Romanos 15:1-33

  • Cristo jina, ujkuna ujkunata tukuy sonqo japʼikuna (1-13)

  • Pabloqa nacionesmanta kajkunaman willananpaj kamachi (14-21)

  • Pabloqa waj lugaresman rinanpaj wakichikun (22-33)

15  Noqanchej creeypi allin sayasqa kajkunaqa, creeypi manaraj allin sayasqa kajkunata yanapananchej tiyan ñaupajman rinankupaj.+ Ama allinnillanchejtaqa maskʼanachu.+  Sapa ujninchej runa masinchejpa allinninta maskʼana, ajinamanta kallpachasqa kanankupaj.+  Cristopis mana paypa allinnillantachu maskʼarqa.+ Astawanqa Diosmanta Qhelqasqapi nisqanman jina ruwarqa. Chaypi nin: “Chejnisojkunaqa qanpaj sajrata parlanku, chaytaj noqaman chayawan”,+ nispa.  Ñaupa tiempopi qhelqakusqanqa, yachachinawanchejpaj qhelqasqa karqa,+ jinallataj suyakuyniyoj kananchejpaj.+ Imaraykuchus Diosmanta Qhelqasqaqa sinchʼita sayanapaj,+ sonqochakunapaj ima yanapawanchej.  Diosqa sonqochawanchej, kallpachawanchejtaj sinchʼita sayanapaj. Chayrayku paymanta mañakuni qankunata yanapasunaykichejta, Cristo Jesús jina yuyanaykichejpaj.  Ajinamanta tukuyniykichej ujchasqa,+ uj simillataj Diosta jatunchanaykichejpaj. Paymin Señorninchej Jesucristoj Tatanqa.  Imaynatachus Cristo tukuy sonqo japʼikuwarqanchej,+ ajinallatataj ujkuna ujkunata tukuy sonqo japʼikuychej.+ Ajinamanta Dios jatunchasqa kananpaj.  Noqa niykichej: Cristoqa judiospa* kamachinman tukorqa,+ Dios cheqatapuni parlasqanta rikuchinanpaj. Ajinallataj ñaupa tatasninkuman Dios imatachus nisqanpis cheqapuni kasqanta rikuchinanpaj.+  Jinallataj waj nacionesmanta kajkunapis Diosta jatunchanankupaj, paypa khuyakuyninrayku.+ Diosmanta Qhelqasqapi nin: “Chayrayku waj nacionesmanta kajkuna ukhupi jatunchasqayki. Sutiykitapis takiykunawan jatunchasaj”,+ nispa. 10  Chantá nillantaj: “Waj nacionesmanta kajkuna, Diospa llajtanwan khuska kusikuychej”,+ nispa. 11  Diosmanta Qhelqasqapi nillantaj: “Tukuy waj nacionesmanta kajkuna, Jehová* Diosta jatunchaychej. Tukuy llajtaspis payta jatunchaychej”,+ nispa. 12  Isaiaspis nillantaj: “Jesejpa saphin rikhurenqa,+ pichus nacionesta kamachinanpaj jamushan chay.+ Nacionestaj paypi suyakonqanku”,+ nispa. 13  Suyakuyta qoj Diosqa, paypi atienekusqaykichejrayku qankunata kusiywan juntʼachichun, sonqo tiyaykuywantaj. Ajinamanta suyakuyniykichej espíritu santoj atiyninnejta aswan sinchʼi kananpaj.+ 14  Hermanosníy, noqaqa kayta allinta yachani: Qankunaqa kʼacha kaywan, jinallataj tukuy yachaywan juntʼa kankichej. Chantapis qankunapura yuyaychanakuyta* atinkichej. 15  Chaywanpis wakin imasmanta aswan sutʼita qhelqamushaykichej qankunata yuyarichinaypaj. Chaytaqa ruwashani Dios jatun khuyakuyninta rikuchiwasqanrayku. 16  Diosqa ajllawarqa Cristo Jesuspa kamachin kanaypaj, ajinamanta waj nacionesmanta kajkunaman Diosmanta sumaj willaykunata willaranaypaj.+ Noqaqa Diospaj llankʼashani, waj nacionesmanta kajkuna Diospaj uj sumaj jaywana jina kanankupaj, espíritu santowan paypaj tʼaqasqa kanankupaj. 