Romanos 1:1-32

  • Pabloj napaykuynin (1-7)

  • Pabloqa Romaman riyta munan (8-15)

  • “Cheqan runaqa creeyninrayku kausanqa” (16, 17)

  • Runasqa mana niyta atinkuchu Diosmanta mana yachasqankuta (18-32)

    • Imaynachus Dios kasqanqa, ruwasqasninpi rikukun (20)

1  Noqa Pabloqa Cristo Jesuspa kamachin kani, apóstol kanaypaj wajyasqa, Diospa sumaj willaykunasninta willanaypajtaj tʼaqasqa.+  Diosqa Palabranpi ñaupajmantaña profetasninnejta* nerqa chay sumaj willaykunata qonanta.  Chay willaytaj Wawanmanta karqa. Payqa kay jallpʼapi nacekorqa Davidpa mirayninmanta.+  Diospa Wawanpunitaj karqa.+ Chaytaj sutʼinchasqa karqa espíritu santoj atiyninnejta, wañusqas ukhumanta kausarichisqa kashajtin.+ Paymin Señorninchej Jesucristo.  Paynejtamin jatun khuyakuyta japʼini,* jinallataj apóstol kaytapis.+ Ajinamanta tukuy llajtasmanta runas creeyniyoj kanankupaj, kasukunankupajtaj.+ Chay jinamanta sutin jatunchasqa kananpaj.  Qankunapis chay llajtas ukhumanta wajyasqa kankichej Jesucristojta kanaykichejpaj.  Kay cartata qhelqamushaykichej Roma llajtapi tiyakojkunaman. Qankunaqa Diospa munakusqasnin kankichej, paypaj tʼaqasqa kanaykichejpajtaj wajyasqas: Tatanchej Diosmanta, Señor Jesucristomantawan qankunapaj jatun khuyakuy kachun, sonqo tiyaykuytaj.  Ñaupajtaqa Jesucristonejta Diosniyman graciasta qoni tukuyniykichejmanta. Imaraykuchus creeyniykichejmanta tukuynejpi parlakushan.  Noqaqa Diosta tukuy sonqo sirvini, Wawanmanta sumaj willaykunata willaspa. Diostaj yachan orakuspa qankunamanta yuyarikusqaytapuni.+ 10  Jinallataj mayta mañakuni, Diospa munaynin kajtenqa imaynallamantapis kunan qankunata waturikoj jamunaypaj. 11  Noqaqa rikuytapuni munashaykichej, Diosmanta qankunawan parlarinaypaj. Ajinamanta sinchʼita sayanaykichejpaj, 12  astawanqa purajmanta kallpachanakunanchejpaj,+ qankunapis noqapis kikin creeyniyoj kasqanchejrayku. 13  Hermanosníy, kayta yachanaykichejta munani: Ashkha kutista qankunaman jamuytapuni munarqani, chaypipis waj llajtaspi jinallataj runasta Diospi creenankupaj yanapanaypaj. Kunankamataj imapis jarkʼawanpuni. 14  Noqaqa manu kashani griegosman, mana griegosmanpis, ajinallataj yachayniyojkunaman, mana yachayniyojkunamanpis. 15  Chayrayku maytapuni munashani, qankuna Romapi tiyakojkunamanpis sumaj willaykunata willayta.+ 16  Imaraykuchus mana pʼenqakunichu sumaj willaykunata willaytaqa.+ Chayqa Diospa atiynin tukuy creejkunata salvananpaj,+ ñaupajtaqa judiosta+ chantá griegosta.+ 17  Creeyniyoj kajkunaqa reparanku, Diosqa sumaj willaykunanejta cheqan kayninta rikuchisqanta.+ Chaytaj creeyninkuta sinchʼiyachin, qhelqasqa kashan jina: “Cheqan runaqa creeyninrayku kausanqa”.+ 18  Cielopi kaj Diosqa kʼajaj phiñakuyninta rikuchishan,+ payta mana kasojkunaj contranpi, mana cheqan kajta ruwajkunaj contranpiwan. Paykunaqa mana cheqan kajta ruwaspa,+ runasta jarkʼanku cheqa kajta rejsinankumanta. 