Marcos 9:1-50

  • Jesusqa uj jina rijchʼayniyojman tukun (1-13)

  • Jesús sanoyachin supayniyoj waynuchuta (14-29)

    • “Creejpajqa tukuy imapis atikullan” (23)

  • Jesús watejmanta willan wañuchinankuta (30-32)

  • Discipulosnenqa siminakunku mayqenninkuchus kuraj kasqanmanta (33-37)

  • “Mana contranchejpi kajqa, noqanchejwan kashan” (38-41)

  • Pantachejkunamanta, pantachej imasmantawan (42-48)

  • “Kachinchasqa jina kaychej” (49, 50)

9  Chantá Jesusqa paykunata nillarqataj: “Cheqatapuni niykichej: Kaypi kajkunamanta wakenqa mana wañonqankuchu, Diospa Gobiernonta atiywan kamachishajtaña rikunankukama”, nispa.+  Sojta pʼunchayninman Jesusqa Pedrota, Santiagota, Juantawan uj jatun orqoman pusarqa. Chaymanqa paykunalla rerqanku. Ñaupaqenkupitaj Jesusqa uj jina rijchʼayniyojman tukorqa.+  Ropanqa kʼancharerqa, mana pipis kay jallpʼapi chay jina yurajsituta yurajyachiyta atinmanchu.  Chantá Eliastawan Moisestawan rikorqanku Jesuswan parlashajta.  Pedrotaj Jesusta nerqa: “Yachachejníy,* sumajpuni kaypi kasqaykoqa. Kaypi kinsa chʼujllasta ruwasqayku, ujta qanpaj, ujta Moisespaj, ujtataj Eliaspaj”, nispa.  Pedroqa mana yacharqachu imatachus parlashasqanta, paykunaqa may mancharisqa kasharqanku.  Phuyutaj rikhurimuspa paykunata pʼampaykorqa. Diostaj phuyu ukhumanta nimorqa:+ “Kaymin munasqa Wawayqa.+ Payta uyariychej”,+ nispa.  Muyuyninkuta qhawarispataj manaña pitapis rikorqankuchu, manachayqa Jesusllataña.  Orqomanta uraykamushajtinkutaj, Jesusqa discipulosninta kamacherqa chay rikusqankuta amapuni pimanpis willanankuta,+ pay* wañusqas ukhumanta kausarinpunankama.+ 10  Paykunaqa chay nisqanta kasukorqanku,* jinapis tapunakusharqanku imachus niyta munasqanta wañusqas ukhumanta kausarinpusaj nisqan. 11  Chantá Jesusta taporqanku: “¿Imaraykutaj leymanta yachachejkuna ninku Eliasraj ñaupajta jamunantari?”,+ nispa. 12  Jesustaj nerqa: “Eliasqa ñaupajta jamuspa tukuy imata allinchanqa.+ ¿Imajtintaj chanta Diosmanta Qhelqasqapi nishan noqa* maytapuni ñakʼarinayta,+ chejnisqataj kanayta?+ 13  Noqa kayta niykichej: Eliasqa jamunña,+ paykunataj qhelqasqa kasqanman jina munasqankuta payta ruwarqanku”,+ nispa. 14  Chantá chay waj discipulosnin kasharqanku chayman chayaspa, rikorqanku muyuyninkupi ashkha runasta, leymanta wakin yachachejkunatataj discipulosninwan churanakushajta.+ 15  Chay runasqa Jesusta rikuytawankama tʼukorqanku, usqhayllata taripamuspataj napaykorqanku. 16  Jesustaj taporqa: “¿Imamantataj discipulosniywan churanakushankichej?”, nispa. 17  Ujninkutaj kutichimorqa: “Yachachejníy, wawayta pusamorqayki, opayachej supayniyoj kasqanrayku.+ 18  Maypichá chay supay japʼin chaypi pampaman wijchʼun, phosoqota ajtuchimun, kirusnintapis kʼarurachin, parti wañusqatataj saqen. Discipulosniykita nerqani chay supayta wawaymanta qharqonankuta, manataj atinkuchu”, nispa. 19  Jesustaj paykunata nerqa: “Ay kay tiempomanta mana creej runas.+ ¿Maykʼajkamataj qankunawan kallasajpuniri? ¿Maykʼajkamataj aguantasqaykichejri? Chay waynuchuta pusamuwaychej”,+ nispa. 20  Waynuchuta pusamojtinkutaj supayqa Jesusta rikuytawan waynuchuta sinchʼita thalarqa, paytaj pampaman choqakuspa suntʼiykacharqa* phosoqota ajtumuspa. 21  Chantá Jesusqa waynuchoj tatanta taporqa: “¿Maykʼajmantapachataj ajinata ruwakun?”, nispa. Paytaj kuticherqa: “Wawamantapacha. 22  Sapa kuti supayqa ninamantaj yakumantaj wawayta wijchʼuykun wañuchiyta munaspa. Imallatapis ruwayta atiwaj chayqa, khuyarikuwayku, yanapariwayku ari”, nispa. 23  Jesustaj nerqa: “¿Imaraykutaj nishawanki ‘atiwaj chayqa’ nispari? Creejpajqa tukuy imapis atikullan”,+ nispa. 24  Chay ratopacha chay waynuchoj tatanqa qhaparerqa: “¡Creeni! Yanapaway ari astawan creenaypaj”,+ nispa. 25  Jesusqa ashkha runasta paykunaman corremushajta reparaspa supayta kʼamerqa: “Opayachej joqʼarayachej* supay, noqa kamachiyki: Llojsiy kay waynuchumanta, amataj ujtawan kutiykunkichu”,+ nispa. 