17  Noqaqa kusisqa kashani Cristo Jesuspa discipulon* kasqaymanta, Diospaj llankʼasqaymanta ima. 18  Kunanqa mana ruwasqaymantachu parlasaj, manaqa imastachus Cristo noqanejta ruwasqallanmanta. Ajinamanta waj nacionesmanta kajkuna Cristota kasukunankupaj. Payqa chayta ruwarqa parlasqaynejta, ruwasqaynejta, 19  milagrosnejta, tʼukuna imasnejta,+ Diospa espiritunpa atiyninnejta ima. Ajinapi Jerusalenmanta qallarispa provincia Iliricokama chayarqani, Cristomanta sumaj willaykunata tukuynejpi willaraspa.+ 20  Maytataj kallpachakorqani sumaj willaykunata willanaypaj, maypichus Cristomanta manaraj willakorqachu chaypi. Ajinamanta ama wajpa willasqan patapi willanaypaj. 21  Chay ruwasqayqa Diosmanta Qhelqasqapi nisqanman jina kashan. Chaypi nin: “Pikunamanchus manaraj paymanta willakorqachu, chaykunaqa rikonqanku. Manaraj uyarerqankuchu chaykunapis entiendenqanku”,+ nispa. 22  Chayrayku qankunaman ashkha kutispi mana jamuyta aterqanichu. 23  Chaywanpis kunanqa, kay llajtaspi willayta tukuniña. Chantapis unayña qankunaman jamuyta munarqani. 24  Chayrayku Españaman rej jina qankunawan tinkuyta munani. Uj tiempota qankunawan karikuytawantaj, Españaman rinaypaj uj cheqata pusarinawaykichejta munayman. 25  Kunanrí Jerusalenmanraj rishani, jaqaypi kaj hermanosta yanapanaypaj.+ 26  Macedoniapi, Acayapiwan kaj hermanosqa, tukuy sonqo qolqeta qorqanku Jerusalenpi wajcha hermanosninchejta yanapanapaj.+ 27  Arí, paykunaqa chayta tukuy sonqo ruwarqanku, paykunaman manu jina kasqankurayku. Waj nacionesmanta kajkunaqa, judío hermanosninkunejta Diospa bendicionesninta japʼerqanku. Chayrayku waj nacionesmanta kajkunapis, Jerusalenpi kaj hermanosta kapuyninkuwan yanapanallankutaj tiyan.+ 28  Apachishawanku chay yanapata judío hermanosman jaywaytawan Españaman risaj. Chayman rej jinataj qankunata waturikusqaykichej. 29  Qankunaman jamuspaqa, Cristomanta may chhika bendicionesta japʼisqayta apamusaj. 30  Hermanosníy, mañakuykichej Señorninchej Jesucristonejta, Diospa espiritunmanta jamoj munakuynejta ima, Diosmanta tukuy sonqo mañapunawaykichejta, imaynatachus noqa mañakuni ajinata.+ 31  Ajinamanta Judeapi mana creejkunamanta Dios jarkʼanawanpaj,+ jinallataj Jerusalenpi kaj hermanos paykunapaj apashani chay yanapata kusiywan japʼikunankupaj.+ 32  Ajina kajtin, Dios munajtenqa qankunaman kusisqa chayamusaj, tukuyninchejtaj kallpachasqa kasunchej. 33  Sonqo tiyaykuyta qoj Dios tukuyniykichejwan kachun.+ Amén.*

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “circuncidasqaspa”. Circunciday niyta munan qharejpa jispʼananpa puntanmanta qaritanta khuchurpariy. Glosariopi circuncisión nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “yachachinakuyta”.
Chayri “yachachisqan”. Glosariopi discípulo nisqata leeriy.
Glosariopi amén nisqata leeriy.