Marcos 8:1-38

  • Jesusqa tawa waranqa qharista mikhuchin (1-9)

  • Uj señalta mañakunku (10-13)

  • Fariseospa, Herodespa levaduranku (14-21)

  • Jesusqa Betsaidapi uj ciegota qhawarichin (22-26)

  • Pedro nin Jesusqa Cristo kasqanta (27-30)

  • Jesús willan wañuchinankuta (31-33)

  • ¿Imatá ruwana tiyan Jesusta qhatikunapaj? (34-38)

8  Chay pʼunchaykunapi, maypichus Jesús kasharqa chayman ashkha runas ujtawan tantakamorqanku. Mana imapis mikhunankupaj kajtintaj, Jesusqa discipulosninta wajyaspa nerqa:  “Kay runasmanta llakikuni,+ kinsa diastaña noqawan khuska kashanku, nitaj mikhunankupaj imankupis kanchu.+  Mana mikhusqasta wasisninkuman kachapusaj chayqa, ñanpi desmayarankuman, wakenqa karumanta jamunkupis”, nispa.  Discipulosnintaj nerqanku: “¿Maypitaj kay chʼinnejpi tʼantata tarisunchej kay chhika runasta sajsachinapajri?”, nispa.  Jesustajrí paykunata taporqa: “¿Mashkha tʼantastaj tiyapusunkichej?”, nispa. Paykunataj kuticherqanku: “Qanchis tʼantaslla”,+ nispa.  Chantá Jesusqa runasta kamacherqa pampapi tiyaranankuta. Chay qanchis tʼantasta japʼispataj Diosman graciasta qorqa. Chantá partiraspa discipulosninman jaywarqa, paykunataj runasman jaywarqanku.+  Uj mashkha pescaditosninku tiyapullarqataj, Jesustaj Diosman graciasta qoytawan runasman jaywanankuta nillarqataj.  Ajinamanta tukuyninku sajsakunankukama mikhorqanku. Chantá puchoj parti tʼantastaqa qanchis jatuchaj canastas juntʼata tantarqanku.+  Qharisqa tawa waranqa jina karqanku. Chantá Jesusqa paykunata kachaporqa. 10  Chay ratopacha Jesusqa discipulosninwan canoaman wicharispa, Dalmanuta cheqaman rerqa.+ 11  Chantá fariseosqa jamuspa paywan churanakuyta qallarerqanku, pantachiyta munaspataj cielomanta uj señalta rikuchinanta mañarqanku.+ 12  Jesustaj ukhuta samarispa nerqa: “¿Imaraykutaj kay tiempomanta runas señalta mañakushallankupuniri?+ Cheqatapuni niykichej: Kay tiempomanta runasqa mana ima señaltapis rikonqankuchu”,+ nispa. 13  Chantá fariseosta saqerparispa ujtawan canoaman wicharerqa qochata chimpananpaj. 14  Discipulosnintaj qonqasqanku tʼantata apakuyta. Canoapiña kashaspataj uj tʼantayojlla rikhurerqanku.+ 15  Chantá Jesusqa paykunata nerqa: “Allinta qhawakuychej, cuidakuychejtaj fariseospa levadurankumanta, Herodespa levaduranmantapis”,+ nispa. 16  Jinapi paykunaqa siminakorqanku mana tʼantanku kasqanmanta. 17  Jesustaj chayta reparaspa paykunata nerqa: “¿Tʼantaykichej mana kajtinchu siminakushankichej? ¿Manarajchu reparankichej? ¿Nirajchu entiendenkichej? ¿Manapunichu sonqoykichejpis entiendeyta atin? 18  ‘Ñawisniyoj kashaspapis, ¿manachu rikunkichej? Ninrisniyoj kashaspapis, ¿manachu uyarinkichej?’ ¿Nichu yuyarikunkichej 19  phishqa tʼantasta partispa+ phishqa waranqa qharista mikhuchisqayta? ¿Mashkha canastas juntʼatataj puchojta tantarqankichej?”. Paykunataj kuticherqanku: “Chunka iskayniyoj canastasta”,+ nispa. 