Romanos 11:1-36

  • Diosqa mana tukuy israelitastachu qhesacharqa (1-16)

  • Olivo sachʼamanta kikinchay (17-32)

  • Diospa yachaynenqa may chhika (33-36)

11  Chanta, ¿Diosqa llajtanta qhesacharqachu?+ ¡Ni imarayku! Noqapis israelita kani, Abrahanpa mirayninmanta, Benjamín ayllumantataj.*  Diosqa mana llajtanta qhesacharqachu, mayqentachus ñaupajta rejsikaporqa chaytaqa.+ ¿Manachu yachankichej Diosmanta Qhelqasqapi imatachus Eliasmanta nisqanta? Payqa Israelpa contranta Diosman willakuspa nerqa:  “Jehová* Dios, profetasniykita wañurachinku, altaresniykitapis* urmarachinku, noqallaña qhepakuni. Kunantaj noqatapis wañuchiyta munashawanku”,+ nispa.  Diosrí, ¿imatá payman kuticherqa? Pay nerqa: “Kapuwanraj 7.000 runas, paykunaqa mana Baalman qonqorikorqankuchu”,+ nispa.  Kunanpis Israelmantaqa pisi puchojkuna kanraj,+ Diospa jatun khuyakuyninrayku ajllasqas.  Diosqa jatun khuyakuyninrayku+ paykunata ajllarqa, manataj ruwasqasninkuraykuchu.+ Sichus ruwasqasninkurayku ajllasqa kankuman karqa chayqa, mana Diospa jatun khuyakuyninraykuchu ajllasqa kankuman karqa.  Chanta, ¿ima nisuntaj? Imatachus Israel mayta maskʼasqantaqa mana tarerqachu. Pikunatachus Dios ajllarqa chaykunalla tarerqanku.+ Chay ujkunataj mana uyariyta munarqankuchu.+  Qhelqasqa kashan jina: “Diosqa kunan pʼunchaykama paykunata wañusqata puñurparichin,+ qorqataj mana rikoj ñawista, mana uyarej ninrista”.+  Davidpis nillantaj: “Sumaj mikhunankupis* paykunapaj kachun uj lazo jina, uj trampa jina, urmachej rumi jina, uj castigotaj. 10  Ñawisninku laqhayaykuchun manaña rikunankupaj. Wasankupis kʼumpullapuni kachun llasa cargasta qʼepiykachasqankupi”,+ nispa. 11  Chanta, ¿mana sayarinankupaj jinachu israelitas miskʼaspa urmarqanku? ¡Ni imarayku! Astawanpis leyta pʼakisqankurayku, nacionesmanta kajkunapaj salvación tiyan, israelitas envidiakunankupaj.+ 12  Sichus paykuna leyta pʼakisqankurayku waj runas bendecisqa kanku chay, pisiyasqankuraykutaj nacionesmanta kajkuna bendecisqa kanku chayqa,+ may chhika bendicionesrajchus kanqapis tukuyninku tantasqa kajtinkoqa. 13  Kunanqa nacionesmanta kajkunaman parlamuykichej. Nacionesman kachasqa apóstol kasqayrayku,+ Diospaj ruwanaytaqa sumajpaj qhawani.+ 14  Ichapis ajinapi llajta masisneyqa waj nacionesmanta envidiakuspa, wakillanpis salvasqa kankuman. 15  Diosqa paykunata qhesacharqa.+ Ajinamantataj ñan kicharikorqa kay jallpʼapi waj runas Dioswan allinyachisqa kanankupaj. Jina kajtin, imaynarajchus kanqa paykunata Dios watejmanta japʼikapojtenqa. Chayqa kanqa wañusqas ukhumantapis kausarimunkuman jina. 16  Ñaupaj kaj jaywasqa tʼantachus Diospaj tʼaqasqa chayqa, tukuynin masapis Diospaj tʼaqasqallataj. Saphichus sumaj chayqa, ramaspis sumajllataj kanku. 17  Diosqa olivo sachʼaj wakin ramasninta kʼutorqa. Qantataj kʼita olivoj ramasnin kashajtiykipis, payqa chay sachʼaman injertasorqa. Ajinamanta qanpis saphinpa sumaj yakunta chʼonqarqanki. 18  Ama umata oqhariychu kʼutusqa ramasmanta aswan sumaj kasqaykita yuyakuspa. Aswan sumaj kasqaykita yuyanki chayqa,+ yuyarikuy mana qanchu saphiman kausayta qoshanki. Astawanqa saphi qanman kausayta qoshasunki. 