Salmos 106:1-48

 • Israelitasqa Diospa ruwasqasninta pisipaj qhawarqanku

  • Chay rato qonqarqanku Diospa ruwasqasninta (13)

  • Diosta yupaychanankumantaqa torota yupaycharqanku (19, 20)

  • Diospa nisqanta mana creerqankuchu (24)

  • “Baal Peor nisqa diosta yupaycharqanku” (28)

  • Wawasninkuta demoniosman qararqanku (37)

106  Jehová* Diosta jatunchaychej.* Jehová Diosman graciasta qoychej kʼacha kasqanrayku.+ Munakuynenqa wiñaypaj kallanqapuni.+   Jehová Diospa jatun atiyninwan ruwasqasninmanta, ¿pitaj tukuysitunta willayta atinmanri? Alabanapaj jina sumaj ruwasqasninmanta, ¿pitaj qʼalitunta willayta atinmanri?+   Kusisqa kanku cheqanta purejkuna,pikunachus cheqan kajta ruwanku chaykuna.+   Jehová Diosníy, noqamanta yuyarikuy llajtaykita khuyakushajtiyki.+ Cuidaway Diosníy, salvaway.   Ajinamanta kusisqa kasaj ajllasqasniykita jina khuyakuwajtiyki,+nacionniykiwan khuska kusikusaj,herenciaykiwan khuska umata oqharispa jatunchasqayki.   Noqaykoqa ñaupa tatasniyku jina juchallikuyku.+ Mana allintachu ruwayku, sajra imasta ruwayku.+   Ñaupa tatasniykoqa Egiptopi tʼukuna imasta ruwasqaykita mana jatunpajchu qhawarqanku.* Jatun munakuyniykimanta qonqaporqanku,mar qocha kantullapiraj kashaspa contraykita oqharikorqanku, chay Puka mar kantullapiraj kashaspa.+   Diostajrí sutinrayku paykunata salvarqa,+ajinamanta jatun atiyninta rejsichinanpaj.+   Chay Puka mar qochata kʼamerqa, qochataj chʼakirparqa. Paykunataqa chay qochaj ukhu pampanta pusarqa tʼajra pampantapis pusashanman jinata.+ 10  Contrarionkoj makinmanta kacharicherqa.+ Paykunataqa enemigonkoj makinmanta mañakaporqa.+ 11  Yakoqa enemigosninkuta pʼampaykorqa,ni ujpis kausashaj qhepakorqachu.+ 12  Chaypacharaj Diospa ruwasaj nisqanta creerqanku.+ Paykunaqa alabanzasta takiporqanku.+ 13  Ajinapis chay rato qonqarqanku chay ruwasqasninta.+ Manataj suyakorqankuchu Dios paykunata yuyaychananta. 14  Chay chʼin pampaspi paykunaqa sajra munayninkuta ruwarqanku.+ Chay tʼajra pampaspi Diosta pruebaman churarqanku.+ 15  Diosqa mañakusqankuta paykunaman qorqa. Chaypachataj paykunata sinchʼita onqoykucherqa, paykunataj llauchʼiyaspa wañurarqanku.+ 16  Campamentonkupi* kashaspa Moisesmanta envidiakorqanku,Aaronmantapis envidiakullarqankutaj,+ Jehová Diospa ajllasqan* kashajtinpis.+ 17  Chaypacha jallpʼaqa kicharikuspa Datanta oqoykorqa,Abiramwan tantasqa kajkunatapis pʼampaykorqa.+ 18  Paykuna parte kajkunaj chaupinkupitaj nina laurarerqa. Chay sajra runastaqa nina ruphaykorqa.+ 19  Israelitasqa Horebpi uj waka uñata ruwakorqanku. Chay metalmanta* ruwasqankumantaj kʼumuykukorqanku.+ 20  Noqata yupaychanawankutaqa,chay pasto mikhu torota yupaycharqanku.+ 21  Diosninkuta qonqarqanku,+ paykunata salvashajtinpis,Egiptopi tʼukunasta ruwashajtinpis,+ 22  Cam jallpʼapi jatuchaj tʼukunasta ruwashajtinpis,+Puka mar qochapi mancharina tʼukunasta ruwashajtinpis.+ 23  Chayrayku Diosqa paykunata tukurpachisaj ninanpajña kasharqa,ajllakusqan Moisestaj Diosta rogakorqa,ama sinchʼi phiñakuyninpi paykunata tukurpachinanta.+ 24  Paykunataj chay sumaj jallpʼata pisipaj qhawarqanku.+ Nisqanta mana creerqankuchu.+ 25  Toldo wasisninkupi* siga thutorqanku.+ Jehová Diospa nisqanta mana uyarerqankuchu.