20  Chantá Jesusqa tapullarqataj: “Qanchis tʼantasta tawa waranqa qharispaj partishajtiypis, ¿mashkha jatuchaj canastas juntʼatataj puchojta tantarqankichej?”, nispa. Paykunataj kuticherqanku: “Qanchis canastasta”,+ nispa. 21  Chantá paykunata nerqa: “¿Manarajpunichu entiendeyta atinkichej?”, nispa. 22  Chantá Betsaida ranchoman chayarqanku. Chaypitaj runasqa Jesusman uj ciegota pusamuspa, mayta mañakorqanku payta sanoyachinanta.+ 23  Jesustaj ciegota makinmanta aysaspa rancho kantuman pusarqa. Ñawisninman thoqaykuspataj,+ makisninwan llankharispa taporqa: “¿Rikunkichu imallatapis?”, nispa. 24  Paytaj qhawarispa nerqa: “Rikushani runasta sachʼasta jina puriykachashajta”, nispa. 25  Chantá Jesusqa ujtawan chay runaj ñawisninta llankharerqa. Chay runataj sanoyaporqa, tukuy imatataj sutʼita rikorqa. 26  Jesusqa chay runata wasinman kachapushaspa nerqa: “Ama ranchoman yaykunkichu”, nispa. 27  Chaymanta Jesusqa discipulosninwan Cesarea de Filipoj ranchosninman rerqa, ñanta rishaspataj discipulosninta taporqa: “¿Pi kasqaytataj runas ninku?”,+ nispa. 28  Paykunataj kuticherqanku: “Juan Bautista kasqaykita ninku,+ wakintaj Elías kasqaykita,+ wakintajrí ujnin profeta kasqaykita”, nispa. 29  Jesús tapullarqataj: “Qankunarí, ¿pi kasqaytataj ninkichej?”, nispa. Pedrotaj kuticherqa: “Qanqa Cristo kanki”,+ nispa. 30  Ajinapi Jesusqa paykunata mayta kamacherqa amapuni pimanpis chayta willanankuta.+ 31  Chantapis discipulosninman willayta qallarerqa, payqa* maytapuni ñakʼarinan kasqanta. Kurajkuna, kuraj sacerdotes, leymanta yachachejkunapis payta chejninankuta, runaspis wañuchinankuta,+ kinsa pʼunchayninmantaj kausarinpunanta.+ 32  Chaytaqa paykunaman sutʼita willarqa. Pedrotajrí Jesusta wajnejman pusaspa kʼamerqa.+ 33  Jesustaj kutirikamuspa discipulosninta qhawarerqa, Pedrotataj kʼamerqa: “¡Riy kaymanta Satanás! Qanqa mana Dios yuyasqanman jinachu yuyashanki, manachayqa runas yuyasqankuman jinalla”,+ nispa. 34  Chantá runasta, discipulosnintawan wajyaspa nerqa: “Sichus pipis qhepayta jamuyta munan chayqa, pay kikinta chejnikuchun,* ñakʼarina kʼaspin* aparisqataj qhepayta jamullachunpuni.+ 35  Kausayninta salvayta munajqa wañonqa. Noqarayku, sumaj willaykunaraykutaj wañojrí kausayninta salvanqa.+ 36  Chanta, ¿ima allintaj runapaj kanman mundo enterota japʼikapojtin, kausaynintataj chinkachejtinri?+ 37  ¿Imatataj runa qoyta atinman kausayninrayku?+ 38  Sichus pipis noqamanta, nisqasniymantawan pʼenqakun, kay tiempomanta Diosta wasanchaj* juchasapa runas ukhupi chayqa, noqapis* paymanta pʼenqakullasajtaj,+ Tataypa atiyninpi ajllasqa angeleswan chayamojtiy”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Chayri “amaña pay kikinpaj kausachunchu”.
Chayri “ñakʼarina posten”. Glosariopi ñakʼarina kʼaspi nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “qhenchachakojkuna”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.