
Chayri “sonqoypi llakiyniytapis”.