Romanos 7:1-25

  • Imaynatachus Leymanta kacharichisqa kasqanchej (1-6)

  • Ley kasqanrayku imachus jucha kasqan yachakorqa (7-12)

  • Juchawan maqanakupi jina kanchej (13-25)

7  Hermanosníy, qankunaqa leyta rejsinkichejña. ¿Manachu yachankichej Leyqa uj runata patrón jina kamachisqanta, chay Ley kanankamalla?  Casarasqa warmeqa qosan kausakushajtin, leynejta qosanman watasqa. Qosan wañupojtinrí, qosanpa leyninmanta kacharichisqa.+  Chayrayku qosan kausakushajtin waj qhariwan casaran chayqa, chay warmeqa qhenchachakun.+ Chaywanpis qosan wañupojtenqa, qosanpa leyninmanta kacharichisqaña. Waj qhariwan casarakun chaytaj mana qhenchachakunchu.+  Ajinallatataj qankunapis hermanosníy, Leypajqa wañorqankichej Cristo wañusqanrayku. Chaytaj karqa Cristojta kanaykichejpaj,+ pichus wañusqas ukhumanta kausarichisqa karqa+ chaypata. Ajinamanta Diosta kusichej imasta ruwananchejpaj.+  Aychaj munayninman jina kausashajtinchejqa, Leyqa sutʼiman orqhorqa aychaj sajra munaynin cuerponchejta juchallichisqanta. Chay juchataj wañuyman pusawanchej.+  Kunantajrí Leymanta kacharichisqaña kanchej.+ Imaraykuchus kamachiyninpi japʼiwarqanchej chay Leypajqa wañunchejña. Chayrayku espíritu santonejta esclavos kanchej,+ manañataj Leynejtachu.+  Ajina kajtin, ¿ima nisuntaj? ¿Leyqa juchachu? ¡Ni imarayku! Noqaqa imachus jucha kasqanta mana yachaymanchu karqa, manachus Ley kanman karqa chayqa.+ Sichus Leypi mana ninmanchu karqa, “ama munapayankichu”+ nispa chayqa, mana yachaymanchu karqa imachus munapayay kasqanta.  Juchatajrí chay kamachiymanta valekuspa, imaymana munapayayta noqapi rijchʼaricherqa. Imaraykuchus manaraj ley kashajtenqa, juchaqa wañusqa kasharqa.+  Uj tiempopi kausarqani mana Leyllawan. Ley chayamojtintajrí, juchaqa kausarimorqa. Noqataj wañorqani.+ 10  Kausayman pusanawan karqa chay Leytaj,+ wañuyman pusawasqanta repararqani. 11  Imaraykuchus juchaqa Leymanta valekuspa chʼaukiyawarqa,* chay Leynejtataj wañuchiwarqa. 12  Leyqa llimphu,* kamachiypis llimphu,* cheqan, sumajtaj.+ 13  Chanta, ¿chay sumaj Leychu wañuchiwarqa? ¡Mana! Jucha wañuchiwarqa. Juchaqa chay sumaj Leynejta wañuyman apawarqa,+ imachus jucha kasqanta sutʼiman orqhonanpaj. Ajinamantataj Leyqa rikucherqa jucha manchay sajrapuni kasqanta.+ 14  Yachanchej Leytaqa Dios churasqanta. Noqatajrí juchasapa kani, juchaman vendesqataj.+ 15  Imaraykuchus imatapis ruwasqayta mana yachanichu. Imajtinchus mana ruwanichu imatachus munasqayta. Astawanqa imatachus chejnini chayta ruwani. 16  Chaywanpis sichus mana munasqayta ruwani chayqa, Ley allin kasqanta nishani. 17  Ajinaqa manaña noqachu chayta ruwani, manachayqa noqapi kashan chay juchamin chaytaqa ruwan.+ 18  Yachani ari runalla kasqayta, ni ima allintaj noqapi* kasqanta. Noqaqa allin kajtapuni ruwayta munani, jinapis mana chayta ruwayta atinichu.+ 19  Allin kajta ruwayta munasqaytaqa mana ruwanichu, astawanpis mana munasqay sajra kajllata ruwani. 20  Mana munasqaytachus ruwani chayqa, manaña noqachu ruwani. Manachayqa noqapi kaj jucha chayta ruwan. 21  Ajinapeqa kay ley noqapi kasqanta reparani: Cheqan kajta ruwayta munashajtiy, sajra kajlla noqapi kashan.+ 22  Noqaqa Diospa leyninwan mayta miskʼichikuni, imayna runachus sonqoypi kasqayman jina.+ 23  Chaywanpis cuerpoypi waj ley kasqanta reparani. Chaytaj yuyayniypi kaj leywan maqanakun,+ juchaj leyninmantaj presota jina pusawan,+ mayqenchus cuerpoypi kashan chayman. 24  ¡Ay, imanallasajtaj! ¿Pitaj wañuyman pusaj cuerpoymanta kacharichiwanqari? 25  Diosman graciasta qoni. Imaraykuchus paymin kacharichiwan Señorninchej Jesucristonejta. Ajina ari, noqaqa yuyayniywan Diospa leyninpa esclavon kani. Cuerpoywantajrí juchaj leyninpa esclavon kani.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “engañawarqa”.
Griego parlaypeqa nin, “santo”.
Griego parlaypeqa nin, “santo”.
Griego parlaypeqa nin, “aychaypi”.