Romanos 8:1-39

  • Espíritu santo kausayta qowanchej, juchamantataj kacharichiwanchej (1-11)

  • Espíritu santo sutʼinchawanchej Diospa wawasnin kasqanchejta (12-17)

  • Diospa tukuy ima ruwasqanqa, Diospa wawasnin kacharichisqa kanankuta suyashan (18-25)

  • “Espíritu santoqa Diosmanta yanapanawanchejta mañakun” (26, 27)

  • Diosqa ñaupajmantaña nerqa uj qotu runasta wajyananta (28-30)

  • Dios munakuwasqanchejrayku atipajkuna kanchej (31-39)

8  Cristo Jesuswan ujchasqa kajkunaqa, mana juchachasqachu kanku.  Espíritu santoj leynenqa kausayta qosorqa, Cristo Jesuswan ujchasqa kausanaykipaj. Chay leyllataj qantaqa salvasorqa juchaj leyninmanta,+ wañuypa leyninmantawan.  Leyqa mana atiyniyojchu karqa+ runas juchasapa kasqanchejrayku, manataj juchata chinkachiyta aterqachu.+ Chayrayku Diosqa Wawanta kachamorqa+ juchasapa runasman rijchʼakojta,+ juchata chinkachinanpaj. Ajinamanta Diosqa runaj juchanta juchacharqa.  Diosqa chayta ruwarqa, Leypa cheqan kamachiykunasnin noqanchejpi juntʼakunanpaj,+ pikunachus mana aychaj munayninman jinachu purinchej, manaqa espíritu santoman jina chaykunapi.+  Aychaj munayninman jina kausajkunaqa, aychaj imasnillanpi yuyanku.+ Espíritu santoman jina kausajkunarí, espiritoj imasninpi yuyanku.+  Aychaj munayninpi yuyayqa wañuyman pusan.+ Espíritu santopi yuyaytajrí kausayman pusan, sonqo tiyaykuytataj qon.+  Aychaj munayninpi yuyajkunaqa Diospa enemigosninman tukunku.+ Imaraykuchus paykunaqa mana kasunkuchu Diospa leyninta, nipunitaj atinkuchu kasuyta.  Chayrayku aychaj munayninman jina kausajkunaqa, mana Diosta kusichiyta atinkuchu.  Chaywanpis sichus espíritu santo qankunapi kashan chayqa, mana aychaj munayninman jinachu kausashankichej,+ manaqa espíritu santoman jina. Jinapis sichus uj runa mana Cristoj yuyayninman jinachu yuyan chayqa, chay runaqa mana Cristojtachu. 10  Cristochus qankunawan ujchasqa kashan chayqa,+ cuerpoqa jucharayku wañusqa kashan. Chaywanpis espíritu santoqa kausayta qosunkichej, cheqan runaspaj qhawasqa kasqaykichejrayku. 11  Wañusqas ukhumanta Cristo Jesusta kausarichej espíritu santochus qankunapi kashan chayqa,+ Diosqa chay espíritu santollanwantaj wañoj cuerpoykichejman kausayta qonqa.+ 12  Ajina ari hermanosníy, mana aychaj munayninmanchu manu kanchej, chayman jina kausanapajqa.+ 13  Aychaj munayninman jinachus kausankichej chayqa, wañunkichejpuni. Sitajchus espíritu santoj yanapayninwan aychaj sajra ruwaykunasninta wañuchinkichej chayqa,+ kausankichej.+ 14  Pikunachus espíritu santowan pusaykachasqa kanku chaykunaqa, Diospa wawasninpuni kanku.+ 15  Imajtinchus qankunaqa mana esclavo kanaykichejpajchu espíritu santota japʼerqankichej, nitaj ujtawan manchachikunaykichejpajchu. Astawanqa chay espíritu santonejta Diosqa wawasninpaj reconocesorqachej. Chay espíritu santonejta tukuy sonqo ninchej: “¡Abba,* Tatáy!”, nispa.+ 16  Espíritu santollataj sutʼinchawanchej,*+ Diospa wawasnin kasqanchejta.+ 17  Diospa wawasninchus kanchej chayqa, herenciayojllataj kanchej. Diosmanta herenciayoj kaspataj, Cristowan khuska herenciata japʼisunchej.+ Sitajchus Cristo jina ñakʼarisun chayqa,+ paywan khuskallataj jatunchasqa kasunchej.+ 18  Chayrayku kay tiempo ñakʼariykunaqa mana imapischu, qhepaman imatachus Dios qowasun chaywan kikinchasqaqa.+ 19  Diospa tukuy ima ruwasqanqa maytapuni suyakushan, Diospa wawasninpa jatun kaynin rejsichisqa kananta.+ 20  Imaraykuchus Diospa tukuy ima ruwasqanqa, mana munasqanraykuchu qhasi manakajman churasqa karqa,+ manachayqa Dios ajinapi kananta saqesqanrayku. Chaywanpis Diosqa uj suyakuyta qorqa. 