26  Chay supaytaj sinchʼita qhaparispa waynuchuta mayta thalaytawan llojserqa. Waynuchutaj wañusqa jina wijchʼukorqa. Casi tukuytaj nisharqanku: “¡Wañupun!”, nispa. 27  Jesús makinmanta aysarejtintaj, waynuchoqa sayarerqa. 28  Chantá Jesús uj wasiman yaykusqantawan discipulosnenqa sapallanpi taporqanku: “¿Imaraykutaj chay supayta mana qharqoyta aterqaykuchuri?”,+ nispa. 29  Jesustaj kuticherqa: “Chay jina supaytaqa Diosmanta mañakuspalla qharqoyta atikun”, nispa. 30  Chaymanta llojsispataj Galileanta pasarqanku. Jesustaj mana munarqachu ni pi yachananta. 31  Payqa discipulosninta yachachispa nisharqa: “Noqataqa* enemigosniypa makinkuman jaywaykuwanqanku, paykunataj wañuchiwanqanku.+ Wañuchiwajtinkupis kinsa pʼunchayninman kausarinpusaj”,+ nispa. 32  Paykunatajrí chay nisqanta mana entienderqankuchu, manchachikorqankutaj tapuyta. 33  Chantá Capernaumman chayarqanku. Wasipiña kashaspataj Jesusqa paykunata taporqa: “¿Imamantataj ñanpi siminakusharqankichej?”,+ nispa. 34  Paykunarí chʼinlla karqanku. Ñanta jamushaspaqa mayqenninkuchus kurajpaj qhawasqa kasqanmanta siminakusqanku. 35  Jesustaj tiyaykukuytawan 12 apostolesninta wajyaspa nerqa: “Pillapis ñaupajpi kayta munajqa tukuypa qhepanpi kanan tiyan, tukuytataj sirvinan tiyan”,+ nispa. 36  Chantá uj wawata chaupinkuman sayaykuchispa abrazaykorqa, discipulosnintataj nerqa: 37  “Pillapis uj wawata kay wawata jina+ sutiypi wajyarikojqa, noqatapis wajyarikullawantaj. Noqata wajyarikuwajrí mana noqallatachu wajyarikuwan, manachayqa kachamuwajniytapis”,+ nispa. 38  Chantá Juan nerqa: “Yachachejníy, uj runata sutiykipi supaykunata qharqoshajta rikorqayku, mana noqanchejwan purisqanraykutaj jarkʼayta munarqayku”,+ nispa. 39  Jesustaj nerqa: “Ama jarkʼaychejchu. Mana pipis noqapaj sajrata parlanmanchu uj milagrota sutiypi ruwaytawanqa. 40  Pichus mana contranchejpi kajqa, noqanchejwan kashan.+ 41  Cheqatapuni niykichej, pichus uj vaso yakullatapis Cristojta kasqaykichejrayku jaywarisojtiykichejqa,+ tʼinkanta japʼenqapuni.+ 42  Noqapi creejkunaqa wawas jina kanku. Sichus pipis ujninta juchaman urmachinman chayqa, aswan allin kanman chay runapajqa burros muyuchinku chay molino rumita kunkanman warkhuykuspa mar qochaman wijchʼuykunanku.+ 43  ”Makiykichus pantachisunki* chayqa, khuchurpakuy. Aswan allin kanman chʼulla makilla kausayta japʼinaykeqa, iskay makisniyoj Hinón wayqʼoman,* mana wañoj ninaman wijchʼuykusqa kanaykimantaqa.+ 44  * 45  Chakiykichus pantachisunki chayqa, khuchurpakuy. Aswan allin kanman chʼulla chakilla kausayta japʼinaykeqa, iskay chakisniyoj Hinón wayqʼoman wijchʼuykusqa kanaykimantaqa.+ 46  * 47  Sichus ñawiyki pantachisunki chayqa, sikʼikuspa karuman wijchʼuy.+ Aswan allin kanman chʼulla ñawilla Diospa Gobiernonman yaykunaykeqa, iskay ñawisniyoj Hinón wayqʼoman wijchʼuykusqa kanaykimantaqa.+ 48  Chaypeqa ni khurupis ni ninapis wañunchu.+ 49  ”Tukuypis ninawan kachinchasqa kananku tiyan.+ 50  Kacheqa sumajpuni. Kachichus laqʼayapunman chayqa, ¿imawantaj watejmanta kachiman tukuchiwajchej?+ Qankunapis kachinchasqa jina kaychej,+ ujkuna ujkunawantaj allinta kausakuychej”.+

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “Rabí”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “chay nisqanta mana pimanpis willarqankuchu”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Suntʼiy: waj lugarespi ninku qhospay.
Joqʼara: waj lugarespi ninku lojtʼu.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Chayri “juchallichisunki”.
Glosariopi Hinón wayqʼo nisqata leeriy.
Kay versiculoqa wakin Bibliasllapi rikhurin. Manataj kanchu ashkha unay griego qhelqasqaspi. Yanapa A3 nisqata leeriy.
Kay versiculoqa wakin Bibliasllapi rikhurin. Manataj kanchu ashkha unay griego qhelqasqaspi. Yanapa A3 nisqata leeriy.