+ 26  Chayrayku Diosqa makinta oqharispa jurarqa,paykunata chay chʼin jallpʼapi wañurachinanta,+ 27  wawasninkutapis waj nacionesman chʼeqerachinanta,*waj llajtaspi wañuranankupaj.+ 28  Paykunataj Baal Peor nisqa diosta yupaycharqanku,*+wañusqasman jaywasqa imasta mikhorqanku.* 29  Ruwasqasninkuwan Diosta phiñacherqanku.+ Chayrayku paykunata sinchʼi onqoywan castigarqa.+ 30  Maypachachus Finehasqa sayarispa cheqan kajta ruwarqa,chaypacha chay onqoyqa chinkarqa.+ 31  Chayrayku Diosqa payta cheqan runapaj qhawarqa. Ruwasqanqa wiñay wiñaypaj allinpaj qhawasqa kanqa.+ 32  Meribá* yakus chaynejpi Diosta phiñacherqanku. Paykunaj juchankurayku Moisesta mana allinchu rerqa.+ 33  Moisesta rabiaykucherqanku. Chayrayku Moisesqa mana allinta yuyaychakuspa parlaykorqa.+ 34  Mana chay waj llajtayoj runasta chinkacherqankuchu,+Jehová Dios chinkachinankuta kamachishajtinpis.+ 35  Astawanpis paykunaqa chay nacioneswan chajrukorqanku,+paykuna jinataj purerqanku.*+ 36  Chay nacionespa diosesninkuta yupaychaspa karqanku.+ Chaytaj paykunapaj trampanku karqa.+ 37  Qhari wawasninkuta, warmi wawasninkutapisdemoniosman qararqanku.+ 38  Mana juchayojkunaj yawarninkuta siga jichʼasharqanku.+ Qhari wawasninkoj warmi wawasninkoj yawarninta jichʼarqanku,chay wawasninkutaqa Canaanmanta santosman qararqanku.+ Jallpʼaqa chay yawarwan chʼichichakorqa. 39  Chay ruwasqankuwan millachikunaman tukorqanku.+ Chay imasta ruwaspa waj dioseswan qhenchachakorqanku.* 40  Chaypacha Jehová Diospa rabianqa llajtanpaj tʼimpurerqa,herenciantaqa chejnisqata chejnikaporqa. 41  Paykunataqa kutin kutinta waj nacionespa makinkuman jaywaykorqa,+chejnikojkunaj mandonkupi kanankupaj.+ 42  Enemigosninkoqa paykunata ñakʼaricherqanku. Paykunaqa enemigosninkoj makinkupi karqanku. 43  Diosqa ashkha kutista paykunata librarqa,+paykunataj mana kasuspa siga kʼullukorqanku.*+ Ajinata pantasqankurayku kʼumuykachachisqa karqanku.+ 44  Diostajrí ñakʼarisqankuta rikoj,+yanapata mañakuspa qhaparikusqankutapis uyarej.+ 45  Paykunarayku trato ruwasqanta yuyarikoj. Jatun munakuyninrayku paykunata khuyakoj.+ 46  Diosqa enemigosnillankuwantaj paykunata khuyachej,pikunachus presosta apakaporqanku chaykunallawantaj.+ 47  Jehová Diosníy, salvawayku ari.+ Naciones ukhumanta tantamuwayku ari,+santo sutiykita yupaychanaykupaj,may kusisqa qanta jatunchanaykupaj.+ 48  Israelpa Diosnin Jehovaqa jatunchasqa kachun,wiñaypaj wiñaynintinpaj jatunchasqa kachun.+ Tukuy runas nichunku “amén”* nispa. Jehová* Diosta jatunchaychej.*

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “Jah”. Jah suteqa pisi letrasllapi Jehová niyta munan.
Chayri “Aleluya”.
Chayri “mana entienderqankuchu imachus niyta munasqanta”.
Campamentoqa ashkha toldo wasis.
Chayri “santon”.
Chayri “unuyachisqa metalmanta”.
Chayri “Carpa wasisninkupi”.
Chʼeqerachiy: waj lugarespi ninku tʼaqarachiy.
Chayri “Baal Peor nisqa diosman kʼaskakorqanku”.
Wañusqasman nispaqa wañusqa runasman jaywasqasmanta chayri mana kausayniyoj diosesman jaywasqasmanta parlashan.
Meribá suteqa niyta munan siminakuy.
Chayri “paykuna jinataj kausarqanku”.
Waj dioseswan qhenchachakorqanku nispaqa waj diosesta yupaychasqankuta nishan.
Chayri “tercos karqanku”.
Chayri “ajina kachun”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Jah”. Jah suteqa pisi letrasllapi Jehová niyta munan.
Chayri “Aleluya”.