21  Ajinamanta Diospa tukuy ima ruwasqan juchaj atiyninmanta, wañuymantawan kacharichisqa kananpaj.+ Chay jinamanta Diospa wawasnin jina kacharichisqa kanqanku, chaytaj may sumajpuni. 22  Yachanchej jina, Diospa tukuy ima ruwasqanqa phutiyta waqashan, kunankamataj nanaywan kashallanpuni. 23  Mana chayllachu, herencianchejmanta ñaupaj kaj poqoyta, nisunman noqanchej espíritu santota japʼejkunapis, sonqonchejpi llakiywan waqashallanchejtaj.+ Chantá maytapuni suyakushanchej Dios wawasninpaj reconocenawanchejta.+ Diosqa chayta ruwayta atin, aycha cuerponchejmanta Cristo preciowan kacharichiwasqanchejrayku. 24  Dios juchamanta kacharichiwarqanchej chaypacha kay suyakuyta japʼerqanchej. Chaywanpis suyakushasqanchejta rikunchejña chayqa, manaña imatapis suyakuna kanchu. Pillapis suyakusqanta rikunña chayqa, ¿imapajñataj suyakonqari? 25  Imatachus suyakushasqanchejta+ manaraj rikunchejchu chayqa,+ sinchʼita sayaspa, japʼiytapuni munaspataj suyakullanchejpuni.+ 26  Chantapis espíritu santoqa pisi kallpa kashajtinchej yanapawanchej.+ Noqanchejqa yachanchej Diosmanta mañakunanchej kasqanta. Jinapis wakin kutisqa mana yachanchejchu imatachus mañakunanchejta. Noqanchejqa sonqonchejpi waqanchej, manataj imatapis parlariyta atinchejchu. Chay kutispi espíritu santoqa Diosmanta yanapanawanchejta mañakun. 27  Sonqonchejta allinta qhawaykoj Diosqa,+ mana ni imata niyta atisqanchejta espíritu santonejta entienden. Imaraykuchus Diosqa paypaj tʼaqasqa kajkunata munayninman jina yanapan. 28  Yachanchej jina, Diosqa tukuy imata ruwan payta munakojkunaj allinninkupaj, pikunachus munayninman jina wajyasqas kanku chaykunapaj.+ 29  Imaraykuchus Diosqa qallariymantapacha yacharqa pikunatachus ajllanan karqa chayta, nerqataj Wawanman rijchʼakunankuta.+ Ajinamanta Wawanqa ashkha hermanos ukhupi+ kuraj wawa kananpaj.+ 30  Chantá pikunatachus ñaupajmantaña ajllakorqa+ chaykunatapis wajyallarqataj.+ Pikunatachus wajyarqa chaykunatapis cheqan runaspaj qhawallarqataj.+ Pikunatachus cheqan runaspaj qhawarqa chaykunatapis jatunchallarqataj.+ 31  ¿Ima nisuntaj chay imasmanta? Sichus Dios noqanchejwan kashan chayqa, ¿pitaj contranchejpi kayta atinmanri?+ 32  Diosqa ni kikin Wawantapis ñakʼarinanmanta jarkʼakorqachu, astawanpis tukuyninchejrayku wañunanpaj jaywarqa.+ Chayrayku yachanchej Diosqa, Wawanwan ima, tukuy chay waj imastapis kusiywan qonawanchejta. 33  ¿Pitaj Diospa ajllasqasninta juchachanmanri?+ Ni pi, imaraykuchus Diosmin paykunata cheqan runaspaj qhawan.+ 34  ¿Pitaj paykunata juchachanmanri? Ni pi juchachanmanchu. Imaraykuchus Cristo Jesús wañorqa, wañusqas ukhumantataj kausarichisqa karqa. Kunantaj Diospa pañanpi kashan,+ noqanchejpajtaj mañakushan.+ 35  ¿Pitaj Cristoj munakuyninmanta tʼaqawasunmanri?+ ¿Ñakʼariychu, llakiychu, qhatiykachasqa kaychu, yarqhaychu, ropamanta pisisqa kaychu, wañuy patapi kaychu, espadachu?+ 36  Qhelqasqa kashan: “Qanrayku tuta pʼunchay wañuy patapi kayku, ñakʼanapaj* ovejas jinataj qhawasqa kayku”.+ 37  Chaywanpis tukuy chay imaspi atipajkunapuni kanchej,+ pichus munakuwarqanchej chaynejta. 38  Allintapuni yachani, ni wañuypis, ni kausaypis, ni angelespis, ni gobiernospis, ni kaypi kaj imaspis, ni jamoj imaspis, ni atiykunapis,+ 39  ni patapi kaj imaspis, ni urapi kaj imaspis, nitaj waj ruwasqa kaj imaspis tʼaqayta atiwasunmanchu Diospa munakuyninmantaqa. Chay munakuytaqa Dios rikuchin Señorninchej Cristo Jesusnejta.

Sutʼinchaykunasnin

Kay palabraqa hebreo parlaypi chayri arameo parlaypi “Tatáy” niyta munan. Quechuapeqa papi niy jina.
Chayri “sonqonchejman sutʼinchan”.
Ñakʼay: waj lugarespi ninku degollay, wañuchiy.