Romanos 16:1-27

  • Pabloqa congregacionpi yanapakoj Febe hermanata kachan (1, 2)

  • Pablo Romapi kaj cristianosman napaykun (3-16)

  • Tʼaqanachejkunamanta allinta qhawakuna (17-20)

  • Pablota yanapajkuna saludosta apachinku (21-24)

  • Diospa pakasqa yachaynin sutʼinchasqaña (25-27)

16  Febe sutiyoj hermananchejta kachamushaykichej. Payqa Cencreaspi+ kaj congregacionpi* yanapakushan.  Señorpi creesqanrayku tukuy sonqo payta japʼikuychej, imaynatachus Diospaj tʼaqasqa kajkunata japʼikuna tiyan ajinata.* Imamanta pisichikojtinpis yanapariychej.+ Imaraykuchus payqa ashkha hermanosta yanaparqa, noqatapis yanapallawarqataj.  Napaykapuwaychej Priscata,* Aquilatawan.+ Paykunaqa Cristo Jesuspi yanapawajkuna kanku.  Paykunaqa kausayninkutapis noqarayku wañuy pataman churarqanku.+ Chayrayku paykunamanqa mana noqallachu graciasta qoni, manachayqa nacionesmanta tukuy congregacionespis graciasta qollankutaj.  Chantapis napaykapuwaychej paykunaj wasinkupi tantakoj congregacionta.+ Napaykapullawaychejtaj munasqa Epenetoyta. Payqa Asia jallpʼapi Cristopi ñaupajta creejkunamanta ujnin.  Napaykapuwaychej Mariata. Payqa qankunarayku mayta llankʼarqa.  Napaykapuwaychej Andronicota, Juniastawan. Paykunaqa familiaresniy kanku,+ noqawan khuskataj carcelpi karqanku. Apostolespis paykunata allinpaj qhawanku. Chantapis noqamanta nisqaqa, aswan unayña Cristoj discipulosnin kanku.  Napaykapuwaychej munasqa hermanoy Ampliatota, paypis Señorta qhatillantaj.  Napaykapuwaychej Cristopaj llankʼaj masinchej Urbanota, munasqa Estaquisniytawan. 10  Napaykapuwaychej Apelesta, payqa Cristoj ñaupaqenpi allinpaj qhawasqa. Napaykapullawaychejtaj Aristobuloj wasinpi kajkunata. 11  Napaykapuwaychej familiarniy Herodionta, jinallataj Narcisoj wasinmanta Señorpi creejkunatapis. 12  Napaykapuwaychej Trifenata, Trifosatawan. Paykunaqa Señorpaj mayta llankʼashanku. Napaykapuwaychej munasqa hermananchej Persidata, paypis Señorpaj mayta llankʼarqa. 13  Napaykapuwaychej Señorpaj sumajta llankʼaj Rufota, mamantawan, pichus mamay jinallataj chayta. 14  Napaykapuwaychej Asincritota, Flegonteta, Hermesta, Patrobasta, Hermasta, paykunawan kaj hermanostawan. 15  Napaykapuwaychej Filologota, Juliata, Nereota, hermanantawan, jinallataj Olimpasta, paykunawan kaj tukuy hermanostawan. 16  Napaykunakuychej ujkuna ujkunata llimphu sonqowan muchʼaykunakuspa. Qankunataqa Cristoj tukuy congregacionesnin napaykamusunkichej. 17  Kunanqa hermanos, mañakuykichej allinta qhawakunaykichejta tʼaqanachejkunamanta, pantachejkunamantawan. Imaraykuchus paykunaqa, imastachus yachakorqankichej chaypa contranpi kashanku. Paykunamanta tʼaqakuychej.+ 18  Chay jina runasqa mana Señorninchej Cristoj kamachisninchu kanku, manachayqa cuerponkoj sajra munayninpata esclavosnin kanku. Chantapis miskʼi simiwan, kʼacha palabraswan ima, pisi yachayniyojkunaj sonqonkuta suwanku. 19  Kasukoj runas kasqaykichejtaqa tukuy yachanku. Chayrayku qankunamanta kusikuni. Munanitaj allin kajpaj yachayniyoj kanaykichejta, sajra kajpajtaj mana yachayniyoj.+ 20  Allin kausayta qoj Diosqa, pisimantawan Satanasta chakiykichej uraman churaspa pʼaltarparenqa.+ Señorninchej Jesuspa jatun khuyakuynin qankunawan kachun. 21  Yanapawajniy Timoteo napaykamusunkichej, jinallataj familiaresniy Lucio, Jasón, Sosípatro ima.+ 22  Noqa Terciopis Señorpa sutinpi napaykamuykichej. Kay cartataqa noqa qhelqarqani, Pablotaj dictawarqa. 23  Gayo+ napaykamusunkichej. Payqa wasinman wajyarikuwan, chaypitaj congregacionpis tantakun. Llajtamanta qolqeta jallchʼaj* Erastopis napaykamullasunkichejtaj, jinallataj hermanon Cuartopis. 24  * 25  Willashani chay sumaj willaykunaqa, Jesucristomanta willaypis, Dios qankunata sinchʼita sayachiyta atisqanta rikuchin. Chay sumaj willaykunataj, Diospa pakasqa yachaynin sutʼinchakusqanman jina kashan,+ chayqa unay tiempota pakasqa karqa. 26  Kunantajrí chay pakasqa yachayqa sutʼinchasqaña.* Profetaspa qhelqasqankuraykutaj tukuy runas rejsinku. Chaytaj Dios kamachisqanman jina kashan. Payqa wiñaypaj kausan, munantaj tukuy runas paypi creenankuta, kasukunankuta ima. 27  Dioslla tukuy yachayniyojqa,+ paymin Jesucristonejta wiñay wiñaypaj jatunchasqa kachun. Amén.*

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi congregación nisqata leeriy.
Chayri “imaynatachus Diospaj tʼaqasqa kajkuna, wajkunata japʼikunanku tiyan ajinata”.
Sutikullantaj Priscila.
Chayri “mayordomo”.
Kay versiculoqa wakin Bibliasllapi rikhurin. Manataj kanchu ashkha unay griego qhelqasqaspi. Yanapa A3 nisqata leeriy.
Chayri “rejsichisqaña”.
Glosariopi amén nisqata leeriy.