19  Ninkichari: “Wakin ramasqa kʼuturasqa karqanku, noqa injertasqa kanaypaj”,+ nispa. 20  Chayqa ajinapuni. Paykunaqa mana creeyniyoj kasqankurayku kʼuturasqa karqanku,+ qantajrí creeynejta sayashanki.+ Ama jatunchakuychu, astawanpis allinta qhawarikuy. 21  Sichus olivo sachʼaj ramasninta Dios kʼuturarqa chayqa, qantapis kʼutuyta atillasunkimantaj. 22  Chayrayku tʼukuriy, Diospa kʼacha kayninpi,+ phiñakuyninpiwan. Urmajkunapajqa phiñakun,+ qanpajtajrí kʼacha. Sichus allinpaj qhawasunanpaj imatapis ruwallankipuni chayqa, payqa qanpaj kʼacha kanqa. Mana jina kajtintaj, qanpis kʼutusqallataj kanki. 23  Sitajchus paykunapis creeyta qallarenqanku chayqa, sachʼankuman injertasqa kanqanku.+ Imajtinchus Diosqa atin ujtawan paykunata injertayta. 24  Diosqa qanta kʼita olivomanta kʼutuspa, huerta olivoman injertasorqa. Chaytaqa mana ruwakullanchu, jinapis Diosqa qanta ajinata injertasorqa. Chayrayku, ¡astawanrajchá huerta olivomanta kʼuturasqa ramasta ujtawan injertanqa! 25  Hermanosníy, ama tukuy imata yachasqaykichejta yuyanaykichejpaj, Diospa kay pakasqa yachayninta rejsinaykichejta munani:+ Israelmanta wakin runasqa mana uyariyta munarqankuchu. Ajinallapunitaj kanqa, nacionesmanta Diospa ajllasqasnin tukuyninku tantasqa kanankukama. 26  Ajinamanta tukuynin Israel+ salvasqa kanqa. Qhelqasqa kashan jina: “Salvajqa* Sionmanta jamonqa,+ Jacobpa mirayninmantataj sajra ruwaykunata chinkachenqa. 27  Maypachachus juchasninkuta pampachasaj chaypacha,+ paykunawan uj tratota ruwasaj”.+ 28  Paykunaqa sumaj willaykunata qhesachasqankurayku Diospa enemigosnin kanku. Chaytaj qankunaj allinniykichejpaj. Chaywanpis ñaupa tatasninkurayku, Diosqa paykunamanta wakinta ajllarqa amigosnin kanankupaj.+ 29  Diosqa mana pesachikonqachu imastachus qosqanmanta, nitaj pikunatachus wajyasqanmantapis. 30  Ñaupajtaqa Diosta mana kasukojchu kankichej.+ Kunantajrí judíos mana kasukusqankurayku+ Dios qankunata khuyakusunkichej.+ 31  Payqa khuyakusunkichej judíos mana kasukusqankurayku. Chayraykutaj judiostapis khuyakuyta atillantaj. 32  Diosqa paykuna presos jina kanankuta saqerqa, mana kasukusqankurayku.+ Ajinamanta paykunaman khuyakuyninta rikuchinanpaj.+ 33  Diospa bendicionesnenqa may chhikapuni. Yachayninpis, imastachus yachasqanpis mana tukukuyniyoj. Imatachus ruwasaj nisqanpis mana yachay atina, jinallataj ñankunasninpis mana rejsiy atina. 34  Chayrayku qhelqasqa kashan: “¿Pitaj Jehová* Diospa yuyasqanta rejsiyta atinri? Chayri, ¿pitaj payta yuyaychanmanri?”.+ 35  Chayri, “¿pitaj imatapis Diosman ñaupajta qorqa, pay kutichipunanpajri?”.+ 36  Tukuy ima paypata, paynejta, paypajtaj. Paymin wiñaypaj jatunchasqa kachun. Amén.*

Sutʼinchaykunasnin

Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Glosariopi altar nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Mesankupis”.
Chayri “Kacharichejqa”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Glosariopi amén nisqata leeriy.