19  Imachus Diosmanta yachayta atikusqantaqa paykunapis rejsinku. Imajtinchus Diosqa sutʼita paykunaman rejsicherqa.+ 20  Imaraykuchus Diospa mana rikukoj imasnenqa, nisunman wiñay atiynin,+ paypuni Dios kasqanpis,+ paypa ruwasqasninpi sutʼi rikukun,+ runata* rikhurichisqanmantapacha. Chayrayku mana niyta atinkumanchu Dios mana kasqantaqa. 21  Paykunaqa Diosta rejsishaspapis, mana Diosta jinachu jatuncharqanku, nitaj payta agradecekorqankuchu. Astawanqa mana yuyayniyojman tukorqanku, wampu sonqonkupis laqhayaykorqa.+ 22  Yachayniyoj kasqankuta nejtinkupis, wampuyarqanku. 23  Mana jaykʼaj wañoj Diosta jatunchanankumantaqa, wañoj runaman rijchʼakoj imasta jatuncharqanku, jinallataj pʼisqosman rijchʼakoj imasta, tawa chakisniyoj animalesman rijchʼakoj imasta, katarisman, ararankhasman rijchʼakoj imastawan.+ 24  Chayrayku Diosqa paykunata saqerparerqa, saqerqataj millay imasta ruwanankuta, sonqonkoj munayninman jina, cuerponkuta pʼenqaypi rikhurichinankupaj. 25  Diosmanta cheqa kajta creenankumantaqa, llulleriosta creerqanku. Chantá Diospa ruwasqasnillanta yupaycharqanku, sirverqankutaj. Tukuy imata Ruwaj Diostarí mana yupaycharqankuchu, nitaj sirverqankuchu. Paylla jatunchasqa kanan tiyan wiñay wiñaynintinpaj. Amén.* 26  Chayrayku Diosqa millayta qʼoñirisqa kanankuta saqerqa.+ Imaraykuchus warmisqa manaña qhariwan puñuykuyta munarqankuchu, astawanqa warmipurallaña puñuykuyta munarqanku.+ 27  Jinallataj qharispis warmillawan puñuykuna kasqanta saqespa, paykunapura manchayta qʼoñirikorqanku, qharipura millay imasta ruwaspa.+ Pantasqankuman jinataj paykuna kikin ñakʼarinallankuta ñakʼarerqanku.+ 28  Paykunaqa Diosta mana kasukuyta munarqankuchu. Chayrayku Diosqa paykunata saqerparerqa, saqerqataj sajra imaspi yuyanankuta, mana allin imasta ruwanankupaj.+ 29  Paykunaqa karqanku, mana cheqan kajta ruwajkuna,+ juchata ruwajkuna, munapayajkuna,+ sajra kajta ruwajkuna, envidiakojkuna,+ runa wañuchis,+ phiñanakuta maskʼajkuna, chʼaukiyajkuna,*+ runata ñakʼarichiyta munajkuna,+ cuento qʼepis ima. 30  Chantá kallarqankutaj wajkunamanta llullakuspa parlajkuna,+ Diosta chejnejkuna, machu machus, alabakojkuna, may kasqankuta yuyakojkuna, sajra imasta wakichejkuna, tatasninkuta mana kasojkuna ima.+ 31  Chantapis karqanku mana entiendeyta munajkuna,+ parlasqankuta mana juntʼajkuna, runa masinkuta mana munakojkuna, mana khuyakojkuna ima. 32  Diosqa cheqan kayninman jina, nerqaña chay imasta ruwajkunaqa wañunankuta.+ Paykunataj chayta allinta yachashaspapis, chay imasta ruwashallankupuni. Chaykunata ruwajkunatapis allinpaj qhawanku.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi profeta nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “japʼiyku”.
Griego parlaypeqa nin, “mundota”.
Glosariopi amén nisqata leeriy.
Chayri “engañajkuna”.