Romanos 9:1-33

  • Pablo israelitasmanta llakikun (1-5)

  • Abrahanpa wawasnin (6-13)

  • Diospa munayninman ni pi churanakuyta atinchu (14-26)

    • Phirinapaj tʼuru vasos, khuyanapaj tʼuru vasos (22, 23)

  • “Pisilla salvasqa kanqanku” (27-29)

  • Israel llajta urmarqa (30-33)

9  Noqaqa Cristota qhatej runa jina cheqata parlashani mana llullakuspa. Sonqoyqa espíritu santonejta sutʼinchan,  llakiyniy jatun kasqanta, sonqoypitaj mana tukukoj nanay kasqanta.  Noqa munayman Cristomanta karunchasqa kayta. Ajinamanta judío hermanosniy chinkachisqa kanankumantaqa, noqa chinkachisqa kanaypaj.  Paykunaqa israelitas kanku, pikunatachus Dios wawasninpaj rejsikaporqa chaykuna.+ Diosqa paykunata jatuncharqa, paykunawantaj tratosta ruwarqa,+ Leytapis qorqa.+ Diosqa paykunaman nerqa imaynatachus payta yupaychanankuta,+ chantapis nillarqataj imastachus paykunaman qonanta.+  Paykunaqa ñaupa tataspa miraynin kanku,+ Cristotaj paykunamanta jamorqa.+ Diosqa tukuy imamanta aswan patapi kashan. Paymin wiñaypaj jatunchasqa kachun. Amén.*  Chayqa mana niyta munanchu Diospa nisqan mana juntʼakusqanta. Imaraykuchus Israelpa mirayninmanta kajkunaqa, mana tukuypunichu israelitas kanku.+  Nitaj Abrahanpa miraynin kasqankuraykuchu, tukuyninku paypa wawasnin kanku.+ Astawanpis qhelqasqa kashan: “Mirayniykeqa wawayki Isaacmanta jamonqa”,+ nispa.  Chayqa mana niyta munanchu Abrahanpa tukuy wawasnin Diospa wawasnin kasqankuta.+ Manachayqa Dios imatachus qonanta nisqanman jina nacekojkunalla cheqamanta Abrahanpa wawasnin kanku.+  Diosqa ñaupa tatanchej Abrahanman nerqa: “Wata kunan jina jamusaj, warmiyki Sarataj qhari wawitayojña kanqa”,+ nispa. 10  Manataj chay kutillachu, manachayqa ñaupa tatanchej Isaacpaj Rebeca iskay wawayoj kananpaj onqoj rikhurejtinpis, chayta nillarqataj.+ 11  Chay wawas manaraj nacekushajtinku, nitaj allin kajta mana allin kajtapis ruwashajtinku, Diosqa nerqaña mayqenninkutachus ajllananta. Imajtinchus Diosqa pitachus munan chayta ajllan, manataj runaj ruwasqasninman jinachu. 12  Chayrayku Rebecaman nerqa: “Kuraj kajqa, sullkʼa kajpa kamachin kanqa”,+ nispa. 13  Qhelqasqa kashan: “Jacobta munakorqani, Esautataj chejnikorqani”,+ nispa. 14  Chanta, ¿ima nisuntajri? ¿Ruwanmanchu Diosqa mana cheqan kajta? ¡Ni imarayku!+ 15  Payqa Moisesman nerqa: “Pitachus munakuyta munani chayta munakusaj. Chantá pitachus khuyakuyta munani chayta khuyakusaj”,+ nispa. 16  Ajina ari, Diosqa ajllan khuyakuyninman jina, mana runaj munasqanman jinachu, nitaj kallpachakusqanman jinachu.+ 17  Diosmanta Qhelqasqapi faraonmanta* nin: “Kausajta saqeyki, qannejta atiyniyta rikuchinaypaj, sutiytaj jallpʼantinpi willasqa kananpaj”,+ nispa. 18  Ajina ari, Diosqa pitachus khuyakuyta munan chayta khuyakun. Sonqonkuta rumiyachiyta munajkunatarí, rumiyachinankuta saqellan.+ 19  Chayrayku ichá pipis niwanman: “¿Imaraykutaj Dios runasta juchachanri? ¿Pitaj Diospa munayninpa contranpi sayayta atinmanri?”, nispa. 20  Qanrí, ¿pitaj kanki Dioswan churanakunaykipaj?+ Tʼuru vasoqa, ¿ninmanchu ruwajninta “imapaj ajinata ruwawarqanki” nispa?+ 21  ¿Manachu tʼuru vasota ruwaj manka llutʼaqa tʼurumanta imatapis ruwananpaj atiyniyoj?+ ¿Manachu kikin tʼurullamantataj ruwayta atin, jatun pʼunchayllapi oqharinapaj tʼuru vasota chayri ima ratopis oqharinapaj tʼuru vasota? 22  Diosqa sajra runasman phiñakuyninta rikuchiyta munarqa, atiynintapis rejsichiyta munarqa. Jinapis payqa mayta pacienciakorqa phirinapaj tʼuru vasos jina karqanku chaykunawan. 23  Diosqa chayta ruwarqa, pikunachus khuyakuyninta japʼinankupaj jina kanku chaykunaman jatun kayninta rikuchinanpaj. Paykunaqa jatunchasqa kanankupaj tʼuru vasos jina karqanku,+ pikunatachus Diosqa ñaupajmantaña chaypaj wakicherqa chaykuna. 24  Chaykunataj noqanchej kanchej. Diosqa wajyawarqanchej judíos ukhumanta, naciones ukhumantapis.+ 25  Oseas libropipis Dios nillarqataj: “Mana llajtay kajkunatataj+ llajtay nisaj. Mana munakusqaytataj munakusqay nisaj.+ 26  Maynejpichus paykunaman nikorqa ‘qankunaqa mana llajtaychu kankichej’ nispa, chayllapitaj ‘kausaj Diospa wawasnin’ nisqa kanqanku”,+ nispa. 27  Chantapis Isaiasqa Israelmanta nerqa: “Israelpa wawasnin mar qochapi tʼiyu jina ashkha kajtinkupis, pisilla salvasqa kanqanku.+ 28  Imaraykuchus Jehová* Diosqa, kay jallpʼapi tiyakojkunamanta cuentata mañanqa. Chaytaqa usqhayllata ruwaspa tukuchanqa”,+ nispa. 29  Isaiasqa nillarqataj: “Manachus angelesta kamachej Jehová* Diosqa mirayninchejmanta wakinta puchuchinman karqa chayqa, Sodoma jina kasunman karqa, Gomorramantaj rijchʼakusunman karqa”,+ nispa. 30  Kunan, ¿ima nisunmantaj? Nacionesmanta kajkunaqa, creeyniyoj kasqankurayku+ cheqanpaj qhawasqa karqanku, mana cheqan kajta maskʼashaspalla.+ 31  Israel llajtataj leynejta cheqanpaj qhawasqa kayta maskʼaspapis, leytaqa mana juntʼarqachu. 32  ¿Imarayku? Imaraykuchus paykunaqa, ruwasqasninkunejta cheqanpaj qhawasqa kayta maskʼarqanku, manataj creeynejtachu. Paykunaqa “urmachej rumipi” urmarqanku.+ 33  Qhelqasqa kashan jina: “¡Qhawaychej! Sionpi churashani urmachej rumita,+ sientechej* chhankatapis. Paypi creejtajrí mana pʼenqaypi rikhurenqachu”.+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi amén nisqata leeriy.
Faraonqa mana sutichu, manaqa Egiptomanta reyesta faraón nej kanku.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “urmachej”.